*סליכא לש וניגמ

יקסבוחינרשט לואש

הקירמא ידוהיל הנשה רפס :ךותמ
ןטשפרש יבצו בולוביר םחנמ תכירעב
א"צרת ,קרוי-וינ

אובמ

ברחב לפנ סליכא לש ודידי סלקורטאפ .תימלועה תורפסב םסרופמ עטק - סליכא לש וניגמ
תשקבמ סליכא לש ומא .וילע אשנ רשא סליכא לש ותמחלמ ילכ לכ ודבאו ,היורט רוביג רוטקה
סורימוה האר םא ,ונל איה תחא .םירחא המחלמ ילכ הנבל השעיש ,סוטסיפה תא ,שאה-לא תא
טעמכו הביהרמ הנומת םילבקמ ונא הז לש ורואת ךותמ לבא ,ונוימדב ורצי אוה וא ,ותומכ ןגמ
סחיה תא םידמל ונא הז ןטק עטק ךותמ .םהיררושמ םהל התוא וריצש ךיא ,ןווי ייח לכמ המלש
;םהה םימיב עבטה תעידי בצמ תאו תונמאה בצמ תא ;םילאה תא םהל וריצ ךיאו ,םילאה לא
תא ;ןיד-תיב ,תונותח ,תולוחמ ,הייח תאו ריעה תא ;םרכבו הדשב ,המחפב הדובעה תא
ךותמ ;הנטק תחא הנומת ךותמ םיפקשנ המלש המוא ייח - ,המחלמה ילכ לכ תאו המחלמה
םירפס לש המלש הרדס ךותמ דומלל שישמ ,רתוי דומלל שי הלא תורוש שמחו םיעברא האמ
.תורחא תומוא לצא


,שבל רשא סליכא ילכ תא רוטקה וילעמ טשפ ,סליכא לש ודידי סלקורטפ לפנשכ*
.ומא תשקבכ ,ומוקמב םירחא סוטסיפה ול השעו