שירים

מאת חזקיה דוד אבולאפיו

האם משורר אתה (מתוך: מבחר השירה העברית)
פער לבלי חק (מתוך: מבחר השירה העברית)