מודעה משנת שמיטה תר"ע,
אשר הרב קוק מגנה את אלו אשר לא מסתמכים
על היתר המכירה וקונים רק מנכריםלהרים מכשול

ועד שומרי מצוה מוצא לנכון לפרסם מכתב הרה"ג מהרא"י קוק אב"ד דיפו
להרה"ג הר"ר חיים ברלין שליט"א

ב"ה יום ה' חודש תמוז שנת תרעיין

לכבוד ידי"נ הרב הגאון הגדול פה"ד מוהר"ר חיים ברלין שליט"א.

שלום וברכה.


עטי תרעד בידי למעשה הנבלה אשר נעשתה כעת לאחינו יושבי המושבות, כי אחרי אשר הוחזק הדבר עד כה שלא ליתן הכשר להגויים, כדי שלא לדחוק את רגלי ישראל המדוכאים ומיוגעים בעניים, ועיניהם תלויות למחיתם ע"י פדיון הענבים, הנה עתה אחרי אשר נגמר הענין בדבר סכסוך שאלת השמיטה, שכל עקרה באה לטובת אחינו בני המושבות, נמצאו חותרי מחתרת, אשר יעצו בסתר לקנות דוקא מהגוים ולהרים קרן צרינו, השוחקים על משבתנו, איך שאנחנו בעצמנו רודפים את אחינו בני בריתנו, אי שמים!

אין לשער גודל החרפה וחילול השם ועוצם הרשעה שיש בזה. דמי לבבי כסיר ירתחו וכאבי עד לשמים מגיע מהמצב האיום הזה, מהנפילה של תורה ויראת שמים אמתית שיש בענין זה.

ירא נא כבוד גאוני לתקן את המעוות כפי היכולת, ועוד זאת כי חשש גדול מצד ערלה וכלאי הכרם יש בכרמי הגויים בשנים הללו יותר ממה שהיה בימים הקדמונים, והרי אנו מוחזקים להשביח על כרמי אחינו בשמירה והשגחה מעולה ואיכה זה תהפך השורה שנקח משל גויים הבלתי מושגחים רק כדי לרדף עד הנפש את אחינו בשרנו?

והנני בזה ידידו עז דורש"ת באה"ר הק' אברהם יצחק הכהן קוק