השיגפ - הריש - הדלז

טרגנייטש-רדנלוה לחר

ג"משת ץיק ג תוהז


.דועו היתועד ,התריש ,היפרגויב :הדלז םע תרבחמה ןויאר :ריצקת
.(תרפוס) הדלז :חתפמ תולימ


השא תויהל הנושמ
,הפר ,תיתיב ,הטושפ
,תומילא רוד ,זע רודב
,האל ,תינשיב תויהל
,רכממ ישנא רודב ,רק רודב
לצומ בוחרב דועצל ...
."טא-טא תרהרהמ
("יאנפ" ,ךסכוסמו רוכיש ןוצר)

.הדלז הבישה ,'יתוא ונייאר רבכ' -
.תולקב רתוול יתנווכתה אל
'.שממ תיאנותיע ינניא' -
- יתוא לבקל המיכסה התוא הקפיס יתבושתש ירחא קרו יתבתכ המ לע יתוא הלאש איה
.ןויארה תא םסרפל יל השרת םא רתוי רחואמ טילחהל הישפוח היהתש יאנתב

.תוישיא תולאשמ הדלז הקמחתה הנושארה השיגפב

אצוי האושה אשונ .ילש םירישב תרמוא ינא דיגהל הצור ינאש המ ,ןייארתהל תבהוא ינניא'
יתרבע אלש תורמל .וז החישל יתמכסה ןכלו וילע בותכלו רבדל ונילעש הנימאמ ינא ,הז ללכמ
'.ייחמ קלח איה האושה .התוא יתרבע ןכ וליאכ השיגרמ ינא האושה תא

קלח קרו - םידחא םייפרגויב םיטרפ ,תמיוסמ תוגייתסהב ,הדלז תרפסמ הינשה ונתשיגפב
.םסרפל רבד לש ופוסב יל השרמ איה םהמ

.היבא דצמ הבס םעו הירוה םע הדלי רותב הצרא התלע יקסבוקשימ-ןוסרואינש הדלז

'תיסור תרבוד ןידע ינא .םיחרפו םיקראפ תרוטע ,הניארקואב תירויצ הרייע ,בוגינרזב יתדלונ'
.הפשל הביחה תרכינ הלוקב -

לש רשואה היה הז ,יתייה תרשואמ המכ ןיידע תרכוז ינא .1925 התייה הנשה - ופיל ונעגה'
.תדלומה דימת לארשי ץרא התייה ירובעו ירוה רובע .התיבה הביש

ייח לכו תידיסחה תרגסמב יתכנוח .םינוש תומלוע ינש ץוחב םייחהו תיבב םייחה ויה היסורב
'.היתונויערל הבורק יתראשנ

ייח יכ ףא ...
הזה לוגלגב
,טעמ הב החמשש הנטק ץרא
;ירבע ילשמש קבדא אל
הנשה תופוקת בוט םג
;אוה יתורירש
ןעשא םיקולא לע
- ישפנ רמב
("ביהרמה ינושה" .תודלי ימסק וכל)

םהינשל .הלילב ךשוחהו - םויב רואה ילע השעש זעה םשורה תא םג בטיה תרכוז ינא'
.'תנכוסמ שממ הרוצב יתכשמנ

הדכל םילשורי ...
תישפוחה ישפנ תא
,רואב יתעבט
.ימש תא יתחכש

דבל .המוהת
.תלהוצה ישפנ תא
,ךשוחב יתעבט
.דגרמזאב

דכל הדוס
,היחה ישפנ תא
.היזרכ יתעבט
("יאנפ" ,ןבא תיבב יתחרפ)

.'יבס רטפנ וירחא שדוח .יבא רטפנ ץראב ונלש הנושארה הנשב'

תוניבלמו תוכלוה ימא תורעשו ...
- לדבנה םעפנה ,רהרוהמה יבא יכ ,ףיעצל תחתמ
,רהה בלב ןשי
,בהז לש םיזמר ויה וייחש ההכה יבא יכ
,ךכ לכ הוקש - דבלב םיזמר
.עלסמה רהה בלב ןשי
("יאנפ" .שדח ירפ תודליה רותב)

,'וישכע הרג ינאש הפיא ,דסח ירעשל ונרבע רתוי רחואמ .םילשוריב הינפצ בוחרב זא ונרג'
רפס תיבב יתדמל .ןוכנ אל הזו "םירעש האמ" יתוא גלטקל םיטונ םישנא' ךויחב הפיסומ איה
.הרז יתשגרה רציפש רפס תיבל יתאבשכ ."התרפא" םויה ,יחרזמ רנימסב וירחאו רציפש
היסורב יתרכהש הריוואה לכמ תוקוחר ויה תונבה לבא ,ילא םיבוט ויה ,תורצ יל ושע אל
'- תיטייבוסה

'?םש הריוואה התייה המ'

ףותישל םיקוקז ונייה תבשב רפסה תיבל תכלל אל ידכ .תרתחמב ומכ ויה תודהיה ייח לכ םש'
החורל הניבהו ןשיה רודהמ הירצונ התייה הרומה .ונלש םיצוריתה תלבקב הרומה לש הלועפה
תונב לש ןמלועמ קוחר היה הז לכ .ללכ רפסה תיבל תכלל יתלוכי אל הבזעשכ תמאבו .ימא לש
'.םידליה ,ונלצא םג ,הריוואב םילוהמ םילאידיאה ויה היסורב .ילש התיכה

'?אטבתה הז המב'

.םירבחו תורבח הברה יל ויה .םישנא אלמו חותפ דימת היה ונתיבו ריעה בר היה ילש אבס'
לעו לארשי ץרא לע יל רפיס אוה .ינויצ היה יכ תרחא ריעמ ותוא ושרגש רוחב אב תחא םעפ
ךירצ היהש ןבומכ .רעונ תעונת ןיעמ ונמקהו ילש םירבחל יתרפס .דואמ יתבהלתה .תונויצה
בלבו הניגנמה תא לוקב ונרש ונלייטשכ .הרוסא התייה תינויצ תוליעפ לכ יכ ,הז תא ריתסהל
.קנחמ יתשגרה רציפש רפס תיבב .םילודג םילאידיא לש הריוא התייה .תירבעב םילמה תא
םלועלש יתבשחש תרכוז ינא .םהמ ודחפש םינבהו םידגב ,די תודובע קר וניינע הפ תונבה תא
,הנוש הריוא התייה םג רנימסב .הרז יתייה אל רבכ ןוכיתל יתעגהשכ לבא .תכייש היהא אל
.'תולאשו תונויערל תוחיתפ רתוי התייה .רתוי תישפוח

דמילש ןומיס 'פורפו רצלמ 'פורפ ,טראב תרבג ,ץיבוביל המחנ םה תרכוז איה םתוא םירומה
.תודימלתה םע הקיטילופ רביד אל אוה .הינמרגמ ועיגה םע דימ רנימסב

.םילשוריב ךכ רחאו הפיחב הליחת .המצעב דמלל הליחתה רנימסב הידומיל תא המייסשכ
."עבג" ברע ןוכיתבו "הנח תיב"ב רתוי רחואמו ,"רציפש"ב ,"המחור"ב

.(31.3.40) "תלעופה רבד"ב הבתכ הריעצ תכנחמכ

(הרומ תומישרמ) החמשה
ירסומה ,רתויב רקיה רבדכ - ,המויאה הכשחב ,וישכע אקווד - יניעב תיארנ החמשה"
החמש ,המחלמה דחפמ תולהובמה ,ילש תודימלתה בלב קילדהל יתיצר דאמו ,רתויב
.שואיימ ןתוא רומשתש
!םוחו תונלבס ,הבהא הברה יב היה ול...
תא ינא תשחנמ... ,הרזומ הכלמ ...דימת אל הזילע תא םגו יד תבהוא יניא הכלמ תא
...הליבשב שמש יד יב ןיא ךא .תיבב םינושארה התודלי ימימ התארש םילפאה תוזחמה
.ןליבשב החמשו םוח יב ןיאו (שישחה התוש) הזילע לש רוכישה היבא לע יתעמש
...הזכ ךורבו חוכב בצועש... ,יח םדא הארמב שיש החמשה תא ןתוא דמלל יתלכי ול...
"...ךושח ףתרמ יקמעמב וליפא ,םיבכוכ עיקרל ןתוא הלעמ םייחה תחמש התייה

םדאה דלונ תינורקעש ענכושמ התא םא .הנומאבש ןיינע הז .ךכ תבשוח ינא םויה םג ,ןכ'
םה םייחהש םירמוא שי .םמצע םייחה הלא אלש רדוק ןוגי לש העשב וליפא שיגרת ,רשואל
'.םיאלפנ םה םייחהש - לודג רעצב היורש ינא םא םג - השיגרמ ינא לבא ,לבס קר

הפ תייה רשאכ
ילע ןגמ םוחה ךטבמו
תועגונ וניתובשחמו
עתפ
.ףנכ לא ףנכ

ידמע תייה רשאכ
םיפלוחה םירבדה ךותב
םישישק תיב ינב תוריקה ויה
תוקיתע תוישעמ ורפסש
ברעב
.הת וניתש רשאכ

הסחמ םניא תוריקה וישכע
םתקיתשב ורגתסה םה
ילפנב וחיגשי אלו
טלמו דיס תוריקה וישכע
רז דוסי
.תומכ הנוע אל רמח
("הארנ-יאה למרכה" .הפ תייה רשאכ)

ושטנ התיכל היתורבח תיברמ .תודיסחהמ הדלזל האב םייחב תיזכרמכ החמשה לש התייאר
תורבח וראשנ ןהמ תודחא .ןכ ירחא רצק ןמז וא רנימסב ןהידומיל תא ומייסש ינפל תדה תא
.םויה דע הלש

תווצמה .םירחאל וא תווצמ ירמוש םהש ירבחל ,רתוי הבורק השיגרמ ינא ימל תעדוי ינניא'
'.םדאה לש ובל תובשחמ ארוק אוה ךורב שודקה קר ,תטפוש ינניא ךא דואמ יל תובושח

- תומלועה לכב תורנ קילדהל
.תבש יהוז
תבש-תורנ קילדהל
תורוצנ תרה שפנ תציפק יהוז
ןירותסמ הב שיש ,רדהנ םיל
.העיקש-שא לש
ךפהי תורנה יקילדהב
,רונ-יד רהנל ירדח
.יבל עקוש תקרב תודשאב
("יאנפ" .לוחו תבש)

'?תוקפס םעפ ךל ויה םאה'

ךורב שודקה לש ותילכת המ ןפוא םושב ןיבהל יתלוכי אלש םינמז - םירבשמ יל ויהש ןבומכ'
.רוויע לרוג לש האצות ונניאו תועמשמ רסח וניא לבסהש תענכושמ ינא ןכ יפ לע ףאו .אוה
'.דואמ קומע רובמ וליפא תאצל םילוכי םייחל תועמשמ שיש םינימאמשכו

'?תויתועמשמה תא רידגהל ןתינ םאה'

:יבס יפמ יתעמש םתוא ,בוט-םש-לעבה לש ותב ,לידוא לש הירבדב תאטבתמ איה ירובע'
."יתגשה יפל בוט יל ןת וא ,ךלש בוטה תא ןיבהל הגשה יל ןת"
,םתס הרוק וניא רבד םושש הקומע השגרה שי תישיא יל - ךל תתל לכוא אל תיגשומ הרדגה
'.םשה ידי לע ןווכמ לכה אלא

תיקולאה הנווכה המ...
.םילבונו םיצצ םיחמצב
ייח תילכת םג
יתומ תילכתו
.הזה םלועב עדא אל
(".ביהרמה ינושה" .שמש ימהדנ םינרא)

.הכישמה ,'האושה לע לח אל יתרמאש המ - ללכה ןמ אצוי שי לבא'

'- םינפ רתסה היהש הנימאמ תא'

הבושת תויהל הלוכי אל .האושב הרקש המל הבושת ןיא 'םינפ רתסה'ב וליפא לבא ,ןכ'
".יחו םדאה ינארי אל" ןיעמ היהי הבושתבש הנימאמ ינא .םדאה תגשהל תנתינש

ינב ושע םישעמ ולא רעונל רפסל ךיא .האושה תא דמלל ךיא הלאשב הברה יתטבלתה הרומכ'
ןכ יפ לע ףאו .ישממ ןורתפ יתאצמ אל .םייחה םצע תא לולשל ךכב םהל םורגל ילבמ ,םדא
אלא הירוטסיהה תארוה ונניא רתויב םיאתמה יעצמאהש יל הארנ .םהל רפסל תוסנל ונילע
דע םבלב הרעב חורהש תודיעמה תוריצי םידימלתה םע דחי אורקל שי .האושה תורפס
תבהאל המצוע תברו תיתימא תודע - "ייח ךימדב" ,ןמכור בייל לש ורפס ,הנורחאה המישנה
.םדאהו םייחה
רחא ןיוצמה רפס .תויומדה םע תוהדזהל ארוקל תרשפאמ תאזכ תודע יכ ,תישיא תודעמ עודמ
'.ידוהי אל יאקירמא רפוס ,ישרה תאמ "המוח"ה אוה

'.האוש לוצינ ידי לע בותכ היהי רפסש יחרכה יאנת הז ןיא ךתעדל'

תוברועמה אוה יחרכה יאנת .םוהתל תמאב תדרויה גרבנירג יבצ ירוא לש ותריש ונל שי ,ןוכנ'
תא ררועל ידכ תובר םרת "שאה דומע" .תוהדזהל םוידמ תויהל לוכי עונלוק טרס םג .תישיאה
ואב םיריעצה ידידימ הברה .ןיסול לאגיל הדות תשכור ינא הז לעש יבתכתו האושה תעדות
ןתא .הכורא ךרדה ןיידע ךא .וחכשי אל התוא היווח םהל התייה תאז .יתא דחי טרסב תופצל
תופידרה לע - איהה תעב - הרפיס וב םוקמ לכבש ,ןמסורג הקייח תרמוא הרדסב .המגוד ךל
יתעמש םינשה ךשמב תובר םימעפ ".הרקי אל הז הפ" ,םידוהיה הל ונע םירחאה תומוקמב
.תינויגהו תיעבט םידוהי םתוא לש הבוגתה התייה יבגל ."ןבומ יתלב ןורוויע" לע הנעטכ הז תא
םישנא .םהייח לכ וריכה םתוא ,םדא ינב ידי לע ועצובי הלאכ העווז ישעמש ןימאהל ולכי דציכ
,תיעבט יתלב העפות ,אקפק לש "לוגלג"ב ומכ היה הז !םיליגר םדא ינב ומכ דימת וגהנתהש
.תישונאה הגשהל רבעמ איהש העפות

יתיאר ינולחמ ."םהרבא םרכ"ב יתרג ,ץראל ועיגה תומויאה תועידיהש ןמזבש ,תרכוז ינא
לכה םואתפו הפרש םהב הצרפ דחא םוי .ףונהמ קלח ,םיווק ירויצכ יניעב ומדנש למשח יטוח
דומע הלומ תואיצמה התייה ךכ ,ימצעל יתרמא .ארונ והשמל וכפה םיוולשה םיווקה ,הנתשה
.תוצלפמל וכפה םהלש םינכשה םואתפ :ןילופבו הינמרגב םידוהיה

םילוצינה דחא לש הייארה-תודעל בישקהל ידכ ביבא לתל יתעסנ הריעצ הרוחב רותב
ךיא תרכוז ינא םויה דע .הצרא עיגהלו ןילופמ חורבל והשכיא חילצהש םדא - םינושארה
ירמגל הנוש היה םהב הסנתהו הארש םירבדה תא עומשל .היה םייפתכ בחרו הובג :הארנ
יתייה ךיא ,הלאשה יתוא הפדר ךכ רחא .יל הרוק הז וליאכ יתשגרה .תונותיעב הז לע אורקלמ
?םש היה וליא השוע היה אוה המ ,ימצע תא יתלאש יתרכהש םדא לכ יבגל .ינא תגהונ

תלעופה רבדב םסרופ אוה .ריש יתבתכו םילשוריל יתרזח הייארה-דע תא יתעמשש ירחא
'.הרישה ירפסמ דחא ףאב ללכנ אל ךא (30.1.42)

הרענה ריש
חרפל ךיא ,םיקולא
?הווצת יתוא
תוומה רהנב תלתש
ייח
םיחא םד ךותבה
?בלבלל
:הנע
,רשא שובללה
ירפ לומגלה
,םיידי ילב תופוג לומ
םינפ ילב תויוג לומ
...הנע
30.1.42 ב"שת טבש ב"י ,"תלעופה רבד"

'?בושיה ביגה ךיא ?תעמשש הייארה-תודע לע םהל תרפסשכ ךביבס םישנאה וביגה ךיא'

קר רבדל הלוכי ינא .בושיה ביגה ךיא וא םירחא םישנא לש תובוגתה ויה המ תרכוז ינניא'
םירבגהו םישנה לש תאז ומכ הלודג ןיאש השיגרמ ינא .תויחל ךישמהל ונילע .ימצע םשב
םייחל ףסוי הליגש בויחה קוידב והז .האושב ויהש ירחא תוחפשמ ולדיגו םמצע תא ונבש
'.רובל קרזנש ירחא

םיעוגעג תמולה
תוינפ ילב שפנ תברקל
חורל יתרפס
חרבו ינפ לא רק קרזש
תוסח המכו תונידע המכ
.חא הלמב שי הצע המכ

שחל !האנק המכו
קידצה ףסוי
.רובל והוקרז ויחאש

ויפימ יתמהדנ
יפיה חכב אל ךא
הדוקנה ישפנב הציקה
.תימינפה
- ותמכח יתרכז
הניבה חכב אל ךא
הוקת הריאה
.םדא לש וחכמ הלעמל איהש
:יתרמאו
ה-י ךאלפ רישל תולדג וזיא
םלוחה ייח ורשש ומכ
...
("ביהרמה ינושה" .םיעוגעג תמולה)

,םיקולאב ןימאהל ,תויחל ךישמהל םיכסהש הדבועב ירובע האטבתה ףסוי לש ותלודג'
השק המכ תעדוי ימצעלשכ ינא .רובל ותוא וקרז ויחאש ירחא ,החפשמב ,הבהאב
'.תומל תוצרל רשאמ לק רתוי רבד ןיא .ךורע ןיאל הנטק העיגפ ירחא תויחל ךישמהל

.תומא יתמ יל ער
יניע תא קשני אושל ...
,םיה חור
- זובא שמשה תווקתל
.םינצינ תוחטבהלו
("יאנפ" ,תומא יתמ יל ער)

החנאהו ןוגיה תא רוקעל שי" רמא הבורק דואמ השיגרמ ינא וילאש - בלסרבמ ןמחנ יבר'
ינשה וליאו ילילש אוה ןושארה .רעצו ןוגי ןיב ןיחבה אוה ".החמשהו ןוששה ךותב םחינהלו
'.הלמחל קוקז םדא לכש הגשהה - הבהאל בורק

תונוש תופקשה ילעבו םינוש םיליגב םיארוקש ךכל תוביסה תחא ילוא איה תאז הגשה
שאר" רישב יוצמ הז הסיפת וק לש םיקהבומה םייוטיבה דחא .הדלז לש היריש תא םיבהוא
- תלוכיה רדעה וא ,בוריסהו הנומאל ההימכה ןיב ימינפה קבאמה תא אטבמה "קרוסמ אל
.הקומע העיגפ ירחא שדחמ חוטבל

תחא הלמ
םיסנפה לכ תא הצפינ
הכפה תחא הלמ
ראומ בחר
.ךושח רעיל
רגה לא הלגנש ךאלמה
ארונה רעיה לא אב
םלועה ףוס לא אב
.הדיב תעגל
ךאלמה ןמ הטלמנ איה ךא
אווש םסקממ ומכ
:תקעוז
םייק ךניא םייק ךניא םייק ךניא
.חור לש תודוסב ינתפת לא
התארקל ץר ןיעמ
םימ יצונצנב
,םילעו םיפנע םע
איה ךא
הלוכ הבוטר
:התכב
ישפנל יובא
םיעותעת בוש
הנטק תוחא
קרוסמ אל שאר
.םיכאלמה לילצמ יחרבת ךא
...
("ביהרמה ינושה" .קרוסמ אל שאר)

'?רגה תלמסמש המל הזתיטנא ףסוי למסמש המב תוארל ןתינ םאה'

ןמ תאצל ישפנה קבאמה תא למסמ ףסוי יליבשב .תקדוצ תא םצעב לבא - יתנווכתה אל ינא'
יתבשחשכ .תורודה לכב םידוהי ןייפאש יפכ ,םלועבש הביס םושמ םייחה תא ללקל אלו רובה
'- ףסויל הבורק םואתפ יתשגרה םילוצינה לע

הדות לש רנ יתקלדהו
רחשכ הפי אצי ףסויש
... - רובה ויזמ
רעצ ידמ ילצא יכ
תולכיה םילעננ
תורצח וליפא תורגסנ םימעפלו
.הנשה תופוקת לש

רשאכ האושה ילוצינ וליגש שפנה תוחוכמ םיששמ דחא האור ינא ףסוי לש םייחה בויחב'
םושל תובישח רתוי ןיאש ושיגרהש ירחא םייחהו המכחה ,יפויה תובישח תא שדחמ ובייח
'.ןיא םייח ילעבל ,תויורשפא שי םדאל .םדאה רתומ והז יתעדל .רבד

תאצל ךרד ול שי .ומצע לש אשמל דעל לובכ וניא םדאה .הבושתה ןיינע והז .הריחב שי םדאל'
הממ טלמיהל הלוע דבלב דחא שיא ידיב וליפא םא .תימינפה ותכשחמ ,סעכה ןמ ,שואייה ןמ
'.חילצה םדאה ,ותוא עבוקש

.ולזמ ידי לע עבקנ םדא לש ויפואש הנימאמ תא .תולזמה תא הריכזמ תא ךירישמ םידחאב'
'?דלונ הב העשה לזמ וא שדוחה לזמ

וטלשש םיאנתה ידי לע םדאה עפשומ ןכ העירזה תנוע ידי לע םיעפשומ חמצה ייחש םשכ'
םיעיפשמ הלאש יאדו ,םיבוצע וא םיחמש ויה וירוה םא ,ףרוח וא ץיק היה םא .ותדיל תעשב
'.ולרוג לע

'?יפוא וא לרוג'

הקדצו הליפתו הבושתו" :אצומ ול שי - ןכ יפ לע ףא .ולרוג אוה םדא לש ויפואש םירמוא'
לגוסמ אוהו דימתמ ךילהתב אצמנ אוה ."תיפוס עבקנ" אל םדאה ."הרזגה עור תא ןיריבעמ
התייה אל ןכ אלול .הביבסה יאנת לע ןהו יפוא יווק לע ןה ,ולרוג תא עבוקש המ לע רבגתהל
הארמ הנוי רפסש הנימאמ ינא .ושעש המל םיארחא ויה אל םינמרגהו ערלו בוטל תועמשמ
'.וייחל תועמשמ תתל לוכי םדא לכו הלוכ תושונאל הנתנ הבושתה תורשפאש

'?וזל וז תודגנתמה תורצח ןנשיש ךתוא דירטמ הז םאה תודיסחל הבורק ךתויהב'

היה אל םא ארונ היה הז .תינויער הניחבמ תיטסילארולפ התייה דימת תודהיה .אל ללכו ללכ'
תללוכ איהש אוה תודהיה לש יפויה .םזיצאנה ינמיסמ דחא היה הז ירה .הבשחמ שפוח ונל
היגולואידיאה תא ול רוחבל לוכי םדא לכו ן"במרהו ם"במרה ומכ הזמ הז םיקוחר םיגוה
תורודה ךשמב התנבנש ,הכלהה אוה דחאמה םרוגה .ותודליל וא ותושפיטל ,ותמכחל הבורקה
'.הזמ הז תונוש תועדב ויה םהמ םיברש םימכח ןיב םיגולאיד ידי לע

תייה המ ,תודהיה לש םינושה םימרזה ןיב רוחבל ךיא םיריעצה ךידידימ דחא ךתוא לאש ול'
'?תרמוא

לבקנ תובושת .תובושתה ןמ תובושח תולאשה" ,רמא בלסרבמ ןמחנ יבר .תובושת יל ןיא'
תוחפ םיאולכ םיריעצש וא םיריעצמ תוחפ םיכובנ םירגובמש תבשוח ינניא ךא ".אבה םלועב
טילחהל ידכ .יניסמ הגיסנה לע חוכיוב קדצ ימ תעדוי ינניא .םירגובממ םליג ינב לש תונויערב
קמועמ ועבנ חוכיוה ביבס וררועתהש םיזעה תושגרה .ינוחטיבה דצה לע יפיצפס עדי ךירצ
ףיסומ אוה םלואו .תונלבוס לש תובישחה תא ם"במרה שיגדמ "םיקרפ הנומש"ב .תוברועמה
תאשל לוכי וניא ול רקי רבדש ימ ךא ,רבד לכ יפלכ םינלבוס תויהל םילגוסמה םישנא שיש
הניא םהב הקיזחמש הרבחה םא םג םיבושח םה םילאידיאש הנימאמ ינא .סמרנ ותוא תוארל
...םהלש תא ומישגה םיצאנה .םתוא םישגהל החילצמ

ויה םילאידיאה תוחפל לבא ,המשגההו לאידיאה ןיב רעפ היה תורודה בורב םידוהיה יבגל
.םיפי

הלודג איה תודבאתה ויבגל .בתכמ לכב תוומל ףיטמ לשמל אוה .הקנס תא יתארק ןמזמ אל
'.םייחה תא הבייח דימת הימרז לכ לע תודהיה ,ןוכנה אוה ךפהה ונלצא .היוזב איה הווקתהו