Title


םידמול ונא םיקוספה ןמ
םיפסכ תטימש תווצמ תוהמש
.ידוהיל ידוהי לש םייפסכה תובוחה תטימש איה
.לטובמ - וילעבל רזחוה אלש בוח תיעיבשה הנשה ףוסב

- תוולהלמ וענמיש ולאל הרהזא הפיסומ הרותה
". . . לעילב ךבבל םע רבד היהי ןפ ךל רמשיה"

- םיפסכ תטימש ירמושל החטבהו
."ךדי חלשמ לכבו ךישעמ לכב ךיקולא 'ה ךכרבי הזה רבדה ללגב יכ"


? תועקרק תטימשל םיפסכ תטימש ןיב המ

תועקרק תטימש
םיפסכ תטימש
- עקרקה תטימש
תיעיבשה הנשה לכ
- תובוחה תטימש
הנשה ףוסב
.תיעיבשה
ץראב היולתה הווצמ
םוקמ לכב תגהונ
ןנברדמ - םויכ
ןנברדמ - םויכ
...ךשמה


mechalel.html now.html money.html town.html betdin.html perot.html sfichin.html asur.html haviv.html inyan.html

Kelim