לופכ שגפימ
- הדרפה לש רשג וא לוחה שודיק
הדלזל "יאנפ" ירישב יתינבת-יטמיתמ ןויע

סיו רזעיבא


םירשקש תוארהלו הדלז תרישב םירתוס תודוסי ןיב םימינפ םירשק לע עיבצהל הז רמאמב יתנווכ
ילאיווירטה ,יפוסניאהו רגסוממה ןיב רשג חותמל 'ינא'ה לש ןויסינה :דחא רוקממ םיעבונ ולא
השודקה תא דירפהל ןויסנ אוה - הנורבשו ההימכה ,קוחרהו בורקה ,תמאהו דשחה ,ימעפ-דחהו
תורחאה םידוגינה-תוכרעמ לכש ,לע-תינבתכ לוחהו שדוקה תינבת תא תוארל ןתינ .ןילוחהמ
תא דחוימבו הדלז לש היריש לולכמ תא תבצעמה איה וז תינבת .הב תונתומו הנממ תועבונ
."יאנפ" ,ןושארה ץבוקב םילולכה םירישה
ובש ןפואהש ,ןושאר טבממ הארנש המל דוגינב ,ררבתי וז תינבת לש התרגסמ תא ןחבנשכ
רושיגה ןויסנ תא ףקשמו הלש הכרדב ינכפהמ אוה תירבעה ןושלה תורוקמב הדלז תשמתשמ
אלש וא ןווכמב ,קדקודמ ןיינב ךות שחרתמ רושיגה ךילהתש ,הארנ ןכ ומכ .תוריתסה ינפ-לע
לש היריש לולכמב תיטמית תויקוח לש ןיינב ךותו ,דדובה רישב ימינפ עונכש ךילהת לש ,ןווכמב
הרישל איה הבשחנ זא .התעפוה םע הדלז תריש הררועש ןושארה םשורל דוגינב תאז םג .הדלז
."תיאזורפ" ףא הבר הדמבו תננכותמ יתלב ,תחלוק

השביו סונייקוא - לוחו תבש
לוח לש ןושאר םויב לבא
תכלשמ ישפנ
השבי-ףוחל סוניקואה בלמ
(32 'מע) םמושו רצו ךורא
תדוקנ אוה ,םינד ונא הב תיסיסבה תינבתה לע זמרמ ומשש ,("יאנפ" ץבוקב) "לוחו תבש" רישה
םיצבקב םיעיפומה ,םידוגינה לכ טעמכ ,םידוגינה ןיבש םירשקה תכרעמ תרהבהל תקהבומ אצומ
לש םייפוא תא תולמסמה תויזכרמה תורופאטמה ."קחרת לא"ו ,"הארנ יאה למרכה ,"יאנפ"
ןהו ,םיבר םירישב תועיפומ ולא תורופאטמ .השביהו סונייקואה םה הדלז תרישב םידוגנה
יפוסניאה בחרמה תא למסמ סונייקואה .תררושמה לש תישיאה היגולותימב בטיה תונגראתמ
תוכרעמל הרושקו םייוסמהו לבגומה תא תלמסמ השביה ,חצנהו השודקה תוכרעמל רושקו
תובר תורופאטמ ,וב אצויכ תולמסמו סוניקואה םלועל תורשקתמ תובר תורופאטמ .הווההו ןילוחה
רשקתמה לע ולא תיתשת ילמס ןוחבל אופא יואר .הב אצויכ תולמסמו השביה םלועל תורשקתמ
.םהמ עמתשמה לעו םהילא
,תונוש - םי ףוחלש השבי דוחיבו - "השבי"ו "םי" םיפיטיכראה לש תוירוקמה יאולה תויועמשמ
םייארקמה תורוקמב .הדלז תרישב השביהו סונייקואה לש םהיתויועמשמל תודגונמ ףא בורלו
תוהמ לש יוטיבכ - ברעמ דצ לש וא םוקמ לש הרדגהב עיפומ וניא רשאכ - םיה בורל עיפומ
,השביל דוגינב ,םדאה לע םייאמה םוהתה גשומל בורק אוה .דאמ תמייאמו תנכוסמ ,םידמ תבחר
רפסב ינשה קוספה רבכ .תוחתפתה לש תורשפאו תוביצי ,הלואג לש תויועמשמ תאשונה
איה הנושארה האירבה תלועפ ."םימי"ו "םוהת" ,"ךשוח" ,"והבו והת" ןיב רשוק "תישארב"
חתפתהל םלועה ליחתמ הנממש - תישילשהו ,םימל םימ ןיב הדרפה איה הינשה ,רואה תטלשה
דימ .השביה יוליגו םימל תרגסמ תמיש איה - וב תומולגה תויצנטופה יפ-לע יעבט ןפואב
השביה לש התאירב םע .ץעו ערז ,בשע ,אשד האיצומו הנוירפ תכאלמב המדאה הליחתמ
.האירבה לש הזכרמ - םדאה לש וזוחמו עפשה רוקמ איה ךליאו ןאכמ .םלועבש בוטה לפכוה
ףוסבש ,"ץראה השבי" יוטיבה .השביה לע םייאמ ,"םוהת תוניעמ" ועקבנ ובש ,םימה לובמ
לע עיגרמה ,םוהתה לע תרגסמה תורבגתהל ,הלואגל יוטיב אוה (14 'ח תישארב) לובמה רופיס
םימויאו םימיא תוזחכ םיה תוזח תשבגתמו תכלוה ךליאו ןאכמ .יפוסניאה לע לבגומה ,םייאמה
א"מ בויא) "החקרמכ םישי םי" דעו ףוס-םי תוארוממ .אסיג ךדיאמ ארובה לש וזוחמכו ,אסיג דחמ
הצורשכ .(ח"צ םש) "ואולמו םיה םערי" דעו (53 ח"ע םילהת) "םיה הסכ םהיביוא תאו"מ ,(23
ןואשו ןוימהי םימי תומהבכ :רמוא אוה לארשי לע םיביואה םימייאמש םויאה תא ראתל והיעשי
,הרומח הנכס ראתל םילהת ררושמ הצורשכ .(12 ז"נ והיעשי) "ןואשי םיריבכ םימ ןואשכ םימואל
תוומ תנכס ןפוצ םיה .'ה תואלפנ תא םיאורה (23 ז"ק םילהת) "תוינואב םיה ידרוי" לע רפסמ אוה
לאזקחי) "םימי בבלב ללח יתוממ התמו" :וא ,(4 'ב הנוי) "םימי בבלב הלוצמ ינכילשתו" :הרורב
םיררושמ ידי-לע רחבנ אוה יכ דע ,םילודג הכ םה םיה לש םימייאמהו םימוצעה ויתוחוכ (8 ,ח"כ
םימי לע" אוהש ןוויכ ול לוכי אוה קרש ארובה תמצוע תא ותועצמאב ראתל םיאיבנו םייארקמ
(8 ה"ס ,םש) "םימי ןואש תיבשמה" ןכ-לע אוהו ,(2 ד"כ םיליהת) "הננוכי תורהנ לעו הדסי
.םי וזועב רבשמהו
חרוב םדאהו ,םדאל תדגונמ ותוהמ ,תמייאמ תובחר לש פיטיכראכ ארקמב רבכ עבטנ לודגה םיה
תוכרעממ םינוזינה םיירבע םיררושמ לש םהירישב תרחואמה תורפסב םג עיפומ אוה ךכ .ונממ
,לוריבג-ןבא לש םיה ייומיד תא וא ל"היר ירישב םיה ימיא תא ריכזנ םא יד .תויארקמה םילמסה
יארקב רחינ) "ינומה םי ומכ עמשו ,אנ-ברק ימולש לאוש" :ויבאכ תמצע תא םתועצמאב ראתמה
.(ינורג
יהשלכ תישגר תועמשמ הל סחייל ןתינ םהב תומוקמה לכב .ך"נתב דאמ טעמ העיפומ השביה
הב הינאה יחלמ םיסנמ םהייח לע םייאמה םיהמ .םדאל יוארה םוקמכו תיבויחכ העיפומ איה
עמתשמה הלואגה לש לודגה סנה לע רבדל אלש ,(13 'א הנוי) "השביה לא בישהל" הנוי גילפמ
ןפואב םג טלחהב ותוארל ןתינש רואית ,(19 ו"ט ,29 ד"י תומש) "םיה ךותב השביב וכלה"מ
.חטבל דעוצ לארשי םעו ,ביבסמ רוגמו המיא :יללכ ירופאטמ
אוהש יפכ םיה תא ראתמ אוה .תישונאה תואיצמל אופא דמצנ ויתובקעבש הזו יארקמה יוטיבה
אל םדאהש ,הב תוומ תנכסש תוהמ - "יתשבי"ה םדאה ידי לע ,ללכ ךרדב םדאה ידי לע שגרומ
.ודבל םיקולאה דיב איהו הילע רובגל לכוי
םתועמשמ תכפוהמ ,היאר תוכירצ ןניא תודהיה תורוקמ לא התקיזו התברקש ,הדלז תרישב ,הנהו
וליפאו ,ולא תורופאטמל םיוולנה םירזיבאה לכ לש םתועמשמ תכפוהמ ןכו ,השביהו סוניקואה לש
:רוריבב םירבדה םיארנ ליעל טטוצש עטקב .םוהתבו העיבטב רושקה תוומה גשומ לש ותועמשמ
וב יארקמה בצמל דוגינב .ןילוחה םוחתל תכייש השביה דועב ,שדוקה םוחתל ךייש סונייקואה
רדגב איה השביה לא םיה ןמ שפנה תרבעה ןאכ ,השביה לא םיה ןמ עיגהל לחיימכ םדאה ראותמ
הציפקכ תראותמ ןודנה רישב םיל הסינכה אקווד .החרכ לע הב תישענה ,שפנה לש "הכלשה"
.תולעתה הב שי - הטמ יפלכ הנווכשכ תואיצמב תרייטצמש העונת - םיל הציפקה אקוודו ,תינוצר
,םיה .הטמ יפלכ ןעבטב ןהש תונומתהו תועונתה לכב תולעתה תשגרומ ילאסכודאראפ ןפואב
,םדאה תעיקש ןהו שמשה תעיקש ןה ,העיקשה ,ךשוחלו םוהתל עבטבו תורוקמב רושקה
תולעתה לש םילמסל הדלז לש יטויפה המלועב םיכפוה ולא לכ ,ילילש יפוא ללכ ךרדב תאשונה
:תישפנ
תבש-תורנ קילדהל...
תורוצנ תרה שפנ-תציפק יהוז
ןירותסמ הב שיש ,רדהנ םיל
.העיקשה-שא לש
ךפהי תורנה יקילדהב
,רונ-יד רהנל ירדח
.יבל עקוש תקרב תודשאב
.םש ,םש

ימינפה עונכשה ךילהת
,עיפומ אוה םגש ,תובחרה טקפסא :ולש דיחי טקפסאמ הרשה 'ינא'ה ידי-לע אופא ספתנ םיה
רשפאמש ,ישיא םלוע רצונ הדלז תריש לש תימינפה תרגסמה ךותב .ארקמב תובר ,ןבומכ
.השביה םלוע לא ולא תויועמשמ ריבעהלו תומייאמה ויתויועמשמ תא סונייקואהמ ריסהל הרואכל
םלוע רשאכ .ימינפה המלוע תומלש אוה תמא-תריש לש םייתמאה הינמיסמ דחאש ,יל הארנ
יטויפ םלוע אורבל תלוכיה ךא ,ךכב המית ןיא - ארוקה לש ותרכה תאו ונויסנ תא םאות הז ימינפ
,ויתושגרל תמרוצ הריתס האירק ידכ ךות שיגרי ארוקהש אלב ,םכסומהו שגרומה תא דגונה
ויגשומ םלוע תא םילמסה תוכרעמ תריתסב שח וניא הדלז יריש תא ארוקה .יטויפ גשיה איה
וחור תא קיתעמ אוה וז העשב .רישה תאירק ךות דכלתמ אוה המעש תימינפה תכרעמה ללגב
.הריציה םלוע לא אוה ומלועמ
תא הדלז הנוב דציכ םיגדא ,השביהו םיה ילמס לש תינויערה םתועמשמ לע דומעאש ינפל ,ןכ לע
תאו המצע תא 'ינא'ה תקתנמ דציכ ,ונייה ,ולא םילמס לש םתטילקל ימינפה עונכשה תכרעמ
תובחרה ויתויועמשמ תא ארוקה תעדות לא הרידחמו םיה לש הנכסהו םויאה תויועמשממ ארוקה
.תוננערהו

םיה-ידרויב יתייה האנקמ המ... .1
.סוניקואה ףוח לע םתיבש הלאבו... .2
יזפחב יתרמא יכ .3
םיה לש הננערה חורה .4
םהייחל תרדוח .5
םיה לש הננערה חורה .6
הננערה חורה ,םהיתובשחמל תרדוח .7
םהינכש םע םהיסחיל תרדוח .8
.םתחפשמ ינב םע םהיסחילו .9
םהיניעב תצנצנמ איה .10
םהיתועונתב תקחשמו .11
יזפחב יתרמא יכ .12
םהישעמל הדימה-תמא .13
ותראפתו םיה לש הדימה-תמא איה .14
ישונאה בוחרה לש וז אלו .15
.תישונאה הטמיסה לש וז אלו .16
יזפחב יתרמא יכ .17
ןיעב ןיע םה םיאור .18
םיהלא ישעמ תא .19
ותואיצמב םישחו .20
,ונלש תוציחמה ילב .21
...ונלש תעדה-חסיה ילב .22
14 'מע ,םש ,אוהה הלילב

,רורב .סונייקואה לש תדחוימה ותוהמב ימינפה עונכשה תא רוציל ידכ ןאכ םיכרענ תודוסי המכ
םע םירשקתמ השביהו םיה :ירבד תישארב יתינמש ולאמ םיבר םידוגינ םירשקתמ הז עטקבש
תעדותב תוטלקנ ןהש ינפמ תוענכשמ ולא תויורשקתה .ןילוחהו השודקה םעו תוריגסהו תוחיתפה
ירחא בוקענ םא דומענ הז גרודמ יפוא לע .עטקה לש גרודמה ויפוא ללגב ןיפט ןיפט ארוקה
רישה ליעפמש הקימנידה תא ןחבנ ,ונייהד ,בלש ירחא בלש תילילצהו תיטמיתה תוחתפתהה
.תפטושה ותאירק תעב
ישוע תוינאב םיה ידרוי" םע ,ןבומכ ,איה "םיה-ידרויב יתייה האנקמ" טפשמה עטקב עיפומ הליחת
רבכ הז בלשב .(24-23 ז"ק םיליהת) ."הלוצמב ויתואלפנו 'ה ישעמ ואר המה םיבר םימב הכאלמ
רומאכ ,אוה הז רשק לבא ,ובש תיקלאה תוחכונה ןיבו םיה ןיב יביטאיצוסא רשק רצונ
היולגל ךפהית תיביטאיצוסאה הזימרה .ומצע רישה ןמ קוזיח לבקמ וניא ןיידעו ,דבלב יביטאיצוסא
."םיהלא ישעמ תא ...םה םיאור" :19 הרושב ,רחואמ בלשב רתוי
"יזפחב יתרמא יכ" אוה הבושח היצאיצוסא ררועמה רחא קוספ
:קוספה לש וכשמה ,ןבומכ ,איה היצאיצוסאה .(12,17 ,ד תורוש) עטקב םימעפ שולש עיפומה
אלא יולגה רושימב אל 'ינא'ל םיה ןיב תומיע אופא רצונ .(11 ז"טק םיליהת) "בזוכ םדאה לכ"
םירוצעמה רסח ,לוכי לכה לאה - ויתואלפנו 'ה ישעמ :אסיג דחמ :יביטאיצוסאה רושימב
ארוקה לש תיביטאיצוסאה ותעדותב .בזכ אלא וניא ולוכש ,זופחה םדאה :אסיג ךדיאמו ,תולובגהו
.םדאה לש וזוחמ איה השביה דועב םיקולאה לש וזוחמ אוה םיהש ,הרכהה ןגראתהל הליחתמ
,ארוקה תעדותב םיה לש תויצטונוקה תכרעמ לע תורבגתהב ונייה - "ימינפה עונכש"ב אבה דעצה
,ימתיר הנבמב "תרדוח םיה לש הננערה חורה" טפשמה לש ובוליש םע ,12-4 תורושב עצבתמ
ךכו .םדאה-ינב םע םיה חור לש תובלתשהה ךילהת תשחמה ורקיעש ,דחוימ ירופאטמו ילילצ
םיקולאה לש ויתואלפנ זוחמ אוה םיהש המומע תיביטאיצוסא השגרהמ :תוחתפתה תשחרתמ
לא רודחת ,םיקולא חור ונייה ,םויה חורש ארוקה תעדות טאל הלגמ בזוכו יפוס אוה םדאה דועב
.םדאה ייח
ארוקה תעדותב םיה התע "חנומ" םדאה לש וזוחמ לא םיה חור לש התרידח השחמוהש רחאל
תוהמ .תראופמו "תקחשמ" ,"תצנצנמ" ,"הננער"ו תינחור תוהמכ ,רתויב תויבויחה ויתויועמשמב
:םיירוקמה םיקוספב תומייקה תומייאמה תויצאיצוסאה תא תרתוס וז
.גגומתת הערב םשפנ תומוהת ודרי םימש ולעי .וילג םמורתו הרעס חור דמעיו רמאיו"
."םאיצוי םהיתוקוצממו םהל רצב 'ה לא וקעציו .עלבתת םתמכח לכו רוכשכ ועוני וגוחי
.(28-15 ז"ק םילהת)
לש וז תולגתה םלואו .תוציחמ ילב ןיעב ןיע תייאר ,תולגתה אוה םיב םויקה :ךופה בצמה ןאכ
תוברעתהל וילא קועזל םדאה תא תצלאמה ,תמייאמו תמעוז תולגתה הניא םדאה ינבל לאה
תרדוחה ,הננער ,תסייופמו הטקש תוהמ אלא ,(29 םד "הממדל הרעס םקי") תימואתפו תידימ
,"םיהלא ישעמ" יוטיבה הז בלשב קר עיפומ ןכל .םדאה לש ותוהמ לכ לא יאשחבו תויתגרדהב
לא ימינפה עונכשה ךילהת עיגה התע .1 הרושב םיה ידרוי ורכזוהשכ רבכ היצאיצוסאב הלעש
- וכותב אצמהל יושע אלא םדאל רז וניא םיהש םשכ :הקומע תימינפ תועממ תרצונו ,ומויס
.וכותב אצמהל יושעו םדאל רז וניא םיקלא םג ךכ

הקיטמיתה תבחרה
.השביה יקמעמב וא ופוחל וא םיב רג אוה םא הלאשב .םדאב היולת םיקלאה תגשה ,םלואו

ידבל יתבשישכ אוהה הלילב
תממודה רצחב
םואתפ יתילג
...ףוחה לע יונב יתיב ףאש
15 ,םש
תממוד רצח לש התרגסמבו העובירב יורשה ,בזוכ-זפוחה םדאה םגש תורשפאה אופיא תמייק
קר אל תירשפא תולגתהה ילוא ,המימשה טיבמ אוה םא ,סונייקואה ףוחל רגכ ומצע תוארל לוכי
'ינא'ה תרמואש יפכ ,תעדה-חסה לע רבגתהל לגוסמה םדאל םג אלא ,ןיעב ןיע םיאורה םיה ידרויל
:רישה תליחתב -

...יבלב יתטלחה
ברע-ברע שידקהל
,דחא עגר
דיחיו טק עגר
.חרוזה הזה יפויל
12 ,םש
זעמ קותמ איצוהל ןתינ .בזכב תמאה תאו ןילוחב השודקה תא ,לוחב תבשה תא אוצמל אופא ןתינ
תרחוב םניחל אלש ,יל הארנ .סונייקואה לש ותמיאמ תוננערהו תובחרה תא איצוהל ןתינש םשב
תועמשמ תא הנוב איה .בחרנה יהלאה תא םתועצמאב גישהל םיהו סונייקואה למס תא הדלז
תארי ןיב דירפהל התלכי תא ךכב השיחממו םיה לש ויתוארונ רבדב ארוקה תעידי לע למסה
.ותלודגל ארובה
הנכהו תולגתה לש םירואיתל אקווד םוהת לשו העיקש לש םילמסב תובר הדלז תשמתשמ ןכל
שא לש ןירותסמ הב שיש רדהנ םיל הציפק" ,ליעל טטוצמכ ,איה תורנה תקלדה .המשנ תיילעל
תא םג התע ןיבהל לכונ ,ןכ יכ הנה ."יבל עקוש תקרב תודשאב" תאז תובקעבו ,"העיקשה
ןושאר םויב האב איהשכ 'ינא'ה תושגר לש רואית רישה לש וניינע ."לוחו תבש" רישה לש ורשפ
הריבעמ הז דשח .תוחוקלה תחא לש הפסכ תבינגב ינוונחה ידי לע תדשחנו תונחל לוח לש
םדאהש םידוגינ דמצ דוע - הוהה תדוקנ לא ןמזה יבחרממ ,תונחה תדוכלמ לא םיה יבחרממ
:םרושיג לע קבאנ

דשח לש ןמוד ךפוש לפאה ינונחה...
וטבממ................
...למק ירבע ,ידיתע חרפכ לבונ
33 ,םש
:תולגתהה תא האיבמ רתויב הרצה תרגסמב םג לאה יבחרמ תא אוצמל תלוכי התוא םלואו

,ןורוע לש ובל בלב ,עתפלו...
:לוק יתעמש
...ינונחה םע תמאה תומת אל
דערבו ,הציקה יתמשנ
המע אצמנ דובכה-ךלמש השח איה
...הרוכעה תונחב
םש ,םש

:ךכו

(.ו.א - ינונחה לש) גאודה ובג ירוחאמ
הלגנ
,חרוזה שפוחה לש ופונ יל
תבשה תוצרא לש שפוחה
.אלכיה ינב לש םהירישב קלודה
34 ,םש

.ולש תמאב קובדל םדאה עדי םא בזכה לע אופא רבגת תמאה
.תובחרהו המיאה ןיב דירפהל הלוכי איהש יפכ בזכהו תמאה ןיב דירפהל 'ינא'ה לש התלכיב
איה םהב ןילוחה ןמ השודקה תדרפה ידי לע םצעב השענ לוחל שדוקה ןיב לוכיבכ רושיגה
.תעקושמ
תודוסיה ךותמש םשכ .הדרפהה ןורקע לע בבוסמ הדלז תרישב ירילה ךילהתהש ,םידמל ונאצמנ
תודוסי תא דירפהל רשפא "םי" גשומה לש ותועמשמ תא םינובה ,םרקיעב םיילילשה ,םיברה
,םרקיעב םיילילשה ,תואיצמה לש םיילאיווירטה תודוסיהמ דירפהל רשפא ךכ ,תוחיתפהו תובחרה
.ןילוחב השודקה תאו לפטב ךרעה תא ,בזכב תמאה תא אוצמל ןתינ הז ןפואב . ךרע ילעב תודוסי
םירחא םירישב ןויע ךא ,ירשפאכ הז ןורתפ םיגיצמ ("לוחו תבש" ,"יבס םע" ןוגכ) םידחא םיריש
הזיחא ול ןיאש ,דבלב יריל ןורתפ והז :הדרפה ידי לע רושיג לש תיתימאה ותועמשמ תא ףשוח
תואיצממ 'ינא'ה תא תמאב תולעהל ידכ וב ןיאו ,היילשא לש יפוא לעבו יעגר ןורתפ אוה .תואיצמב
.(סונייקואה) השודקה םלועל (השביה) לוחה
רשוא ,ונניא רשאב םי אוצמל ירילה ןויסנה לש שאונה ויפוא תא ריהבי "רלדנסה ינכש" רישב ןויע
.הניא רשאב הבהאו הניא רשאב תורח ,ונניא רשאב

הרועכ לע הזירכמ לכימש הלוחכ הפסה
,רגוסמה יתיבל שדח דוסי הסינכה
.ילגה םיה תוננער תא
תונשל לולע ינועבצ ןוליו וליפא
.יתבשחמ ןווכ תא
(16 ,םש)

הלילב"ב ."אוהה הלילב" ,ץבוקב ול םדוקה רישה םויסל תיטמית הניחבמ המוד רישה תחיתפ
תפש לע ינא היחש / , ףוחה לע יונב יתיב ףא"ש תממודה רצחב התבשב 'ינא'ה הלגמ "אוהה
רצחב םגש "תילגת"ה םלואו .(15 ,םש) ."תועיקשהו תוחירזה תפש לע / ,תולזמהו / חריה
תאז תילגת לע רוזחל ןויסנה .הילשאבש תילגת איה סונייקואה ףוח לע רוגל רשפא הרוגסה
'ינא'ה תמאבש ינבמ ,ןולשיכל ןודנ םיבכוכמה םיימשה הארמל "דיחיו טק עגר" תשדקה ידי-לע
לש םילתכה ןיב / ,ריעה לש םילתכה ןיב / בוחרה ילתכ ןיב / ,תיבה לש םילתכה תיב" האולכ
הפסהש 'ינא'ל המדנ ."רלדנסה ינכש"ב םג אצמנ המוד ינחור ךילהת .(םש ,םש) ."םירהה
תאורל רשפאש םשכ ."ילגה םיה תוננער" תא תיבל הסינכמ ,תרעוכמ הניה השעמלש ,הלוחכה
ינשב .הלוחכ הפס וכותבש רגוסמה תיבב םג ותוארל רשפא ךכ סונייקוא ףוח הרוגס רצחב
,םדאב תויולת השודקה-תובחר לא תורשקתההו ןילוחה-תורצ לע תורבגתההש הארנ םירקמה
וז הילשא .רצהו רדוקה ןילוחה דוסימ תובחרהו תוננערה ,השודקה דוסי תא קתנל ותלוכיב
:םיצפחה לש יטקלאידה יפואה ררבתמשכ תצפנתמ
הנטנטק םירלדנס תונחב
םיקוחד
הקרקרי ןילקרט תפס
.בולכב רופצו םוצע חמצו
17 ,םש
התואב םינותנה םירחא םיילאווירט םיטרפ םע דחי ןאכ רזוח רגוסמה תיבב הפסה ביטומ
'ינא'ה ידי-לע ספתנ םיצפחה םיקוחד ותונחבש ,רלדנסה .רתויב רצ םוקמב םיקוחד :היצאוטיס
העמד הליזמ ותונח דיל תרבועה 'ינא'ה דועב "הזע הבהא" יפויה תא בהואה "האגו םוחש" שיאכ
םג ירה ,הבולע הרשה 'ינא'הו רלדנסה האג אופא עודמ ."המילכו השוב אלמ ילככ" המצע האורו
םיצפחב האור 'ינא'ה :וז ההימת חנעפמ רישה ?םיה תוננער דוסי הבש הלוחכ הפס התיבב
:רלדנסה לש "וייוואמל םייולג םילמס" תונחבש


זמרכ הפסה
,ראפהו תובחרה ן ו ז ח ל
- חמצה
...םימוסק םיפונל א מ צ כ
בולכב רופצה
,תורחל ההימכ ,הבהאל ף ס ו כ כ
.טויפב ך ר ו צ כ
(.ו.א - ילש תושגדהה) םש ,םש

רגוסמה התיבב םיצפחה לש םתוהמ ןיבל םירלדנסה תונחב םיצפחה לש םתוהמ ןיב לדבהה
,הילאירהמ תודוסי דירפהל הסנמ 'ינא'ה .רלדנסל 'ינא'ה ןיב לדבהה תא רצויה אוה 'ינא'ה לש
,ראפו תובחר הב ןיא ,רלדנסה תונחבש הפסה .וייוואמל םילמס ותונחב ביצמ רלדנסה וליאו
רלדנסה ליבשב .ךרוצ ,ההימכ ,ףסוכ - רופיצו םיפונל אמצ - חמצה .ראפהו תובחרה ןוזח איה
ליבשב .וייוואמ תא אלא תואידיאה תא אל םיצפחה םילמסמ - 'ינא'ה לש התואר תדוקנמ -
המ לכ / ,יתלעפ אלו / לועפל יתיצרש המ לכ" תא הל םיריכזמ םה .ןולשיכ תרכזמ םה - 'ינא'ה
:ןכלו (םש ,םש) "...יתייח אלו / תויחל יתיצרש המ לכ ,יתיאר אלו / תוארל יתיצרש

םש דומעא םימעפו
.המילכו השוב אלמ ילככ
תרעובה תידוסה ישפנ תא
.ךחוגמ בובג ותואב הארא
18 ,םש

.ןילוחה תויוהממ השודקה תויוהמ תא דירפהל הסינש ימ לש ותלחנ ןה המילהו השובה
הנטנטק םירלדנס תונחב :טעומב קפתסמו ויתולבגמ תא עדויש ימ לש ותלחנ איה הוואגה
.םייוואמל םילמסבו
למס לש האלמה ותועמשמ לא עיגהלו "יאנפ" יריש לש יאידיאה לגעמה תא םילשהל ידכ
,"לכיה" ,"סונייקוא" םיביטומה ."לכיהל לכיהמ" רישה לע בכעתהל שי הדלז תרישב סונייקואה
םיעיפומ ,תיזיפאטמ תכרעמ התואל םירושקו הזב הז םיזוחא ,ליעל וניארש יפכ רשא ,"העיקש"
:וימי תעיקשב וילש ןקז ראתמה ,הז רישב םג

תאזכ העיקש תוארל יתיכז
-שמשה תועיקש לכמ תראופמ התיה איהו
:וילא יתננובתהו ינולח תא יתחתפ
.ויסירת תא עבצ הפיה ןקזה
טאל-טאל
,יפוס-ןיא גנוע ךותמ
.םישעמה-םלועמ הקישנב דרפנכ
19 ,םש

ותדימעב התיה ךלמ לש תובחר" ,(העיקשה תעש) "ברע תנפל ידיחי דמוע"כ םג םש ראותמ ןקזה
סונייקואה תועש תא זבזבל לבח" ,שישיה לש ותיבל ונמזוה אל םיחרוא .(20 ,םש) "תישפוחה
.(םש ,םש) "תופייע םילמב
,רפסב ןויעב ,םיסירת תעיבצב השודק אוצמל רשפא :הדרפהה לש האידיאה לע רזוח רישה
אל ,םדאה ידי-לע שממ תגשומ ןכא השודקהש הארנ הז רישב ,ןכאו .ךתשא לש ןיע טבמב
:םינודנה םירישב הדרפהה אשונ לכ תא ריהבמה טרפ ןאכ עיפומ ךא .למסכ אלו היילשאכ
הדירפ איהש ינפמ ("םיוס-ןיא גנוע") ףוס-ןיאה םלועל רשקתהל הלוכי םיסירתה תעיבצ
תוקתניהה אוב םע קר אובל אופא הלוכי תיתימאה הדרפהה .םישעמה םלועמ הקישנב
דוסי לש תרחא הדרפה לכ ,תרחא תוקתניה לכ .תוומה לש ופס לע ,רמוחה םלועמ האלמה
.יתיילשאו יעגר ןייפוא - ןילוח דוסימ השודק
אל .הדלז תרישב וירזיבאו סונייקואה תוהמ לע רתוי תובכרמ תונקסמל עיגהל ונא םילוכי ןאכ
ןפואב אלו ,ולש יאוולה תויועמשמ תא תכפהמו סונייקואה למס תא תלטונ איה יתורירש ןפואב
תמייאמה ותועמשמ .ולש יאוולה תויועמשמ תא תכפהמו העיקשה למס תא תלטונ איה יתורירש
וזוחמ אוה סונייקואה םא :םהב ראותמ אוהש םייבויחה םיראתה ףא לע ,הראשנ סונייקואה לש
,םישעמה םלועמ תוקתניהב ,תוומב ,העיבטב קר אובת לאל תוברקתהה ירה ,לאה לש
םויאה .יחצנה אוה ,םייחה אל ,תוומה ירה - חצנכ בחר סונייקואה םא .ףוגה ןמ שפנה דרפיהב
תוומה לש ונוויכ אופא אוה תולעתהה לש דרויה ןווכה .סונייקואה לש ותובחר םצעב אופיא םייק
תוומל תוברקתהה תא תלמסמ איה - תיסיסבה התוהמ תא הדבא אל איה םג העיקשה .הקישנב
תאו תולעתהה תא םג תלמסמ איה ךכ םושמ אקוודו ("לכיהל לכיהמ"ב ןקזה לש ותעיקש ומכ)
המלוע לש תיגארטה ותוהמ תא אופא םילמסמ העיקשהו סונייקואה ילמסב תוקבדה .לודגה רואה
םע קר אובת השודקה תוגרדמ לא םדאה לש יתימאה ותולעתהש ךכב האלמה הרכהה :הדלז לש
.םישעמה םלועמ ותדירפ
תולגל תיעגר-םיחלצומ וא םילשוכ תונויסנ ,ולאכ תוקתניה תונויסנ ףוצר 'ינא''ה לש הייח לולסמ
רבעמ ךא ,(העיקש ,העיבט) הדיריו סונייקוא ילמסב הנראותת תוחלצהה .תואיצמב סונייקואה תא
לא רצימה ןמ הלודגה הצירפהש הבואכהו תיעמשמ-דחה העידיה תמייק תויעגרה תוחלצהל
תולעתהה תא םיראתמה םיריש אוצמל םילוכי ונא ךכ .תוומה םע קר אובל הלוכי בחרמה
:הדירי לש םילמסב ,ןבומכ ,תבצועמה תולעתה ,המצעמ 'ינא'ה תוקתניהבש

הדכל םילשורי
,תישפחה ישפנ תא
,רואב יתעבט
...ימש תא יתחכש

דכל הדוס
,היחה ישפנ תא
.היזרכ יתעבט
11 ,םש ,ןבא תיבב יתחרפ
,תוקתניהב ,העיבטב ,ישיאה םשה תחכשב ךורכ םישעמה םלועמ םיזרה םלוע לא רבעמה
לכ לע אוצמל ןתינ הדירפב הזה ךרוצה לש ויתובקע תא .םישעמה םלועמ הדירפב :רחא םולש
ןוויכ לבא .םלועל םלועמ רובעל םיעגרל רשפא וילעש דיחיה רשגה והז ."יאנפ" ירישב לעשו דעצ
,סונייקואה לא השביה ןמ גורחל ,ליבגמהו בבוסה לכ לע רבגתהל 'ינא'ה תלגוסמ דימת אלש
םיצבקב חתפתמו ךלוה הז אשונו ,הרבשו ההימכה ןמיסב דימת הדלז לש התריש תדמוע
הפיה רישה תאז אטבמש יפכ ,םייקתמ וניא בורלש ,יאנת-לע איה תולעתהה .םירחואמה
.(15 ,םש) ."ויה-ול"