שטר פרוזבול"במותב תלתא בי דינא כחדא הוינא ובא לפנינו ______________________
(פב"פ) ואמר לנו: "הן שנה זו היא שנת השביעית ויש לי חובות בשטר ובעל פה על איזה אנשים, והריני מוסר לכם פרוזבול ויהבית לכון במתנה קנין ד' אמות קרקע מארעא דאית לי ועל גביהון ארשית יתכון למגבי כל חובות דאית לי על אינשי, ומעתה תיהוו לי דייני ותגבוהו לי, ואם לא תגבוהו אתם מעתה כיון שמסרתי לכם פרוזבול זה הרי אני גובה כל חוב שיש לי עד היום אצל כל אדם כל זמן שארצה".
ואנחנו בי"ד שמענו דבריו ויפינו כוחו דלא תשמט ליה ויגבה כל חובותיו על ידי פרוזבול זה כתקנת הלל וחז"ל.

ובאעה"ח יום כ"ג לחדש אלול שנת תשכ"ו פעיה"ק ירושלים.