על מצוות שמיטה לבית הספר היסודי

רחל אופנהיימר

(16 פרקים)

העורך: ד"ר יהודה איזנברג
המחברת: רחל אופנהיימר
יעוץ פדגוגי: הרב ש' מן ההר
עריכה לשונית: דליה לאופר

הצוות הונחה בעבודתו על ידי הוועדה לתכנון תושבע"פ, ואלה חבריה:

יו"ר הוועדה: פרופ' יצחק ד' גילת
חברי הוועדה: נ' אליקים, מ' אסולין, מ' ארנד, ש' ברנשטיין, א' גרז, מ' גרוזמן, ב' דומוביץ, א' וינטר, ח' טובולסקי, ש' לוי, מ' לאבל, ר' מלמד, י' נוימן, ד' שחור, א' שרייבר, נ' שטיינברגר.