ביבליוגרפיה
י. ל. צונץ: הדרשות בישראל נערך והושלם על ידי חנוך אלבעק, הוצאת מוסד ביאליק, ירושלים תש"ז, פרק כ"א, עמ' 176 - 192.
שמואל דוד לוצאטו: מבוא למחזור בני רומא. נדפס במחזור כפי מנהג איטאלייאני, ליוורנו תרכ"א, בחלק א' עמ' ה' - כז, ובחלק ב' עמ' ג'- ח"י. חלק ראשון של המבוא נדפס בקונטרס לעצמו בהוצאת מחברות לספרות, תל-אביב תש"ח, ונקרא שמו: הולדות הפיוט בישראל.
והערות של ב. בר שם בכרך ט' עמ' 160 - 157.
זאב יעבץ: תולדות ישראל, חלק ט' עמ' 180 - 159.
י. ל. גירשט: תחנות בספרות ישראל, הוצאת ישורון ירושלים תשי"ד, חלק א', עמ' 1 - 54.
י. רוזנטל: לתולדות המחזור, ספר השנה ליהודי אמריקה, כרך ח - ט (תש"ז), עמ' 354 - 370.
ישראל דוידזון: לתכונת הפיוטים, מדעי היהדות, ירושלים תרפ"ו, כרך א', עמ' 195-187.
א. מ. הברמן: הפיוט מהותו והתפתחותו, הוצאת ספרית השעות.
זאב יעבץ: הפיוטים הראשונים, בספר היובל "לדוד צבי" לכבוד דוד צבי האפפמאנן ברלין תרע"ד.
ישראל דאווידזאן: מחזור יניי, נויארק תרע"ט, ראש דבר עמ' IV-I; בסוף הספר מבוא באנגלית: Introduction, עמ' XLIX-IX.
מנחם זולאי: פיוט יניי, הוצאת שוקן, ברלין תחר"ץ.
מנחם זולאי: מחקרי יניי, ידיעות המכון לחקר השירה העברית, כרך שני עמ' רי"ג - שצ"א.
שאול ליברמן: חזנות יניי, סיני חוברת שבט תרצ"ט, עמ' רכ"א - ר"נ.
מנחם זולאי: רבם של הפייטנים, (קורות יניי וערך פיוטיו), התקופה כרך כ"ח (תרצ"ו), עמ' 378 - 387.
יוסף מרקוס: גנזי שירה ופיוט, ניו-יורק, תרצ"ג.
אליעזר מאיר ליפשיץ: לתולדות "הקרובה", כתבים כרך א, עמ' רצ"ט-ש"ד.
אהרן מירסקי: מחצבתן של צורות הפיוט, ידיעות המכון לחקר השירה העברית בירושלים, כרך שביעי הוצאת שוקן ירושלים, ותל-אביב תשי"ח עמ' 1 - 129.
מנחם זולאי: לשון הפייטנים, מאזנים כרך ט"ז חוב' ד' (תמוז תש"ג), עמ' 217 - 223.
מנחם זולאי: עיוני לשון בפיוטי יניי, ידיעות המכון לחקר השירה העברית בירושלים, כרך שישי, הוצאת שוקן ירושלים תש"ו, עמ' קס"א-רמ"ח.
Zunz: Die synagogale Poesie des Mittelalters, Frankfurt am Main 1920.
bJ. Schirmann: Hebrew Liturgical Poetry and Christian Hymnology, Jewish Quarterly Review XLIV (1953), pp. 123-161.
H. Graetz: Die Anfange der neuhebraischen Poesie, Monatschrift fur Geschichte und Wissenschaft des Judenthums VIII (1859) S. 401-413; IX (1860) S. 19-29; 57-69.


חזרה לתוכן