דרכי חשיבה מודרניים כעקרונות פרשניים
תיאור חמש עשרה שיטות בפרשנות הספרות

פרופ' דב לנדאו

מתפרסם לראשונה באתר דעת * תשס"ד * 2004
הזכויות שמורות למחברתוכן המאמר:

1. פרשנות ביוגרפית
2. פרשנות היסטורית חברתית
3. פרשנות של תולדות הרוח - Geistgeschichte
4. פרשנות של הקריאה הצמודה
5. פרשנות פסיכולוגית ופסיכואנליטית
6. פרשנות אימפרסיוניסטית
7. פרשנות אקספרסיוניסטית
8. פרשנות אקזיסטנציאליסטית
9. פרשנות סטרוקטורליסטית
10. פרשנות פוסט סטרוקטורליסטית
11. פרשנות באמצעות הלשון הפיגורטיבית
א. פיגורות הלשון כיסוד לפרשנות
ב. קונוטציה ולשון הפיגורטיבית

12. פרשנות אינטרטקסטואלית ואינטרדיסציפלינרית
א. התשתית וסוגיה
ב. התשתית והאירוניה כשיטות לגילוי עמדות
ג. התשתית הסמויה

13. פרשנות של התקבלות על ידי הקורא
14. פרשנות של דקונסטרוקציה
15. פרשנות פוסטמודרנית

תקציר:
סקירה על שיטות פרשניות וזרמים אומנותיים מודרניים, והשפעתם על פרשנות ספרותית.

מילות מפתח:
פרשנות, זרמים ספרותיים, ספרות, קריאה צמודה, אקספרסיוניזם, אקזיסטנציאלי, סטרוקטורלי, פיגורטיבי, אינטרטכסטואלי, אירוניה, פוסטמודרני, פוסט מודרני, רב ממדי

הקדמה


אין בדברינו כיסוי לכל דרכי הפרשנות הקימות בימינו. אף-על-פי שסוגי הפרשנות מוגבלות על-ידי המשמע הראשוני הדנוטטיבי של המלים, נוצרו שיטות וזרמים של פרשנות רבות ומגוונות למדי. מלבד דרכי הפירוש הנשענות על המושגים הקוגניטיביים, יש מערכות של שיטות פרשנויות חשובות המערבות גישה קוגניטיבית בגישה אמוציונלית ובגישות אסוציאטיביות חופשיות למדי, אשר לא עסקנו בהן.

כאן נציע בתמצית דרכי פרשנות שהוצעו על-ידי הזרמים הפילוסופיים והאומנותיים במאתיים השנים האחרונות. "דרכי הפרשנות", וכמוהם "דרכי הביקורת", הן תוצר של זרמים בתיאוריות הפילוסופיות של הספרות והאמנות. לכן אפשר לראות בדרכי הפרשנות זרמים אומנותיים,
ובדברינו אפשר להציב את המלה "זרם" במקום המלה "פרשנות".