מודעה משנת תרצ"ב,
על חלוקת פירות אשר חל עליהם קדושת שביעיתאכילת פירות בקדושת שביעית

בשבוע זו פרשת וישלח מתחילים לחלק ע"י הבד"צ שליט"א פירות שביעית כמו תפוחי זהב, לימון, גראפרורט (שיצאו משנת ערלה), מהפרדסים של האדון ירחמיאל וועקסלר והרב יצחק דבורץ, והר' פנחס גלויבמאן הי"ו שנהגו בפרדסיהם שביעית כדין תורה. קטיפת הפירות נעשות ע"י שלוחי הבית דין צדק שליט"א. ומובאים ירושלימה, על מקבלי הפירות לנהוג בהם קדושת שביעית כפי המבואר למטה.

מקומות קבלת הפירות
בעיר העתיקה בחנות צוובגר רחוב היהודים
בתי אונגרין אצל הר' חיים וואלעס
כנסת החדשה אצל הר' יעקב הכהן
שערי חסד אצל הר' נחום פרידמאן
ימין משה אצ ל הר' צבי שפירא

מקומות קבלת הפתקאות

בעיר העתיקה הר"ר מרדכי דוב וואכטפויגיל
בעיר העתיקה הר"ר זלמן בריזל
בתי גייטין הר"ר אלחנן שיפמאן
כנסת החדשה הר"ר שלמה סאבעל
שערי חסד הר"ר יום טוב זלטניק
ימין משה הר"ר יעקב ריף

בני הישיבות יכולים לקבל הפתקאות בישיבתם.

בישיבת עץ חיים אצל הר"ר זלמן בריזל
בישיבת מאה שערים אצל הר"ר יעקב ראטמן
בישיבת כנסת ישראל אצל הר"ר משה מעש
בישיבת מרכז הרב אצל הר"ר יוסף חרל"פ
בישיבת מאנשעוויץ אצל הר"ר זבולון חרל"פ
בישיבת תורה חיים הר"ר מרדכי דוב וואכטפויניל
בישיבת חיי עולם אצל הר"ר משה אהרן טונקלאנג
בישיבת אהל משה אצל הר"ר אלי' דוד סלאטקין
בישיבת שערי השמים אצל הר"ר אהרן סלטקין
בישיבת חתם סופר אצל הר"ר רפאל כהן

קיצור דיני פירות שביעית

א. אסור לשנות אותם מברייתם, דבר שדרכו לאכול חי לא יאכלנו מבושל, פירות העומדים לאכילה לא יעשה מהם משקה.

ב. אסור להפסיד את הפירות או לעשות מהן רפואה ולא לנקות בהן את הכלים, ומאכל הראוי לאדם אסור ליתנן לבהמה וצריך לדקדק שלא ישאר שום מאכל על הקליפין, והקליפין מותר לעשות מהן מרקחת או ליתנן לבהמה. (ובכל אופן אל ישליכם באשפה אלא יניחן במקום מוצנע).

ג. אסור להוציאן לחו"ל או למוסרן ליד איש שלא ינהוג בהן קדושת שביעית, ואין עושין בהן סחורה, ואין פורעין בהן חוב.

ד. אין להשהות את הפירות בבית אלא כל זמן שאותו המין מצוי בשדה ואח"כ צריך לקיים בהן מצוה ביעור כד"ת והרוצה להשהותן זמן מרובה יעשה שאלת חכם, כן אם נתערבו פירות שביעית באחרות, אם יש לו שום ספק בפרטי הלכות יעשה שאלת חכם איך להתנהג.

זכות המצוה יגן בעדנו ונזכה לקיימה כהלכתה בביאת משיח צדקנו במהרה בימינו אמן