רעוכמ

ריאי יאקרב

,ןוש ןוכמ ,ירוטאינימה רופיסה
1986 תוברתהו ךוניחה דרשמ


;ןוקית ;הבושת ;םינפ תנבלה ;ןובלע :חתפמ תולימרעוכמ
תפש לע לייטמו רומחה לע בכור היהו ,ובר תיבמ ,רדג לדגממ אבש רזעלא ןב ןועמש יברב השעמ .1
.הברה הרות דמלש הלודג החמש חמש היהו ,םיה   
רתויב רעוכמ היהש דחא םדא ול ןמדזנ .2
יבר ךילע םולש :ול רמא .3
.ול ריזחה אל .4
.ךתומכ ןירעוכמ ךריע ינב לכ אמש אקיר :ול רמא .5
"!תישעש הז ילכ רעוכמ המכ" ינאשעש ןמואל רומא ךל :ול רמא .6
וינפל חטתשנו רומחה ןמ דרי אטחש ומצעב עדיש ןוויכ .7
.יל לוחמ ,ךל יתינענ :ול רמאו .8
"!תישעש הז ילכ רעוכמ המכ" ינאשעש ןמואל רמאתו ךלתש דע ךל לחומ יניא :ול רמא .9
.לימ יצחכ וירחא לייטמ היה .10
ותארקל וריע ישנא ואצי וריעל עיגהש ןוויכ .11
יבר ךילע םולש :ול ורמאו .12
?יבר םיארוק םתא ימל :םהל רמא .13
.ךירחא לייטמש הזל :ול ורמא .14
.לארשיב ותומכ וברי לא יבר הז םא :םהל רמא .15
?ךל השע המ !םולשו סח :ול ורמא .16
.יל השע ךכו ךכ :םהל רמא .17
.ול לוחמ ןכ יפ לע ףא :ול ורמא .18
.ןכ תושעל ליגר אהי אלש דבלבו ול לחומ ינירה :םהל רמא .19
שרדמה תיבל רזעלא ןב ןועמש יבר סנכנ דימ .20
.זראכ השק אהי לאו הנקכ ךר םדא אהי םלועל :שרדו .21

'א דומע ,'כ ףד ,תינעת תכסמ ,ילבב דומלת   


החמש יהוז .הלודג החמש חמש אוהו הברה הרות דמלש רחאל ובר תיבמ בש רזעלא ןב ןועמש
ןייצמו ףיסומ רפסמה ךא .קופיס אלמ אוהו ינחור גשיה גישה רשא םדא לש ותחמש ,ונלוכל תרכומה
וביבסמו .ודיב ויתותע .רומח לע בכור אלא לגרב ךלוה וניא רזעלא ןב ןועמש .םיינוציח םיטרפ רפסמ
."לייטמ" אוה .תרניכה לש ביהרמה ףונה
ןיבל ימינפה ימצעה גשיהה ןיב ,"תינפוג"ה האנההו תינחורה האנהה ןיבש המאתהב חתפנ רופיסה
עבטה - ה"בקה לש וידי השעמ ןיבל - דומילה - םדאה לש וידי השעמ ןיב ,תינוציחה תומלשה
.ביהרמה
ינש ןיבש הינומרהה ןמ ,בולישה ןמ תעבונ ןועמש לש ותחמשש רבתסמ רפסמה לש בוציעה ןפוא ךותמ
.הברה הרות דמל ןכא םא קודבל אבה ןויסנ רפסמה ול ןמזמ ןאכו ,ימינפהו ינוציחה ,וללה תודוסיה
עגופה םגפ הנה ,ינוציח רועיכ הנה ינוציחה יפויל דוגינב ."רתויב רעוכמ" היהש דחא םדא ול ןמדזנ
.ונלש תויטתסאה תומכסומה תא םימאות ה"בקה לש וידי ישעמ לכש הילשאב ,הינומרהב
הב שי ,ותעפוה קר אל ,רעוכמה לש ותוגהנתה .םולש ול ריזחמ אל רעוכמה ךא םולש ול םידקמ ןועמש
העיגפה ,דובכהו סומינה יללכב העיגפה םלוא תיטתסאה הדילסה לע רבגתהל חילצה ןועמש .םגפ
חיטמו וילכמ אצוי אוהש ,תיוושכעה תימויקה ותשוחתל ךכ לכ תדגונמ ,תמרוזו תינומרה םיסחי תכרעמב
וב ןיא ,תובוט תודמ וב ןיאש םדא ,ול ארוק אוה "!אקיר" :עגופו בילעמ ,רתויב ףירח טפשמ וינפלש םדאב
ןיא עודמ רוקחל ותעדב הלוע אל .הלוכ ותוהמ לע ותוגהנתהמ טפוש אוה ,הרות דומלת וב ןיא ,ץרא ךרד
...שריח אוה ילוא ,ותפש תא ןיבמ וניא ילוא ,ןואכידב יורש אוה ילוא .םולש ול בישמ וינפלש םדאה
ונל ריהבמ טפשמה לש וכשמה ."תרעוכמ" שפנ לע קיסמו רעוכמה הארמה ןמ עפשומ רזעלא ןב ןועמש
תדבוע תא וב חיטמ ןועמש ."ךתומכ ןירעוכמ ךריע ינב לכ אמש" :ןועמש לש הבשחמה ךלהמ והז ןכאש
איה ילידיאה החמשה בצמב תונומטה תונכסה תחא .והומכ ןיאמ הנוגמו לפש ןובלע הז ירהו ,ורועיכ
דומיל לש החמש וזשכ וליפא) וזכ החמש ידי לע םמוסמה םדא .תילאירה םלועה תנומתמ תוקתניה
.תואיצמה לא תוימואתפב ותוא םיריזחמשכ ומצעב הטילשה תא דבאמ (הרות
.רופיסה לש המיתה ןמ תורישי תעבונ רפסמה לש םילמה תריחב .טפשמה לש בוציעה ןפואל בל םישנ
ך - ך לש הזירחה תטלוב "ךתומכ ןירעוכמ ךריע ינב"ב םילמ יקחשמב םואתפ רבדמ רזעלא ןב ןועמש
ןויגיהה רסח ןובלעהש בושחל םיתפתמ ונאו ,ע ,כ ,ר ,י ,נ םילילצ םתואב רזוחה שומישהו (תוצומק)
עבוק םילמה לש ינוציחה לילצהש ,יטתסא ,הפי טפשמ רוציל רבדמה לש ונוצרמ עבונ ריעה ינבל חולשה
,"תיטתסא" תינוציח הפיטעב ושבלוה טפשמב םינומטה אטחהו רקשה ,רחא חוסינב .ןכותה אלו
."תפיפיתמ"
.ותיווח רחא ןועמש לש ותופחסיה תדימ לע תופירח רתיב ונתוא דימעמ טפשמה לש חוסינה ןפוא
יאדוו יאדו ,רעוכמ ופוגש םדאל םירמואשכ .ותוא תחכפמו ןועמש תא המיהדמ רעוכמה לש ותבושת
אל הז ןועיטש חינהל שי הז עגרב םלוא .חצרכ הומכ רשא םינפ תנבלה לש רומחה אטחב םיאטוחש
אוהש םדא לש ופוג לע םירמואשכ :וארוב ינפב םדאה ותוא ביצמ ןכ לעו ,הבר המצועב ןועמש לע לעפי
.ויאורבמ דחאל לווע השעש לע ,וידי ישעמב לשכנש לע וארוב תא אלא םדאה תא םיבילעמ אל רעוכמ
."השקה ךרד"ב הרות התע דמול רזעלא ןב ןועמש
הקוחשה הרופאטמה תא שמממ ךכבו "ילכ" ומצעל ארוק אוה .רעוכמה םדאה לש ותרימאב קיידנ
לכמ ךרע וב ןיאש רבד ,רמולכ ,רעוכמ - ףסונבו ,ןכותמ קיר ילכ אוהש ול רמא ןועמש ."אקיר" הלמבש
."ילכ"ל ,תינוציחה ותרוצל ןובלעב דקמתמ אלא ,'קיר ינאש ךל ןינמ' ודגנכ ןעוט וניא רעוכמה .אוהש דצ
ותעדות תא ףקשמ טפשמהש ןכתיו ןועמש לש ותרימאל רתוי הקזחה הבושתה תא גישמ אוה ךכש ןכתי
.ינוציחה והארמב הקוסעה
עובנל הכירצ םדאל ונתכרעהש ,לודגה ירסומה ללכה תא שדחמ ןאכ חסנמ רעוכמה םדאה ,םוקמ לכמ
,ויפוי) דלונ םתא םינותנה ןמ אלו ,ותריחבב םתוא השוע אוהש ,םהל יארחא אוהש םירבד םתואמ קר
('וכו ותנובת
דרי" :העונת תועצמאב ותשוחת תא אטבמ אוה ."אטחש ומצעב עדי" :רסמה תא טלוק רזעלא ןב ןועמש
ודמעמ תא לצנמו ,ול לוחמל ןכומ וניא רעוכמה םדאה ךא ."יל לוחמ" :רובידבו ;"חטתשנ" ,"רומחה ןמ
רומא ךל" טפשמה לע רזוח אוהשכ םעפהש םושמ ותבושת תא דהוא וניא רפסמהש המוד .שדחה
הליחמה תא הלות אוה :חגנל ןוצר ךותמ טפשמה לש לוצינכ אלא ירסומ ללככ עמשנ הז ןיא "ןמואל
רעוכמה ךא ,ורבחל םדא ןיבש םיסחיב עגפ ירהש ,הליחמ ונממ שקבמ ןועמש .ירשפא יתלב יאנתב
ילילצ לע תומד תרזוח בוש .תיתוהמ הנעטכ אלו םילמ קחשמכ ונל םיארנ וירבד םעפה .ךכמ םלעתמ
.ןנכות תא תשבשמו םילמ
הליחמה תשקבב קפתסהל לוכי ןועמש .להק ילב תרניכה תפש לע הז תמועל הז םיבצינ רעוכמהו ןועמש
םייתסהל לוכי היה רופיסה .השע ולש תא אוה .םלועל רתוי ותוארל ילב םשמ קלתסהלו רעוכמה ןמ
ידכ הליחמ תשקבב קפתסהל אלו "ותוא הצריש דע" הליחמ שקבל תבייחמ הכלהה םלוא .וז הדוקנב
השעמה ,רחא חוסינב .םדו רשב םידע ןיא םא םג ה"בקה לש ויניעל תושענ תוריבעה .הבוח ידי תאצל
.םידע ול שיש םושמ אלו ומצעלשכ ער אוה ערה
לכות תומד לכו ופירחיו וכלי םיחתמהש ךכ הלילעה ךשמה תא רפסמה הנוב םותסה יובמה ןמ תאצל ידכ
דגנכ הדימ ןיעמ ,הנושארה תיצחמל ליבקמב היונב רופיסה לש הינשה תיצחמה .הכרד תא תוצמל
:תיפרג הרוצב תאז גיצנ .הדימ

.ובר תיבמ רדג לדגממ אב רזעלא ןב ןועמש יבר .1
.לימ יצחכ וירחא לייטמ היה .2

םיה תפש לע לייטמו רומח לע בכור היה .2
.הברה הרות דמלש הלודג החמש חמש היהו
ותארקל וריע ישנא ואצי וריעל עיגהש ןוויכ .3
רתויב רעוכמ דחא םדא ול ןמדזנ .3
יבר ךילע םולש :ול ורמא .4
יבר ךילע םולש :ול רמא .4
:ול ורמא יבר םיארוק םתא ימל :םהל רמא .5
ךירחא לייטמש הזל
ול ריזחה אל .5

ותומכ וברי לא יבר הז םא :םהל רמא .6
.לארשיב
ןירעוכמ ךריע ינב לכ אמש אקיר :ול רמא .6
ךתומכ
רמא ךל השע המ םולשו סח :ול ורמא .7
יל השע ךכו ךכ : םהל
המכ ינאשעש ןמואל רומא ךל :ול רמא .7
תישעש הז ילכ רעוכמ
ול לוחמ ןכ יפ לע ףא :ול ורמא .8


רומחה ןמ דרי אטחש ומצעב עדיש ןוויכ .8
לוחמ ךל יתינענ : ול רמא .וינפל חטתשנו
.יל
אלש דבלבו ול לחומ ינירה :םהל רמא .9
ןכ תושעל ליגר אהי
רמאתו ךלתש דע ךל לחומ יניא :ול רמא .9
תישעש הז ילכ רעוכמ המכ ינאשעש ןמואל
אהי לאו הנקכ ךר םדא אהי םלועל :שרדו שרדמה תיבל רזעלא ןב ןועמש יבר סנכנ דימ .10
.זראכ השק

.ותליחמ תא גישהל ידכ וירחא ךלהמו ךישממ אוהו רעוכמה ןמ שאייתהל אל טילחמ רזעלא ןב ןועמש
רומחה לע אל אוהשכ) רעוכמה לש ויתובקעב הכילהה תאו ,םילמ קחשמב רפסמה שמתשמ םעפה
תמועל .ןועמש לש ןושארה לויטל דוגינב דמועה ,ינוריא "לויט" והז ."לייטמ" הנכמ אוה (ותוא ליבומ אלא
הנבומ תא לצנמ רפסמה 'וכו בצע - החמשה תמועל ,אטחה לע הרפכ אוהש לויט - אטח וב שיש לויטה
,ו"ס ףד ,תבש תכסמ ,לשמל ,האר) יעבט אל בצקב ,החונ אל הרוצב תכלל :לייטל הלמה לש רידנה
.('א דומע
הליבקמה ,תפסונ השיגפ תנומת רפסמה רייצמ ,"תונווע קורימ" הב שיש ,וז הכורא הכילה רחאל
."יבר ךילע םולש"ב רזעלא ןב ןועמש לא םינופ ריעה ינב :םיפלחתמ םידיקפתה ךא - הנושארה השיגפל
.("ךתומכ ןירעוכמ ךריע ינב" לומ דמועה) "ותומכ וברי לא יבר" ןובלעה תא גפוס אוהו ,קתוש אוה םעפה
הנווכ הטועה ,"ףייפיתמ" לילצ ,םילמ קחשמכ יונב ,תויומדה תחא לש היפמ אצויה ,הז ןובלע םג
."תרעוכמ"
:תויומדה לש ןטבמ תדוקנ תא תגציימ איה םעפהו ,תפסונ םעפ ןאכ תרזוח "לייטמ" הלמהש בל םישנ
?הנושמה ותכילה תא םיטלוק םה אמש וא לייטמ ןכא ןועמש 'רש םיבשוח םה םאה .ריעה ישנא לש
ךכ " קיידנ .וב ועגפ ,ער רבד ול ושע :םדוקה קלחב עימשהש וזל המוד הנעט לע רזוחו ךישממ רעוכמה
םטבמ תדוקנמ .ןועמש לש הריפחמה ותוגהנתה לע אלא ולש ותבוגת לע רפסמ אוה ןיא ."יל השע ךכו
ןמ המכ יפ רומח ןובלע ןועמשל ריזחהל חילצמ רעוכמה .םיהדמ השעמ ןאכ עריא ןכא ריעה ינב לש
.ברכ ודמעמב עגופו רוביצב וינפ תא ןיבלמ רעוכמה ירהש ,וב חלש הזש ןובלעה
אוה .ונובלע תא תאשלו קותשל ףידעמ אוה םלוא אלמה רופיסה תא רפסל היה לוכי רזעלא ןב ןועמש
ןמ תושק לבוס ןועמשש יאדו ירהש .םירוסייב ואטח תא קרמל הסנמה ,יסופיט הבושת-לעבכ גהונ
קלח איהו ומצעמ דבל םדאב תעגופ הניא ,רעוכמה לש ותקיתשל דוגינב ,ותקיתש .ליפשמה דמעמה
.ולש הבושתה ךילהתמ
יהוז "ליגר אהי אלש דבלבו" :רופיסה תליחתב ותליחמ יאל אילפהל המוד רעוכמה םדאה לש ותליחמ
לש תאטוחה ותומדל (לוכיבכ) ירשפא יתלב יאנת הל ףרוצמש ,לוזלזו ןובלע ץקוע םע המלש אל הליחמ
תיבל סנכנו רזוח "ובר תיב"ב רופיסה תא ליחתה רשא רזעלא ןב ןועמש .רעוכמה רייצמש ןועמש
.הנקסמ הנממ איצוהל הצור אוה .והשמ ותוא הדמיל רוגסה םלועה ןמ ותאיצי .לגעמ רגוס ,שרדמה
.שרדמה תיבב המוקמ ןכ-לעו התוא רמול תונמדזהה תא רוציל ול השק ץוחבש רקשה םלועב םלוא
.ותועטמ וב רזוח םבר ריעה ינב לש םטבמ תדוקנמ - "זראכ השק אהי לאו הנקכ ךר םדא אהי םלועל"
למסמ זראה .הנקכ ךר ,חלוסו לחומ רעוכמהו זראכ השק היה ןועמש רעוכמה םדאה לש ורופיס יפ-לע
.תלוזה תארקל הכילה - הנקהו ,תונפקות

ןועמש אקוודו .תוצרתהל השק ,ןשקע ,זראכ השק רעוכמה היה רבד לש ותימאלש םיעדוי ונא םלוא
התוא קולחל לוכי ןועמשש תועמשמ יהוז .'וכו המדאה לע חטתשה ,ומצע תא ףפוכ ,תונתוונע חיכוה
רעוכמה ןמ דבל דחא ףא ךא רעוכמה לש ונוויכל חלוש אוהש תועמשמ ,להקה םע אל ךא ה"בקה םע
תא קרמל ידכ ,רעוכמה תא תפסונ םעפ בילעהל אלש ידכ קתושו ךישממ ,םצעב ,אוה .ךכב ןיחבי אל
.ונווע

ויתועפוה לכבש ץע ,זראה תא לטונ ןועמש .רופיסה לש המיתל ךשמה וב הלגנו ,לשמה חוסינב קיידנ
.תרעוכמ הנוכת שי הפיב םגש הלגמ .תילילש תועמשמ ול הנקמו ,תיבויח תועמשמ לעב אוה ך"נתב
הנומט "רעוכמ"בש הארמו - תילילש תועמשמ לעב אוה ך"נתב ויתועפוה לכבש ,הנקה תא לטונ אוה
היהי אל םדאהש יוצר ,"הנק"כ האריי םא וליפא "ךר" היהי םדאהש יוצר ,רחא חוסינב .תיבויח הנוכת
תימדתה ירחא ללוש תכלל ןיאש דמול ןועמש ."זרא" לש תימדת לע רתוול ךירצ אוהשכ וליפא "השק"
לע הסכמ הרות דומילב החלצהה לע החמשה .היוגשכ הלגתמ איה רופיסה ךרוא לכל ירהש ,תינוציחה
.'וכו ןוכנה אקווד וניא הפיה ,ךפהלו השק םצעב אוה ךר הארנש הז ,תוקיר לע רועיכה ,בל תומיטא

ונא .יבויח הזו ילילש הז .הנק רעוכמלו זרא ומצעל ארוק ןועמשש םיניבמ ריעה ינב רבד לש ופוסב
ךישממו םכסמ טפשמה .ילילש הזו יבויח הזש אלא ,זרא - רעוכמהו ,הנקה אוה ןועמש יברש םיניבמ
.תימינפה תוהמה ןיבל ץוח יפלכ הארנה ןיבש םיסחיב הנדה ,ולוכ רופיסה לש תיזכרמה המיתה תא
ןיבל הארנה ןיבש לובלבה תא אישל איבמ םייסמה טפשמה .םינוש םהש שיו םיליבקמ םהש שי
קבדש עגרמ ,ןועמש יבר קר .ילילש אוה יבויח הארנש המו ,יבויח אוה ילילש הארנש המ .תוימינפה
.הפינחמ תימדתל קוקז וניא ,םדא ינב ןיב םייתוהמה םיסחיה ןוקיתב

הרומל
רעוכמה ןמ הנושארה הליחמה תשקב .ןועמש יברל "ןחבמ יבצמ" וא "ןויסינ" לש תנוכתמב יונב רופיסה *
רעוכמה ירחא ךלוהו ךישממ אוהש ךכב ןחבנ ןועמש יבר .ןושארה םלהה ןמ תעבונו תינטנופס איה
.וכרדב קבד אוה םלוא ,טרחתהל ,רהרהל ןמז ול שי .ןמז ךרואל
,הרואכל ,וב בצמב דמוע אוה .יבמופ דמעמב ןחבנ אוה ,ריעה ישנא םע השיגפב אוה ןויסנה לש ואיש
םילגמ ונא .השק ןובלע גופסי ,רבדי אל םא .יקוח ןפואב רעוכמב עוגפלו הרק המ ריבסהל לוכי אוה
.הקומעו תיתימא איה ןועמש יבר לש הטרחהש
טביה הזיא .םינוש ןחבמ יבצמב הלגתמ תויומדה תחא לש הבוגתה תונכ וב רופיס בותכל הסנ -
?בצמ לכב הלגתמ   
..םידימלתה ראשל םג םירכומה םיטרס וא םירופיס ךותמ "ןחבמ יבצמ" רפסמ ראת -
לכב הלגתמ המ .תויבמופה ףא לע ןויסנב דמוע םדא .וב ןנובתמה להק ןיאשכ םג ןויסנב דמוע םדא -
?םיבצמה ןיב ינושה המ ?בצמ   

בצמב םיטנמלא וליא רבסה .רבח לש וינפ תנבלהל ,ןובלעל "שולגל" ונל לק םהב םיבצמ רפסמ ראת *
.תלוזל תושיגרה רסוח תא ,תעדה תולק תא םינימזמ תראיתש   

.וב הלוע ךא ונרופיס לש יזכרמה וניינע וניא םנמא רשא ינורקע אשונ ןוידל תולעהל רשפא
,ןסוח) דלונ םמע םינותנה :רתוי דבכנ דיקפת אלמל ךירצ המ ,םדא לש ותוישיאל ונתכרעה תינבנ דציכ    
(...הערל ,הבוטל ;תיחשה ,לצינ ,זבזב) הלא םינותנב שמתשה וב ןפואה אמש וא (...היצניגלטניא ,יפוי    
,םתיירב עבטמ םהל ונתינש ,'וכו םהיעבצמ ,םתרוצמ ונתואתשה ךותמ תעבונ ףונל וא חרפל ונתכרעה    
.לטונ אוהש תוירחאב ,ולש הריחבה ישעמב תרכינ ותוישיאו םמוד וא חמוצ וניא םדאה םלוא    
ןיבל "םינותנ"ה ןיב ןיחבהל תואיצמב דאמ השק ןכש ,טופיש לש יטרואית לדומ לע ןאכ רבודמש ןבומ    
ןוויכ לע השגדה הז ןוידב שי םלוא ,תוישיאה ינותנל ונתוסחייתה תא לרטנל ןיאש ןבומ ."םיגשיה"ה    
.ורבחל םדא ןיבש םיסחיב םיוסמ שגד לע ,הכרעה לש םיוסמ    

םיכרצל ,םייגוגמד םיכרצל לצונמ יתימא טפשמ םהב םיבצמ ףוסאל וא/ו רוציל םידימלתה ןמ שקב
.תישגר הטיחס לש    
תונושה תורטמה ןהמ .לילצ יקחשמב םישמתשמה םיטפשמ ףוסאל וא/ו רוציל םהמ שקב -    
.םילמה יקחשמל םיטפשמה ירבחמ וקקדזה ןמשלש      

לכב טעמכ ."השיגפ"ה אוה ונינפלש םיירוטאינימה םירופיסה רפסמ לש ודיב יזכרמ יעצמא
.תימדתל תחתמ רתתסמה תא ףושחל תונמדזהה תא רחא םדאב השיגפה האלממ םירופיסה    
!'וכו היארה תיווז תא ,םיעוריאה ךלהמ תא ,הרגישה תא הנשמ השיגפה    
.םתדמלש םיירוטאינימה םירופיסב השיגפה לש םינושה םידוקפיתהו םיגוסה לע דומעל וסנ -    
.םתדמלש םירחא םירופיסב תאז תושעל וסנ -    
הידוקפית ןיבל תירוטאינימה תינבתב השיגפה לש הידוקפית ןיב הוושהו המודה לע ודמע -    
(הלבונ וא) רצק רופיס לש תינבתב      
            תוכן ספרות