םירישה ןכותתישילשה ןיעב םואתפ
הניפס
יתניפס
םולצ
קחרמ
היובחה ראבה
רצה יקדסל דעבמ
חירבו לוענמ ירוחאמ
טילחהל ךירצ

תויצרחו םילס
םידבכ םילס
האצרהה ירחא
ירחא עגר
טיבי םימשל
רוקיב
בלמ יתחכשנ אל

רבנעה תזורחמ לא
ריש רופצ
םיאובחמ
ברע
םילמ
תורשונ הלילה תועש

ץיק תהימכב
םיעוגעג
ףוחה תלצבח
המוח
היפצ
חרי
הנחתב
ינג
הדות ריש

בלחה ליבשב דחי
רקובב הפק
םיחרפ
םיחרפ לש דחי
היפצ
רבוב לש ותרות

המשנ רנ םיקלוד םימש
ימע תאוש תונוהב לע
האושה לש תואטמסה
יתבס ,ךתוא האור ינא
קחצי יבר דיסחה יבס
405

ףוח ןיא ריע - םילשורי
רינ לש תומרע יל ינת
תילטב םילשורי
לוח לע היונב ךניא
תועדוי וניתש קר
םילשורי ,יל תשחול תא המ
הילימיסקפב ומכ
םילשורי לש תרוטק
הדובכ הריבג - םויה
תקחוצו הריעצ - רקובלו
הליש בוחרב
תראה אל
תימלשורי הולש - עגרל
בוחרה דצב התיה תילולש
תודידב
שא ימשמ תעקוב
םילשוריב שישק תויהל
ןטק דלי םואתפו