יסוי יברו הנורטמה

ילינ ירא-ןב

;השרד ;תיטרפ החגשה;םידבע ;ףוס-םי תעירק ;ןיאושינ ;גוויז :אתחיתפ :חתפמ תולמ


הבר ארקיו
האמה תישארב וא ,תישימחה האמב ךרענו לארשי ץראב רצונש םודק תודגא ףסוא ,הבר ארקיו
ךרענ אוהש רכינ ,שרדמב םירכזנה תומוקמהו ,םימכחה תומש ,ןונגסה יפ לע .הריפסל תישישה
.לארשי ץראב הרותה תאירק ירדס ןיבל ויתוישרפ ןיב רשקב םג ומכ ,לארשי ץראב
םינושארה םיאשונהו םינושארה םיקוספה לא סחייתמ אוהו ,תואתחיתפ לש ףסוא ובורב אוה רפסה
.ארקיו רפסב תוישרפה תולחתה לש

'א 'ח הבר ארקיו ,אתחיתפ - הנורטמהו יסוי יבר
(גי ,ו ארקיו) וינבו ןרהא ןברק הז .1
(ח ,הע םילהת) "םירי הזו ליפשי הז טפוש םיהלא יכ" :חתפ אתיח רב יול 'ר .2
?ומלוע תא ה"בקה ארב םימי המכל :ול הרמא ,אתופלח ןב יסוי 'ר תא הלאש אנורטמ .3
תומש) "ץראה תאו םימשה תא 'ה השע םימי תשש יכ" :ביתכד ,םימי הששל :הל 'מא .4
(זי ,אל   
?השועו בשוי המ ךליאו ןכימ :ול הרמא .5
ינולפ לש ונוממ ,ינולפל ינולפלש ותשא ,ינולפל ינולפלש ותב ,םיגוויז גיוזמו בשוי :הל 'מא .6
.ינולפל   
.ןתגווזמ ינא הלק העשלו יל שי תוחפש המכו םידבע המכ :ול הרמא .7
םיהלא" :ביתכד ,ףוס םי תעירקכ םוקמה ינפל איה השק ךיניעב איה הלק םא :הל 'מא .8
.(ז ,חס םילהת) התיב םידיחי בישומ   
.ותיבל אתופלח ןב יסוי 'ר ול ךלה .9
,תורוש תורוש ןתוא הדימעהו תוחפש ףלאו םידבע ףלא האיבהו החלש ,התשע המ .10
.ןלפ בסי תינלפו אתינלפ בסי ינולפ :ןהל 'מא .11
הבגל ותא ארפצ ןמ .12
,הישאר עירפ ןיד .13
,הינייע ימס ןיד .14
.הילגר אריבת ןידו .15
,אדה יעב אנא תיל :'מא ןיד .16
.ןידה יעב אנא תיל:הרמא אדו .17
.תחבושמו האנ םכתרות הפי :ול הרמאו ול החלש .18
,ףוס םי תעירקכ םוקמה ינפל השק ,ךיניעב איה הלק םא ,ךיל יתרמא ךכ אל :הל 'מא .19
.(ז ,חס םילהת) "תורשוכב םיריסא איצומ ,התיב םידיחי בישומ םיהלא" :ביתכד .20
.םיררושמ וליאו םיכוב וליא ,תוריש וכב ?תורשוכב והמו .21
?השוע ה"בקה המ .22
.וזל הז ןגווזמו ןחרוכ לע ןאיבמ .23
:אתופלח ןב יסוי 'ר שדוקה חורב הבישה הזה ןושלכ היכרב 'ר 'מא .24
,הזל הלעמו הזל דירומ ,הזל םירמו הזל ליפשמ תומלוס השועו בשוי .25
.(ח ,הע םילהת) "םירי הזו ליפשי הז ,טפוש םיהלא יכ" :ביתכד .26
,ןנברו היורצב הנוי 'ר .27
.לארשיב היירק רתפ היורצב הנוי 'ר .28
,והבגוה הז ןושלבו ולפשוה הז ןושלב .29
.(גי ,ל תומש) "םידוקפה לע רבועה לכ ונתי הז" :והבגוה הז ןושלב .30
.(א ,בל תומש) ":שיאה השמ הז יכ" :ולפשוה הז ןושלבו .31
,ןרהאב הירק ןירתפ ןנבר .32
,הבגוה הז ןושלבו לפשוה הז ןושלב .33
.(דכ ,בל תומש) "הזה לגעה אציו שאב והכילשאו" :לפשוה הז ןושלב .34
.(גי ,ו ארקיו) "'וגו וינבו ןרהא ןברק הז" :הבגוה הז ןושלב .35

לש התדוקפל םצמוצמ ימראה קלחה .תירבעב ,ובור .תימראו תירבע :תופש יתשב רפוסמ רופיסה
רובידה תפש .י"אב הצופנ התייה אל תירבעה הב הפוקת יהוז .הדוקפה תואצותלו ,הידבעל הנורטמה
.תימרא איה

אתחיתפה לש ימראה קלחה םוגרת
.ינולפ חקיי תינולפו תינולפ חקיי ינולפ :םהל 'מא .11
,הילא ואב רקבב .12
ןושאר עורפ הז .13
,וניע היומס הז .14
,ודי הרובש הזו .15
.ולגר הרובש הזו .16
,וז תא הצור ינא ןיא :רמוא הז .17
.הז תא הצור ינא ןיא :תרמוא וזו .18
שמח רופיסל :שרדמב םיבר תומוקמב םינוש תונונגסב אבוה יסוי 'ר תא הלאשש הנורטמה רופיס
.תויקלח שמחו ,תואלמ תוליבקמ
.ד ,חס הבר תישארבב תוילגרמ תעדל אוה ונינפלש חסונל רתויב בורקה חסונה
לכ אבוה ,ח ,אשת אמוחנתבו ; ב ,אי ףד םילקש תשרפ ,אנהכ ברד אתקיספבש ריעמ תוילגרמ
שרדמ רמאמב קבלא ךונח תעדלו .היורצוב הנוי 'רל תסחוימה ,םילקש תשרפל החיתפכ רופיסה
השעו ר"קיוב שמתשה אתקיספה רדסמו ,ןאכ וז החיתפ לש המוקמ רקיע ,זל גי 'מע ,הבר ארקיו
.םילקש תשרפל החיתפ הנממ

רופיסל עקרה
םיאנתה ילודגמ אוה .הינשה האמה לש הינשה תיצחמב ונמז ,ירופצ שיא אוה אתפלח רב יסוי 'ר
הנורטמה האב םהב םירופיס רשע העבש םיעיפומ םישרדמב .(אבכוכ-רב דרמ ירחא) אשוא רודמ
1 .הבר תישארב שרדמב העבש םהמ .יסוי יברל תולאשב
.ינימ חתמו ,יתוברת חתמ ,ידמעמ חתמ ,יתד חתמ .תויומדה יתש ןיב חתמ םייק רופיסה תישארמ
.ישרדמ-תיב ץוחה בחרמב םישגפנה תומלוע ינש ולא ,שרדמה תיבב תושגפנ ןניאש תויומד ולא
ילואו ,תוינויגה היתולאש בור .תרדגומ הניא התדש תדבוכמ תומדכ םירופיסה ןמ תרייטצמ הנורטמה
םירופיסה םצעב ,ונייה .םתוא ודירטהש תולאש לע תונעל ידכ ,וז תיביטקיפ תומדב םימכח ושמתשה
רתוי חונ ,'וכו ה"בקה לש וכרד לע ,האירבה לע תולאש שי םימכחל .םמצע ןיבל םימכח ןיב חיש םה
ךרדב םלוא ,2 םימכח ירופיס טעמ אלב םיעיפומ םייוג .יוג לש תויהת ןה וליאכ תויהתה תא גיצהל
.םיקוספ הינפל וטטציו ,הרותב תואיקב הלגת השיאש לבוקמ אלש יאדובו .םיקוספ םיטטצמ םניא ללכ
.תיביטקיפ תומד יהוזש רורב .ה"בקה חנומב שומיש ךות ,תידוהי ןושלב הנורטמה תלאוש ןכ ומכ
.םיגולאיד לש הזכ גוס הרשפא ,ירופיצב התייהש החותפה תיתוברתה הריוואה ,תאז םע דחי
.הירוטסיה יזמרב םישמתשמ םירופיסה
לאהש ,תילטוטסיראה הסיפתה תא תגציימ הנורטמה .תיטרפה החגשהה תייעבב קסוע ונרופיס
םג .תיטרפ החגשה ןיא ,םלועל לאה ןיב רישי רשק ןיא .הלצאהב ארבנ םלועהו ,תוביסה תביס אוה
תאירב לע :תומכחו תושק תולאש אנורטמה תלאוש ,אנורטמהו יסוי יבר לע םירחאה םירופיסב
התנומא .תניינעתמו הליכשמ היוג יהוז .דועו ,הלימ תירב ,הדוהיו ףסוי ,יקלא קדצ ,השיאה ,םלועה
.תויטסונג וא תוינגפל ,תוירצונ תונעט ןיב ןה היתונעט ,הרורב הניא תיתדה
יטרפ .תירשפא היצקיפ אלא ,ירוטסיה עוריא םיגציימ םניא םירופיסהש סרוג 3 ינרדומה רקחמה
.ימורה ןוטלשה יגיצנו ,דומלתה ימכח לש רגאמהמ וחקלנ ,םירוביגה תומשו רופיסה

5 4 הדיקפתו השרדל החיתפה
ןשרדהש השרפה ןמ חוקלה קוספ אוהש "השרפה קוספ" וא "ןמזמ קוספ" עיפומ עטקה תישארב
אוה ךא ,החיתפה שארב תובר םימעפ רסח הז קוספ) .(גי ,ו ארקיו) "וינבו ןרהא ןברק הז" :הב קסוע
.(הפוסב דימת אצמנ
קוספ" הנוכמה קוספ איבמ אלא ,השרדב דימ חתופ ןשרדה ןיא ,ןמזמה קוספה תא גיצהש רחאל
אלו ול ןיא הרואכלש .(ח ,הע םילהת) "םירי הזו ליפשי הז ,טפוש םיהלא יכ" :ונלש הרקמב ."חתופ
לש ונוצר המ םיניבמ םיארוקהו םיעמושה ןיא הז בלשב .השרדה אשונ םעו ןמזמה קוספה םע םולכ
ךרדב ולש השרדה תא חתופ יול יבר וליאו ,וינבו ןורהא ובירקהש ןברקה לע רבודמ השרפב .ןשרדה
.םלועה תא ה"בקה תגהנה
לע ,תומש רפס לע זמורכ ויקלח לכל שרדנ "םירי הזו ליפשי הז ,טפוש םיהלא יכ" םיבותכהמ קוספ
.הז רופיסל ףרטצמ חתופה וא ,ןמזמה קוספה םגו ,לגעה השעמ
ןמזמ קוספ - 1 הרוש
חתופ קוספ - 2 הרוש
הנורטמהו יסוי יבר רופיס - 9 3- הרוש
.ןושארה חתופה קוספל ליבקמ וא ריבסמה ינש חתופ קוספ - 20 הרוש
.יסוי יבר רופיסל ותוא רשקמה ,ינשה חתופה קוספה רואיב - 23- 21 הרוש
ןושארה חתופה קוספל תראבמ השרד - 26 - 24 הרוש
ןושארה חתופה קוספה לע תפסונ השרד - 29 - 27 הרוש
לארשי ינב = םירי ,היבגיש החכוהה - 30 הרוש
השמ - ליפשיש החכוהה - 31 הרוש
.ןמזמה קוספה - השרפה קוספל רבעמו ,ןרהא לע רמאנ = היבגיו ליפשיש החכוהה - 35- 32 הרוש
הליחמ שקבמ השמש תורפסמ םיקוספה תושרד ,וכותב ,תיטרפה החגשהה ןויער :אוה יולגה ןויערה
.לגעב לארשי לש םהישעמ ללגב לפשומה אוהש פ"עא ,לארשי ליבשב
,לגעה אטח לע הרפכ םשל האב 6 לקשה תיצחמ תווצמש ןויערל היורצב הנוי 'ר ןווכתמ 30 הרושב
.םילקשה תא תתל תוכזה תא םינתונ ויה אל םיאטוחלש ינפמ ,רפכתנ אטחה ןכאו
קוספ תא שורדל ךיא היורצב הנוי יבר ןיבל םימכח ןיב תקולחמ שי השרדה לש ןורחאה קלחב
יתש ןה םיריו ליפשיש רובס הנוי 'ר ,(ח ,הע םילהת) "םירי הזו ליפשי הז טפוש םיהלא יכ" החיתפה
ותוא לע ורמאנ םילעפהש םירובס ןנברו ,השמו לארשי ינב :םינוש םיאשונ ינש לע ורמאנש תונושל
,לפשוה "הז" ןושלב - תולופכ תואכרמב "הזו" "הז" םילמה תא אורקל שי ,ונייה .ןרהא לע ,םדא
.הבגוה "הז" ןושלבו
,לגעה תא לארשיל השעשכ אטח ןהכה ןרהאש ,םתשרדב רמאל ןנבר םינווכתמ ,35 - 32 הרושבו
."הבגומ" תעכ אוהשו רפכתנ אטחהש חיכומ לודג ןהוככ בירקהל הווטצנ אוהש ןברוקה ךא
.תווש תוריזג ןה ,29-35 תורוש לש תושרדה .תשרפמ השרד איה 25-26 תורוש לש השרדה
,אתינורטמהו אתפלח רב יסוי יבר לע רופיסה תא יול יבר רפסמ ,חתופה קוספה תא איבהש רחאל
רזוחו רופיסה עצמאב םיבותכמ קוספ ,ותישארב הרותהמ קוספ .םיקוספ תובקעב הנבנ אוה םגש
.רופיסה ףוסב חתופה קוספל
,םיפסונ םינשרד ינשב ןשרדה םתוח ,םיקוספה ןיב רשקה לע ארוקהו עמושה תא דימעהש רחאל
."'וגו וינבו ןרהא ןברק הז" אצומה קוספל רזוחו ,השרפל תומש רפסמ םיקוספ םירשוקה
השרד יהוז .23 דע וא ,19- 3 הרושמ ,אנורטמהו יסוי יבר לע ,יאמצע ינשרד רופיס אוה השרדה רקיע
הנוי יברו ןנבר לש תושרדהמ ירמגל הנוש השרד ,םיליהתמ החיתפה קוספ לע ירמגל תיאמצע
.היורצבמ
:ךכ תבכרומ החיתפה ונייה .דחא קוספ לע תונוש תושרד יתש דחי ןאכ ורביח אתחיתפה יכרוע
השרפה קוספ .א
החיתפה קוספ .ב
:הנורטמה רופיס .ג
אנורטמה לש יוסינה ינפלש החישה .1    
יוסינה רחאלש החישה ,ונולשכו יוסינה .2    
:ןיאושינה לע תושרד .ד
"תורשוכב" לע השרדה .1    
"םירי הזו ליפשי הז" החיתפה קוספ לע היכרב 'ר תשרד .2    
:"םירי הזו ליפשי הז" לע "תיתימאה" החיתפה תשרד .ה
היורצב הנוי תשרד .1    
- לא רבעמהו ןנבר תשרד .2    
השרפה קוספ .ו
הרואכלש ירמגל רז קוספ איבמ ,ונממ ונאציש קוספה תא גיצמ ןשרדה .החיתפ לש בכרומ הנבמ והז
שיחממה רופיס רפסמ ,וב חתפש קוספהו הזה קוספה ןיב רשקה תא רצוי ,ןיינעל םולכ אלו ול ןיא
.ןמזמה קוספב םתוחו ,רשקה תא ריבסמו
םינשרד השלש תסינכו םיקוספה יוביר בקע יסאלקה תוחיתפה םגדמ רתוי תבכרומ ונלש החיתפה
.ןנברו היורצב הנוי 'ר ; היכרב 'ר :אתחיתפה לש ןורחאה קלחל םישדח
קרו ,ןמזמה קוספה ןיבל םניבו ,םהיניב רשקה תא ריבסהל רהממ וניאו ,םיקוספ המכ איבמ ןשרדה
קוספל חתופה קוספה תא השרדה לש הנורחאה הקספה תועצמאב ןשרדה רשוק השרדה םויסב
.ןמזמה
.םיעמושה ברקב חתמו ןיינע ררועל הסנמה תיתורפס ךרד ונינפל

אתחיתפב םיבותכה יקוספ לש םמוקמ
לש ותבושתל ,רופיסל רשקתמ וניא - "םירי הזו ליפשי הז טפוש םיהלא יכ" :זרחנה ןושארה קוספה
לש ותבושת ,רופיסה לש ינשה וקלח תא איצונ םא קר םיאתמ אוה .םיגוויז גווזמ ה"בקהש יסוי יבר
הזה ןושלכ ,היכרב 'ר רמא" 24-25 תורושב היכרב יבר לש הפולחה תא לבקנו ,םיגוויזה לע יסוי יבר
הזל דירומ ,הזל םירמו הזל ליפשמ תומלוס השועו בשוי :אתופלח ןב יסוי 'ר שדוקה חורב הבישה
,םדא ינב לע החגשהב קסוע ה"בקה היפל תינגרוא הדיחי ונל תרצונ ךכ ."...ביתכד ,הזל הלעמו
ןיב תקולחמה ,רופיסה לש ןורחאה וקלחל םיאתמו זרוח הז םויס .וידיב ,םהייחבש תוילעהו תודרומהו
ינב ינשל וא ,הטמל םעפו הלעמל םעפ אצמנה דחא םדאל קוספה תנווכ םאה ,ןנברו היורצב הנוי 'ר
ןכתי דציכ ,ארוקה תהימת לע הנועו ,אצומה קוספל םיאתמ הז םויס .דרוי דחאו הלוע דחא ,םדא
.לגעה אטחב לארשי ינבל עייס ןהכה ןרהאש
"תורשוכב םיריסא איצומ ,התיב םידיחי בישומ םיהלא" קוספה תא יול /ר איבמ ,הנושארה הפולחב
(ז,חס םילהת)
קוספב .ןיגוויזה רופיסל תינויגה רשקתמ - "התיב םידיחי בישומ םיהלא" :קוספה לש ןושארה וקלח
הלא תא ותוירחא תחת חקול - "...תונמלא ןידו םימותי יבא" :לאה לש ויתונוכת תוראותמ םדוקה
,"םידיחי: םלאגיש ימ ןיא םהל םגש ,םידדוב לע רבדמ ונקוספ .םביר תא ביריש לאוג םהל ןיאש
.תיבב םבישומ ,החפשמ םהל השוע ה"בקה
תיאדיחי הלימ איה ,"תורשוכב" הלימה .השק ,"תורשוכב םיריסא איצומ" :קוספה לש ינשה וקלח
הלימ שריפ ןשרדה .החמשב םיריסא איצומ :ושוריפ ,רשקהה ןמ ,ילוא .השרפל השק ןכלו ,ארקמב
.הנורטמה םע חוכיול אקווד רושק וניאש ,םדאל רסמ ןויצל עיגה ךכו ,תוריש וכב :תיעמשמ ודכ וז
ןיא :םיעמושל תורישי ןשרדה ןווכמ ןאכ םלוא .תמא תרות ,הרותהש ,חקלה תא הניבה רבכ הנורטמה
,יכב ייח וייח ויהי םא עבקת ,יתחפשמה ןקה תיינבב םדאה תעקשה ,םיגוויז גווזמ ה"בקהש קיפסמ הז
.הריש וא

הנורטמהו יסוי יבר רופיס
:םיירקיע םיקלח ינשל רופיסה תא קלחל רשפא 7 לקנרפ תעדל
9 - 3 תורוש "יוסינ"ה ינפל םיינשה ןיב החישה .1
.הירחאלש החישהו יוסינה .2
תומיאתמה םיקוספ תושרד ןה ךכ רחא אבש המ ."ףוס" הלמב ,19 הרושב םייתסמ רופיסהש הארנ
.רופיסה לש קלח ןניא ךא רופיסל
,ןיאושינב דחי השיאו שיא תאבה יכ עבוק אוה .םנולשיכ וא ןיאושינה תחלצה תייעבב קסוע רופיסה
.ףוס-םי תעירקכ סנ ןיעמ אוהו ,ה"בקה לש והשעמ אוה
ןיאושינה השעמלש ,רמול הצור ,ךשמהבש תושרדה ילב ,ומצעלשכ רופיסה יכ הארנ ,לקנרפ תעדל
תעירק סנ ,לודגה סנה תא השעשכ וישעמ ומכ ,םתושעל ורדגמ אצוי ה"בקה יכ ,חילצהל דימת םיכירצ
.חילצמ וניא ,הנורטמה ישעמ ןוגכ ,םדאה י"ע השענה גוויז קר .ףוס םי
'ר תשרדל ,היכרב 'ר תשרדל רשק אלל תיאמצע השרד אוה אנורטמהו יסוי 'ר לע רופיסה לכש רורב
םג אצמנ רופיסהש ונייצ ךכל החכוהכ .הנוי 'ר תשרדמ תדרפנ היכרב 'ר תשרד םג .ןנבר תשרדלו הנוי
.הנוי 'ר תשרדל רשק אלל ,הבר תישארבב
יכרוע יכ הנקסמל ,םירחא םירקוחו 8 לקנרפ ועיגה ,ןכלו ,"תואתחיתפ" דואמ הברהב שי ,הזכ אצממ
תא הל ופיסוה ,ןנברו הנוי 'ר תקולחמ תא וחקל םה :הלאכ תוחיתפ תיתוכאלמ הרוצב ורצי םירופיסה
פ"עא ,"חתפ אתיח רב יול 'ר" :הז תושרד ףצר שארב ומשרו ,היכרב 'ר תשרד םע הנורטמה רופיס
,השרדה תא םייסמו חתופ הנוי 'ר םש ,אנהכ ברד אתקיספב העיפומ איהש יפכ אתחיתפל דוגינבש
.םימייסמ ןנברו ,חתופ יול 'ר ,ונלצא וליאו
:תושרד יתש שי רופיסה ףוסב
היגולומיטא השוע ןשרדה .9 הלימה תא תקרפמה השרד יהוז ,"תורשוכב" תשרד - 23 - 19 הרוש
קרפ ,ונלש הרקמב .השדח תועמשמ הל תתל ידכ הלימה לש הינפ תא טעמ הניש ןשרדה .תינשרד
תועמשמ רציו ,תוריש וכב :המוד לילצ תולעב םילימ יתשל ,"תורשוכב" תחאה הלימה תא ןשרדה
.השדח
יכ תרמוא השרדה .הנורטמל יסוי 'ר לש וירבדמ ,הארנכ ,הנוש וז השרדבש ןויערה ,לקנרפ תעדל
,םיצורמ םניאש הלאכ שי ןכלו ,תוירבה לש ןנוצרל לואשל ילב ,"ןתבוטב אלש" יופכ והשמ שי ןיאושינב
10 .םיכובו
לש תורשפא שארמ שי ןיאושינ לכב יכ ,תרמוא ,היכרב 'ר תשרד 26 - 24 הרוש ,הינשה השרדה
דרי וא הלעי אוה םא עבקנ םימשה ןמו ,םלוס לא ברקתמ אוה ןתחתמ םדאהשכ :ןולשכ לש וא החלצה
הזב שי .ןיאושינה ןיינעל ,"םירי הזו ליפשי הז טפוש םיהלא יכ" החיתפה קוספ תא שרוד היכרב 'ר .וב
.ןיאושינב קסוע וניא יאדו אוה ,קוספ לש וטושפ יפ לע .תירוגלא תונשרפ
ירופיס לע תולאש ותוא תלאוש ,אתפלח ןב יסוי 'ר םע תורחאה היתוחיש ירופיסב םג ,הנורטמה
.םיילארשי-ץרא תורוקמב קר םיעיפומ ולא םירופיס .הרותה
:םיכרד המכב ,הנורטמל יסוי יבר ןיב חוכיוה לע ןנובתהל ןתינ
.תותד יתשמ םישנא ינש ,יתד-ןיב ןויד
.השאל רבג ןיב תומיע
.טלשנל טילש ןיב תומיע
וניא םלועהש תעדוי איה ,עמשמ ,םלועה תא ה"בקה ארב םימי המכב יסוי יבר תא תלאוש הנורטמה
.םלועה תא לאה ארב םימי המכב אוה הל רסחה דיחיה עדימה ,הרואכל ,ה"בקה י"ע ארבנו ,ןומדק
ילוא ,הבושתה תא העדי הנורטמהש חינהל שי .המימת תיארנ קר הלאשהש דשוח ,ןובנה ארוקה
יסוי יבר טטצמ ,הטושפ דאמה ותבושתב .ותוא ץוקעלו יסוי יבר םע םירבדב סנכיהל ךרד וז התייה
ליבומ ןויגהה ,הרואכל .(זי ,אל תומש) "ץראה תאו םימשה תא 'ה השע םימי תשש יכ" תומשמ קוספ
.האירבה רופיס ,תישארב רפסמ קוספ טוטיצ ןוויכל
.לאה לש האירבה ינפוא ןיב סחיה והמ ,םלוע תסיפת הירחא תררוג האירבה תלאש
תלאש .ינוויה םלועה תא הקיסעהש תיתוהמ הלאש יהוז ?זאמ השוע אוה המ :איה הינשה התלאש
רחא החגשהב ךרוצ שי המ םשל .החגשהה ןיבל האירבה ןיב חתמ םייק .תיטרפה החגשהה
.האירבה
דומלל האב אל איה .תממתימ התייה הנושארה התלאשש רבתסמ ,הנורטמה לש הינשה הלאשהמ
אלא ,םלועה תא ה"בקה ארב םימי המכב אל הז ,התוא דירטהש המ .חצנתהלו חגנתהל אלא ,הרות
.יאנפה תועשב ה"בקה השוע המ
.תכחוגמ תעמשנ הנורטמל ותבושת
הארנו ,תוחפשו םידבע הל שיש ,םיבר םיסכנ תלעב איהש עדוי אוה .התא חכוותמ וניא יסוי יבר
.החישה ךלהמ תא ןנכתש
.תועיבק ילוא תנייצמ הבישיה - םיגוויז גיוזמו בשוי ,הל 'מא
:םיגוויז השלש יסוי יבר הנומ 6 הרושב
ינולפל ינולפ לש ותב *
ינולפל ינולפלש ותשא *
ינולפל ינולפ לש ונוממ *
.םדא ותוא לע תורבדמכ ,וא ,תויורשפא שלש תונומכ תואמגודה תא ןיבהל ןתינ
יפ לע .ילכלכ דמעמו ןיאושינ לע ןאכ רבודמ .ונוממ תא ריבעי ימלו ;ותשא היהת ימ ;ותב אשנית ימל
רבוע ןוממ ,ילכלכה ודמעמו ,(וגוויז) ישיאה ודמעמ יפ לע עבקנ םלועב םדא לש ודמעמ וז השיפת
וא ,לש ותב איהש וא ,המצע תושרב תדמוע הניא םלועל ,השיאה .םישנ תועצמאב םדאל םדאמ
.לש ותשא איהש
תונמלאו ןישוריג םגש רבתסמ - "ינולפל ינולפ לש ותשא" ,תינריתמ הרבחב ןאכ רבודמ אלש רורב
.הנוילע תכרעמב םיעבקנ
.ןיאושינה גשומל םירושק ,ונוממ ,ותשא ,ותב :הישילשה
.לאה אלא ,ותב אשנית ימל עבוק באה אל - ינולפל ינולפלש ותב
.לאה תוברועמ ,רחא ינולפל תאשנ ,ינולפ לש ותשא - ינולפל ינולפלש ותשא
.ןיאושינה גשומל קודה רשק םג ול שיו ,לאב יולת ,םדא לש ילכלכה ודמעמ - ינולפל ינולפ לש ונוממ
?ףוס םי תעירקל גוויזה תכאלמ תא ,ותבושתב ,יסוי יבר הוושמ עודמ
,העירק שי גוויזב םג .תומישרמ ,ןהיתשו ,לאה דצמ הבר בל תמושת תושרוד ,תוכאלמה יתשש הארנ
.גוזה ןב םע םידחאתמו םהירוהמ ,םרבעמ ,םתיבמ םיקתנתמ ,םייגולואיבה ,תבה ,ןבה .ףוס םיב ומכ
תחלצהש רובס יסוי יבר ,ינכט השעמ םה ןיאושינש הרובס אנורטמה .םיקוח תרפה איה סנ תיישע
.סנ איה ,גוויזה
איה ףוס םי תעירק .האירבב תקסועה ,הנושארה הלאשה לש הכופיה אוה ,ףוס םי תעירקב שומישה
םימשה תחתמ םימה ווקי םיהלא רמאיו" םלועה תאירבל ישילשה םויב דחא םוקמל ווקנש םימה .סנ
לכ הזע םידק חורב םיה תא 'ה ךלויו..." ףוס םי תעירקב וגוסנ ,(ט 'א תישארב) "...דחא םוקמ לא
.האירבה לש הכופיה איה ףוס םי תעירק .(אכ 'די תומש) "םימה ועקביו הברחל םיה תא םשיו הלילה
העפשהו חוכ ,המצע לעב והשמ .11 ךרמ ךפהה ,ותושעל לק אלש רבד אוה ףוס םי תעירקכ השק
ןיא .הירוטסיהה לגלג תרזחה התייה ףוס םי תעירק .רידא םשור לעב והשמ ,עגמב ומע םיאבה לע
וניא הז יוטיב .רידא ומשורש רבד ,אלא ,ותושעל לאל השקש רבד "...תעירקכ השק" יוטיבב הנווכה
.ל"זח תורפסב םעפ םישימח רכזנו ,ארקמב רכזנ
שי .תוריהמב ,הז גוסמ הכאלמ תעצבמ איהש תנעוט הנורטמה - ןתגווזמ ינא הלק העשלו - 7 הרוש
- השק .אחרוא בגא ותוא םישועש ,וב ןילזלזמש רבד אוה - לק .הירבדב הרהוי לש הבר הדימ
.בל תמושתל יואר ,ףקות לעב ,םישרמ
ןמל החגשהה לש המויק לע תרערעמ ךא ,םלועל דחא ארוב לש ומויקב תודוהל הנכומ אנורטמה
.םויה דעו האירבה
:םיירוטסיה תוערואמ ינש ןיב חתמ רופיסב םייק
האירבה *
ףוס םי תעירק *
חילצה אל ,םיינשהמ דחא ףא ,םוקמ םושל ליבוה אל חוכיוה - ותיבל אתופלח ןב יסוי 'ר ול ךלה .9
.ורבח תא ענכשל
רבד ,דחא הלילב תושעל לכותש הרובס איה .התעצה תא ןוחבל תכלוה אנורטמה - ...התשע המ .10
?םימישי םירבדה המכ דע קודבל םדא עינמ המ .ןמזה לכ וילע דקוש לאהש
הצור ימל .הרשע לע ,ראשה ןיב ,דיעמה ,םוצע רפסמ - תוחפש ףלאו םידבע ףלא האיבה .11
השועש ינכטהו ירקמה ,יטמכסה גוויזב ?הרבחל ?המצעל ?הלש גוויזה תלוכי תא חיכוהל אנורטמה
.ירמוח ןיינקכ םהילא תסחייתמו הידבע תא הליפשמ איה ,הנורטמה
םניא םידבעהש רבתסמ תלפשומו תדספומ תאצוי איה ,הנורטמה תא געלל תומש יוסינה תואצות
רובידב םיריהצמ םה .הלש ביתכתה תא ולבק אל םידבעה .םכותב תוישונא לש הבר הדימ שי ,ץפח
.הנורטמה התשעש רוביחה תא םילקלקמ םה .םהל ושעש המל םתודגנתה תא
הלוכי אל ,תוריחה ,שפנה לבא ,םיילגרהו םיידיה תעיצפב עגפנ ילוא ישונאה םלצה - 17 - 12 הרוש
.םהמ חקליהל
תלאשל ותבושת תא יסוי יבר ססבמ עודמ ,ונתהימתל זמרל םג אוצמל ילוא ןתינ ,םידבעה תאחמב
.תוריחה רפס אוה תומש רפס יכ תישארבב האירבה רופיס לע אלו תומש רפס לע ,הנורטמה
תומוח .שרדמה תיב ירופיסל הנורטמה תא סינכהל יסוי יבר חילצה ,רופיסה לש ופוסב - 18 הרוש
.ויתוחוכ לא החפוס איהו ,ולפנ שרדמה תיב
םי תעירקו ,םיגוויז גוויז ,םלועה תאירב :רופיסב םירכזנה ה"בקה לש וישעמ תשולש ןיב ףתושמ המ
?ףוס
,יתחפשמה אתה לש ותישאר - גוויז ,תושונאה תישאר - םלועה תאירב :תישאר ירופיס םה םתשולש
תויכשמהלו םעה תויכשמהל תובישח שי ,גוזה ןב תריחבב .םואלה ,םעה לש ותישאר - ףוס םי תעירק
.םלועה
גווזמו בשוי" 6 הרושל ונתוא ריזחמ ,"התייב םידיחי בישומ" יסוי יבר איבמש קוספה - 20 הרוש
."םיגוויז
חדבמ גולאיד ,ךוותבו ,אנורטמל יסוי יבר ןיב גולאיד םויסבו החיתפב :םיגולאיד השולש שי הז רופיסב
.הידבעל אנורטמה ןיב
.תיתורירש אלו תבכרומ המישמ אוה גוויזש תוחיכומ יוסינה תואצות
אנורטמה ,18 הרושב .לאה תלודגב ריכהלו ,התועטב תודוהל התלוכיב תאטבתמ אנורטמה תלודג
.תחבושמו האנ םכתרות הפי :הבחר האדוהב תמייסמ ,חוגינב הלחהש
םגו ,ה"בקה לש ותכאלמ לע יסוי יבר לש היופצ יתלבה ותבושת םג .בר רומוה וב שיש רופיס והז
.גוויזה ליל רחאל תוחפשהו םידבעה תעפוה
לאה תוברעתה .יגולואית חוכיו ,ינורקעו יניצר אוה חוכיוה ,תכיוחמה תפטעמה ףא לעש רבתסמ
לע חיגשהל ךישממ אוה ,ובזעו ומלוע תא ארב אל ה"בקה .לארשי תרותב ינורקע דוסי איה תושונאב
.ומלוע
אל האירבה תכאלמ .ארובה לש הדומצ החגשה ילב להנתהל לוכי וניא ,רופיסה ןמ רבתסמ ,םלועה
ךות הדימל ןאכ שי .ארובה תא ףילחהל לוכי וניא ,רישעו ,טילש ,לודג היהיש לככ םדא .המייתסנ
.תוסנתה
לכבו .12 דרפנב ןרפסלו ,רופיסה לש תופולחה יתש ןיב דירפהל ןתינש רורב תוברה תוליבקמהמ
ןכ ומכ .האירבה ימי םות זאמ לאה דיקפת - ףתושמ אשונ .ןהיניב רוביחב ןויגיה אוצמל ןתינ ,תאז
.שונא ינב לש םהייחל יתוהמה ןפב תוננובתמ ,ןכלהמב טלובה ינושה ףא לע ,תופולחה יתש
תויחל םילוכיה גוז ינב ךדשמ ה"בקה תויהב אוה 19-23 הרוש הנושארה הפולחב העתפההו המסק
אלא ,יוסינב הלשכנ אנורטמהש ררבתמשכ ,רקובה לש הניצסב אל אוה רופיסה לש ואיש ,הז םע הז
ותחלצה וליפאש ריהצמ יסוי יבר .18 הרושב ,לאה תלודגב אנורטמה לש התאדוהל יסוי 'ר תבוגתב
.דבלב תיקלח איה ,לוכי לכה ,םיהלא לש
,םנמא .םידיחיה לש העקשה םג תויהל תבייח ,הפי ולעי ןיאושינה ייחש ידכ םלוה גוז ןב אוצמל יד אל
,הריש וא יכב - "תורשוכב" איה האצותה לבא ,תוחפשמ יתבב םידיחיה תא בישומה אוה םיהולא
.13 הבהא וא ידדה לבס ,החלצה וא ןולשיכ
תא גוזה ינב תנבהב היולת ,גוויזה תחלצה לבא ,גוזה ינב ןיב המאתהל גואדל ה"בקה לש ודיקפת
.הריש וא יכב ויאושינ ויהי םא יולת םדאה לש ולמעבו בוטה ונוצרב .םיישקה
לש הדימלהו יוסינה לע תרתוומ איה ,הנושארל תיסחי הלד תיארנ ,24 הרוש ,הינשה הפולחה
,ארוקהו ,אנורטמה ,הנושארה הפולחב דועב .תטלחומכ יסוי 'ר לש הבושתה תעצה תבוטל הנורטמה
תוילוכב" איה הברה התצופתל הביסה ,ריאמ הרפע תעדל ,ז"כבו .יוסינה ןמ האצותכ הנקסמל םיעיגמ
הלעמ ,תומלוס תיישעב הקוסע החגשהה יכ הבושתה .םיבר םימוחתל התמאתה חוכבו הנחבהה לש
הנוש איה ; יהולא דוסי שי החלצהבש הפקשהבו הלש יפואב הנושארה הבושתל המוד ,הדירומו
םג ברועמ םיהולאש הפקשהבו םדאה ינב לש םהייח לולכמל ,החפשמה ייחמ דקומה תקתעהב הנממ
."ןולשיכב
םדאשכ םג .תודרומו תוילעמ םיבכרומה םדא לש וייח ךלהמ לע תיפוסוליפ הפקשהו תולכתסה ןאכ שי
.שדחמ תולעל תורשפאה וינפל החותפ דימת ,דרישמו .דרי אלש הבורע וז ןיא ,םלוסה תגספב אצמנ
לש הפולחה ירחא תיביטאיצוסא ךרדב ררגנכ הארנ ,35 - 27 הרוש - אתחיתפה לש ןורחאה הקלח
לש ךרדב ונתוא ליבומו ,"םירי הזו ליפשי הז ,טפוש םיהלא יכ" קוספל ףסונ שוריפ עיצמו ,היכרב 'ר
.השרפבש אצומה קוספל הזירח
.ןויערה תא רמאל אלתמא אוה קוספה .טשפה ךרדב ןאכ שרופמ וניא קוספ םושש ןיחבהל לקנ

רופיסה םויס
בישומ םיהלא" קוספל שוריפ - 'א תמויס .ושוריפבו קוספב תמויס ןהיתש ,תומויס יתש הז רופיסל
תא ללהל דעונ ,םילהתב ורשקהב קוספה .(ז ,חס םילהת) "תורשוכב םיריסא איצומ ,התיב םידיחי
תא ,תאז תמועל .בוטל ערמ םלרוג תא תונשלו ,םיבוטה םדאה ינבל ביטיהל ותלוכי תא חבשלו ,'ה
:גוויזה לע רבדמכ ןושארה וקלח תא שרפמ ןשרדה ,וטושפמ קוספה אצומ ,ונרופיסב .שינעהל ,םיערה
.םגווזמ ,תיבב דחי בישומ - התיב םידיחי בישומ
התואו ,קוספב הנורחאה הלימל קר אלא ,תלובקתל סחייתמ וניא ןשרדה -תורשוכב םיריסא איצומ
לש ינשה קלחה תא םג ,ץוליאב ףפוכמ ןשרדה .תוריש וכב - תורשוכב :םילימ יתשל קרפמ אוה
,וא ,יכב ויאושינ ויהי םאה ,םדא לש ותעקשהבו ונוצרב יולת לכהש שרודו ,גוויזה אשונל תלובקתה
לש ולמעו וישעמ ירפ איה גוויזה תחלצה םלוא ,ןחרוכ לעב גווזמו ,הלעמלמ חיגשמ ,ה"בקה .הריש
.דיחיה
תנתונו ,הנורטמה לש התלאשל ,ותישארל ונתוא הריזחמ ,רופיסהמ תמלעתמ ,היכרב 'ר לש תמויסה
ומוי ךשחיו ,דחאה לש ומוי ריאי יתמ טילחמה אוה לאה .דרויו הלוע ףרג םה םייחה .תיטלחה הבושת
.ינשה לש
םיבכרומ םדאה לש וייח .החגשהו הריחב לש ןויער ותוא תא תומויסה יתש תועיבמ ןורקיעב
.הטמלמ ,םדאה לש ונוצרו ותריחב ,ותעקשהמו ,הלעמלמ לאה לש ותחגשהמ
לא ונתוא הריזחמו ,לגעמה תא תרגוס "םירי הזו ליפשי הז ,טפוש םיהלא יכ" :ינשה קוספב תמויסה
.אתיח רב יול 'ר לש וירבדל ,2 הרושל ,תישארה
לש התאדוה ,18 הרוש ,יסאלקה םויסהמ ,דבוכה תדוקנ תא טיסמה ,עיתפמו ןיינעמ םויס והז
.וייח תגהנהב םדאה לש וקלחל ,הרותהו לאהמ .הרותה תלודגב אנורטמה
שרדמב רופיסה לש ומוקימ בקע ולו ,ונל רורב ,7 הרוש ןמל .םויסב רתויב העיתפמה איה - 23 הרוש
ותלודג רואל אצתו ,הנוילעה לע היהת יסוי יבר לש ודי ,אנורטמל יסוי יבר ןיב חוכיובש ,ילארשיצרא
,םישנל םירבג ,םחרכ לעב ,יתורירש ןפואב אישהל הנויסינב הלשכנ אנורטמה םאו .ה"בקה לש
.ויגוויזב חילצמ ה"בקה
יסוי יבר ירבדמ ."הזל הז ןגווזמו ןחרוכ לע ןאיבמ ?השוע ה"בקה המ" :רמאנ 22-23 הרושב ,הנהו
התכאלמל ה"בקה לש ותכאלמ ןיב לדבהה והמ ךכ םא ,"ןחרוכ לע" םיגוויז גווזמ ה"בקה םגש רבתסמ
?הנורטמה לש
לעש" .םתמזיב אלש :ושוריפ ,םימכח ןושלבש הארנ .םנוצרל דוגינב ,ושוריפ "ןחרוכ לע" ונימי ןושלב
דיתע התא ךחרכ לעו ,תמ התא ךחרכ לעו ,יח התא ךחרכ לעו ,דלונ התא ךחרכ לעו ,רצונ התא ךחרכ
םדא :יוטיבה תנווכ תובא יקרפב - (בכ 'ד תובא יקרפ) "...םיכלמה יכלמ ךלמ ינפל ןובשחו ןיד ןתיל
יסוי יבר ירבד לש םשוריפ ,ךכ םא .ותמזיב אלש ,ונייה .ךכב ונוצר םא לאשייש ילבמ תמו יח ,דלונ
,גוויזה השעמב הבשחמ עיקשה אוה .םנוצר יפ לע אלו ,ותמזי יפ לע םישנו םירבג גווזמ ה"בקה :אוה
.גוויזה תחלצה היולת ,םדאה לש ותעקשהבו וישעמבו
רורב ובו ,יממעה רופיסב חיכש גוס וניהש תוחצנתה רופיסמ רתוי בכרמ טבמ רופיסל הנקמ הזכ םויס
.דיספמהו חצנמה לש הלועפה יכרדב םיינוציק םיבטק ויהיש רורבו ,חצני דצ הזיא שאר
.םתמזיב אלש תוגוז וכדש הנורטמה םגו ה"בקה םגש ןיינעמ לבא ,חצני ימ רורב ונרופיסב

אתחיתפב םיבותכה יקוספ לש םמוקמ
לש ותבושתל ,רופיסל רשקתמ וניא - "םירי הזו ליפשי הז טפוש םיהלא יכ" :זרחנה ןושארה קוספה
לש ותבושת ,רופיסה לש ינשה וקלח תא איצונ םא קר םיאתמ אוה .םיגוויז גווזמ ה"בקהש יסוי יבר
הזה ןושלכ ,היכרב 'ר רמא" 24-25 תורושב היכרב יבר לש הפולחה תא לבקנו ,םיגוויזה לע יסוי יבר
הזל דירומ ,הזל םירמו הזל ליפשמ תומלוס השועו בשוי :אתופלח ןב יסוי 'ר שדוקה חורב הבישה
,םדא ינב לע החגשהב קסוע ה"בקה היפל תינגרוא הדיחי ונל תרצונ ךכ ."...ביתכד ,הזל הלעמו
ןיב תקולחמה ,רופיסה לש ןורחאה וקלחל םיאתמו זרוח הז םויס .וידיב ,םהייחבש תוילעהו תודרומהו
ינב ינשל וא ,הטמל םעפו הלעמל םעפ אצמנה דחא םדאל קוספה תנווכ םאה ,ןנברו היורצב הנוי 'ר
ןכתי דציכ ,ארוקה תהימת לע הנועו ,אצומה קוספל םיאתמ הז םויס .דרוי דחאו הלוע דחא ,םדא
.לגעה אטחב לארשי ינבל עייס ןהכה ןרהאש
"תורשוכב םיריסא איצומ ,התיב םידיחי בישומ םיהלא" קוספה תא יול /ר איבמ ,הנושארה הפולחב
(ז,חס םילהת)
קוספב .ןיגוויזה רופיסל תינויגה רשקתמ - "התיב םידיחי בישומ םיהלא" :קוספה לש ןושארה וקלח
הלא תא ותוירחא תחת חקול - "...תונמלא ןידו םימותי יבא" :לאה לש ויתונוכת תוראותמ םדוקה
,"םידיחי" םלאגיש ימ ןיא םהל םגש ,םידדוב לע רבדמ ונקוספ .םביר תא ביריש לאוג םהל ןיאש
.תיבב םבישומ ,החפשמ םהל השוע ה"בקה
תיאדיחי הלימ איה ,"תורשוכב" הלימה .השק ,"תורשוכב םיריסא איצומ" :קוספה לש ינשה וקלח
הלימ שריפ ןשרדה .החמשב םיריסא איצומ :ושוריפ ,רשקהה ןמ ,ילוא .השרפל השק ןכלו ,ארקמב
.הנורטמה םע חוכיול אקווד רושק וניאש ,םדאל רסמ ןויצל עיגה ךכו ,תוריש וכב :תיעמשמ ודכ וז
:םיעמושל תורישי ןשרדה ןווכמ ןאכ םלוא .תמא תרות ,הרותהש ,חקלה תא הניבה רבכ הנורטמה
וייח ויהי םא עבקת ,יתחפשמה ןקה תיינבב םדאה תעקשה ,םיגוויז גווזמ ה"בקהש קיפסמ הז ןיא
.הריש וא ,יכב ייח




:תורעה


.ו ,זפ ;אכ ,דפ ; ד ,חס ; ח ,גס ; א,הכ ;ז,זי ;ו,ד הבר תישארב .1
דועו ,סופור סונרוטו אביקע יבר ; סוניספסאו קודצ יבר ; סוניספסאו ז"ביר ; סונינוטנאו הדוהי יבר .2
.דועו ,ויתואצרהב ןאנש רודגיבא ,ויתואצרהב לקנרפ הנוי .3
51-59 ,1989 ןוחטבה דרשמ .תרדושמ הטיסרבינוא ,הדגאה שרדמ ,לאננח קאמ .4
206-214 ,1996 ,ביבא לת ,החותפה הטיסרבינואה ,הדגאו שרדמ ,הנוי לקנרפ .5
דאמ בכרהב אתחיתפה העיפומ ,הבר ארקיומ דאמ עפשומה שרדמ אוהש ,אנהכ ברד אתקיספב .6
לקשה תיצחמ תווצמ ,םילקש תשרפל אתחיתפכ המוד    
253 'מע םש ,הנוי לקנרפ .7
,הנוי לקנרפ .8
133 'מע ,םש ,הנוי לקנרפ .9
213 ,םש ,הנוי לקנרפ .10
,םילשורי ,אישנה תיב ,לארשי תורוקמלו ך"נתל אישנה תיב גוח ,ףוס םי תעירק ,רודגיבא ןאנש .11
23-37 ,ז"נשת      
,"םילייא רפע" תרדיס ,הבר תישארבמ םירחבנ םירופיס ,םייחה לע םילאוש ,הרפע ריאמ .12
94-95 ,2000 ,ביבא לת ,דחואמה ץוביקה      
םש ,הרפע ריאמ .13




            תוכן ספרות