תידוהי תוימויק יטבלו תוהז יטבל
יריאמה תריציב

זועי הנח

ג"משת ץיק - 'ג תוהז

:ןכותה
םייטסיצילבופה ויבתכב םואלה גשומ תסיפת
יתדה דסממלו תדל סחיה
האושה תסיפת


תיטאופ הסיפת - התיתשתב םלוא ,איה םיפנא תברו םינפ תבר יריאמה רודגיבא לש ותריצי
ותשיג ןיב ,ותביתכ ןיבל וייח ןיב הדירפמ הניאו ,רצויה לש ותושי לכ תעבותה ,תילאטוט
תויעבו ,"ולש ונמזל דע" לכ םדוק אוה יריאמה .תימואלה ותפקשה ןיבל תילאודיבידניאה
סחיהו תימואלה תוהזה תלאש ,ךכיפל .ותריציב םינמאנ םידה ןהל תואצומ הפוקתהו םעה
,ותריצי ןווגמ ךותמ הפישחל תנתינ ,ותביתכב יזכרמ ריצ הווהמה הלאש ,ולרוגלו לארשי םעל
תיתועמשמ הביטח ונינפל ,ןכש .הקיטסיצילבופו הזורפ ,הריש - ירנא'זה לוציפה תורמל תאזו
.םידוגינ ברו בכרומ רצוי לש ןקויד תפקשמה ,תחא

לש המלוע ךותמ תועפשה תקיני ,ךכ רחאו ,ידרח תיב ךותמ החימצ לש הז - םיטקפסא ינש
אשונל יריאמה רודגיבא לש ותשיג תנבהל חתפמה תא םיווהמה םה ,תירגנוה העימטה תודהי
ינשה טוח ירה - םתומיעו תומלועה ינש ףוריצמ שקבתמה רבשה וק ףא לע ,"ולרוגו לארשי םע"
:רוערע אלל תוכייש תשוחתכ רידגהל ןתינש המ אוה ויתוריצי לש
/ ,דחכיי אל יב ידוהיה"
. "דע דע ,חצנל אל

ותוסחייתה ןיבל ,ותשרומלו םעל ררושמה לש וסחי ןיב ינוציק בוטיק הלעמ ויתוריציב ןויעה םלוא
רדענ וניאש ,םילמס םלוע תריציב הייוטיב האצמ בוטיקהו תוכיישה תשוחת .תדסוממה תודהיל
,"תיחצנה" "הרוהטה תודהיה" תא וירישב תלמסמ םאה תומד :םיקהבומ םייפרגויב תודוסי
תודהיה םע תרשקתמ באה תומד וליאו (10 ןמע ,"ריפסה תנבלב") ,"םוקיה תועורז תקבחמה"
:םקנה יהולא םעו תדסוממה
/ ,םלועמ יתעדי אל ויהולא"
/ וינפ תא ינממ ריתסה אוה
/ ,והנה ארונ םא עדא אל
,(38 'מע ,םש) ,"וינע וא ,קחוש וא ,ביוא םא
םירישה רוזחמ זכרמב ."ןבר תיב לש תומולח" םירישה רוזחמב רקיעב תטלוב וז םילמס תכרעמ
חימצמו תויגרט לש דמימ רוזחמל קינעמ דליה לש ונוסאו ,ומאמ םתייתנש דלי תומד העיפומ
תומי לש י"א לעו הלעמ לש םילשורי לע האילפ ישרדמ םע תויטוזכא םויק תוריפסל םיעוגעג"
תדה קיחב תודלי ןמיסב דמוע םירישה רוזחמ ."םיילבק םיטנמלאב ןידע שומיש ךות ,חישמה
."הלוגב תידוהיה היווהה לש סומסוקורקימ" ןיעמל ךפוה תודליה ףונו ,תרוסמהו

יטבל אלל ,תרוסמהו תדה קיחב תודליה ןמיסב דמוע "ןבר תיב לש תומולח" םירישה רוזחמ דועב
יטבל לע ולוככ ובור תתשומ - תודליה םלועב ןגועמ וניאש יריאמה לש ותריצי לגעמ ירה - תוהז
ןועגשה" ןמורב ודי לע הנושארל הנודינ תידוהיה תוהזה תלאש .תידוהי תוימויק יטבלו תוהז
וזכרמב .שגדומ יפרגויבוטוא דוסי לעב אוה ,הנושארה םלועה תמחלמ ועקרש ,הז ןמור ,"לודגה
םלועה תמחלמ לש תויווחה עקר לע תונויצל תוללובתהמ וכרד השועה ,ללובתמ ידוהי ריעצ בצומ
וייח רופיסב תונחתה רשאכ ,תואיצמ-יומד הדבמ לע תססובמה ,תיטמימ הריצי יהוז .הנושארה
ןמורה רוביג .רפוסה לש וייחב םיעוריאהו תודבועה תא ,הבר הדימב ,תופפוח זכרמה רוביג לש
ררועתמה ,תבייחמ יתלבו הלילק םייח תכסמ לעבו ,הריש בתוכ ,הניווב ריעצ ידוהי יאנותיע אוה
ןיעמכ ןמורב גצומ הז עוריא .ותדובע םוקמב וב חטומה ,ימשיטנא ףודיג תובקעב ויתוילשאמ עתפל
תודשב ובורב שחרתמו רתויב יטא ךילהתה יכ םא ,לצרה לע ותעשב עיפשהש ,"סופיירד רבשמ"
.הנושארה םלועה תמחלמ לש ברקה

ידוהיה םלעהו ,(16 'מע ,םש) רפסה רוביג יפב הלאשה תמשומ "?הלימה שוריפ המ - תדלומ"
ןיצק תומדב ורוביג תא הנוב יריאמה .ירגנוה-ירטסואה אבצב בדנתמכ ותוהז שפחמ ללובתמה
.המישמל תודימצו הדמתה ,תוכילה רשויב ןייטצמה ,ידוהי

לש תוגהנתה יכרד רואיתב הייוטיב לע האבו הלילעה זכרמב תבצומ "תידוהיה הוואגה" תלאש
הרובגה אשונ) ."םעה יטושפ" ברקמ םידוהי לש םיילוש תויומד בוציעב ןכו ,ישארה רוביגה
ןכו ,יסורה יבשב םייחה וניינעש "הטמ לש םונהיגה" ךשמהה ןמורב ביטומכ רבוע - תידוהיה
,"חפנה" ,"הלקני תשק" ,"רקש" ,"שיבכעה" ,"המדא ץמוק" :ןוגכ םירצק םירופיס לש בר רפסמב
.(דועו "עוצפה ך"נתה"

רפסה שארב הבצוהש ,"?יהמ תדלומ" - הלאשה ןורתפל ןיפיקעב רוביגה תא הליבומ המחלמה
םירתס יוניככ גצומ םשה) "רודאפמופ םאדאמ" ארקנ ,הז אשונב אישה קרפ ."לודגה ןועגשה"
םיידוהיה םילייחה ברקב "רופלב תרהצה" לש הידהל שדקומ ,אוהו ,(ינויצה ןיינעלו רודלפמורטל
.הנושארה םלועה תמחלמ יהלשב ,ירגנוה-ירטסואה אבצב

לש הז קלחב ,םינוש םיכמסמבו תוירוטסיה תודבועב ירופיסה הדבמה תא ןגעל הברמ יריאמה
,עמתשמ ונממ ,יאטפ .י - הירגנוהב תונויצה יגיהנממ דחא לש ורמאממ םיעטק ץבשמ אוה ןמורה
עבומ תאז םע דחי ,םלוא) ."םינולסל םייואר" תויהל םידוהיהו י"א ןיינע תא הרישכה המחלמה יכ
.("שדח וטיג" לאכ י"א לא וסחייתי יכו ,"הנשיה הניגנמה" בוש הלעת המחלמה רחאל יכ ,ששחה

ןועגש"ל ךשמה ןמור אוהש ,"הטמ לש םונהיגב" ןמורה רוביג תא הוולמ "תדלומה שוח" תלאש
לש זכרמה רוביג .הנושארה םלועה תמחלמ יהלשב יסורה יבשה תויווח רואית - ורקיעו "לודגה
אל" ,יבשה תפרח לשב תעדל םשפנ דבאל םינכומה םילייח ועמשב רוכינו תורז שח רפסה
תדלומ שוח ותואמ רבכ יב ןיאש ןמיס .ילשמ רתוי תעזעוזמ םתמשנש ןמיס ,םתוא יתוניבה
תא חרכהב היתובקעב תררוג תינויצה הרומתה ,(14-15 'מע ,"הטמ לש םונהיגב") ."עודיה
ץרא :אוה דעיהו ,לכה תוזח הניא בוש - הניוו - רוביגה לש וירוגמ ריע ,"תולג" גשומה תעפוה
םלוא ,"תולגה" תלאש תא רותפל תולגוסמ י"אל הילעהו תימואלה תוררועתהה ,הרואכל .לארשי
תשוחתב רבעמה תא םיגיצמ ותילע רחאל ץראב ובתכנש ותריש ילגעמ דחוימבו ,יריאמה תריצי
תחאה תבשוי חרזמ תורהנ לע" - "תומשנ יתש" רישב יוצמ וז השיגל ינייפוא יוטיב ,תוליפכו חתמ
."םודא םולח םולחתו / היינשה הבשוי ברעמ תורהנ לעו / םותב ףקתשמ םולש לא הניעבו /
.('ז 'מע ,"ריפסה תנבלב")

."חתורה יניסה" רודמב וסנוכש ,תוירישה ויתוריציב יריאמה לצא עיפומ - י"אל הילעה אשונ
"חישמ"ו ,"יניס לא ילא" ,"יתרות יצרא" ,"ףוחה לע היידוה" :רודמה תא םיחתופה םירישב
.תיטינויס -רפסכא - הרישי תויתרימא ןיעמב תויטטסכא תושוחת תאלעהל היטנה תרבוג
תימואל תוחילש לש םיטנמלא וידחי תפרצמה ,תיטנמורה הסיפתה תטלוב ולא םירישב
.תיטרפ היווהו
/ ,ךילא בש ינא יולבו עורק"
/ .שפנ ןיאו בל ןיא
/ ,יתרוה ,ימא ,יצרא
/ םעפה ךיניע אנ - ימצע
."שפר לכו םומ-לכ ךתקישנב ישדקו
.(ו"ק 'מע ,"ריפסה תנבל"בו "יתרוה יצרא")

- "חישמ" רישה וא
/ - םימהדנ לכהו אב אוה הנה"
/ - םימיה תירחאל ונישע המ ,יובא
/ ,אב אוה הנה ,אב אוה הנה
/ ,יוא ,יב וזחא ,יניע תא וטילה
/ - חיש אלו גיש אל ,הלימ אל ,ריש אל
/ אב אוה הנה :והנה ,יל יובא
/ ,אוה
."חישמה
.(ט"ק 'מע "ריפסה תנבלב")

,הזטסכא יעגרב תישילשה הילעה ןב ץולחה - ררושמה תא גיצמ "חתורה יניסה" ,םירישה רוזחמ
:רבשמו תוחכפתה יעגרב ןכו
/ תדבוא איהו הווקת שי"
/ תדרוצ איהו הריש שי
/ - תדעור רוקמ המשנהו
/ ,יביבח םאה
"?תדלומ םשה שוריפ המ יל דיגתה
.(ט"יק 'מע ,"ריפסה תנבלב")

יתלב הרעבת ךות יאנת אלל ודועיי תא םישגמה" ררושמ גיצמ "חתורה יניסה" יזכרמה למסה
הסיפת .(16 'מע "םיריש טוקלי" ,יריאמה רודגיבא) ,"ותביבס ןיבל וניב ,ומצע ןיבל וניב תקסופ
:חיכומו ללקמ ,םעוז ,בהלתמ םעז איבנכ דחוימבו ,איבנכ ררושמה תייאר םע דחא הנקב הלוע וז
/ הזוהו ןימאמ ררושמ תויהל"
/ הזכ רשא םעל
/ ןוסחו רוהט םיהולאב רואל
,"ןוסא ולוכ םעל
.(א'צק 'מע ,"ריפסה תנבלב" ,"אווש תוחנא יתש")

:"יח ילאוג" רודמב רקיעב גצומ - החכות יריש ויריש בורש ,םעוזה ררושמה
/ ךלוה אוה וכרדב ילש ימעו"
/ :והנה הלוגס םע ,הז ילש ימע
,והאשי ולרוג םש ,טבלתי רשאב
."ןוסאה ךלומו בשוי ומד ךותב םשו
.(ג"עק 'מע ,"ריפסה תנבלב")

,תידוהיה הירוטסיהה ןמ תויומד .הרישע תיכ"נת תיתשתב תנגועמ ,איבנכ ררושמה לש הסיפתה
םיאנומשחו םיבכמ ןכו ,והימריו לאינד ,םהרבא תמגודכ תוילמס תויכ"נת תויומד דחוימבו
תויומדה לכ תורבוח םיתעלו (אכר ,זמ ,זל ,ול 'מע ,"ריפסה תנבלב") ויריש תא תוסלכאמ
סנל היפיצה ףא הנה הלואגל היפיצהו .(א"סק 'מע ,םש) "לבס תאווצ" רישב ןוגכ - תחאל
ונינפלש רמאל ןתינ םנמאו ,(א"פק ,ט"עק 'מע ,"ריפסה תנבלב" ,"יח לאוג" האר) .רישהו אלפה
רישה ןיב דרפה ילבל דע ןוילע לאידיא ותרישבכ ופוגב םישגמ ררושמהשכ" לכ-תפקמ הקיטאופ
.(13 ,'מע ,"םיריש טוקלי" ,יריאמה רודגיבא) ."רשה ןיבל

תשוחת לש תועבהב תימואלה היחתה תא הוולמ ולרוגלו לארשי םעל הקומעה תוכיישה תשוחת
:לשכ
/ םע תוורע יתיאר רבגה יכונא"
םד תופיטב לכור ,םיבואכמב רחוס
/ סנכי הכישמב ויתועמד תאו
/ ,יל יובאו יוא
/ :אלפל םעפה הפ וניכיח אווש יכ
."סנל ,תולגתהל ,םדאל ,םיהולאל
.(ד"פק 'מע ,"ריפסה תנבלב")

:המדאה ךרד הליבומ - הלואגה ךרדל תרתונה הווקתה
/ ,הבואכ שונא תמדא ךפוג תא יל יבה"
."חישמה ךלמ תא דילוא ילוא
.(ב"מק 'מע ,םש)

תונש םעקרש וירופיסבו וירישב רזוח ביטומכ תרבוע הלואגל חתפמכ המדאל תורשקתהה
:"הדשה ץע" רופיסה רוביג לע עדוי-לכה רפוסה לש ויתורעה תמגודכ ,י"אב תוטלקיהה
- אפורל הכחמ המדאה םאהשו ,הלא לכב םשאה אוה םדאה לש ומוטמטש ןיבה אוה"
רשא תא ויניעב בוש האר אוה .תונשיה תוחרקה לע רעיה תומד תא בוש חימצמה ,בגוע
ףטלמהו ירילה יתודליה ולוצלצב קיתעה סופאה תא עמשו םינש יפלא ינפלמ הפ ןנור
"תרמזמה המקה-תלובש ךותמ םייחה - והילא תא םירבדמה םיטקשה םיזעונה ינזאב
.(25--26 'מע ,"הדשה ץע")

אוה - תישילשה הילעה ימי ןעקרש ,יריאמה לש הזורפה תוריציב עיפומה ,שדחה ידוהיה סופיט
אב הז אשונ .םיינחור םיקוסיעל אקוד ואלו ,תינרצי םייפכ תדובעל רסמתמה ,המדא דבוע ידוהי
טבש ךותמ אל הריציו .הריצי התועמשמש וז אלא הדובע ןיא" - "הבונת" ןמורב זכורמ יוטיב ידיל
,ןוצר ךותמ האבה וז אלא ,תודבעו לוצינ תדוקפ ךותמ אל ,תוללוהו עצב תוואת ךותמ אל ,שגונ
,תוממורתה ידיל ,הבשחמה רורחש ידיל האיבמה וז" ."היירפו המדאל תוקבד ךותמ ,קשח ךותמ
יפלכ ץעל החירפ ןיאש םשכ ;המדא ילב ףועמ ןיא" ."םילוחכה הי-יבחרב ףועל םדאל תנתונש וז
רחאלו הקיח לא בושל ידכב םמורתמ אוה הנממשו - ולש שרושה ץוענ הבש ,המדא ילב הלעמ
יגהנממ יריאמה לש ותובהלתה תא ףקשמ "הבונת" ןמורה .(127 'מע ,"הבונת") ,"חונל ןכמ
תישפוחה הבהאה לאידיאמ דחוימבו םיחרואה תסנכהמ ,הקומעה ףותישה תשוחתמ - ץוביקה
.תוהמאו תוצירח ,יפוי לש בולישכ ולצא תספתנה ,השדחה השאה - הצולחה תומדמו

- לארשי ץראב שדחה ידוהיה סופיטה לש ותעפוה ינצינ לע הבחרהב ויתוריציב דמוע יריאמה
תרסח תימואל היווה תארקל ידוהיה בושייה תוחתפתהל הדרח הלגמ אוה תאז םע דחי םלוא
,לוועל תיב - "תונידמה לככ" הנידמל ךפהתש תידוהי הנידמ תורצוויהמ ששוח אוה .דוחיי
- עשרלו תועיבצל ,תוחישקל
/ תע אלב הדמשא - ונת הככ םא"
/ ךתוחמשב ךתוא תוארל הכזא לאו
/ :רמוא םא יל יובא -- ינבת הככ םא
."ךינוב םירורא - רמוא אל םא יל יואו
.(ז"כק-ה"כק 'מע ,"ריפסה תנבלב" ,"שודקה ינעה יחא" רישה)

םייטסיצילבופה ויבתכב םואלה גשומ תסיפת
ויבתכב הלגמ ,םימואלה תבורמ תירגנוה-ורטסואה הירפמיאב ולודיג רקיעש ,יריאמה
סחייתהל הברמו ,"קפואה תרצ" תלבוקמה תימואלה הסיפתהמ קחרתהל היטנ םייטסיצילבופה
עקר לע ודי לע המסרופו הבתכנש ,"םדה לע" תרבוחב ."ימלוע םולש" - יטסיפוטואה גשומל
תיטסיפוטוא תיחישמ ההימכ לע הדיעמה ותסיפת תא יריאמה גיצמ (--1936) "תוערואמה"
היפל" - "הטישה תא תונשל" שי ותסיפת יפל .םייטסילאיצוס תודוסי הכותב הליכמה ,תלפרועמ
ןוגכ - ךוניח י"ע הטישה יוניש .םייקה יתרבחה רדסה תודוסי םה "המחלמהו םינומהה בער
- 'דכו הרכמה ,הנוכמה - רוצייה יעצמא תעקפה" .ןולשיכל ,ותעדל ,ןודינ התיבשה קשנב שומישה
שוכרהש תרמואה ,ונבש תוצראה - ימע תנומא .ומצע םואלה ידיל םתריסמו הלוגס ידיחי ידימ
דומעיש ךירצ שוכרהש אלא ,איה תיעטומ הנומא תיטסילאיצוסה תומדקתהה לש הביוא אוה ומצע
בערלו רוסחמלו לבסל םרוג תויהמ לדחיש ךירצ ,םייטסילאיצוסהו םיימואלה םיסרטניאה תורשל
."םידיחיה וילעב ןוצרכ הנווכיו הקיטולופה תא גיהני אוהש ושכורל ול רוסאו ,םואלה

גשומ ןכ-לע-רתי .(21 ןמע ,"םדה לע") .וילעב םא יכ רבשמל םרוג ומצע שוכרה ןיא ,ןכבו
ראשה ןיב הצוענ "ימלוע םולש"ל ךרדה ,דבלב יערא תעפות רדגב אוה "תימואלה הלכלכה"
אלו ,תיתוברתה תשרומב אוה םעל םע ןיב תלדבתמ תימואל הלכלכל תודמציה לע רותיווב
.תוילכלכו תויטילופ תוסיפתב

,תונויצה תסיפת לע ,י"אב ידוהיה בושיה לש דוסי תולאשל ותשיג לע ועיפשה ולא תוחנה
החותיפל ףיטה יריאמה .םיברעה םע םיסחיה תלאשו י"אב בושיה לש תימואלה הימונוטואה
-ידוהי ףותיש לע תיתשהל ,ותסיפת יפל ,םיבייח הלכלכה תא וליאו ,י"אב תירבעה תוברתה לש
,םיתיעל ,ודי לע ספתנ תימואל הימונוטוא ןעמל םייברעה וינכש םע בושייה לש וקבאמ .יברע
תאזו ,יתכלממ םזילאיצוס לש הסיפת ירבעה בושייה לע תופכל שי - ותשיג יפל .ימואל ףוריטכ
,ובש ,חותינ ןיעמ" איה הכפהמה ,ןכש ."תיסורה הכפהמה" לש םגדהמ הרורב תוגייתסה ךות
- םנוצרכ םישוע וללהו ,חתונמה לש םייחה ויקלח םג םה םירישכמה יכ ,הדובע ידכ ךות ררבתנ
.(םש ,םש) "המוהמ ,חותינב םימחר ולא .םימחר ילב ולא תא ולא וערקו ורקע ,וכתח

גישה ירבעה לעופה םלוא ,סואימ תמחמ הצקומ לאכ סחייתמ אוה י"אב םיידוהיה םיטסינומוקל
.הנוילע תיתרבח הרכה - םלועב לעופ םוש גישה אלש המ ,ותעדל

הנומט ותסיפת יפל ,"םעה ןוצר" לע תתתשומה היטרקומדמ גייתסמ יריאמה - תיטילופ הניחבמ
לע") ,הערכה-רב וניאש ירה יוטיב ידיל אב ונוצרו הדימבו ,ןוצר ןיא םעל – תיסיסב תועט ןאכ
.וכירדהלו וכנחל בייח טילשהש ,קנופמ דלי ןיעמ - הכרדהלו ךוניחל קוקז םעה .(24 'מע ,"םדה

,"םדה לע") .ונוצר ףא לע םעה לש ותבוטב הצורה ,"יבויח רוטטקיד" ןיעמ תויהל בייח טילשה
םא הרוטטקידב ךרוצ שי דחוימב .("יבויח רוטטקיד" לש םגד אוה וז השיג יפל ,השמ) .(24 'מע
לבא - תילילש העפות ןבומכ איה המצעלשכ המחלמה .תערכמו תיפוס ,הלודג ,המחלמב רבודמ
.העוט - הירוחאמ תודמועה רטשמה תורוצ םע רשק ילב המחלמל דגנתמש ימ

- 1939 לש "ןבלה רפסה" םוסרפ םע יריאמה איצוהש ,"הדוהי תולג וא - תירבע הנידמ" תרבוחה
אוה ?ימינפ ןוטלשל ?ןוטלשל ונא םירשכומ םאה ,הרוטקירקכ י"אב תידוהיה תוימואלה תא הגיצמ
ידיל האב תרבוחב ."ךרדב הנידמה" לע "תויתולג" תעפשהל רשאב תוששח הלעמו ומצע לאוש
"תוירוטסיה תויוכז" גשומהמ גייתסמ אוה דחוימב ."הדוהי תולג" השדח העפות ינפמ דחפה יוטיב
ןה תוירוטסיהה ונתויוכז .שרויכ עיפומה םעל ול יואו ,תובא תוכז לע ךמתסמה םדאל ול יוא" -
תא םירצויו ,קספנש .הירוטסיהה טוח תא הפ םירשוק ונא דיתעב וישרש הכמו חלושה ,הווהב
תירוטסיה תוכז .הגוחמבו שיטפב ,השרחמבו תאב םא יכ ,תשקבו ברחב אל .השדחה הירוטסיהה
חישמה") "הריצי" המשש םישיבכ תשיבכ אלא ,שוביכ והומשש ,דוד שוביכ אל .ןיא וזמ הלודג
.(349 'מע ,'ב קלח ,"ןבלה

לכ .הנוש ךרדב ךנחתנש ימ לכל האנש הדילומה ,"תימואלה היכרנאה" לע ופצק אצוי דחוימב
תא עיקוהל ,ותעדל שי ,ךכיפל .עזגו תד לדבה אלל אוה וניחא םוקל הדיתעה הנידמב חרזא
.("םדה לע") "תיתדה תורפסהו .תימואלה היצקאירה םע גוודזמה םזילאיצוס" לש העפותה

יתדה דסממלו תדל סחיה
תיצמתבו תיתוברת תשרומב ,תימואל השוחתב הרושקה ,"הרוהט תודהי" ןיב ןיחבמ יריאמה
ובתכב דחוימבו יריאמה תוריציב הרושקה ,"תדסוממה" תודהיה ןיבל ,םזאיתינומה לש תונויערה
."תויתולג תועפות" םע םייטסיצילבופה

ימשר הלעמה ,"תיארפה הפוריאב עסמ" ורפסב טלוב תיסכודותרואה תודהיל ילילשה וסחי
ןיבמ הלוע םיינוציק םייתד םיגוחל תטהול האנש .הינשה םלועה תמחלמ ברע ,הפוריאב עסמ
לש ותיבב הנותח רבחמה ראתמ ,"השודקה הטרפואה" םשה תא אשונה קרפב ,רפסה יפד
םיסחיימה םירואיתבו ,ןיאושינה תכולהת לש יניצ רואיתב ואישל עיגמ קרפה .ץקנוממ יברה
םורתתו הקלח םירת אלש השא לכמ ןטב-ירפ תתרכהב םישנה לע םייאמ אוה וב םואנ ברל
…הנותחל התמורת

שדחה ידוהיה בושייה םעקרש ,וירופיס לכב עיפומ םייתד םיגהונלו דסממל יניצו יתרוקיב סחי
תבשה ירמוש תא הנכמ אוה ,י"אב טדנמה ימיב תשחרתמ ותלילעש ,"הבונת" ןמורב .י"אב
ירמוש" ,"תבש רפושל חישמה לש ורפוש" תכיפה לע ופצק אצוי דחוימבו "ה"בקה לש םיקזוק"
.(299 'מע ,"הבונת") "המצע תדה םוקמב תבש רפוש םע םעה תורוצ

דסממה תא הנכמו ,י"אב תויתד תוגלפמ םע םילעופה תועונת לש גוויזה דגנכ עירתמ יריאמה
רודמב דחוימבו ,וירישב ףא יוטיב הל תאצומ וז ותשיג ,"תיאבצה היסנכה" םשב ץראב יתדה
,(ה"כר 'מע ,"ריפסה תנבלב") ."בר םע יקידצ" רישה - "ריפסה תנבלב" רפסב "יניס רה טויס"
רישב ,"הי-ינהכ הווסמב בר םע יעיפצ" .יתדה דסממב םידיקפתה יאשונ תרוקיבל ולוכ שדקומ
' בתוכ אוה "םחונהו שואיה"
/תססוכ תבקונ תשרומה תעלות"
"ונירשב תמשנב
.(ב"לר 'מע ,"ריפסה תנבלב")

איהו ,יתולגה יווהב השבגתנש תרגסמ ,תינברה-תידוהיה תרוסמב האר יריאמהש ,רמאל ןתינ
תא הלעמה ,"ןבלה חישמה" ןמורב יוטיב ידיל האב וז הסיפת .המצע תולגה תא ויניעב הלמס
ףוג ייוניע רבוע תיתדה תודהיה תא למסמה ,הקמוחנ בר - רפסה ירוביגמ דחא .האושה אשונ
לכ םע לארשי תרות יכ - הנקסמל הנועמהו ןקזה ידוהיה עיגמ וייוניע אישבו ,םיעיווזמ שפנו
,"ןבלה חישמה") ידוהיה םעה לש ותבשחמ ירפ אלא הניא ,תובישח תלעבו תיתימא התויה
ברה לש תודבאתה רואיתב יריאמה עיגמ תדה דגנ הסרתהה אישל .(122-123 'מע ,'א ךרכ
.ותריחב יפלו ונוצרמ תומל ישפוח םדאה יכ ,חיכוהל ןויסנב ,וינפל אלו רורחשה רחאל אקווד
,תיתודליה ותמדרתמ םדאה תא ריעהל" ידכ דעונ לבסה יכ ,רסמ רפסב ריבעמ יריאמה
עינכהלו ,ונתומ לש תוחוכה יאלמב שמתשהל וריגבהל ולישבהלו ,לאב תחטובה ,תקנופמה
.(185 'מע ,םש) "וביבסמש םיימלגה תוחוכה תא ונוצרל
- םיהולא ישפחמל ,םלוע יוולשלו םיעבשל ןינעה הז ,ןיא םאו םיהולא שי םא יל תפכיא אל"
ילב וליפא וא ,תלוכיו תורשפא לכ לובג דע ,ונמצע תא ובו ,בוהאל ונילע ותואו ונשי םדאה
.(263 'מע ,םש) "ןבלה חישמה ינהכ תויהל וא ,לובג

האושה תסיפת
תועיגפב היתותוא הנתנ ,הנושארה םלועה תמחלמב הב שגפנ יריאמהש ,תוימשיטנאה
אל אוה ,ידוהיה םעה ינב לע תונמיהל ולזמ ערתיאש ,רחא וא הז טרפב תוילאודיבידניא
םלועה תמחלמ ינפל ,הלגמ יריאמה ןיא ,ךכיפל .םלש ידוהי ץוביקב עוגפל תונויסנל דע היה
םלועה תמחלמ ףס לע "תיארפה הפוריאמ" ולש רויסה ימשרב ףא .ומע לרוגל תוששח ,הינשה
- ימואלה הווסמל רשקמ אוה "תוארפה" ייוליג תא .ולש ומעל םימיא לרוג אבנמ וניא אוה ,הינשה
- הפיה ומשש ,קוריו קד ,הנאת הלעב איה הסכמ התוורע תאש תוארפ סומלוב תזוחא הפוריא"
שיא םילכוא םימעה לכ הז הווסמב יכ רובס אוה .(181 'מע ,"תיארפה הפוריאב עסמ") "תוימואל
.(70 'מע ,םש) .ףורטהו המחלמה ,האנשה דסח - "ןותחת דסמב תובבל שבוכ" רלטיהו ,והער תא
ןיא - םירדסה תוטטומתה לשו ,תיפוריאה תורדרדיהה לש תורורבה תונחבהה תורמל ,םלוא
.הז ןיעמ בצמב הפוריא תודהי לש הלרוג ינפמ הערתה לכ רפסב

הרוטטקידה ייולגמ ותדילס תורמל תאזו ,בהלנ סחי אוה הרוטטקידל יריאמה לש וסחי ,ןכ-לע-רתי
,הריעצה תידוהיה היצנגילטניאה ברקב "הקזח די"ל ההימכ לע חוודמ אוה ורפסב .תיארלטיהה
.הינמרגבו הירטסואב שגפנ המע

:הידוהי תיטנדוטס לש היפמ םירבד טטצמ אוהו
.(40 'מע ,םש) "הפמ יתוא לאגיו רוטטקיד אובי ,הבהאב רצונ רוטטקיד ,ינודא ,רוטטקיד"

"רואנ ירוטטקיד" רטשמב תונומטה תויורשפאה יבגל תובהלתה ינמיס ורפסב הלגמ יריאמה
עסמ" רפסה ינפל םייתנשכ ודי לע המסרופש ,"םדה לע" תרבוחב היוטיב לע האבש השיג)
,ןוסאה תורה תויורשפאה יבגל הנכס לש השוחת לכ הלגמ וניא רפסהו ,("תיארפה הפוריאב
."תיארפה" התרוצב הרוטטקידה תמשגהב תונומטה

דוגינבו ,התושחרתהמ עזעדזנ ,הבורק האוש לש השוחת לע תודיעמ ןניא ויתוריציש ,יריאמה
וירישב חוור האושה אשונ .תחאכ הזורפבו הרישב ביגהו ,הקיתש לע רמש אל ורוד ינבמ םיברל
למסה אוה ולא םירישב יזכרמה למסה ."ריפסה תנבלב" רפסב ,"יניס רה טויס" רודמב וסנוכש
:הדקעה לש לבוקמה
/ ךבסב ןיא ליאו דקועו שדקתמ באהש העשב"
/ קבאתי םדה חוחינ חירו
."זעהו זעהו
.(ד"יר 'מע ,םש)

תא ךופהל דדוב ןויסנ איצוהל) האושה אשונ תעבהל םישדח םינפוצ בוציעל תונויסנ ותרישב ןיא
ילעב םניה האושה אשונב ויריש :(ג"כר 'מע ,םש) ,הינמרג רובע םינפוצל םירצמ ןינתו ןומא-אנ
האירק ןוגכ היולג תויתרימאל םבורב םינופ ,הז אשונב ,םירישה ,יוסיכ רשאמ רתוי יוליג לש יפוא
דחכנו ךלוה ומעש תעב י"אב בשויה ידוהי לש ותשוחת תעבהל ןויסנ וא (ד"כר ןמע ,םש) םקנל
/ ייחב לחבא םויב עבש"
."ךיתחת הפ תויחל ונרחב ימ
,(ח"ר 'מע ,םש)

תודהיה יפלכ תוינוריא תוסחייתה לש הליעל ףא תכפוה "םש"ו "ןאכ" םייחה ןיב האוושהה
;י"אב תדסוממה
/ םיפופצ םיעסונ םה הז עגרב"
/ (תינק וז םע שאר אש)
/ .הצע ןיא ,ותומי םה :םיעדויו
/ ,הצעומה הנד הז עגרב
/ ."דרפס וא זנכשא חסונ םא
.(ז"ר 'מע ,"ריפסה תנבלב")

לרוג תופתוש לש אוה יזכרמה רסמה
/ יניס-רה ילגרל ינא םכתא ימולחב"
/ ינבגשי םכמתו ,םכמד ךותב יובח
/ דקותמ םכאלפ םימשה תלכתב
/ .יניע יתשמ הכפמ םיהולא תודחו
/ :דקומ ילע דוקע ינא
/ !ינרשא :ללימו םכחצנל ןברק
.(א"יר 'מע ,םש)

:הלעמ .יפלכ תינפומ תירקיעה הקעזה
/ ינודא הציקה יוא"
/ הרעפ העול תא ךמוהתו עגר דוע
/ יניס-רה םע תטטומתהו
."הנו והתל רוזחי ךמלועו
.(םש ,םש)

:הדלי-אתבס אוה למסהו - ןויליכה תורמל דרשל דיתע לארשי םע
/ הופרש תחאו םימעפ ףלא"
/ .הלס ,חורל ורזפ הרפאו
/ יתדלי איה ילש אתבס
/ ,וללותשי םילילאו םימע שעגב
,"עלקה ףכב דלות
.(ח"לר 'מע ,םש)

דוגינב ."ןבלה חישמה" ןמורב יוצמ - יריאמה תוריציב האושה אשונ לש רתויב ףירחה יוטיבה
םהב ,"הטמ לש םוניהג" -בו "לודגה ןועגשה" - הנושארה םלועה תמחלמב םיקסועה ,םינמורל
וחוכ תא באושה ,תואיצמ-יומד הדבמ לע תתתשומ הלילעהו ,ןושאר ףוגב ייודיוו רפסמ ינא עיפומ
,ידבמ בוציע לעב וניה ,"ןבלה חישמה" ןמורה ירה - תויפרגויבוטוא תויווחו תוירוטסיה תודבועמ
אל ורקיעו ,הדבועה לע רבוג הדבמה .תירוטסיהה תואיצמה םע רתויב ףפור רשק לע רמושה
,יצאנ תוומ הנחמ ביבס תבבוס ןמורה תלילע ."תויהל הלכיש" יפכ אלא ,"התיהש יפכ" הירוטסיהה
הז רפסב הוותמ יריאמה .םדא-ינבב םייוסינ ודועייש ןוכמ .םדאה רקחל "ןוילעה ןוכמה" וזכרמבש
"ןוילעה םדאה תרות" לע תססובמ ,םיילגנאו םיינמרג םיצאנ ןיב תידוס תירב לש תידבמ תורשפא
תונומאה תא למסמה ,םישאר 4 ןב סרק בלצ תויהל רומא תירבה למס ."ןבלה חישמה" לעו
.(153 'מע ,"ןבלה חישמה") םלועה ןמ הנקלוסתש ,תונושה

קלח לעכ תיצאנה תוימשיטנאה ייוליג לע ,תידבמה הלילעה תועצמאב רקחמה עיבצמ ןיפיקעב
ויטילפ ינפב י"א ירעש תריגסב ילוא ףאו ,הלוכ הפוריאב ושחרתהש תוינעזג תועפותמ ינגרוא
.התישארו המחלמה ברע לש םייטירקה םימיב רלטיה לש

ירוביגמ דחא ץיפמ המחלמה רחאל) ישונאה לבסל תחוורה תושידאה תא הריציב שיגדמ רפוסה
הקפוהש הפורת ,םדאה תולחמ לכל אלפ תפורת האצמוה יצאנה ןוכמב יכ ,העומשה תא רפסה
שואיהו הבזכאה ךפיהל ,עזעדזמ וניא הפוריאב שיאו - תוישונא יוסינ תויחב םייוסינ תועצמאב
.(הנוכנ הניא העומשה יכ ,רבתסמש רחאל אקוד םיעיפומ

תא ,רבד לש ותימאל ,יריאמה הלעה אל ,ךדיאמ ישונאה לבסבו דחמ עזגה תלאשב ולפטב
תיעבל ותוסחייתה ."תויללכ תוישונא" תולאשב םירסמ ריבעהל הבריה אלא ,"תידוהיה הלאשה"
,לאה לש ומוקמ - תויתד תולאש םע דדומתהל ןויסינ הרקיע - האושב ויתורוקו ידוהיה םעה
,יצאנה םונהיגה תא עדיש םלועב ,טרפב תידוהיה הסיפתהו ,ללכב תיתדה הסיפתה לש המוקמ
עיגמו ,"ןוכמה" לש תפותה ייוניע תא רבועה ,ידוהי בר לש תומד ,רומאכ ,הנוב אוה ךכ םשל
אקווד תודבאתה לש השעמב תדה דגנ ותאחמ תא עיבמו ,ומע תא ריקפה לאה יכ ,הנקסמל
.רורחשה ירחא

םזילאיר ןיעמב םילעומה ,ףוריטו תומילא ,העווז ירואיתל שדקומ "ןבלה חישמה" רפסה
תרתונ לבסה תועמשמ לש הלאשה .הינוריאבו םזקרסב הבורמ שומיש ךות ,יטסילרוטאנ
"ןוילעה םדאה" לש רכיה ןמיסכ לבסה תסיפתל דוגינב תאזו - הנעמ אלל ונינפלש הריציב
תלבוקמה תיתרוסמה הייארה וא ,(134 'מע ,"יריאמה ירופיס ןחבמ" ,"רקש" רופיסב ןוגכ)
,תודליה אשונ לע םירישב תמייקה הסיפת – חישמה תאיבל ףרצמ רוככ םירוסייה תסיפת לש
.(ו"ט 'מע ,"ריפסה תנבלב") "רשה ימא בלח" רודמב ןוגכ

רבדב הלאשה תא שדחמ יריאמה לצא הלעמ ,רלטיה ימיב ידוהיה םעה לש המיאה לרוג
וטוא" לש הינמיסמ הב שיש ,הבושת קפסמ אוה ,"ןבלה חישמה" רפסב .תוימשיטנאה תוביס
,בוביה ,החינגה ,האחמה ,הקעצה ,הרגמ םב לכה ,תורגל םיקסופ םניא םה" :"תוימשיטנאה
םייוגה לש תוירשפא תובוגתל תוימשיטנאה סוחיי ןאכמ ."םהלש םינונחתה המכו המכ תחא לעו
.י"אב ידוהיה בושיה לש ומלועב "תיתולגה" תשרומה ינפמ דחפה ןאכמו ,"תויתולג" תונכות לע

,יריאמה לש ותעדל ,הלוכי הרורב תימואל תוברת תלעב תינוליח-תידוהי הנידמ לש התורצוויה קר
לבא ,ןויצב ידוהיה םעה לש תינידמה ותמוקתב הקומע הנומא הלגמ יריאמה .היעבה תא רותפל
.תיטילופ תולשב רדעהו "תויתולג תועפשה" ינפמ םידבכ תוששח הלעמ דבב דב

דחמ תינוציק היסכודותרוא העדיש ,הירגנוה תודהי לש דחוימה הירפ אוה יריאמה ,םוכיסל
,"הלופכה תונמאנה" לש השוחתב תנייפאתמ תונויצה לא וכרד .ךדיאמ תינוציק תוללובתהו
תוארל הטונ אוה .הנושארה םלועה תמחלמ ברע תימואלה תירגנוהה הריוואה לש האצות
תוקבדו דחמ תונכפהמ .ץראב בושייה לע "תולגה" תוטלתשהמ ששוחו ,תד אלו םואל תודהיב
תולועפהו תופיאשה םע תוגזמתהל הגרעו טהול םזילאודיבידניא ,ךדיאמ ידוהיה רבעה יכרעב
ותביתכב תפקתשמ איהש יפכ ,יריאמה לש ותשיג תא םינייפאמ ולא לכ – ימואלה ביטקלוקה לש
,תחא תיתועמשמ הביטח ונינפל ,ןכש .רוציל רחב םהב םינושה םירנא'זב יוטיב ידיל האבו
ויתויעב לע םירשעה האמה לש הנושארה תיצחמה לש (ינוליחה) ידוהיה םדאה בצומ ,הזכרמבש
.ויטבלו