Title
:הרותב הוויצ ה"בקה


.הטימש תווצמל ונתינ םיבר םימעט

.הטימשה תנשל םימעט רפסמ ךינפל
,םיקוספה ואבוי ךשמהב
.הטימשה תווצמ תדמלנ םהמ
.ונממ דמלנה םעטה רפסמ תא םושר קוספ לכ דיל
< הילעמש םימעטל תסחייתמ ,םיקוספ תצובק לכ >

!החלצהב


4 3 2 1


  ...התשטנו הנטמשת תיעיבשהו ...ךצרא תא ערזת םינש ששו" *
(ב"י-'י ,ג"כ תומש) "תובשת יעיבשה םויבו ךתכאלמ השעת םימי תשש

  ,םכל ןתונ ינא רשא ץראה לא ואובת יכו" *
('ב ,ה"כ ארקיו) " 'הל תבש ץראה התבשו

  עמשת עומש םא קר ...הטימשה רבד הזו" *
הווצמה לכ תא תושעל רומשל ךיקולא 'ה לוקב
('ה ,ו"ט םירבד) "םויה ךווצמ יכונא רשא תאזה

  (א"י ,ג"כ תומש) "התשטנו הנטמשת תיעיבשהו" *8 7 6 5


  (א"י ,ג"כ תומש) "ךמע ינויבא ולכאו" *

  ('י ,ו"ט םירבד) "ול ךתתב ךבבל ערי אלו ול ןתת ןותנ" *

  ('ד ,ה"כ ארקיו) "ץראל היהי ןותבש תבש תיעיבשה הנשבו" *

  תיעיבשה הנשב לכאנ המ ורמאת יכו" *
.וניתאובת תא ףוסאנ אלו ערזנ אל ןה
תישישה הנשב םכל יתכרב תא יתיוויצו
(א"כ-'כ ,ה"כ ארקיו) "םינש שלשל האובתה תשעותרבצש דוקינה תא תוארל ידכ
!הפ ץחל"הטימש ןיינע המ" ל הרזח


mechalel.html now.html money.html town.html betdin.html perot.html sfichin.html asur.html haviv.html inyan.html
Kelim