,תישישה הנשה לש הריצקה תעשב

.המדאל םילפונו האובת יריגרג םהל םיקמוח,םיטבונש האובתה יריגרג

.(העירזו השירח אלל) האבה הנשב םילוביש וחימצי

תופרטצמו "תוחפתסמ" ,הלא םילוביש

.ןווכמב וערזנש ,תמדוקה הנשה ילוביל?ןיחיפסה לש םניד המ

< '?' ה לע ץחל ,הבושתל >mechalel.html now.html money.html town.html betdin.html perot.html sfichin.html asur.html haviv.html inyan.html

Kelim