הדלקת נרות
ברכת הבנים
שיר השירים
קבלת שבת
לכה דודי
במה מדליקין
ערבית של שבת
קריאת שמע וברכותיה
עמידה
התפילה שאחרי העמידה
עלינו לשבח
יגדל
ליל שבת בבית
שלום עליכם
אשת חיל
אתקינו סעודתא
אזמר בשבחין
זוהר
קידוש ליל שבת

השכמת הבוקר
ברכת התורה
אדון עולם
עטיפת טלית
שירת חנה
פרשת העקידה
פרשת הקורבנות
בשלוש עשרה מידות התורה נדרשת
פסוקי דזמרה
מזמורי השבת
ברוך שאמר
ויברך דוד
נשמת כל חי
קריאת שמע וברכותיה
פרשת שמע
עמידה
קריאת התורה
   ברכות התורה
   ברכת הגומל
   ברכות הפטרה

ברכת החודש
פזמונים לשבתות מיוחדות
   ברכה לקהל
   הכרזה על תענית ציבור
   אשרי

החזרת ספר התורה להיכל

עמידה למוסף
סיום התפילה

עלינו לשבח
קידוש היום

לפני התפילה
אשרי ובא לציון
קריאת התורה
עמידה
עלינו לשבח

אליהו הנביא
סדר הבדלה
פסוקי ברכה
פיוטים למוצאי שבת
   המבדיל בין קדש לחול
   אל אליהו
   במוצאי יום מנוחה
   חַדֵּשׁ שְׂשׂוֹנִי
   אמר ה' ליעקב
   על בית זה