הקדמההכנת תערוכה כיתתית הנה סיום נאות ללימוד הנושא "שמיטה". ההצעה המובאת בעמודים הבאים מאפשרת למורה לבנות עם כתתו תערוכה מקיפה לנושא.

הלוחות המובאים כאן הנם הצעת מסגרת: הן כוללות את העקרונות של דיני שמיטה, כאשר עקרונות אלה מתורגמים לטבלאות, ציורים ודיאגרמות.

ניתן להגדיל את הפלקטים המובאים בגליון, ולהוסיף להם תוספות כיד הדמיון הטובה על המורה. אפשר להטיל על תלמידים לכתוב עבודות קצרות על הנושאים השונים מנושאי השמיטה, ולצרף עבודות נבחרות לפלקטים שהמסגרת הכללית שלהן נתונה כאן.

יפה יהיה אם מספר מורים או מספר כיתות יצטרפו לבניין תערוכה מקיפה. המורה למלאכה יוכל להכין עם התלמידים דגמים של שדות ומטעים, ולהראות בהן את המלאכות הנעשות בשמטה אל מול המלאכות ששובתים מהם. המורים לתנ"ך יעסקו במקראות העוסקים בשמיטה, ויציגו אותן כפריטים בתערוכה. מקורות הסטוריים לנושא יהיו בתחום טיפולו של המורה להסטוריה. כל אלה יבנו תערוכה שתקיף את הנושא מצדדיו השונים, ותראה לתלמידים את רבגוניותו.

המורים רשאים לצלם את ההצעה לתערוכה זו ולהשתמש בה במסגרת בית הספר. אין להשתמש בתערוכה לשמוש מסחרי, ואין לכלול אותה בספרים