ל"זח תורפסמ םיירוטאינימ םירופיס ינשב ןויע

הפיח 'ו ינוריע ,םקיבא הרובד

;שנועו רכש ;החפשמ ;םירופיכה םוי ;העמד ;איבנה והילא ;הבהא :חתפמ תולמ
;ןמז ץוויכ ;ןמז תבחרה ;םירעפ תמלשה ;חיש-וד ;הרות דומלתימוחר 'ר
.אזוחמב בר ינפל יוצמ היה ימוחר 'ר
.םירופיכה םוי ברע לכב ותיבל אב היהש ליגר היה
,ודומלת וכשמ דחא םוי
:ותשא הפצמ התיה
!אב אוה וישכע ,אב אוה וישכע
.אב אל
.התעד השלח
.היניעמ העמד הדרי
.גגה לע בשוי היה
- ויתחתמ גגה רבשנ
.תמו
(ב"ע בס תובותכ ,ילבב)אביקע יבר לש ותשא
לכמ האנה הרידה ,עובש אבלכ ןב עמש .עובש אבלכ ןב לש ותב ול השדקתנ אביקע 'ר
ןבתה תא טקלמ היה אוה .ןבתה תיבב םינשי ויה ףרוחב .ול האשינו הכלה ,ויסכנ
המדנ ,והילא אב .בהז לש םילשורי ךל ןתונ יתייה ,ידיב היה וליא :הל רמא .היתורעשמ
המב יל ןיאו ,הדלי יתשא יכ ,ןבת טעמ יל ונת :םהל רמא .חתפה לע ארקו ,םדאכ םהל
היהו ךל :ול הרמא .ול ול ןיא ןבת וליפאש םדא יאר :ותשאל אביקע 'ר הל רמא .הביכשהל
.שרדמה-תיבב
הרשע-םיתש ול ומלש רשאכ .עשוהי 'רו רזעילא 'ר ינפל םינש הרשע-םיתש היהו ,ךלה
,ךיבא ךל השע בוט :ותשאל עשר דחא הל רמאש ותיב ירוחאמ עמש ,ותיבל אב םינש
וליא :ול הרמא .םינשה ןתוא לכ ,היח תונמלאב ךתוא בזע אוה ,דועו ,ךל המוד וניאש ,תחא
.תורחא םינש הרשע-םיתש [םש] היהיש ,יל עמוש היה
.ךלה בושו ,ירוחאל רוזחא ,תושר יל תנתונ איהו ליאוה :רמא
תוגוז ףלא העבראו םירשעב אב .תורחא םינש הרשע-םיתש [שרדמה-תיבב] היה
.םידימלת
?ןאל תאו :עשר ותוא הל רמא .ותארקל תאצל המק איה ףאו ,ותארקל םלועה לכ אצי
.(10 בי ילשמ) "ותמהב שפנ קידצ עדוי" :ול הרמא
.אוה הלש - םכלשו ילש ,הל וחינה :םהל רמא ,םידימלתה התוא וחד ,וינפל תואריהל האב
.ול רתוהו ,ורדנ לע לאשנו אב ,עובש אבלכ ןב עמש
(א"ע נ םירדנ ,ילבב)ל"זח תורפסב ירוטאינימה רופיסה ינייפאמ
לוחכמ תוחישמ המכ תועצמאב הנומת רויצל ,תיטסילמינימ הריציל ,םושירל המוד הז רנ'ז
ידכ עדיהו הנובתה ,ולש שגרה ,ונוימד תא ליעפהל ארוקה לעו ,םירבדה ירקיע תא תועיבמה
םיתעל רשאכ ,ארוקהו רצויה לש תפתושמ הריצי םצעב הז .םיעלבומה םיווקה תא ןיבהלו שממל
האירקה ךילהתב הריזחהל שיש ,תיצמתל רבדה המוד .רצויהמ תוחפ אל "עיקשמ" ארוקה
םיבושח רופיסב ןמוקמו םילימה תריחב .והנשמל רופיסמ הנוש תיצמתה זוכיר .םינוכנה םידממל
.רתויב
:הלא םירופיסב םיטלובה םינייפאמה ןלהל
םירעפ תמלשה
ארוקה ראשנ םיתעל .תיחרכהה היצמרופניאה תא קר רסומו םיבר םיטרפב "ץמקמ" רופיסה
וכרד יפ לע םירעפה תא םילשהל ותוא האיבמ וז הדבוע .תפסונ היצמרופניאל אמצ אוהשכ
.(חמצ הבש הרבחהו ינחורה ונעטמ ,ותלכשה)
ןמזה לש גלפומ ץוויכ
המ - תינוציק הרוצב ןמז ץווכל רצויה ץלאנ ,םיטרפ לש תקדקודמ הריחב לש הקינכטה ללגב
בלה-תמושת בסהלו ,םיידדהה םהירשק לע םירפוסמה תוערואמה תא טילבהל ול רשפאמש
.רסמל ,תועמשמל
.רופיסה לש יטמרדה ךפונל םיפיסומה ,גולונומה וא חיש-ודלו הלילעל תובישח שי
.תירופיסה הילאירב בלתשמה ,יעבט-לע דוסי אצמנ םיירוטאינימה םירופיסה ןמ םיברב
םיתעלו ,ונמז ינב ויעמושל ןהו רפסמל ןה תיעבט איה רופיסב םייעבט-לע תודוסי תוברעתה
תלחלחמה תועמשמהו יתורפסה הבוציע חוכל תודוה - תאז לכ ."חכופמ"ה ונרודב וליפא
.ונייח תואיצמו רופיסה תואיצמ ךותל הכותמ
רסמ .ה
להקל תפומ שמשמה ,יללכ רסמ ובוחב ןמוט אוה ךא - יטרפ ,יפיצפס הרקמב קסוע רופיס לכ
.םיכרע יוור םייח םקרמ ךותמ חמוצו ירסומ דימת אוה רסמה .ארוקל וא םיניזאמה
רופיסה תומלש .ו
םיעצמאב לגעמ תריגס ,תומלש הווהמה ,המצע ינפב המלש הדיחי אוה ירוטאינימ רופיס לכ
.('וכו ההז ביטומ ,תורזוח םילימ :ןוגכ) םינוש םייתורפס
הדימ דגנכ הדימ .ז
תא קזחמ - םיפסונ םימרוג - אוה ףאש ,"הדימ דגנכ הדימ" לש דוסי עיפומ םיבר םירופיסב
.רפסמה ןוויכ וילאש רסמה

("םירופיכה-םוי ברע" וא) "ימוחר 'ר" רופיסה
בר ינפל יוצמ היה ימוחר 'ר" .ודומיל םוקמו רוביגה םש תא תוגיצמ רופיסה תא תוחתופה םילימה
.שגרהו הבהאה םוחתל תורושקה תויפיצ רצוי םשה ."בהוא" ושוריפ תימראב "ימוחר" ."אזוחמב
רבודמש דחא לכל רורב היה רופיסה רבוח הבש הפוקתב .אזוחמב בר לצא דמל אוהש ונל רסמנ
הרות-ןבכ ודועיי תא אלמל הצורה םדא ,ןכ םא ,ונינפל .רתויב םיבוטה שרדמה-תיבבו הרומב
,החפשמה ,תיבה ךרע - הרחתמה ךרעה עיפומ ,ינשה טפשמב ,דימ ךא ;תמלשומה הרוצב
."םירופיכה-םוי ברע לכב ותיבל אב היהש ליגר היה" .ןושארה ךרעה םע טקילפנוקב דמועה
.הרותה דומיל ךרעמ תוחפ אל בושח ךרע אוה החפשמה ךרע רפסמה לש ומלועב
.(אזוחמ בר) הרותה דומילו (ימוחר םשה) הבהא :םיטנמלאה ינש םיעיפומ ןושארה טפשמב רבכ
היה" ,"יוצמ היה" תינושלה תינבתה ידי-לע רבגתמ אוהו ,םיכרעה ינש ןיב ןוזיא לש םשור רצונ
.הרגש ןושל םיכשמתמ לעופ ינמז היציזופסקאה תטקונ ךכ ."ליגר
םוי ברעב קר אב םאה ;ותיבב ההש ןמז המכ רסמנ אל :ןוגכ ,םיבר םירעפ םילשהל ונילע
םאה ?הז םייח ןפוא לע ותשא הבשח המ ?הנשה ךשמל תופסונ םימעפ המכ ילוא וא םירופיכה
בושח ,דואמ לחוימ היה ברעב רוקיבה :רורב דחא רבד ךא .'וכו ?תרמרוממ התיה וא ותוא הדדוע
.השאה ייחב יזכרמו
תסנכתמ הז םויב ?רופיסה דקומב םירופיכה םוי ברע אקווד רחבנ עודמ :הלאשה תלאשנ
,יתחפשמ גח הז .ןידה-םוי ,שודקה םויל תושגרתהב תננוכתמו תקספמ הדועסל הלוכ החפשמה
המ - הזכ רשא םויב הדבל ותשא תא ריאשמ אל בהואש אלפ אל ."רדס"ה ליל תא טעמ ריכזמה
.ואובל הליגר התויהב ול תלחיימ איהש דוע
,"דחא םוי" םילימב תחתופה ימעפ-דח עוריאל רופיסה רבוע ,הרגשה תא תראתמה ,החיתפהמ
ךא ;םירופיכה םוי ברע - םוי ותואל סחייתמ "דחא םוי"ש םיניבמ ונא .הרגשה תא רבוש ךכבו
םוי דוע םתס" היה הז ורובע :םוי ותואל ימוחר 'ר לש ותוסחייתה וא ותדמע תא ףקשמ יוטיבה
- "ודומלת וכשמ" .ותיבל הרזחה םוי - ונימב דחוימ םוי והזש חכשו ודומילב ףחסנ אוה ."ליגר
לש ןיותיפ תא ילוא ריכזמ ,ימוחר 'ר תא התפמה ,דומלתה .ליבס ימוחר 'ר וליאו ,ליעפ דומלתה
טקילפנוקה קזחתמ ימראה רוקמב ...ותיבל בושל סואסידואמ וענמ רשאכ ,הדאיליאב תונריסה
לולצמה ."איכסמ" רמאנ השאה לע וליאו - "היתכשמ" בותכ דומלתה לע .השאהו דומלתה ןיב
.םילעפה ינש ןיב רשקה תא שיגדמו המוד
גולונומ ןתינ .הרישי הגצהב השאה תומד תא רפסמה גיצמ ,דומלתה - המצועה-בר לאידיאה לומ
םיפצמ ,השאה שפנל םירדוח ונא .היתולימ לע הרזח שי רופיסב ברה םוצמצה תורמלו ,הלש רישי
ידי-לע "הבחרה" התע ונינפל ,החיתפב הטקננש ץוויכה תקינכטל דוגינב .הבאכ םע םיהדזמ ,המע
תמייתסמ הייפיצה .טעומ בצקה ."אב אוה וישכע ,אב אוה וישכע" :הנומתה "בוריק"ו הרזח
אוה .םיבר םירופיסב תועמשמ-בר יוטיב אוה "התעד השלח" יוטיבה ."אב אל" :הרומג תואדווב
המכב .ותומל םורגל ףא לוכיהו םדאב הרומח העיגפמ עבונה ,רומח ןואכיד לש בצמ ראתמ
ומכ ,תויתרגש אל תועפותל םורגל בצמה לוכי ,יזיפטמ בצמל רופיסה םמורתמ םהבש ,םירקמ
.עגופה םדאה לש ותומ וליפא וא םימשגה תדירי
ךא ;(אב אל אוהש הניבמ השאה) חתפב רבכ םירופיכה םוי יכ םיניבמ ונא רופיסה לש הז בלשב
-םוי והז :ותועמשמ אולמב אלא ,רופיסל םירופיכה םוי סנכנ ילמרופה םינמזה חול תניחבמ אל
לע אל םלוא ,םוקמל םדא ןיבש תוריבע לע רפכל הז םוי לש וחוכב .םדא לש ולרוג רזגנ ובש ןידה
,םירופיכה םוי תסינכ םע אקווד ותשאב תושק עגפ הרות דמולה ימוחר .ורבחל םדא ןיבש תוריבע
.סויפל ןמז רבכ ןיאו
וירבחמ ,םוימויה ייחמ תוקתנתה ,קוחיר תלמסמ גגה לע הבישיה ."גגה לע בשוי היה"
םיספתנ דומילהו הרותה רשאכ ,תונוילע תוריפסב קוסיע ;תואשנתה לש השוחת ילוא ,םידומילל
רחבנ ידכב אלו ,גגהמ לפנ אוהש רמאנ אל .סרק גגהש היה ושנוע .המצע ינפב תילכתכ ויניעב
ידי-לע החפשמה ךרעבו תיבה ךרעב לזלז ימוחר 'ר .ותומל המרג תיבה תשלוחו .הז שנוע
דגנכ הדימ וז .תיב סרהב שנענ ןכ-לעו ,תיבה ךרעב לזלז אוה .דומילב ונואו וצרמ לכ תעקשה
לש ותליפנו השאה ןיעמ העמדה "תליפנ" ןיב רשקב םג קזחתמ "הדימ דגנכ הדימ"ה דוסי .הדימ
:דואמ םימוד םילימה יתש לש םילילצה רשאכ ,ימראה חסונב רתוי טלוב הז רשק .גגהמ ימוחר 'ר
..."החתותמ הרגא תיחפא" תמועל "הניעמ התעמד תיחיא"
ךרעו תיבה ךרע :תודהיב םיבושח םיכרע ינש .הרורב םלוע תפקשה הלוע הז יטרפ רופיס ךרד
היהי ונרופיס .ורבח ינפ לע דחא ךרע ףידעהל ןיאו ,םיינשה ןיב בלשל תעדל שי .הרותה דומיל
תושרב אלש הרות דומלל םיאצוי םידימלתה" :(ב אס תובותכ) הנשמה רשקהב רתוי ןבומ
:(ב בס ,םש ארמגב) בר םשב הבהא רב אדא בר רמוא הז לע ."םוי םישולש - [השאה]
לע ."תושרב אלש םינש 'גו 'ב הרות דומלל םיאצוי םידימלתה :םירמוא םימכחו .רזעילא 'ר ירבד וז
."םשפנב אוהש - השעמ םישועו הבהא רב אדא 'ר לש ורמאמ לע ןנברה ןיכמוס" :אבר ריעמ ךכ
.תושפנ תנכס הב שיש הפדעה :הרהזא וב שיש "השעמ"כ דומלתב עיפומ ונרופיס :רמולכ

.הז ןטנטק רופיסב יוטיב ידיל םיאב ירוטאינימה רופיסה ינייפאממ הברה יכ ךכ םא וניאר :םוכיסל
לע ולש עדיב רזעיהל לוכי אוה ךכ םשל .רופיסה ךלהמב םיבר םירעפ םילשהל ץלאנ ארוקה
םג ונסחייתה ,ןאכ לעופה "הדימ דגנכ הדימ"ה דוסי תא וניאר .רבוח רופיסה הבש הפוקתה
,ףוסבלו .הריציב תויטמרדהו חתמה תא ריבגמ השאה לש ימינפה גולונומה םג .םירכינ ןמז יצוויכל
.שרופמב רמאנ אלו ןיפיקעב עלבומה ,"רורב" יללכ רסמ רופיסל

"אביקע 'ר לש ותשא" רופיסה
ןכלו ,"אביקע 'ר לש ותליחת" ןיינעב םעב וכליהש םירופיסה תא ריכה ונלש רפסמהש חינהל שי
אוה .ץראה-םעו ינעה אביקע 'ר לעו רישעה עובש אבלכ תב לע תמדקומ היצמרופניא רסומ וניא
לש התבהא לע דיעמה ,ץימאו םיהדמ השעמ - אביקע 'רל לחר לש היסוריאב ורופיס תא חתופ
רופיסהש "הרושב"ה רקיע איה וז הבהא ,ךשמהב הארנש יפכ .הייח תא הרשק ובש םדאל השאה
תא תובכל ולכוי אל םיבר םימ" תניחבב ,השאו שיא ןיבש הלודגה הבהאה תרושב - ומע איבמ
םירישה ריש) "ול וזובי זוב - הבהאב ותיב ןוה לכ תא שיא ןתיי םא ,הופטשי אל תורהנו הבהאה
."םישדוק-שדוק" לש רתכ ול רשק אביקע 'רש רפס - םירישה רישמ חקלנ הז קוספ .(7 ח
הדעצ תא המילשמ איה ,ךפהל ;תעתרנ איה ןיא - תיבהמ ותב תא שרגמ עובש אבלכ רשאכ
ךשמה .רופיסה תחיתפב רבכ ונל ןתינ לחר לש הנויפא תישאר .אביקע 'רל תאשינו ןושארה
תא םיאור ונא .בר ןורשכב תריוצמה ,הריעז הנומתב םינתינ אביקע 'ר לש ונויפא תישארו הנויפא
,בהואה לעבה תא םיאור ונא .רחא הסחמ םהל ןיאב ,ןבת תיבב ףרוחב םינשי םיבהואה גוז
יתייה ידיב היה וליא" :וז הנידע העונת ידכ ךות הל רמואו היתורעשמ ןבתה תא טקלמ ,ןידעה
'ר לש רעצה ישגר יוטיב ידיל םיאב ולא םילימב .(רקי שאר טושיק) "בהז לש םילשורי ךל ןתונ
ירמוח עפשל הליגר התיה רבעבש - ותבוהא שאר תא טשקל התע ודיב ןיאש לע אביקע
ריע ךל ןתא ,יל היהישכל :דיתעל החטבהו הווקת םג תעמתשמ וירבדמ ךא .ריבכמל םיטושיקלו
'ר לש הלודגה הבהאה תודוא לע רישי דגיהמ רפסמה תא תרטופ וז הריעז הנומת ...בהז לש
.ילולימה רואיתה םוקמ תא תספות הנומתה .ומצעב תאז קיסמ ארוקה .ותשאל אביקע
רעפהמ הכובמ השיגרה םאה ?הבשח המ ?לחר הרמא המ .הקיתש תררתשמ וז הנומת ירחא
,יעבט-לע ,יסנ דוסי - איבנה והילא עיפומ הנהו ?הרופאה תואיצמה ןיבל הווקתה ןיב םייק היהש
וניא הווהה םג .הרצונש הכובמה תא גיפהל ידכ והשמ וז היצאוטיסב שי .ינע שיא לש ותומדב
"...ול ןיא ןבת וליפאש םדא" שי .תילכתב עורג
,ןבתב תיבמ .שרדמה-תיבל ןבתה-תיבמ הלעב תא תחלושו התקיתש תא ףוס ףוס הריפמ לחר
ריתומה ינפוג קוחיר לא ,שרדמה-תיבל םירבוע ונא ,םיבהוא גוז לש הזע תינפוג הברק ורקיעש
היהו ךל" השאה תלאשמ ןיב רשק לכ ןיא הרואכל .הבהאה סחי לש תירקיע הריזכ הרותה תא
ןומט השאה לש התלאשמב יכ ;הרואכל קר ךא .ןכל םדוק אביקע 'ר ירבד ןיבל "שרדמה-תיבב
;התוא הגיאדמ םתוינע ןיא .םיינוע רבד לע ותמחנ תולימל ןהו הילא ותבהא ישגרל ןה "הנעמ"ה
.ינע ותואמ אביקע 'ר קיפמש "חקל"ב ךרוצ הל ןיא .רשוע ייח לע שארמ הרתיו ול האשינשכ ירה
איה .הילא ותבהא ךותמ תאז השוע אוהו ,םיסכנו רשוע - הנממ לטינש המב םחנמ אביקע 'ר
םא .הרות לש רתכ - ול הכז אל םלועמש המב ,ונממ לטינש המב - וילא התבהא ךותמ תרבדמ
"הרותה רתכ" לע רתוול הצור איה ןיא - תורישעה רתכ ,"בהז לש םילשורי" לע הרתיו איה
וליג ףא לע שרדמה-תיבב הרות דומלל ךלי םא ,ותבהא תא אטבי אביקע 'ר .ושאר תא טשקיש
.םינש תכורא הדירפב ךורכה באכה תורמלו רגובמה
םילימה ."היהו ךל" :התלאשמל ההז ןושלהו ,"היהו ךלה" :השעמב ונל תרסמנ אביקע 'ר תבוגת
התיה הכורכ רגובמ ליגב שרדמה-תיבל וז הכילה .וז הלאשמ םע תוהדזה תועיבמ תוהזה
התטלחהו ול אשניהל ותשא לש התטלחה התיה הצימא תוחפ אל ךא ,ליגר-יתלב בל-ץמואב
ךלה"ו "ול האשינו הכלה" :םישעמה ןיב רשקל תזמור םילימה תוהז בוש .ונממ דרפיהל וישכע
."הנש הרשע-םיתש היהו
דציכ ?שרדמה-תיבל וסנכיהב אביקע 'ר שיגרה המ :רופיסב םימוצע םירעפ םירעפנ הז עטקב
לע רבע המ ?הילע רבע המ ?תודידבה ייח םע לחר הדדומתה דציכ ?םידימלתה ידי-לע לבקתה
!תחא הרושל תוצווכמ הנש הרשע-םיתש ?אביקע 'ר
ךותמ ."ותיבל אב" אוה ,ותשאל אביקע 'ר ןיב הארנכ םכסוה ןהילעש הנש הרשע-םיתש רובעכ
סנכנ אל אביקע 'ר ,ול התפיצ יאדווב יכ ףא ,ואוב לע העדי אל השאהש הארנ הלילעה ךלהמ
ונת" :היה לבוקמש יפכ ,םואתפ סנכיהל אל ידכ תיבה ביבס הלק העש רת אלא ,ותיבל תורישי
"םואתפ ךתיבל סנכית לאו [...] ינב :ונב עשוהי 'ר תא אביקע 'ר הוויצ םירבד העבש ןנבר
לחר לש התבושת .ותשא ןיבו "עשר דחא" ןיב להנתהש חיש-וד טלק העש התוא .(א ביק םיחספ)
ףא לעו ,הלעבל הנמאנה התבהאב הקיזחמ איה .הרובג לע הדיעמ עשרה לש םיטובה םירבדל
ילוא ךא .רידאיו הרות לידגי הלעבש דבלבו - לובסלו ךישמהל הנכומ איה תודידבהו לבסה
שפנב שחרתהש ,קבאמ לש הכלשה ןיעמ וז החישב תוארל רשפא טסקטה לש יומסה רושימב
דמעמ קיזחת םאה :םידחפו םיטבל לש הכוראה הנתמהה תפוקתב םימיוסמ רבשמ יעגרב השאה
תאצוי הז קבאממ ?םיישפנהו םיינפוגה היתוחוכ הל ודמעי םאה ?היח תונמלא לש הלא םינשב
.תחצנמ השאה לש הזעה התבהא
םרצי קופיס תא תוחדל םילגוסמ םה .חור-ירוביגכ ותשאו אביקע 'ר תויומד תא הלעמ וז הדוזיפא
.הלענ ישונא םויק לא םתבהאב םילעתמ תאזבו ,רחואמ ןמזל
ותשא םע השיגפהו ,ופגב אב זא .הנושארה ותבישמ הברהב הנוש אביקע 'ר לש היינשה ותביש
הפוקתל המלשה םתשיגפ תא תוחדל םהינש לע תלבוקמ הטלחה התיה .דבלב "תינחור" התיה
24 דגנכ םזגומ ידגא רפסמ - םידימלת תוגוז ףלא 24 שארב אביקע 'ר אב התע .תפסונ הכורא
אצוי "םלועה לכ" התע ךא ,ואוב לע שיא עדי אל הנושארה ותבישב .שרדמה-תיבב ותוהש תונש
- התע ;תימינפה ותלודג תא הכירעה תחא שפנ קר ,שרדמה-תיב לא אצישכ ,רבעב .וינפ לבקל
.וצירעמו וכירעמ םלועה לכ
אוה יולגה דבורב .יומסו יולג ,םירושימ ינשב שרפתהל תולוכי ,?"ןאל תאו" ,עשרה לש ויתולימ
תוארל ןכתיי ךא ?ךחכש יאדוובש הז םכחלו ךל המ - ךתוינעב תלוונמ ,ךנהש תומכ תא :הל רמוא
איה הילע רשאו ,השאה בלב עגרל התלעש תונקפסה לש היצקיורפכ רחאה רושימב וז החיש
."ותמהב שפנ קידצ עדוי" .הילא הלעב לש ותבהאב התנומא חוכבו התבהא חוכב תרבגתמ
ןיידע - הבהא ןושל "עדוי"ו ;ול הרוסמה השפנ תא אביקע 'ר עדוי - וטושפכ :םינבומ ינשב עדוי
ידי-לע "תואריהל" היצמאמ םיחדנ רשאכ ."וינפל תואריהל" האב איה ןכל .ותבהא הל הרוסמ
,הל וחינה" :רתויב ההובגה הלעמב הדימעמ דימש ,רבד רמואו אביקע 'ר הב שיגרמ ,וידימלת
אוה .הרותה רתכב רטועמ ותשאל רזח בוהאה .םימולישה עגר והז ."אוה הלש - םכלשו ילש
רתכ" תא ךא ,הל איבה אל ןיידע "בהז לש םילשורי" .הבל תלאשמ האלמתנ יכ הל רמול לוכי
.איבה "הרותה
ולוכש ףוסב םייתסהל בייח רופיסה .ךכב קפתסמ וניא רפסמה ךא ;בוטב רופיסה םייתסה הרואכל
תרתה לש עטקה תא ונרפסמ ףיסומ ןכלו ,םלש וניא הרשואו היבא תיבמ הדונמ ןיידע תבה .בוט
התע וליאו - "ויסכנ לכמ הרידהו עמש" זא .ותליחתב ץוענ רופיסה ףוס ;לגעמה רגסנ התע .רדנה
תליחת ןיב םירשקמ רדנה ןיינע לעו "עמש" הלימה לע הרזחה ."ול רתוהו ורדנ לע לאשנו עמש"
רקיע אוה הבהאה לש החוכ .תחצנמ הבהאה .תבה לע באה בל בשוה התע .ופוס ןיבל רופיסה
הנוהכ רתכמ לודג הרותה רתכ יכ ,ןויערה תא םג סנ לע הלעמ רופיסה ךא ,רופיסה תרושב
הרותה רתכ - דוד תיבלו ןורהא ינבל השוריב ונתינ םינושארה םיינשהש דועב יכ ;תוכלמ רתכמו
.םדא לכל אוה השורי

לש הקינכטה תא וניאר .ירוטאינימה רופיסה לש םינייפאמה ירחא ונבקע הז רופיסב םג :םוכיסל
רשוא לש םידחא םיעגר דועב - ףעיב שיח ןהל תופלוח םינש עבראו םירשע רשאכ ,הבחרהו ץוויכ
איבנה והילא לש ותומדב ןאכ עיפוה יעבט-לעה דוסיה .יסחי טוריפב םיראותמ ןבתה-תיבב
ינעה ןיב ,לחרל אביקע 'ר ןיב להנתמ אוה .דבכנ םוקמ רפסב ספת חיש-וד .ינע שיאל שפוחמה
לש יטמרדה יפואל תומרות תובורמה תוחישה .וידימלתל אביקע 'ר ןיב ,לחרל עשרה ןיב ,גוזל
תוחוכב םיבר םירעפ םילשהל םיצלאנ ונא רופיסה ךלהמב .םיברה םילעפה םג ומכ ,רופיסה
?השיגרה המ ?םינשה ךשמב לחר הסנרפתה דציכ :הנעמ אלל תוראשנ תובר תולאש .ונמצע
שח םאה ?םינש ןתוא לכ אביקע 'ר שיגרה המו ?הרבשנ םאה ?הביבסה הילא הסחייתה דציכ
בוטה ףוסה .רגסנ לגעמה .תומלשב ןייטצמ ונינפלש רופיסה ?שרדמה-תיבל ועיגהב השוב
רופיסב וידעלב רשפא יאש ,רסמהו ,רופיסה תליחתב הגצוהש ,תינבת לע הרזחב םג אטבתמ
לש החוכ לודג המ וארו ואצ .רופיסה ךרואל םצעתמו ךלוה אוהו ,הבר תוריהבב הלוע ,ירוטאינימה
הרות - םיבושחה םיכרעה ינש ןיב רשגל ליכשמ גוזה רשאכו !םיישקה לכ לע תרבגתמה הבהא
.תומלש ללכל עיגמ אוה - החפשמו

םוכיס
דומיל ןיבל הבהאו תויגוז ןיב סחיה :ףתושמ אשונב םיקסועה ,םיירוטאינימ םירופיס ינש ונחב
ףאו תינכות הניחבמ דחא רנ'זל םתוכייתשה ףא לע יכ ,וניליג ירופיסב קוסיע ידכ ךות .הרותה
:המגודל .ףתושמה לע הנושה בר ,תינרוצ
דואמ ,הניתממ ,העונכ ,הבואכ ,תיביספכ השאה תרייטצמ ימוחר 'ר לש רופיסב .השאה תומד
תומד איה ,אביקע 'ר לש ותשא ,לחר תאז תמועל .התעמד םע תוהדזהל ארוקל לקו ,תישונא
התונוכנבו הלש לבסה חוכב תישונא-יתלבכ טעמכ תרייטצמו ,הלעמו המכשמ ,תמזוי ,הליעפ
.הברה ךכ-לכ בירקהל
עיפומ אוה ,ותשאל וסחיל זמר לכ ןיא .דואמ טעמ םיעדוי ימוחר 'ר לע .םירופיסבש םירבגה
.עגמבו רובידב ותשאל ותבהא תא אביקע 'ר עיבמ ותמועל .ודומיל ידי-לע ףחסנ ,ודומלתב עוקשכ
ריזחמו וידימלתב ףזונ ,הנש 24 ירחאו הנש 12 ירחא םכסומכ עיפומ :בצמב טלוש אביקע 'ר
.דובאה הדובכ תא ותשאל
העמדה תליפנ :שנועכ - ןושארב .םירופיסה ינשב ךפוהמב עיפומ הז דוסי .הדימ דגנכ הדימ
,דובכ ,םידימלת :רכשכ הז טנמלא עיפומ ינשה רופיסב וליאו ;לעבה תומו תיבה תליפנ תא תררוג
.ףסכ
ייח ןובשח לע הרותה דומילב תוידבלב תודקמתה ינפב ריהזהל הצור ןושארה רופיסה .רסמה
ןיבל הרותה דומיל דוסי ןיב םיאתמה בולישה סנ לע הלעומ ינשה רופיסב ;םיניקת החפשמ
.הברקההו הבהאה

היפרגוילביב
.םילשורי ,רתכ תאצוה ,ןהיתודלותו תודגא ,(1974) ףסוי ,ןמנייה .1
.דחואמה ץוביקה תאצוה ,הדגאה רופיס לש ינחורה ומלועב םינויע .(א"משת) 'י ,לקנרפ .2
ץוביקה תאצוה ,םילעופ תירפס ,שרדמהו דומלתה ןמ הבהא ירופיס הנומש .דוד ,ןמרמיצ .3
.ריעצה רמושה יצראה    
            תוכן ספרות