א התיכ-ןג

רתויב םיצלמומה םירפסה תמישר .א


ןמסורג דוד / ירמגל שדח חא .1

רוד ןב היתד / עבורמ שיא הלוגע השא .2

ןמסורג דוד / (רמתיא תרדיס לכו) תוריק לע לייטמ רמתיא .3

ייר טרגרמ / הלגייב .4

ולש ריאמ / רהוז לש ןחה תומוג .5

גרבדלוג האל / ריכשהל הריד .6

ןדומ הלוש / רואיל לש זגורבה .7

גניסלא טנרל / האלפומה תעלדה .8

גרבדלוג האל / ר"זא רפכמ רזופמה .9

רוק לואפ / יכה תויהל הצרש ליפה .10

רדא רמת / הדנדנ לע הנקז .11

םולש הרש / הפיה הקילוס לע רופיסה וא לאוגח .12

סוס רוטקוד / לולעת לותח .13

רוק לואפ / ןטקה גדה ןויפסכ .14

תימסדליו ןאירב / דברמה לע דבל .15

בהנש היח / לטפ ץימ .16

דגרוא תירוד / הקיתש הקינ .17

רוצילא הקבר / (לק שובלב ל"זח תודגא) םידליל תובא לע .18

ריאמ הרימ / ילולש .19

רוצילא הקבר / תחרוא ךל םולש .20

שוכ / דופיק קילומש .21

לאימד קחצי / הנטקה ה'להנח לש תבשה תלמש .22

לארה הרינ / העונ לש םינמיסה תפש .23

קרלט הפי / לוחכה לותחה םות .24


םיצלמומ םירפס לש תפסונ המישר .ב


,יתפרצ תור הרייצ ,ללה .ע / לוכי אל דחא ףא תוארל יתוא .1
.הדסמ תאצוה

.1973 ,םילעופ תיירפס תאצוה ,גרבלדוג האל / וטולפ היא .2

.לכל ירפס תאצוה ,סינפיק ןיול / רזגהו רזעילא .3

.1993 ,דחואמה ץוביקה תאצוה ,תור םירמ / שפחל בהוא ינא .4

.1977 ,םילעופה תיירפס תאצוה ,תור םירמ / לעי לש תיבה .5

.דבוע םע תאצוה ,בל רהט םרוי / םיאיבנה בוחרמ ילש הדודה .6

.1992 ,ןתיב הרומז תאצוה ,רוק לואפ / רבכעה ןכיה .7

.1989 ,םילעופה תיירפס תאצוה ,לא-רב הנידע / ןגב קזח יכה .8

דבוע םע תאצוה ,ולש ריאמ / המחנ הניכה .9

.הדסמ ןדומ תאצוה ,לקנרפ יגיז / עדרפצ תויהל עגשמ הז .10

,גלפ הצרת הרייצ ,ןולא הנומא / אורקל תעדויש הדלי .11
.זכרמה ירפס תאצוה

.1977 דבוע םע תאצוה ,הניקדובולס ריפסא / הריכמל םיעבוכ .12

,ןרפלה ןתנ רייא ,ףונורהא תיגח / תויהל לוכי הז המ .13
.1997 ,לא תיב תירפס תאצוה

תיירפס תאצוה ,ןולא חתפי רייא ,לא-רב הנידע / עבוכל הרק המ .14
.םילעופ

.דחואמה ץוביקה תאצוה ,רינש קירימ / םיהו םירמ .15

.1977 ,יל רתכ תאצוה ,בלרוא ירוא / םיליפ תעגשמ .16

.1991 ,רתכ תאצוה ,לארה הרינ / הייצח רבעמב היהש השעמ .17

.הדסמ ,ןדומ תאצוה ,לקנרפ הנולא / םילפלפה רפס .18

,לבול דלונרא רייצו בתכ - (הרדסה לכ) / םירבח דפרקו ידרפצ .19
.םדא תאצוה

.1976 ,דחואמה ץוביקה תאצוה ,ללה .ע / החמש ידוד לוק .20


רתויב םיצלמומה םירפסה לע םירבד .ג


ירמגל שדח חא .1
.םיעבצב ,1988 רתכ תאצוה ,לייא הרוא :הרייצ ,ןמסורג דוד :בתכ
אמא לש הנמשה ןטבה :החישה אשונ ."היטבמא תעשב" ונבל בא ןיב החיש
.תולאשמ עיבמ ןבהו החישה תא ןווכמ אבא .הנממ אצי המו
.חא ול היהיש ךכל ,רמתיא ,ןבה םיכסמ ,"ילוא" תולאש תרדס רחאל
םירפסה תמישרל הרזח

עבורמ שיא הלוגע השא .2
.ןדומ תאצוה ,תיגח תנע :הרייצ ,רוד ןב היתד :הבתכ
השא לע רופיס דחי איצמהל קשחתמ ,םתיבב םילוח םיבכושה ,םיחא ינשל
םירבד דואמ בהאש עבורמ שיא לעו ,םילוגע םירבד דואמ הבהאש הלוגע
.םיעבורמ
אלמ רופיסה .וידחי םילבמו הלועפ םיפתשמ םה ,םהיניב םילדבהה תורמל
.ותוא םיריאמו טסקטב םיבלושמ םירויאהו ,רומוה
םירפסה תמישרל הרזח

(רמתיא תרדס לכו) תוריק לע לייטמ רמתיא .3
.1986 ,דבוע םע תאצוה ,לייא הרוא :הרייצ ,ןמסורג דוד :בתכ
לש השפנה לע ססובמו ןוימדב ןגועמ ,רמתיא רוביגה לע רפסמה רופיסה
דליהש דבלב וז אל .ונל תרכומ היצאוטיסה .רפסב תונומתה לשו םירויצה
שיש הלילע בלשמו ןתוא שינאמ אלא ,תונומתה יבג לעש תויומדה לא רבדמ
םידליל רופיס "םיבייחמה" םיללכה יפל "בוט ףוס" םג שיו ;חתמ םג הב
.ךרה ליגב
םירפסה תמישרל הרזח

הלגייב .4
.ייר .א.ה רייצ ,ןזור יבצ :תילגנאמ םגרת ,ייר טרגרמ :הבתכ
.1975 ,דחואמה ץוביקה תאצוה
ומכ לפקתהל עדיש דע ,ךכ-לכ ךורא היהש ,הלגייב שחתה-בלכ לש ורופיס
.וכותל הלפנש ,רובה ןמ ותרבח תא ץלחל חילצה ךוראה ופוג תרזעב .ךעכ
העונתו רומוה יאלמ םירויצבו תוטעמ םילימב רפסמה ,עשעשמ רופיס והז
.ףוגה-ךרא הלגייב לש ויתורוק תא
םירפסה תמישרל הרזח

רהז לש ןחה תומוג .5
.רתכ תאצוה ,היפעלובא יסוי :רייצ ,ולש ריאמ :בתכ
.ןח תומוג הצור איה ךא ,לכה שי רהזל
לש היתונויסנ םיראותמ רפסב ?ןתוא שוכרל ןתינ םאה ?ןתוא םילבקמ דציכ
.ןתוא גישהל רהז
םירפסה תמישרל הרזח

ריכשהל הריד .6
.םילעופ תיירפס תאצוה ,ץכ קילאומש :רייצ ,גרבדלוג האל :הבתכ
תדמוע הריד - ריכשהל הריד :ןושארה ,םיזורחב םיבותכ םירופיס השולש
םינכשה יפ לע םתדמע תא םיעבוק הרכושל םידמועה םיריידה ,הרכשהל
.הרידה ביט יפל אלו םידיתעה
תנקתמ תנעו םילבלובמ םירויצ רייצמ תנע לש אבא - ךכ אלו ךכ :ינשה
.םתוא
החוורו רשוא םיזוגא השולש ואיבה דציכ - םיזוגא השולשב השעמ :ישילשה
.ןטקה םנבל רקיעבו הכיסנל ,ךיסנל ,םיצעה יתרוכל ,דמגל ,יאנסל
םירפסה תמישרל הרזח

רואיל לש זגורבה .7
.ןדומ תאצוה ,שעג עבשילא :הרייצ ,ןדומ הלוש :הבתכ
איה .וסעכו ובוריס תביס לע ותא חחושל הסנמ אמא .ןגל תכלל ברסמ רואיל
הצרתמ רואיל .ביאכהלו לודגל לולע ףוגב רמשנה זגורש וענכשל הסנמ
הנעיי אוהש ששחה תורמל .ןגל ורבח סחימ בלענ אוהש ,אמאל הלגמו
.םידליה ןיב סויפב םייתסמ רופיסהו ורבחל ברקתמ רואיל ,בוריסב
.טסקטה תא ןחבו תונמאנב םיוולמ שעג עבשילא לש םיינועבצה םירויצה
םירפסה תמישרל הרזח

האלפומה תעלדה .8
דבוע םע תאצוה ,גניסלא טנרל :בתכ
.תיקנע תעלד ךותב םתיב תא םינובה םיבוד תחפשמ לע ינוימד רופיס
.אלפומ םלוע ינפ לע ותא םילייטמו םתיב תא םיחפטמ םה
.'ב התיכל םג םיאתמ .קתרמו יתריצי רפס
םירפסה תמישרל הרזח

ר"זא רפכמ רזופמה .9
,(רפוסה ןפש) דבוע םע תאצוה ,ביבא לת ,גרבלדוג האל :הרייצו הבתכ
.ח"כשת
,ברעב "בוט רקוב" ךרבמה שיאה הז .םיריכמ םלוכ ר"זא רפכמ רזופמה תא
החידב .םיילדרעל לעמ םייברג ברוגהו םיילענ תשרבמב ויניש תא חצחצמה
.שובלו ןמז ,םוקמ לש םיגשומב לובלב הניינעש םיזורחב המיענ
.'ב התיכל םג םיאתמ
םירפסה תמישרל הרזח

יכה תויהל הצרש ליפה .10
.1993 ,רואל האצוה ריבד ,רוק לואפ :רייצו רפיס
אוה רפסה .ינועבצ תויהל שקבמו רופאה והארממ הצורמ וניא דחא ןוליפ
.ימצעה תרכהל דומח עסמ
.האלפנ הרוצב רופיסב םיבלושמו םיינועבצ םירויאה
םירפסה תמישרל הרזח

הדנדנ לע הנקז .11
.רואל האצוה דוסי ,שודאר ודרקיר :רייצו בציע ,רדא רמת :הבתכ
םיבבוסה לכ .הדנדנ לע הנקז השיא תדנדנתמ הנוכשה בלבש המוהמה ךותב
תויהלו דנדנתהל הכישממ איה ךא ,התוגהנתה תא םיניבמ םניא התוא
.הלרוגב הלע המ םיעדוי ןיא הזה םויה םצע דעו ,הצורמ
.תכיוחמהו תיטסירומוהה הריוואל םימרות רפסב םירויאה
םירפסה תמישרל הרזח

הפיה הקילוס לע רופיסה וא לאוגח .12
.הדסמ תאצוה ,ןיקבח הלה :הרייצ ,םולש הרש :הבתכ
קריעלו ןוויל דרפסמ הרבעש התחפשמ תורוק רופיס תא תעמוש תרבחמה
ךלמש הפיה הקילוס לש הרופיס תא הלגמ איה םירפסה ןיב .היבא יפמ
םע ןתחתהל הברס הקילוס .השיאל התוא תאשל הצרו הב בהאתה וקורמ
םיאגו התוא םירכוז םויה דע .תוברה ויתורצפהל הענכנ אלו ידוהי אל ךלמ
'פורפ לש יטקדידה בותכשה תטיש יפ לע הלק ןושלב בותכ רפסה .הב
.'ב תותיכל םג םיאתמ .יתמרה
םירפסה תמישרל הרזח

לולעת לותח .13
,רואנ האל :תילגנאמ המגרת ,סוס רוטקוד :רייצו בתכ
.1979 ,רתכ תאצוה
השעמ :סוס רוטקוד לש םירלופופה וירפס תרדסב רתויב םיעודיהמ דחא
.ונכ לע רבד לכ בישהל םג עדי ךא ,ארונ רדס-יאל םורגל עדיש ,לולעת לותחב
לש םנוימד ירפ קר הז היה ילוא וא ,תמאב םירבדה ורק ןכא םא תעדל ןיא
.רקו םושג םויב וממעתשהש םידלי
םיבבוש םיווקב ריואמו םילימ יקחשמ ףוצר ,בר רומוהב בותכ רופיסה
.רוקמה תא םימלוהה
םירפסה תמישרל הרזח

ןטקה גדה ןויפסכ .14
ריבד תאצוה ,רוק לואפ :רפיסו רייצ
םיב ודבל החשש ,דחוימב ןובנו ץימאו ןטק ,דמחנ ףסכ גד םעפ היה היה
האלפומ תודידי לע רופיס והז .לודגו רוחש שוג האר אוה םואתפו ,לוחכה
.קנע גדו ןטק ןוגיגד ןיב המקרנש
.טסקטה תא הוולמה דחוימ בוציע רפסל
םירפסה תמישרל הרזח

דברמה לע דבל .15
,רינש קירימ :ירבע חסונ ,תימסדליו ןאירב :בתכ
, 1996.דחואמה ץוביקה תאצוה
.דברמה לע ותא תבשלו וילא ףרטצהל תויחה וירבח תא ןימזמ לותח
םיבלשלו ןגל םיאתמ רפסה .ןכותה חונעיפב ךרה דליל תועייסמ תונומתה
.ריעצה ארוקה לש םינושארה
םירפסה תמישרל הרזח

לטפ ץימ .16
,דבוע םע תאצוה ,ןמקיר הרמת :הרייצ ,בהנש היח :הבתכ
ו"לשת ,רפוסה ןפש תירפס
בחרה היראה ןיבל הזרהו ההובגה הפרי'גה ןיב חיש-וד תרוצב בותכ רופיסה
שולש ןיב תורבח תחתפתמ רופיסה ךלהמב .לטפ ץימ והימ ררבל םיסנמה
םידליל תורשפאמו האירקה לע תולקמה תובר תורזח רפסב שי .תויומדה
.הפ לעב דמחנה רופיסה תא םלקדל
םירפסה תמישרל הרזח

הקיתש הקינ .17
,יתפרצ תירונ :הרייצ ,דגרוא תירוד :הבתכ
.1996 ,דחואמה ץוביקה תאצוה
הקינ" הל םיארוק םידליה .ןמזה לכ תקתוש הדליה .ןגל העיגמ השדח הדלי
הקינ .םירבדה םינתשמ יחה תניפב רוקיב ןמזב .הל םיקחוצו "הקיתש -
.התפשב חורפא רמול םתוא תדמלמו חורפא הלימה תא םידליהמ תדמול
.תרחא הריווא תרצוי תפתושמה תונינעתהה
.רופיסה תא םימילשמו םיפיסומ יתפרצ תירונ לש םירויאה
םירפסה תמישרל הרזח

םידליל תובא לע .18
ימרכ ארויג :בציעו רייצ ,רוצילא הקבר :הבתכ
.תימלועה תינויצה תורדתסהה לש הלוגב םיינרות תוברתלו ךוניחל הקלחמה
.'ב תותיכל םג םיאתמ .לק שובלב ל"זח תודגא
םירפסה תמישרל הרזח

ילולש .19
.1977 ,יל רתכ תאצוה ,ןולא חתפי :רייצ ,ריאמ הרימ :הבתכ
.תילולשב אצמנה ינוימדה ורבחו ןור לע רופיס
ןור .םלענ ורבח ,תוילולשה ושבישכ .תוחיש ותא להנמו ורבח םע קחשמ ןור
.ילולש ורבח םג רוזחי ,םימשגה ורזחישכ ,החטבהב ותוא העיגרמ ומא .בוצע
םירפסה תמישרל הרזח

תחרוא ךל םולש .20
.תשרומ תאצוה ,ץריבג הניב :הרייצ ,רוצילא הקבר :הבתכ
.ידוהיה הנשה חול ביבס םידעומבו תבשב םיקסועה םירישו םירופיס ןווגמ
םירפסה תמישרל הרזח

דופיקילומש .21
.1964 ,םילעופ תירפס תאצוה ,היבחרמ ,שוכ :רייצו בתכ
לע םג רפוסמ .דופיקילומש דופיקה ,וחרוא םע דדייתהש ,הלוחה ידגב השעמ
.םירויצבו םילימב רפוסמה ,עשעשמ רופיס .הדירפ לעו הדש-תות תחורא
םירפסה תמישרל הרזח

הנטקה הל'הנח לש תבשה תלמש .22
.1976 ,רפוע תאצוה ,(רגיווש) לאימד קחצי :בתכ
השובל איהו ,קחשלו לייטל תבש ברעב האציש הנטק הדלי לע עודיה רופיסה
לע אשונה ףייע שיא הל'הנח תשגופ ,ךרדב .המא הל הרפתש הנבל הלמשב
תא המיתכמו קשה תא תאשל ול תרזוע הל'הנח .ץע-ימחפ לש דבכ קש ובג
תא םיקנמה רוא יווק חלוש הלועה חריהו הכוב איה .הנבלה הלמשה
.םימתכה
םירפסה תמישרל הרזח

הענ לש םינמיסה תפש .23
.רתכ תאצוה .שעג עבשילא :הרייצ ,לארה הרינ :הבתכ
.עובשב םוי לכ הל הריכזמה הטיש המצעל תאצומה תיאמצע הדלי איה הענ
לכל המצ הפיסומ איהש ךכ ידי לע הלשמ תדחוימ םינמיס תפש תרצוי איה
תא םישרפמו םיראתמ עשג עבשילא לש םירויאה .עובשה תומימ םוי
.טסקטה
םירפסה תמישרל הרזח

לוחכה לותחה םות .24
.1990 ,טק-הגנ תאצוה .קרלט הפי :הרייצו הבתכ
וב ולת אל וירוה .וירבחמ הנושו ותחפשממ גירח ,לוחכ דלונ לותחה םות
אוה .םלוכ תא עיתפהו םולח םישגה אוה .ויתוחוכב ןימאה םות ךא ,תווקת
.ותחלצהב םיחמשו וב םיאג לכה וישכע .םסרופמ רמזלו ןגנל ךפה
תומולח תמשגהב הנומא לש החוכ לע ,גירחל תרכנתמה הרבח לע רופיס והז
...תובא הברה הל שיש החלצה לעו
םירפסה תמישרל הרזח