םיאהדוב ירומזמ

יקציסיל .א םירפא

הקירמא ידוהיל הנשה רפס :ךותמ
ןטשפרש יבצו בולוביר םחנמ תכירעב
א"צרת ,קרוי-וינ