לוחו שדוק יריש ףסואה"שת ,קרוי-וינ
ב"א רדס יפל םיריש חתפמ         םיאשונ יפ לע םיריש ןכות