הרבחה

יקסב'צידרב ףסוי הכימ

ב"משת ץיק ,'ב תוהז

תולקב ,הרוחשהו הקדה התלמשב .בר היה הניח לבא ,ליגרה ןבומב ראות-תפי התיה אל איה
התיה איה .בל לכ החקל ,רשי תוטיבמה היניעבו תוזוזגה היתורעשב ,םיהכה הינפב ,הכלהמ
יעמוש ןיב .דימת התוא הויל בצע לש דוה הזיאו ,ןוילעה שרדמה תיב לש םלואב האבו האצוי
ימי לכ השפנל התיה הדדוב םנמא יכ .הדדוב הדימלתה רותב התיה העדונ םייעדמה םירועישה
-תונב םע עעורתהל םג ענמיתו ,םידימלתה ןיב הברעתה אל איה .םידומילה תותלד לע הדקש
סנריפ רשא ,הדודו :ותמ היתובא ,שרדמה ריעב חקל ףיסוהל ,יטלבה םיה ףוחמ האב איה .הליג
-ייחל אלא הל וקיפסה אל םהו ,הל ריאשה םילקש תואמ וזיא - .דקפנ אוה םג ,ונובשח לע התוא
דמע םירפסה רורצ די לע .תבשל אסכו ןחלושו הטימ קר ויה ריעה רוורפב רשא הרדחב .ץחל
שורפ םהילע ,םיטעמה הידגב םייולת ויה הטימה דצב .םימ לש הרעקהו קובקבה םג ,םחימה
הינפ הצחר .הבכשבו המוקב הרשב תא הצחר איה ,הדימ ילב התיה ןויקנל התבהא .ןבל רניס
לש תיטנולאה תא השדיח הינוע תורמלו ,הידגב תא רקובבו ברעב התקינ ,החורא לכ ינפל הידיו
.םוי לכב ריקה

תופוסאה ילעב םיררושמה ירפסב יאנפה-תעשב הארק ;תודימה-תרותו הלכלכה-תרות הדמל איה
יכ הדיב וקיפסה ול ,שיא ינב לכל רורד הארק זא יכ הדיב וקיפסה ול .םדאה תודפ םולח םולחתו
...הברה םירפס הבתכ זא

הקיספה בורל ?םיעוגעגו ןוהמית האלמ הבשיש תעב הרדח ףס לע רבע ימ ?השפנ תא ריכי ימ
...םהל המוקו םהל הבוג ...םישירחמה תונליאה לע ןולחה דעב הלכתסהו התאירקב

ןועמה-רכש םלשת םא בל דוע םישת אל תיבה-תלעב .הלודג רתוי דוע הקעומה םיברעה-ןיבבו
ותבל חקל םש התרוה רשאב ,םיקרפל אובת ,םילעופה תדוגאל ריכזמה ,יליסו תיבל .ודעומב
..הברה אוה עדוי םג םא ,בורל המע רבדמ וניא יליסו .תרחא אשונ וניא אוהו התמ ותשא .הנטקה
הכלהה קספית ןפ תששוח איה ;סכרמ ירפס לע דקוש אוה דוע םויה יקסעמ אוה הנופשכ
...ןיטשנרבכ

דוע רביד אל אוה .התוא בהוא אוהו הירוחאמ רועישה תעב דימת בשוי ,ריעצה ירבעה ,היבוטו
.םיבלצב םינימאמ אל לבא ,םיללפתמו תד ינב המה םג ...ולצ תא תשגרמ איהו ,טעמ אלא המע
.ומע-ינב תדעמ שרגנ לבא ,ידוהי היה הזוניפשש בותכ היפוסוליפה ירפסב

...הדובעו שוכר שי הרבחבו ,םלוע אוה םלועה ?םצע הז המ - המואמ ןיבת אל הזוניפש ןינעבו
...ןגרומ לש ורפסב בותכ ךכ ,םאה תויוכז ויה באה תויוכז ינפל ...םירישע ילב הרבחל רשפא

דחא הזחמ דוע הבתכ זא יכ ,תררושמ התיה ול ...ןמטפיוהל "םיגרוא"ה תא המ ןמז הארק איה
...ףוסב הזל

.םיפי וינפו תובשחמ לעב םדא אוה .בורב הילא ובל םש וניא ,הל ךומס בשויה ,ינלופה רימידלו
עומשל ונזא תא דימת ןיכרמ אוה ...הנממ החילס שקבי אל ,הדגבב עגונו ובשוממ םק אוהשכ
רבדה תא השוע אוה ,וינפל חנומה סרטנוקב רועישה תא בתוכ אוהשכו .רוספורפה רמאיש המ
.ןוטלפא תודוא לע יפוסוליפ ןיינעב דבועו דרפס ץראב היה םג זלה .הלודג תוריהמב

.םלש ירקחמ רפס בתכ אוהש םירמואו ,הינמור ץראמ דחא דימלת םג שי םיעדמה שרדמ תיבב
אוה עודמ הניבה אל .תוחאל ול איהו חאל הל תויהל לוכי יכ הל רמאיו ,התברק שקיבש םימי ויה
.ךכ רמוא

לבא .רבד דוע הרביד אל ומע .שרדמה תיב חתפ לע דימת הל הכיח ,רוחש םדא ,ירגלוב דימלת
התוא שקיב הינפל ורבעבו ;התוא הלפיקש ,תיעדמ תרבוח הדיבו ,םלואב תבשוי התיה תחא םעפ
...ארקמל תרבוחה תא ול תתל

תוירזכא איה רשב תליכאש האצמו השקיב .םיחמצה-ילכוא-תיבב לוכאל הלחה רשא םימי הז
.הלודג

,המע רבדל ליחתהו ןטק דחא ןחלוש לע דחי ולכא םעפ .םיקרפל םשל אב אוה םג ינלופה רימידלו
םה ...ןווי-ימכח רבדב המע חישיו החוראה ירחא התוא הויל ינשה םויב .רבכ הז התוא ריכמ ומכ
...םייח םה םהיפמ קר םיפוסוליפהו םיבשוחה לכו לכה וגישה םה קר

התוא לאש ונכשמ םשש תיבה חתפ ינפל ודמעבו ;הב רד היהש בוחרה דע המע בבסו ךלה אוה
,םיבר ויה אל םיבלשה .ומע ךלתו השירחמכ הדמע עגר .ןימח ומע תותשל וילא אובל תואית םא
...ףלא-יררה ישאר וארי ןולחה דעב ,אוה הפי רדחה .וירחא האב איהו ורדח תא חתפ אוה

םתפשב ןוטלפא ירפס לכ ויה ...וירפס תא ךכ ךות הל האריו םחימב הליתפה תא ריעבה אוה
יקצבולס תא רכבמ אוה .ול ויה םילודג םירפוס לש תונומת םג .קורי רועב םיכרוכמ םהו ,תירוקמה
לע ודי תא םישמ ילבמ חינמו הדצל בשוי אוה .תינלופ דמלתש הינפל עיצמ אוה .ץיבקצימ לע
- - - .המכש

חמצ ידע :רופיסל תורעה
דף הבית             חזרה לתוכן ספרות