*"שיקל שירו ןנחוי יבר" הדגאב יתורפס ןויע

טררא לחר

הרבח-הרומל הרקוהב שדקומ
הכרבל הנורכז הרופצ דירפ


;הרות דומלת ;טקילפנוק ;תקולחמ ;הבושתב הרזח ;הרתה ;םירעפ תמלשה :חתפמ תולמ
;טסינוגטורפ ;טסינוגטנאתומדקומ תוחנה - הדגאה
יממעה רופיסה ןיבו יארקמה רופיסה ןיב תעצממ ,תיארומאהו תיאנתה תורפסב הרוצאה ,הדגאה
םינייפאמה םייתורפס םינממס ,אסיג דחמ ,הב ואצמיי ךכל יא .(ןונגע ירופיסו ידיסחה רופיסה ללוכ)
ןושארכ .רחואמה יממעה רופיסה תא םינייצמה םינמיס הב ולגתי אסיג ךדיאמו ;יארקמה רופיסה תא
םייתורפסה םינממסה .חקל ודמלל אלא - ןיזאמה תא תונהל וא עשעשל אב אל הדגאב רופיסה :ןורחאכו
.ינכתה רסמה תרבעהל ילכ םישמשמ םיינרוצה
רופיסה דקוממ - (ינרדומה הזחמב) 1יפאה רופיסב ומכ (תינוויה הידגרטבכו) יארקמה רופיסבכ :ןאכמ
םיאטבמו םימלגמ ,םלעופבו םחישב ,(השלש דע םינש) םיטעמ םירוביגש ,תיזכרמ האידיאב הדגאבש
תיזכרמ הנוכת םימלגמה ,"םיסופיט" םניה הדגאב םירוביגה ,יארקמה רופיסה ןמ הנושבש ,אלא .התוא
.תחא
םינפ רתסלק רויצבו םיראתב טועימ) םייחרכה םיטרפ םומינימב תובצועמ תויומדה יארקמה רופיסב ומכ
וא הישעמ ךותמ ארוקה דמוע תומדה תוהמ לע .(רופיסב תועמשמ ,שובלה ןוגכ ,טרפל שי ןכ םא אלא -
.ינרדומה רופיסב יוצמכ ,היצזיגולוכיספ וא היצקפסורטניא אלל - הירבד
תא םימדקמ - ,ולש חורה יבצמו "רוביג"ה תושגר ,השעמה תאובב - החישה יארקמה רופיסבכ
ףאו הידגרט לש תודוסי וב שיו ;תומיע לש םינפ לבקמ הזה יטמרדה דוסיה הדגאב .תושחרתהה
.הידמוק
ינויצ ,ןינב ינבא ךא תנתונ תיתיצמתה הדגאה ."ןיטישה ןיב אורקל" שרדנ ןיזאמה יארקמה רופיסבכ
לש יתונמואה בוציעב שומיש השועה ,תיביסנטניא האירקב םילשהל ונילע ולוכ ןינבה תא .תומגמו ךרד
.(רתסנה) ןותחתה דבורבכ (יולגה) ןוילעה דבורב וב רוצאה ,ינכתה רסמה תא טולקל ידכ ,רופיסה


2"שיקל שירו ןנחוי יבר" הדגאה
."הרותל - ךחוכ" :ול רמא .וירחא ןדריל ץפקו שיקל שיר והאר .ןדריב ץחור ןנחוי ץיבר היה דחא םוי .1
."ינממ הפי איהש ,יתוחא תא ךל ןתונ ינא ,ךב רזוח התא םא :ול רמא ."םישנל - ךיפוי" :ול רמא
.לודג םדא והשעו ,והנשהו והרקה .(רוזחל) לוכי אלו וידגב איבהל רוזחל שקיב .וילע לביק

יתמיאמ - ריצק-לגמו די-לגמו חמורהו ןויגפהו ןיכסהו ףייסה :שרדמה תיבב םיקלחנ ויה דחא םוי .2
םפריצשמ" :רמוא ןנחוי יבר ?ןתכאלמ רמג יתמיאמו .ןתכאלמ רמג תעשמ ?האמוט ןילבקמ
המו" :ול רמא ."עדוי ותוטסילב םיטסיל" :ול רמא .םימב ןחצחצישמ :רמוא שיקל שיר ,םשבכב
יפנכ תחת ךיתברקש ,ךל יתלעוה" :ול רמא ."יל ןירוק 'יבר' ןאכ ,יל וארק 'יבר' םש ?יל תלעוה
..."הניכשה

ליבשב השע" :ול הרמא ,(וינפל) התכב ,ותוחא האב .שיקל שיר הלח .ןנחוי יבר לש ותעד השלח .3
ילע - ךיתונמלאו" :הל רמא - "יתונמלא ליבשב השע" - ."היחא ינא - ךימותי הבזע" :הל רמא ."ינב
.שיקל ןב ןועמש יבר לש ושפנ החנ .(11 ,ט"מ והימרי) "וחטבת

ןב רזעלא יבר ךלי" - "?ותעד בשייל ךלי ימ" :םימכח ורמא .הברה וירחא רעטצמ ןנחוי יבר היהו .4
היונש" :ול רמוא (היה) ןנחוי יבר רמוא היהש רבד לכ ,וינפל בשי ."ויתועומש תודדוחמש ,תדפ
יל השקמ היה ,רבד רמוא יתייהשכ - שיקל ןב !?שיקל ןבכ התא" :(ול) רמא ."ךל תעייסמש (אינת)
התאו ;העומשה תחוור הילאמו ,םיצורית העבראו םירשע ול ץרתמ ינאו ,תוישוק עבראו םירשע
"!?רמוא ינא הפיש עדוי יניא יכו "?'ךל תעייסמש היונש ,רמוא

דע חווצ היהו "?התא ןכיה ,שיקל ןב ?התא ןכיה ,שיקל ןב" :רמואו הכובו וידגב ערוקו ךלוה היה .5
...ושפנ החנו וילע םימחר םימכח ושקיב ,ותעד הפרטנש
יתש וליאו ;"היה דחא םוי" יוטיבב תוחתופ תונושארה יתש :תונומת שמחל הדגאה רופיס תא ונקליח
שמח ."ושפנ החנ"ב תומייתסמ 5 'סמ הנומתו 3 'סמ הנומת ;דבלב "היה" יוטיבב תוחתופ תונורחאה
1 'סמ הנומתב :הב שיש 3תיגארט המרד ןיעמ ונינפל יכ ,החנהל תוליבומ ,עצומכ ,תונומתה
'סמ הנומתב ;ישיאהו יאידיאה טקילפנוקה - 2 'סמ הנומתב ;תומצעתמה תויומדה תגצה - היציזופסקאה
לכב יוצמה) גולאידב ויוטיב לע אב יטמרדה דוסיה .םיבלש ינשב הרתהה - -5ו 4 תונומתבו ;אישה - 3
שלש) .ןהיתוקיתשבו ןהירובדב - תושגנתמה תויומדה ינפ לעמ הכיסמה תא ףשוחה ,(תונומתה ןמ תחא
;שיקל שיר - טסינוגאטנאה ;ןנחוי יבר - תישארה תומדה - טסינוגאטורפה :הדגאב תויומד
תגצוימ - "הלהקמה" תדפ ןב רזעלא יבר ןכו ,ןנחוי יבר תוחא - םייתשה ןיב רשקמה - טסינוגאטירטהו
.("םימכחה" י"ע
הדגאה ירובג ,ודוסיב יגארט ונה - תרתינהו תכבתסמה ,תחתפתמה - הדגאה הלילעב טקילפנוקה
"רציה" י"ע טלשנ אוה ,אברדא :תומילשה לילכ וניא (ןנחוי 'ר) טסינוגאטורפה םלוא .םילענ םישיא
ידכ דע ,(לפשבו) אישב עיגמ אוהו ;('ד-תרותל האנקה) "תעדה" ירחאמ רתתסמה - (הואגה)
הרזחה) תישונאה ותלודג תילגתמ בלש בלש .תינפתה האב ןאכש אלא .תאשנתמ "תודסחתה"
.(תעדה ףורט) ונווע לע רפכמ אוהו ;ואטחב הדומ אוה :(הבושתב
ירופיסמ םיבר ןייפאמה ,"יטסאיכ הנבמ" הדגאה רופיסב תוארל תורשפא רתוס וניא עצומה הנבמה
.ןלהל הארנש יפכ 4ארקמה

הבושתה-לעב "םיטסיל"הו "יבר"ה :"היציזופסקאה .1
רהטמה ,ןנחוי יבר לצא ליגר בצמ ןייצל האב "ןדריב ץחור ןנחוי יבר היה דחא םוי" רופיסה תחיתפ
- הרוהטה הרותה ;ןוילעה דבורב -) ןדריה ימב 5(ארקמב ץחר לעפה תועמשמכ) שדקתמו ומצע
- 6,ברה לש (ותוישיא) יפימ םעפנ ,ןתרבגה ,םיטסילה ,שיקל שיר .(ןותחתה דבורב - םימל הלשמנש
.(הרותה םלוע לא ,תינושחנ ,תימעפ-דח הציפק - ןותחתה דבורב) "וירחא ןדריל ץפקו" ךשמנ
.(תיזיפה) "הרובגה רתכ" תא שיקל שירו "יונה רתכ" תא ןושארה גציימ שיקל שירו ןנחוי יבר ןיב שגפמב
הרותה) ןדריה ימ לא תינושחנה הציפקב האור ןנחוי יבר ךא ;יפיה ילבכב ןושארה לא ךשמנ ןורחאה
לא ןושארה ינכפהמה דעצה) שפנה תרובג םושמ - (יפויה-יונה) רבדב היולת איהשכ םג - (הרוהטה
יושע הז ישפנ חכ ונייה - (הרותל ךחוכ) "אתיירואל ךליח" :ול רמוא אוהש הזו .(הבושתב הרזחה רבע
ילכ לע לבח :רמואכ ."םישנל - ךיפוי" :ובישמ שיקל שיר וליאו ;הרותה םלועב ההובג הגרדל ךאיבהל
ךל ןתונ ינא ,ךב רזוח התא םא" :י"ר לש ותעצהב םייתסמ שגפמה .הרותה םלועב זבזבתיש ךכ לכ האנ
ער לכ ןיאו ;הרות לש המלועב דבלב יעצמאו ילכ אלא וניא "יפויה רתכ" ."ינממ הפי איהש ,יתוחא תא
.(י"ר תוחאל הבהאה) רבדב היולת היהת ,שיקל שיר לש ,הבושתב הרזחה םא ךכב
איהש םע) םדאה לש (יזיפה) וחוכ תשתמ הרותה יכ ,ול ררבתנו ;הרות לע הלוע שיקל שיר "וילע לביק"
לבקשמ :קפס לכ אלל תילמס ןאכ תועמשמה ."לוכי אלו - וידגב איבהל רוזחל שקיב" .(וחור תא תקזחמ
- הנושארה הציפקה תא השעשמ 7.(דגבה י"ע תלמוסמה) ותוישיא לכ התנתשנ תווצמו הרות לוע וילע
שיקל שיר ךפה ךליאו ןאכמ .םדוקה ומלוע לא הנממ הרזח ךרד דוע ןיא - המלשה הבושתה ךרד לע
:בצעמהו רצויה ברה ידיב רמוחל היה הווצמהו דקפמה שארה .ןנחוי יבר לש ודימלתל - םיטסיל ברה
האב םתוכימס .ל"ר לש תוליבסו י"ר לש תוליעפ םינייצמ םילעפה ."לודג םדא והשעו והנשהו והרקה"
לודג :רמול ךרוצ ןיא - ."לודג םדא" :םלשומה רצומה אצי הפוסבש - תיביסנטניא הלועפ לע עיבצהל
...הרותה תודימב לודג ;רשפאו ;הרותב
ןווכתנ םנמא הרומה - :איה אלו ;רצויה דיב רמוחכ ךינחה שפנ יכ ,ךנחמל ,ול המדנ :ךוניחב םעפ אל
רואל - איה השפנ ךרעמ יפ לע הבצעתנ ךינחה לש ושפנ וליאו - ;תיכוניחה ותסיפת יפ לע תוישיא בצעל
.הבצעמ לש תיכוניחה ותסיפת

שיקל שירו ןנחוי יבר ןיב טקילפנוקה" .2
,דימלתה ,שיקל שירו ,ברה ,ןנחוי יבר םמצע ואצמ רחא םוי - "שרדמה תיבב םיקלחנ ויה דחא םוי"
- ילכה תא ,תיפוס ,בצעמש והמ :יתכלה ןיינעב תקולחמ ןוילעה דבורב .הוושב הווש הז םע הז םיקלחנ
(רבעשל) דימלתהו ברה םיקלחנ ןותחתה דבורב ?םיננצמה םימב וחוצחצ וא ,ןשבכה שאב ותפירצ
ןמ םירבעומה ,הריוואהו רואה הרות לש הרוא יכ ,ןעוט ברה ?םדא םיבצעמ דציכ :תיכוניחה הלאשב
שיקל שיר תרזחהב אוה וכרד - ("דומלתה") .ותמשנ תא םיקילדמו םירעוב - דימלתה לא הרומה
,שיקל שיר ןעוט ותמועל 8."םירוסאה תיבמ ומצע ריתמ שובח ןיא"ש םושמ ;ךרדה איה - הבושתל
,ךרדה איה - ,("השעמה") אמצ לכ םיוורמו םימכ םיכשמנה ,היתווצמו הרותה תודימ יכ ,ונויסינמ
9.תומלשה לא ,ומצע תוחוכב עיגהל םדאה תא הרישכמו תרהטמה
ןה - ותדמעמ רתוי תקדוצ ול התארנ רשפא) שיקל שיר תדמע לע בישהל המ ול היה אלש ,ןנחוי יבר
.("ילכ"כ םדאה לש ובוצע רמג יתמיאמ ןותחתה דבורב ןהו ;ילכ לש ותכאלמ רמג יתמיאמ :ןוילעה דבורב
והירהו ;תיעבט תישונא השלוח לש עגרל ןנחוי יבר ספתנ - ,ךנחמכו הרומכ ,ברכ ,ותרקוי העגפנשמ
"ןוילעה בורב ..."עדוי ותוטסילב םיטסיל" :תיטסקרס הרעהב - הבושתב ובישהש ימ - ודימלתל בישמ
ןותחתה דבורב .הז חטשב (החמומ) יכה-רב ל"ר ירהש - היתגולפ-רב תקדצב ,לוכיבכ ,י"ר הדומ
םטסלמ אוה התע - ,םשוכר תא ולזגב ,תוירבה תא םטסיל םעפ !םיטסיל םלועל - םיטסיל :רמואכ -
םירבד תאנוא) לפונ אוה הגרדמ וזיאל ,העש התואב ,ןנחוי יבר שח אלו .קסופכו ברכ ,ידמעממ ,יתוא
דובכ השעמלו - הרות לש הדובכ לוכיבכ) 11"דובכהו הואתה האנקה" לשב 10(הבושת לעבל
.(ומצע
:הרעש המחלמ (םזקרסב ,ותדימכ ,אוה ףא) י"רל בישמ (רבעשל םיטסילה) שיקל שיר ןושארה עגרב
הארנש יפכ - דמוע הרותה םלוע םא :רמואכ ."יל ןירוק 'יבר' ןאכ ,יל וארק 'יבר' ,םש ?יל תלעוה המו"
.דובכ לש רתכל קוקז יניא ינא .יתוא תבציעש בוציעב תלשכנ - ,דבלב דובכה לע - תיאנקה ךתבוגתמ
ןקנקב לכתסת לא :ךב יתיעטש םשכ רשפא - יב תיעט .הבושתב יתרזח "יבר" לש הדמע שוכרל ידכ אל
12.וב שיש המב אלא - (ילכב)
וליאכ המדנ .שיקל שיר יפלכ םישקה וירבדמ ןנחוי יבר וב רזח וליאכ המדנ ,ךומסב ,ותבוגת ירבדב
"לודג םדא" והאשעש אוה אל יכ ל"רל י"ר הדומ - "הניכשה יפנכ תחת ךיתברקש ךל יתלעוה" - וירבדב
ריכי יכ שיקל שירמ ,אופיא ,שקבמ אוהו ;הניכשה יפנכ לא והברקש הדבועה תא ומצעל ףקז ףא ;הרותב
..ךכ לע הבוט ול
הסירתה ,אברדא ,אלא .אתוחינב העמשנ אל - ךשמהה ןמ רבתסמכ - ןנחוי יבר לש לוקה תמיענ םלוא
!יל התא הבוט יופכ הזיא האר :(םימדוקה םייטסקרסה וירבדל ךשמהב) שיקל שיר יפלכ
המיענה יפ לע י"ר ירבדל בישמ ל"ר ןיא .תישפנה ותלודג תילגתמ ,שיקל שיר םעמ הבוגת לכ רדעהב
והברק - דבלב "ודומלת"ב - אוה יכ ,בושחל ודצמ איה הרהוי ךא יכ ,ויפלכ ןעוט אוה ןיא .ויפלכ הסירתמה
היה אל - ומצע םע ומצעל שיקל שיר - "והשעמ" אלמלא יכ ,ןנחוי יבר עדוי ירהש .הניכשה יפנכ תחת לא
בוטה" - הקיתשה השעמכ ,ורצי תא שבוכה ,רובגה תגרדמל עיגמ היה אל יאדוו ;עיגה רשאל עיגמ
ועגופב 13,אטח ידיל אובלו םירבדב תוברהל אלש תנמ לע - התע ומצע לע רזוג אוהש - "ףוגל
?שיקל שיר לש וז ,ןוצרמ ,הקיתש לבקי דציכ :ןנחוי יברו - .שירחמ שיקל שיר :הדבועה .ורבח-ורומב

שיקל שיר לש תולעתההו ןנחוי יבר לש לפשה :"אישה" .3
ויניעב הארנש תא תאשל לוכי אל ןנחוי יבר :רמול הצור - "ןנחוי יבר לש ותעד השלח" יכ ,ררבתמ
רטונ אוהשכ - ומצע לע רעצ אלמתנ ובל יככותבו ;עגפנ אוה .שיקל שיר לש "תמעורה" ותקיתשכ
לע ומצע רסיי :ונייהד ."שיקל שיר הלח" :תאז תמועל .הבוטה יופכ ידימלת (לוכיבכ) שיקל שירל הניט
אוהו - הניכשה יפנכ תחת לא וברקש ימ - וברו ורומ יפלכ סירתהש - המצעלשכ תקדוצה - הסרתהה
,אלו "וישעמ לע רפכל - :ומצע תא ל"ר שנעש שנוע אלא ,אופיא ,הניא ,הלחמה .השק העיגפ וב עגופ
.(י"ר תוחא) ותשא ,תועטב ,הבשחש יפכ - םיימש ידימ שנוע ,הלילחו סח
לשבו ימ לשב :תמאה תא הל רמול (זועה) תישפנה הרובגה ול התיה אל ,תמאה תא עדיש ,ןנחוי יבר
,רבתסמ ,ךכל-יא .ותוא רעצש לע רעטצמ אוהש רעצה לשב הלח ל"ר יכ ,ןיבה ןנחוי יבר .וסיג הלח המ
,תודסחתהלו תונקדצל ספתנ - ,ומצע לע וסעכבו ;ל"ר לש תישפנה ותרובגב האנק התע אלמתמ י"ר יכ
ךעישואש ינא המו ינא ימ :לוכיבכ .טושפה ,יצראה ,ישונאה תא תגצימה - ותוחאל בישמ אוהש הבושתב
...הנוילעה החגשהה לע יכמס ;(תפייוזמ הונע)
תוחישקל והתאיבמ - ,ל"ר לש ,ההובגה תירסומה ותלעמ תמועל ,י"ר לש התוחנה תירסומה ותדמע
יפלכ) רשאי ותומ קר ירהש ...ל"ר לש ותומב הצר ,עדומב אלש ,(הרכהה תתב) רשפאו :תוירזכאלו
...הרותה דובכ - הדובכב ל"ר עגפש העיגפל השעמל תילילשה ותכרעה תקדצ תא (םישנא
ותוחא תשקבל תונעיהל ,תישפנ ,ןכומ היה אלש דע - 14"לודגה םדאה" - י"ר רדרדנ ךכ ידכ
15.(וב עגפ אוהש העיגפל הבוגתב) וב עגפש העיגפה לע ל"רל חלס אלו ;(םימותיה) הינבו (הנמלאה)
החנ" :"איש"ה תנומת ףוסבש תינוקלה העיבקב הזומר - שיקל שיר לש ברה והשעמל - רפסמה תכרעה
ונל גיצמ ןאכ קר :הייארהו .ותגגש ול הרפכתנש - הרהט ב :רמול הצור ."שיקל ןב ןועמש יבר לש ושפנ
ןב ןועמש יבר" (ירסומ-יגשיהה אלא - יתרקויה-ידמעמה אל) וראותב (םיטסלה) שיקל שיר תא רפסמה
.םלשומהו אלמה ומשב - "שיקל
שיקל ןב ןועמש יבר תא וליאו ;תירסומה ותגרדמ לפשב ןנחוי יבר תא ,אופא ,ונא םיאצומ רופיסה אישב
.ותולעתה אישב

ןנחוי יבר לש הטרחה ירוהרה :תינפתה .4
אלש - עלקנ הילא תכובסתה ןמ ןנחוי יבר אצי (ללכב םא) דציכ :תעדל באתו חותמ (ןיזאמה וא) ארוקה
רחאל דימ - ןושארה בלשב .("דובכהו הואתה ,האנקה") םילודגה וירציל ותודבעתשה לשב - עדומב
ןועמש יבר תומ לע ,ופקונ - עדומב - י"ר לש ונופצמ ןיא ."הברה וירחא רעטצמ ןנחוי יבר היהו" - ל"ר תומ
לע יכ .הרותה דומילל "אתורבח"ה תומ לע רעצכ ,רבתסמ - םימכחה ידי לע ןבוהש יפכ - ורעצ .שיקל ןב
"ויתועומש תודדוחמש ,תדפ ןב רזעלא יבר" תא ,("ותעד בשיל") ומחנל ,םימכח ול םיחלוש ןכ
רהמ .(אישנה הדוהי יבר תנשמב תוסנוכמ ןניאש ףא - םימכח ורסמש תורוסמ קיודמב עדויש ,רמולכ)
םגפ לשב השלחש ,םדא לש ותעד קזחל יושע וניא ,ומצעלשכ ,הרותה דומלת יכ ,י"רל ררבתנ דאמ
ןועמש יבר חונמה היתגולפ-רב לש תיכוניחה ותדמע תא רשאמ ,תינשב ,וייח ןויסנש םושמ ,עגפנ .ירסומ
:וב טלוש ןידע ורצי .ותעד בשייל אבש ימב עגופ אוה ,עדומב אלש ,בוש דציכ י"ר שח אל - ,שיקל ןב
רועכה - "!?רמוא ינא הפיש עדוי יניא יכו" :וירבדב תוצרפתמ תזרפומה תימצעה ותרכהו ותואג
.תינדמלה ותוישאבש "יפויה" דצ ירוחאמ רתתסמ (ותוריהי) ירסומה
וניא - ,י"רל קיצמ ,תמאב ,המ עדוי וניאשמו ;וילע םחרמ רשפא - רבד ובישמ וניא תדפ ןב רזעלא יבר
שיאה ,אופיא ,וניא ("ויתועומש תודדוחמש") םלשומה םכחה-אנתה תדפ ןב רזעלא 'ר .ועישוהל לוכי
וכופיה - תדפ ןב רזעלא 'ר .(ומשב זמרנכ - לאה אלא תויהל לוכי וניא הדופהו רזועה) התע ול קוקז י"רש
םג ,אלא ;ודימלת קר אל - התע עדוי אוהש יפכ - היהש ,שיאה לא ויעוגעג תא י"רב ררועמ קר - ל"ר לש
ליחתמ העש התוא .ותוישיא חתיפו ,ל"ר ול קינעה - ,ובוציעב רזעו ול קינעה ,י"ר ,אוהשמ רתויש :ורבח
.רחא ןיאו דחאה - ודידי תומב ,עדומב אלש ,בסה (לוכיבכ הרותה דובכ) ודובכל ותאנקב דציכ ןיבהל י"ר

ןנחוי יבר לש הבושתב הרזחה :הרתהה .5
וידגב ערוקו ךלוה היה" (!ראותבו םשב ותוא ריכזהל אלב) ןנחוי יבר תא ונא םיאור הנורחאה הנומתב
,בסהש אוה יכ - עדומב - הדומו ;שיקל ןב ןועמש יבר תומ לע לבאתמו רעטצמ :ןוילעה דבורב ."הכובו
:ןותחתה דבורב .ואטח לע רפכלו ןידה תא ןתיל וילע ןכ לעו ;ותומבו ל"ר "תלחמ"ב ,הריהיה ותוגהנתהב
- תימצעה תורהטיהה ךרד לע ,ותוישיא תא הנשמו - "תינרותה" ותוואג - םינוילעה וידגב ערוק ןנחוי יבר
.היתגולפ-רב שיקל ןב ןועמש יבר לש תיכוניחה ותדמע םע םיכסמ - "דומלת"ב אלו "השעמ"ב
תודחא יכ ,האלמ הרכהב ,ועדויב - ושפנכ-וער שפנ תברק תא ןנחוי יבר שקבמ ,בקונה ,יתימאה ורעצב
חווצ היהו" :ומצע תא שנוע - ל"ר ומכ - י"ר .אבה םלועב - תומלש ולוכש םלועב קר ,התע ,תירשפא וז
- "ותעד השלח"ש לע "ותעד ףורט"ב רפכמ - (הידגארטל ינייפוא יטתאפ םויס) - "ותעד הפרטנש דע
.הדימ דגנכ הדימ
םיש ."ושפנ החנו - וילע םימכח ושקבו" (ותוחאל דדמש הדימכ אלש) הכז יתימא הבושת לעבכ םלוא
ףוסב "שיקל ןב ןועמש יבר לש ושפנ החנ"ל האוושה) יבר אלו טושפ םדאכ החונמ אצמ ושפנ :בל
,הרהטב ,ןירוסייה לעב ,ןנחוי יבר שפנ תא בישמ - םימכחה "תלהקמ" יפב - רפסמה .(הינשה הנומתה
.הניכשה יפנכ תחת לא
תפיוזמה (הנוסרפה) הכסמה תרסה - "הבושתב הרזחה" :רורב ,תונומתה לש הפוצר האירקב ,רסמה
התישאר - ,תיתימאה ותוישיא ינפ לא "בושל"ו ףושחל ידכ - תודחוימ וייח תוביסמב וינפ לע םדאה ןתונש
טרפה לש "בוציע"ה תא םיאורה םיכנחמ שי :תועדה תוקלחנ ,ךרדה ךשמהל רשאב ךא .ינושחנ דעצב
"חותיפ" תא םיאורה םיכנחמ שיו ;ךלמה ךרד תא - ("דומלתה") האידיאה תועצמאב - הרומה י"ע
םושיג לא םדאה ךרדב רקיעכ - ("השעמה") תיאמצע תישיא תוסנתה ךות - טרפב םינומטה תוחוכה
לע הפירח תרוקיב הריבעמו ;"השעמ"ה תבוטל .ונינפלש הדגאה ,העירכמ וז היגוסב .ובש "ימצעה"
שבוכה ,יאמצעה דימלתב אנקל יושע ךכ םושמו ;(דבלב) "דומלת"ה לש בצעמה וחוכב ןימאמה ,הרומה
לש תיאמצעה וכרדב הארישמ - ותעד לע הרומה תא ריבעהל הלולע וז האנק .ומצע לשמ ךרד ול
.אוה ודובכב אלא הניא העיגפה ,רבד לש ותמאלש ,ףא - שדוקמב העיגפו תמאה ךרדמ הייטס ודימלת
הדגאה הגיצמ - ,הריהי תונקדצב באתסהל יושעה - "שפנה הפי" "הרותה םכח" לש לאידיאה תמועל
."ורצי תא שבוכה" שפנה רוביג - 16"דיסח"ה - "םכח דימלת"ה לש לאידיאה תא
:ןלהלכ - "יטסאיכה הנבמ"ב ךורע - הדגאה רופיסב ףקתשמ ,תומיעה ךרד לע ,הז רסמ

   
הבושתה לעב "םיטסיל"הו "יבר"ה :היציזופסקאה
.1
1   .ןדריה לצא ןיקל שירו ןנחוי יבר ןיב שגפמה
 
2   (י"ר תוחא) רבדב היולתה - שיקל שיר לש הבושתב הרזחה
 
3   (תמטסלמה ותוישיא) וידגב לישמ ,ןדריל ץפוקה ,ל"ר
 
   
שיקל שירו ןנחוי יבר ןיב :טקילפנוקה
.2
    ?םדא םיבצעמ דציכ :יאידיאה טקילפנוקה
 
  4 בצעמה הרומה תועצמאב הרותה דומיל שיא :י"ר
 
  5 הרות תווצמ - םימ תועצמאב תימצעה תורהטיהה :ל"ר
 
    ?לודג םדא והימ :ישיאה טקילפנוקה
 
  6 .("יבר") ההובג תיתרבח הדמע לעב :ל"רל סחוימ
 
7   .הניכשה יפנכ תחת לא הבריקה :(רהצומב) י"ר תדמע
 
  8 ורצי תא שבוכ ךא עגפנ ל"ר ;עגופו (ותרקויב) עגפנ י"ר
 
   
ל"ר לש תולעתההו י"ר לש לפשה :אישה
.3
  8 .שיקל שיר הלח ;ןנחוי 'ר לש ותעד השלח
 
  7 ותוחאב ףא עגופו "דסחתמ" ,ודובכל אנקמה ,י"ר
 
  6 .(הניכשה יפנכ תנחת) שיקל ןב ןועמש יבר לש ושפנ החנ
 
   
ןנחוי 'ר לש הטרחה ירוהרה :תינפתה
.4
5   .תורהטיה לש ךילהתב ;וישעמ לע ,תיקלח ,רעטצמ י"ר
 
  4 .(רזעלא 'רב עגופ) הבושתב ובישמ וניא הרותב וקוסיע
 
   
ןנחוי יבר לש הבושתב הרזחה :הרתהה
.5
  3 .הכובו (הריהי ותוישיא) וידגב תא ערוקו ךלוה י"ר
 
2   .תימצעה תורהטיהה ךרד לע י"ר לש הבושתב הרזחה
 
  1 .אבה םלועב שיקל ןיב ןועמש יברו ןנחוי יבר ןיב השיגפה
 
שח וז ךרדב ;תומיעהו הדגנהה ךרד לע רסמה תא הטילבמ הדגאה רופיס לש "תיטסאיכ"ה הכירעה
.רצקה רופיסה לכ ךרואל תרבועה תינוריאה המינב ןיזאמה ארוקה
ימב לבוטה ,םלשומה רוהטה ,"יבר"ה ןיב שגפמב תחתופ איה :תרגסמ ,התע ונא םיאור ךכ ,הדגאל
הרובג רתכ לעב) "םיטסיל"ה ןיבו ;(יונ רתכו הרות רתכ לעב) ,גלפומ ןוחטיבב (הרותה ינמכמב) ןדריה
תוחא יפיב - רבדב היולתה) תמלשומ יתלבה - הבושתב ותרזחו ;ןדריה ימ לא ץופקל זיעמה ,(תיזיפ
תא תמאות יתלבכ תילגתמה ,תמדוקה ותוישיא תכסמ תא וילעמ ריסהל ותוא תצלאמ - ("יבר"
.(תינחור הרובג רתכ לעב) ולש יתימאה "ימצעה"ה
עורקל ,אוה ףא ,קוקז - הזה (רקשה) םלועב "םלשומה רוהטה" "יבר"ה יכ ,ררבתמ הדגאה לש הפוסב
- םישק הטרח ירוסיב - רהטינש רחאלו ;תיתימא יתלבה ("לודגה םדא"ה) ותוישיא תכסמ תא וילעמ
ימ - שיקל ןב ןועמש יבר םע (אבה םלועב) תמא ולוכש םלועב שגפנו בש התע קר ,הבושתב רזוח
.יתימאה "לודגה םדאה" - המלשה הבושתה לעבכ ,רופיסה ךשמהב ,הלגתנש
,ררבתמ - (הבושתב רזוח אקווד ואלו) םדא םיבצעמ הבש ךרדה רבדב - םהיניבש יאידיאה טקילפנוקב
:ותועטב הדומ אצמנ - הרותה דומיל שא תועצמאב - הרומה לש בצעמה וחוכב ןימאמה ,ןנחוי יבר יכ
ירוהרהב שחה םדאלו - ללכב םדאל ישפנה עוגרמה תא איבהל יושע וניא הרותב ידבלבה קוסיעה
לש המלועב ןותנ ודועב יכ ,ול ררבתה ,אברדא ,המכו המכ תחא לע - ותלוזל השעש אטח לע הטרח
שירב השעש טעמכ) 17תווכל אלא םמחל קר אל יושעה ,םימכח לש ןרואב רבכ שחש ףא לע - הרות
לווע אל לע ,תדפ ןב רזעלא 'רב ושא תלחג תעיגפ תא רוצעל לוכי וניא - ,(ודובכב עגפש העשב שיקל
.ויפכב
ודובכל ותאנק הליבוה ןכיהל שחשמ - שיקל שיר תומ רחאל וייחב הלחש תינפתב ,ןנחוי יבר ,אברדא
- תיתימאה הבושתה לעבו - "לודגה םדאה" יכ ,לודגה ורבחל הדומ - ,ותוחא יפלכ תודסחתהה השעמב
18.ולש "ימצע"ה יפ לע שיא שיא - הרותה לש הכרד יפ לע היישעב רסייתמש ימו רהטימש ימ אוה
שירל סחייש ,ןנחוי יבר - "לודגה םדא"ה והימ הלאשב - םהיניבש ישיאה טקילפנוקב יכ ,ררבתמ ךכ
שארב ומוקמ לע הרחתמ (ובל ירתסב) וב הארו - ("יבר") תיתרבח הדמעלו הרקויל הכרעה שיקל
,ועדויב :ותוחאב עוגפל ,ותונקדצב ,ששוח וניא ודובכל ותאנקבש ימכ ,רופיסה אישב ,הלגתמ - ,הבישיה
,אופא ,דימעמ ןנחוי יבר .םימותי ויהי הינבו הנמלאל הנכפהי - שיקל שיר םולשל ללפתי אל םא יכ
תא ןוילע ךרעכ דימעמ אוה ,רהצומבש ,דועב - ןוילע ךרעכ (הרותל ,לוכיבכ ,דובכה) דובכה תא ,השעמל
.(הניכשה יפנכ תחת) 'ד לא הברקה
וטושפ) םדאה לש וייח תאו ודיתע תא עבוק חוכלו הרקויל דמעמל קבאמה ובש םלועמ אבש ,שיקל שיר
רוביג ,התע ,ותויהב ךא .הרות לש המלועב םג וז ןיעמ העפות ותוארב ,עגרל ,םהדנ - (ותועמשמכ
הרותה דובכל השלוח לש עגרב םיספתנה - הרותב םיקסועה תא תוהזלמ דאמ רהזנ - ,חורהו שפנה
- יתימאה םלשומהו רוהטה - 'ד תברקל תמא לש שופיח ךותמו .הרותה ןתונ םע - (םמצע דובכ אוהש)
,והשעמב ,שיקל שיר ,ןידה תא וילע לביקו ;ןנחוי יברב עגפש העיגפב הדוה ;יסומלופה ורצי תא שבכ
ןב ןועמש יבר לש ושפנ החנ - וישעמב 'ד תא שדיקש ןוויכמו ,רהצומב קרו ךא סרג ןנחוי יברש תא םייק
.הניכשה יפנכ תחת - תיגארט הרוצב - שיקל
דע ורבחב שיא םישגנתמו ;הרות ירבדב - שיקל שירו ןנחוי יבר - "םירוביגה" םיחצנתמ אישה תארקל
שיר וליאו ;(הזה םלועב) ןנחוי יבר ןוחצינב םייתסמ יאידיא-יולימה ברקה-וד .תידדה תישיא העיגפ ידכ
.ענכנ שיקל
השלח - (שפנה-הפי) ןנחוי יבר לצאש אלא :םישלחנ םירוביגה ינש - ונתעצהכ רופיסה אישב ,םרב
לש התמחלמ"ב חצנמה ןנחוי יבר :תורצויה ופלחתנ .ופוג הלח - (ףוגה-לעב) שיקל שיר וליאו ;ותעד
ול עיצמש סויפהו רותיוה השעמ תא לבקמ וניא :ומצע םע ותמחלמב לשכנכ הלגתמ - ,(לוכיבכ) "הרות
,תינקדצ תונתוונעב טלפמ אצומ - ,וער-ודימלת לש וז שפנ-תולדגמ עגפנ :אברדא .ותקיתשב שיקל שיר
.(התואו) ותוא החוד אוהו - ןידה תרושמ םינפל - דסח לש השעמ ונממ תשקבמה ,ותוחא םע ותחישב
תשלוח עגר לע ומצעל חלס אל - ,ןנחוי יבר םע ןידה-תרושמ ינפל גהנו ורצי תא שבכש ,שיקל שיר וליאו
שיר הלח" :ןידה תרמוח לכ תא וילע לביק - ונווע ול חלסנ אלשמו ;וער-וברב עגפש העשב - תעדה
."שיקל
,שיקל שיר לש ופוג תונעו ושפנ רעצ ותוארב ,ודסח בורב ה"בקה - ,ודובכ לע ול לחמ אל ןנחוי יברש ףאו
ןב ןועמש יבר לש ושפנ החנ" ,ףוס ףוס ,ךכו ;הניכשה יפנכ תחת לא (םלשומו רוהט - "יבר"כ) והברק -
".שיקל
;תינקדצה ותוריהי ידגב תא ערקיש רחאל :םישק הטרח ירוסיי רחאל קר וז הגרדמל עיגי ןנחוי יבר
"...ושפנ החנו" - םימחר וילע ושקבי םימכחהש רחאל קר ,תאז םגו .וילע ףרטית ,הגושה ,ותעדש רחאלו

הרומל
- דוחייב) "תונכוסמ"ו תושק תויכוניח תונקסמל ליבומ "שיקל שירו ןנחוי יבר" הדגאב יתורפסה ןויעה
ירשפא תומיעב) הרומה תכאלמ לע "לקהל" ידכ .(תרקובמה הדמעה תא גציימ ןנחוי יברש םושמ
יתורפסה ןויעה ךות ורכזוא ןבור) "תובא-יקרפ"מ ל"זח תורמא הזב תאבומ (התיכב וידימלת םע
:ליעל העצוהש יפכ ,רופיסל ,תיכוניחה-תינשרפה הסיפתה תא תוששאמה 19(הדגאב
הלוע בוט םש רתכו ;תוכלמ רתכו ,הנוהכ רתכו ,הרות רתכ :םה םירתכ השולש :רמוא ןועמש יבר
.(גי 'ד) ןהיבג לע
...םדא לכמ דמולה ?םכח והזיא :רמוא אמוז ןב
.(א ,'ד) ...ורצי תא שבוכה ?רובג והזיא
,הקיתש אלא בוט ףוגל יתאצמ אלו ,םימכח ןיב יתלדג ימי לכ :רמוא (לאילמג ןבר לש) ונב ןועמש
.(זי ,'א) .אטח איבמ םירבד הברמה לכו .השעמה אלא רקיעה אוה שרדמה אלו
.(אכ ,'ד) םלועה ןמ םדאה תא ןיאיצומ דובכהו הואתהו האנקה :רמוא רפקה רזעילא יבר
;ךלשכ ךילע ביבח ךרבח דובכ יהי :רמוא רזעילא יבר
.ךתתימ ינפל דחא םוי בושו ;סועכל חונ יהת לאו
;םימכח לש ןרוא דגנכ םמחתמ יוהו
תשיחל ןתשיחלו ,ברקע תציקע ןתציקעו ,לעוש תכישנ ןתכישנש ,הוכת אלש ןתלחגב ריהז יוהו
.(י ,'ב) שא ילחגכ םהירבד לכו ,ףרש
י"ש לש ורופיס תא ,ןכמ-רחאל ךומס ,דמלל הרומל עיצהל הארנ וז תיכוניח-תיתורפס - הסיפת קוזיחל
תא אורקל ץלמומ .53-5 'מע ,הארנו ךומס (ליעל וננויעב רכזנה) "ונריעב ויהש םימכח-ידימלת ינש" ןונגע
,תירבעה הטיסרבינואה לש ךוניחל ס"היב תאצוה ,ךוניחו תודהי לע ורפסב ךברוא א"א 'פורפ לש ורמאמ
.179-162 'מע ,ז"כשת:תורעה


- םיריכב הארוה ידבועל ס"היב תרגסמב הכרענש ,קודצ היבצ 'בגו רשיפ הניד 'בג תופתתשהב תווצ תדובעל ךשמהב *
.םילשורי    

,Olrik, A.: "Epoc Roles of Folk Literature, The Study of Folklore, Dunders (ed). Englewood. Cliffs .1
.pp. 124-141 ,1965    

,המ םושמ ,קילאיב .ץלזנייטש ןידע ברה י"פע ירבעה םוגרתה .י דומע ףוס א"פ ףד אעיצמ אבב ,תימראב ,רוקמה .2
.(טי"ר ,ז"יר 'מע ,'א קלח) ן"לת ;כ"ת "םימכחה השעמ" הדגאה רפס האר .םידרפנ םיקלח ינשל הדגאה תא דירפה    

.198-196 ;142-130 'מע 'א קלח םילעופ תירפס ,םייתורפס םיחנומ ןוקיסקל תורוצו םינכת ,ינמכוא לאירזע האר .3

.ד"כשת זומת ,(א"כ-'כ) 'ב-'א תרבוח ,ארקמ תיב ,"יארקמה רופיסב םזאיכה לע" ,יאדר ת"י .4

."רהטו ךל - ךרשב בשיו ןדריב םימעפ עבש תצחרו ךלה" ,'ה ב"למ האר .5
.דועו 19 ,8 ,7 ,ט"י רבדמב ;16 ,13 ,ו"ט ;24 ,16 ,9 ,8 ,ד"י ארקיו הארו    

.ז"טר 'מע 'א קלח ,ב"ת "םימכח השעמ" הדגאה רפסב קילאיב נ"ח לש דוביעה ןלהל .א"ע ד"פ העיצמ אבב האר .6
ונאלמיו ףורצ ףסכ לש סוכ איבי ,ןנחוי 'ר לש ויפי תוארל הצורה .םילשורי יריפשמ יתריתשנ ינא :ןנחוי 'ר רמא   
.אוה ןנחוי 'ר לש ויפי ןיעמ רהז ותואו - לצל המח ןיב ונחיניו ,ויפ לע םדא דרו לש לילכ רטעיו ,םודא ןומר לש םיניערג   
- ,436 'מע י"שת ביבא-לתו םילשורי ןקוש תאצוה ,םיריש ,"םירתכ השולש" יקסבוחינרשט 'ש לש ורישב יוצמ רחא דוביע   
.ונינפלש הדגאה רופיס דוסי לע ,שיקל שיר םע ןנחוי יבר תא תמעמה   

האנ אוהש םדא שי ;(ח"י ר"מש) "ודגב םדא לש ודובכ" :םירמאמב ןוגכ ל"זח לצא יוצמ תוישיאה דגבה ביטומ .7
.(ז"יקתת בויא טוקלי המודבו גכ ר,דמב) "םהל האנ ץראהו ץראל םיאנ לארשיו .האנ ושובלו רועכ אוה :רועב ושובלו   
."ןולל הטנ חרוא"ב "תרדא"הו "שובלמה" ןוגכ ןונגע ירופיסב חיכש הז ביטומ   
םישובלמ אלל רוד :הרשע עבש קרפ ,ג"כשת הדסמ א"תו םילשורי ןונגע י"ש ירופיס לע תוסמ ליווצרוק ךורב האר   
'שובלמ' לע" דקש ןושרג האר 341-331 'מע ,ט"ישת םילשורי ,יש ןונגעל "םךותו שובל" רמת דוד הארו ,םירפס אללו   
.1959 ,2 רבוטקוא בחרמל אשמ "ןונגע י"של   

ל"א .ןרכש אלו ןה אל ל"א ?ןיוסי ךילע ןיביבה ל"א .ןנחוי 'ר היבגל לע ,שלח אבא רב אייח 'ר :ב"ע 'ה תוכרב האר .8
.הימקואו הידי היל בהי ,ךדי יל בה    
.אנינח 'ר יבגל לע ,שלח ןנחוי 'ר    
.ןרכש אלו ןה אל ל"א ?ןיוסי ךילע ןיביבח ל"א    
.הימקואו הידי היל בהי ,ךדי יל בה ל"א    
?(ומצעב) הישפנל ןנחוי 'ר םיקול - ?אמאו    
.םירוסאה תיבמ ומצע ריתמ שובח ןיא :ירמא    

וז הליאש הלאשנ .דולב הזתנ תיב תילעב ןיבוסמ םינקזו ןופרט יבר היה רבכו :ב"ע 'מ ןישודיקב תקולחמה האר .9
ונענ .לודג דומלת :רמאו אביקע יבר הנענ .לודג השעמ :רמאו ןופרט יבר הנענ ?לודג השעמ וא לודג דומלת :םהינפב   
.השעמ ידיל איבמ דומלתהש לודג דימלת :ורמאו םלוכ   
תדמלמ הרותהש יפל ;םדאה לע רפכמ אוה השעמהש יפל "השעמה אלא רקיעה אוה שרדמה אל" :ד"י ר"בדמב הארו   
דומלתל םדוק השעמה" :וגיצמ א"י תומשבו .השעמה ןמ לודג דומלתה רכש ךכיפל םוקמה ןוצר השעי דציכ םדאה תא   
;הבשחמ דימו השעמ דימ איצומ השעמ ...ןנחוי 'רל ל"ר היביתיא" :הטמל א"ע ט"נ ןישודיקב ןייעל יאדכו ."הרות   
.."הבשחמ דימ אלו השעמ דימ אל האיצומ ןיא הבשחמ   

"!םינושארה ךישעמ רכז :ול רמאי אל ,הבושת לעב היה םא" :י ,'ד קרפ העיצמ אבב הנשמ האר .10

.(וננויע ףוסב ןלהל אבומ) אכ ,'ד תובא יקרפ האר .11

.כ ,'ד תובא יקרפ האר .12

.(וננויע ףוסב ןלהל אבומ) זי ,'א תובא יקרפ האר .13

."ונמיה לודג ורצי ורבחמ לודגה לכ" ;א"ע ב"נ הכוס האר .14

.53-5 'מע הארנו ךומס "ונריעב ויהש םימכח ידימלת ינש" ןונגע י"ש לש ורופיס הוושה .15

,ותיב ישנאל לפש ,םדא לכל בוהאו בולע ,חלוממ זירז ,חור לפשו וינע :ח"ת לש ןברד" ;א אטוז ץרא ךרד האר .16
".וישעמ יפל םדאה תא שרודו אטח ארי     

...(וננויע ףוסב ןלהל אבומ) ,'ב תובא יקרפ האר .17

."םדא לכמ דמולה - ?םכח הזיא" :א ,'ד תובא יקרפ האר .18

'ג קרפ ;ח ,ב תוינשמ 'ב קרפ ;גי ,בי ,אי ,ו ,ב תוינשמ 'א קרפ :תואבה תוינשמה תא םג ףיסוהל רשפא ןהילע .19
.כ ,בי ,ד ,ג תוינשמ 'ד קרפ ;וט ,אי ,י ,ט תוינשמ      
            תוכן ספרות