גרבנירג יבצ ירוא לש ותרישב "לארשי תוכלמ" לע

ינרא לאומש

ט"שת םילשורי ,ןיביי .ה .י ר"ד ךרועה ,'א רישה יבקעב


:רמאמה ןכות
ללכב תוכלמ .א
"לארשי תוכלמ" .ב
.תיתוהמ איה "לארשי תוכלמ" (א)    
הוש סחיב ץראהו םעה תא הליכמ "לארשי תוכלמ" (ב)    
םיחטשה תשולש לכב תאטבתמ "לארשי תוכלמ" (ג)    

ג"צא ,גרבנירג יבצ ירוא :חתפמ תולימ


"לארשי תוכלמ" גשומה לש תוירקיעה תונוכתה תאו הרדגהה תא ררבל הסנא הז רמאמב
םינבומב ,ושומישו ,ונלש םיגשומה םלועב קיתע גשומ והז .גרבנירג יבצ ירוא לש וירישב
רודב ינחורה ונמלועו ונתורפסל ותסנכה תא םלוא ,תורודה לכב ונתורפסב חוור ,םינוש
(ד"פרת) "הטמ לש םילשורי" םסרופמה ורישמ לחה .גרבנירג יבצ ירואל סחייל שי ןורחאה
דוסי אוהו ,תונושה םהיתופוקתל וירישב הז גשומב שמתשהל אוה הברמ ,ןכל םדוק דועו
דחא םוקמב ומצעל ארוק אוהש יפכ ,"תוכלמ ןטיפ" אוה .תימואלה ותפקשה לש רקיעו
.(ד"יק ,הנומאהו גורטקה רפס ,"םינויצ")

םיריכמ ונא ןיאו רוריבב ורידגהל םיעדוי ונא ןיא "לארשי תוכלמ" גשומב רובידב ונשמתשהב
תוכלמ" םלוא ."תירבע הנידמ" גשומה ןיבו הז גשומ ןיב ,לשמל ,םיניחבמ ונא ןיא .ויתונוכת תא
היארל ,ןוזחל םש והז .ויתופקשה לכל הניפ ןבא אלא ,דבלב הפי םש הנניא ררושמה לצא "לארשי
ערואמ לכו הלועפ לכ ,טרפו טרפ לכ .ויתודלותו לארשי םע תוהמ לכ לש הדח הסיפתל ,השדח
גרבנירג יבצ ירוא .וז הסיפת תרגסמב ןוכנה םמוקמ תא םיאצומו שדח רואב םילגתמ םעה ייחב
םישעמה םהמ ,תויהל הדיתע איה המו התיה איה המ ,"לארשי תוכלמ" יהמ עדויו בטיה האור
תא םג האור אוה הז רואב .התמשגה ךרדמ תויטס םהש םישעמה םהמו התמשגהל םיליבומה
םינטקה ןהיטרפב םגו ןללכב ,ודי לע ושענש תולועפה תאו ונא ונרודב םעה לע ורבעש תוערואמה
.ויתודלותו םעה ייח חטש לכב תוכלמה ןוזח תא אטבמ וריש .םעוז וא ןהילע ךרבמ אוהו ;רתויב

.גרבנירג יבצ ירוא לש וירישב רוקחלו ןייעל ונילע ,תוכלמה לש התוהמ ונמצעל םג ררבל ידכ
שומישה ךותמ ךא ,תוחסונמ תורדגה וב שפחל ןיאש ,וילאמ רורבש יפכ ,אוה ריש לש ועבטמ
.תוירקיעה ויתונוכתו ותרדגה תא אוצמלו ונבומ לע דומעל רשפא ג"צא ירישב הז גשומ לש ץופנה
דימת שיו התאיצמב יתיעטש תורשפאה תמייק וירישב יוצמ וניא הרדגהה לש החוסינש ןויכ ,ןכא
.תוריהזב ןאכ תאבומה הרדגהל סחיתהל

ללכב תוכלמ .א
ךכ רחאו ,היתונוכת ןהמו ללכב "תוכלמ" יהמ הנושארב רידגא "לארשי תוכלמ" יהמ ררבל ידכ
"לארשי תוכלמ" לש ,ונלש יטרפה הרקמל תומיאתמ הלאה תונוכתהו הרדגהה דציכ הארנ
.גרבנירג יבצ ירוא ירישמ תואמגודב הז םשל יעייתסהב

הרדגה םא עדוי ינא ןיא .ץראו םע לש יתוהמ רוביח איה "תוכלמ" :וז איה תידוסיה הרדגהה
,(תיזיפטימ וא) הלענ האידיא איהש וא ,הז רוביח קר איה תוכלמ םא .תוכלמה לכ תא הצממ וז
לש הדוסי תא תאטבמ וז הרדגהש קפס לכ ןיא םלוא .התומשגתהל סיסבה קר אוה הז רוביחש
רמאמה ךרוצל הקיפסמ וז הרדגה .תוינושארה היתונוכת תא עבוקה טושפה דוסיה ,תוכלמה
.הזה רדגומה הנבומב קר תוכלמה תא רוקחא ובו ,יחכונה

םהינשמ תבכרומ איה .תוכלמה אוהש ,ףתושמ רבד אופא רצונ ץראו םע לש הז רוביח ידי לע
רשפא יא וז תוהמ ךותמ ךא ,תפתושמ תישילש תוהמ ,תבוכרת ןימ םירצוי םה .הוש הדמב דחאכ
םע לש רבכ םניא םהיתונוכתו םתוהמ .םמצעלשכ םתוא ןוחבלו ץראהו םעה תא דירפהל רבכ
.תוכלמה ןמ ,םהלש תפתושמה תוהמה ןמ תועבונ אלא ,םמצעלשכ ץראו

לש והשלכ םכסומ רדס וא ,ץראו םע יסחי לע יהשלכ הפקשה .יתוהמ לכ םדוק אוה הז רוביח
םלוא ;םדאה ןוצרבו םכסהב םייולת ,המודכו תיפוסוירוטסיה הפקשה ,הנידמ ןוגכ ,הלא םיסחי
הלוכי תמייק תוכלמ .םהש לכ םכסהב וא הפקשהב יולת יתלב אוה תוכלמ ךותבש רוביחה
.תוכלמ םניאש ,ץראו םעל דרפתהלו תונתשהל הלוכי איה ןיא ךא ,םלועה ןמ רובעלו ןוונתהל
.תוכלמ לש ןניאש ,הנוכת םוש תלעב תויהל וא ,הלועפ םוש תושעל הלוכי הניא תוכלמ

,ץראהו ;הירפמיאה לש וא ,הרבחה לש וא ,לשמל ,הנידמה לש ישממה אשונה םה םעה וא םדאה
םעה תוכלמב לבא .המודכו ,חתפמ אוה ותוא ,טלוש אוה וילעש טקיבוס קר ,אשונ קר אוה ,חטשה
ומכ קוידב תוכלמה תיוהב תפתתשמ ץראה .םינוש םיקלח ינש אלא ,טקיבוסו טקיבוא םניא ץראהו
.םעה ומכ קוידב תוכלמה לש םיכרעה לכ תא הב הליכמ איהו ,םעה

:םיאבה םייחה יחטש תשלשב םייק תוכלמה ךותב ץראל םע ןיב רוביחה
,ןוטלשה תא ללוכה ,הנגהה חטשב .הלכלכהו ףוגה יכרצ תא םג ללוכה ,הירוטירטה חטשב
.תונדאה ,ןוחטבהו
.הללכב תינחורה הריציהו םעה חור תא ללוכה ,חורה חטשב
:עובקל רשפא הלא םיחטשל סחיב

דחא לכל סחיב חתפתהלו םייקתהל לוכי אוה וילע קרש סיסבה תא םעה ליבשב הווהמ ץראה
.הלא םיחטשמ דחא לכל סחיב ץראה ידי לע םיעבקנ םעה לש ויפאו ויתונוכת .הלא םיחטשמ

דחא לכל סחיב היתונוכת ואלמב החתפל לוכיה דיחיה םרוגה תא ץראה ליבשב הווהמ םעה
.הלא םיחטשמ

םתוהמב םהש ץראו םעמ תבכרומ איהש רמאנ ,תוכלמה לש היתונוכת תא טרפל וישכע אובנ םא
:תואבה תונוכתה ילעב

תא ול קפסל תלגוסמ איה קר .ולש תיבה איה תאזה ץראה קר רשא םע .הירוטירטה חטשב
:תונדאל סחיב ויתונוכתו ותינבת .ותוהמ יפל ול םישורדהו םימיאתמה ףוגה יכרצ לכו םימהו םחלה
.וז ץרא ידי לע תועבקנ ,ולש דעצמה ,טבמה ,המוקה

וחור תא חתפלו םייקל לוכי אוה ןיא .ולש שדקמה איה תאזה ץראה קר רשא םע .חורה חטשב
- ולש תוקמעהו תובחרה ,ויקפוא :חורל סחיב םדאה לש יפואה תונוכת .וז ץראב אלא ,ותריציו
.םעה לש חורה יכרע תא הליכמ איהו ,הז םעל קר שדקמ איה ץראה .וז ץרא ידי לע תועבקנ
.דיתעב ורצווייש רשפא הב קרו ורצונ הב

הדי לע .ומויק ביתנ לכ תא םעל סחיב תעבוק איה .ינוציח שובל אלו תוהמ אופא איה תוכלמ
השעמ ,הלועפ לכש ,רורב ןכ לע .ץראב וא םעב חכב תואצמנה תונוכתה לכ לעופל תואצוי
.תוכלמה ןמ האצות םה םלוכ :ךפיהל .תוכלמל םידגנתמ תויהל םילוכי םניא םעה לש הריציו
,םילוכי םה ןיא ןכ לע ,תוכלמה ןמ האצות קרו ךא םה תינחורה ותריציו םעה תוברת לכ םג
.תוכלמל דגנתהל ,ןבומכ

םיסחיה םילולכ הב .תויקוחהו רדסה תניחבמ ץראו םע ןיב רשק איה הנידמ .הנידמ הנניא תוכלמ
.וידדצ לכ לע ץראל םע ןיב רשקה תא הליכמ תוכלמש דועב ,ץראה לע םעה ןוטלש לש םירדוסמה
.תוכלמה תוהממ קלח קר תואיצמה םלועב תאטבמ הנידמ

ונשיש רוביחהש אוה השוריפ תמשגומ תוכלמ .תמשגומ יתלב וא תמשגומ תויהל הלוכי תוכלמ
ומחל תא תנתונ איה ,ץראב טלוש םעהש רמולכ .תואיצמב םשגתמ - יתוהמ ןפואב ץראבו םעב
םעהש הרקמב וא ,וצראב דבעושמ םעהש הרקמב םלוא .וחור תאו וחכ תא הב חתפמ אוהו
.תמשגומ יתלב איה תוכלמה - וצראמ קחרוה

םעה ןיב רוביחל םיעירפמה םיאנתה תא ריסהל רמולכ) םישגהל רשפא תמשגומ יתלב תוכלמ
איה .יתוכאלמ ןפואב ומיקהל רשפאש רבד איה ןיא יכ .םיקהל רשפא יא םלוא ,(תואיצמב ץראהו
אוה "לארשי תוכלמ תא םיקהל" ןוגכ יוטיב .םיבר תורוד ךשמנה ירוטסיה ךילהת לש ךרדב תרצונ
ןפואב המיקהל םילוכי ונייה אל תמייק התיה ילוליאו תדמועו תמייק לארשי תוכלמ יכ .קיודמ יתלב
הניא וז תמייק תוכלמש ןויכ ,"לארשי תוכלמ תא םישגהל" :רמול ןבומכ רשפא לבא .יתוכאלמ
.תמשגומ

רשק הל ןיאו ,תרחא וא וז רטשמ תרוצ המצעל תעבוק תוכלמה ןיאש ,רורב ונרמאש המ לכמ
תחא איה היכרנומה .היכרנומ ,ךלמ ןוטלש ,("תוכלמ") הז םשב ןכ םג תארקנה רטשמה תרוצל
דצמ אלא תוכלמה תא תאטבמ הניא הנידמה ירהו ,הנידמב תויהל תולוכיש רטשמה תורוצמ
הליכמ ,תוהמכ ,תוכלמה ןיא ןכל .ץראה לע םעה לש תוינרבוסהו ןוגראה ,רדסה דצמ :הלש דחא
.רטשמ םוש הגשומב

"לארשי תוכלמ" .ב
:אוה גרבנירג יבצ ירוא לש ידוסיה ןויערה .היתונוכת לע ונדמעו ללכב תוכלמ לע ונרביד הכ דע
םיווהמו ,חורו הנגה ,הירוטירט :םיחטשה תשולש לכב הזל הז םירבוחמ לארשי ץראו לארשי םע
."תוכלמה ץרא" איה לארשי ץראו "תוכלמה םע" אוה לארשי םע ."לארשי תוכלמ" תארקנה ,תוכלמ

יפל .ללכב תוכלמל סחיב ליעל ונטרפש תונוכתה לכ תלעב איה לארשי תוכלמש ,אצוי הז טפשממ
שי אלא ;הזל הז רשק ילב ,םמצעל ץראו םעב ומכ לארשי ץראבו לארשי םעב ןודל ןיא הז טפשמ
תוכלמ" לש היתונוכתמ תועבונ םהלש תונוכתה ."לארשי תוכלמ" לש היקלחבכ קרו ךא םהב ןודל
.הלש הירוטסיהה איה םהלש הירוטסיההו "לארשי

.גרבנירג יבצ ירוא ירישמ תואמגוד ךכל ונאיבהב ,"לארשי תוכלמ" לש היתונוכת לע ןאכ רובענ ונא
רובעל לכונ ,דאמ בחר אוה רמוחהו ותרישב יזכרמ םוקמ ספות "לארשי תוכלמ" ןינעש ןויכמ םלוא
.רתויב םייללכה םירבדה לע קר הרצקב ןאכ

תוכלמ"ש רמואה) ליעלד טפשמה ןמ תועבונה "לארשי תוכלמ" לש תוירקיעה תונוכתה תא
קלחל לכונ - (םיחטשה תשולש לכב לארשי ץראל לארשי םע ןיב יתוהמ רוביח איה "לארשי
:םיקלח השולשל
.תיתוהמ איה "לארשי תוכלמ" (א)
.הוש סחיב ץראהו םעה תא הליכמ איה (ב)
.חורו הנגה ,הירוטירט :םיחטשה תשולש לכ לע הלח איה (ג)

.תיתוהמ איה "לארשי תוכלמ" (א)
יתלב ןפואב ושוריפ יתוהמ ןפואב ."לארשי תוכלמ" תא םתוהמב םיווהמ לארשי ץראו לארשי םע
םעה דוע לכ .םהשלכ תוביסמבו םיאנתב יולת יתלב ןפואבו ,והשימ לש הפקשהבו העדב יולת
:םיקוח ינשב חסניהל ןתינ הז יתוהמ ןפוא ."לארשי תוכלמ" תא םיווהמ םה - םימייק ץראהו
.ללכ םייק וניאש וא ,תוכלמכ קר םייק ,תוכלמ אוהש םע
.תוכלמ לש אלא הלועפ םוש השעי אלו הנוכת םוש לעב היהי אל ,תוכלמ אוהש םע

םע לדח אל ויתודלות לכ ךשמב .ולש הירוטסיהה תאו םאה תונוכת תא םיעבוק הלא םיקוח
.וז תוהממ ועבנ ויתולועפו ויתונוכת לכו "לארשי תוכלמ" תויהל לארשי

היהנ ג"צא תפקשה יפל .וצראב לארשי םע לש ותבש תפוקתל סחיב הז רבד חיכוהל ךרוצ ןיא
ימי ,הז רחאלש הפוקתה .יניס רה דמעמב דוחיבו תובאה תפוקתב דוע תוכלמל ידוהיה םעה
יאני וא ,המלשו דוד ימי ןוגכ תופוקת .לארשי תוכלמ תומשגתה ימי ויה ינש תיבו ןושאר תיב
לכמ הנהנו וצראב זא בשי םעה .תמשגומה "לארשי תוכלמ" לש המגודל תופוקת ןה ,ךלמה
ותריצי תא חתפל ,תובחרתהלו תראפתל ףואשל ,ותמדא תא דובעל היה לוכי אוה .תויורחה
הלא תופוקת וירישב םימעפ המכ ראתמ גרבנירג יבצ ירוא .םייעבטה היקיפאב הנווכלו תינחורה
.תוכלמה תומשגתה תופוקת רותב
.הלת לע היונב ילש םילשורי
.וטלש לע ואבצו ורתכב יכלמ
.ותלב ןיא ישדקמ רומה תעבג לע
("ןומדק ימלשוריב השעמ") .רודע םרכהו ןזעב תודוצמה

:םי ףוחל תידוהי הכולמ התיהו -
;םיפאב םירובג ,םיבגוי ,ךלמ תיב
("וניתורונכ לוקל") ;םיפיב םיפונו ויפיב שדקמ תיב

?תולגה תפוקתב "לארשי תוכלמ" לע היה המ
טועימכ םייק הלוגה םעה .וינבומ לכב ץראהו םעה ןיב ימשגה רשקה תולג בצמב קתינ ללכ ךרדב
הז הרקמב .תמייק הנניאש טעמכ שדחמ םשגתת תוכלמהש תורשפאהו תורז תויוכלמ ברקב
הזכ ךילהת .םיאצמנ םה ןהיתוצראבש תויוכלמב םיללובתמ םעה ינבו ,תוכלמה לש המויק קספנ
העפות התלגתה לארשי םעל סחיב םלוא .וצראמ תולגל חרכוה ןמעש תויוכלמה לכ לע רבע
ןיבו וניב ישממה רשקה םנמא קתינ ,ינשה תיבה ןברוח ירחא וצראמ םעה תולגב .הנימב תדחוימ
יאנתמ רומגה ךפיהה םהש םיבצמבו םיאנתב ,תורז תויוכלמב רזופמ דדונ לחה אוהו לארשי ץרא
לש ושוריפו .יאמצע םעכ םייקתהל ףיסוהו ,ןצראב ןכשש תויוכלמב ללובתה אל אוה ךא .תוכלמ
."לארשי תוכלמ"כ םייקתהל ףיסוה אוהש ,ג"צא תפקשה יפל ,אוה רבד

אל םעה .ץראה םעה ןיב ימשג רוביח לע ןעשהל ,ןבומכ ,הלכי אל הלוגבש וז לארשי תוכלמ
איה .םהב אטבתהל הלכי תוכלמהש םייצרא םינינק םוש ויה אלו ,ושדקמו ורצבמ ,ותיבב אצמנ
ךלמהש הרכהב ,תורחא תויוכלמב הרכה-יאב ,םיעוגעגב ,תוליפתב ,תונורכזב אופא האטבתה
.דחוימ ןוידל ןינע םה םהיטרפש ,םירחא םיגשומבו ,םיקו יח דוד

תוכלמ אוהש םע יכ .ותוהמב יוניש לכ אב אל ךא .םעה לש ובצמב יוניש אב הלוגבש עבונ ןאכמ
ותוהמ תא הניש אל הלוגב ידוהיה םעה .דבלב לארשי תוכלמכ אלא םייקתהל לוכי וניא לארשי
גרבנירג יבצ ירוא לש ותפקשה רקיע והז ."לארשי תוכלמ" לש קלח - ץראב היהש םע ותוא ראשנו
.םעה ייחב תיתולגה הפוקתה לע

.וג ןוטלש ילב הזע שפנל הלוגב "לארשי תוכלמ" תא המדמ ררושמה
,ףולח-תב-תוכלמ תקחכ דוד-תיב-תוכלמ התמ אל יכ
.יבש ךלוה המעו הזע-ברח תא חצנמ-רצ רבשב
....איה וג ןוטלש ילבל הזע שפנ םג םא תברחנ תוכלמ ןיא
("םיהובגה םיודמה תורעימ םינפה ריש")

.תוכלמה תא וויה דבלב םנוזחו לארשי םע לש םיפוגה

ןולקב ויחיו יבשה אמורל םובחס יכ ,וראשנ התראפת יאשונ ךא ,תוכלמה הברח
("ח"כ הלועה הרובגה ,"הפוריא לא אשמ")

ויעלס רצבמ ול ברחנש םע
:דוע תוכלמ - םינוילמל ויפוגב אוהו
(נ"ק הנומאהו גורטקה רפס ,"רובג אל ךלמ אל לא אל")

לש ,תולג לש בצמב ךא ,"לארשי תוכלמ" ,התוא רמולכ ,"הלוגב לארשי תוכלמ" איה וז תוכלמ
.הצראמ קוחיר

("הטמ לש םילשורי") - - .הלוגב לארשי-תוכלמל ערזמ יכנאו

(ט"י ,ה"פרת ולסכ ,ב-א ,"ןדס) - - "הלוגב תרקודמה לארשי תוכלמ"
!לע תחת םייוגב לארשי תוכלמ תעלבמל
(רשבה יניעב שפנה יניע ,"תיפסחו ןידס ילב")

."לארשי תוכלמ" לש קספה ילב ףוצרה המויק אוה ושוריפ ,םעה לש ףוצרה ומויק

- - לארשי עקרק ילב תדמתמ לארשי תוכלמ
(ח"כ הלועה הרובגה ,"הפוריא לא אשמ")

איה "לארשי תוכלמ"ש הזמ עבונה ,קוח ותוא םייק הלואגה דובעשמ לארשי םע תלואגל סחיב
תויהל הכירצ וזכ .שדחמ תוכלמה תמשגה קרו ךא איה תוכלמ אוהש םע תלואג :תיתוהמ
תוכלמ" תמשגהל העונת אופא איה תונויצה .ונמע תא לואגל הרטמל הל הביצהש תונויצה
הדירמ תעונת איה תונויצה" .תונויצה לש וז התוהמ תרהבהל םחלנ ג"צאו .שדחמ "לארשי
תונויצה - - - תוכלמל המצעב תפאוש איהו תויוכלמ המכ דגנכ ינחור םזילאירפמיא לש תיחרזמ
םיננוקמהו תיאליטרעה תונויצה" םשב רמאמב ררושמה בתכ ךכ "תוכלמל עיגתש דע עשוית אל
לודגה וריש םגו .תונויצה לש התוהמ תא ףשוח אוה ובשו ג"פרת "םלועה"ב עיפוהש "הילושב
וז תיתוהמ הסיפת ןעמל המחלמל .תוכלמה לע תורשבמה תורושב ליחתמ "הטמ לש םילשורי"
.ןכמ רחאלש גרבנירג יבצ ירוא לש תימואלה ותריש לכ תשדקומ

,"לארשי תוכלמ אלא ,תונותעב בותכ רשאכ ,םעה ןוזחב שי "ימואל תיב" אל יכ"
(ב"ל ,"עשתו םיעשת יפלכ")

לש קיתעו םודא ןויער תומשגתהל וננברוח םוימ ונל ויה אלש ,תויורשפאה לכ תפוקת"
('ט ,ה"פרת זומת ,"ןדס") "- - ,סוטיט י"ע הדפקנ רשא לארשי תוכלמ

לע ןוזח עצבל .ןנורתמ ןוא ברב תורובגל ךרבתהל ,םימאל םיקמה ןמזה הז ארק ונל םגו
:םיכלמ תמדא
בצמ-ליח םיעבוקו ןענכ יבשוי לכ לע ןומדק דחפ יללצ םיליטמ ,יג ידרוי ,רה ילוע םישבוכ
(א"יק ,הנומאהו גורטקה רפס ,"ןמז אבי") - - ןדריה תודג יתש לע םיפוגה בטיממ

ןמזב ץראב תמשגומ התיהש תוכלמה ןמ ;תוכלמל תוכלממ :הל דחא וק םעה לש הירוטסיהה לכ
.וניתורודב םשגתהל הדיתעה תוכלמה לא ,ינש תיבו ןושאר תיב

,תוליפת-לש-רידא-ףסכ-ןרב םמויק ךשמה לכש
- תורודה תוסמ לש םנמא םימיא וקב ךלוה
רואיה ןיב תולובגב חטבהש ,תוכלמ ץפח זוחמ לא
,םנואגו םנייו םמחלל :לודגה רהנהו
("םר תבושת שרודו בושטידרבמ קחצי יול 'ר דמוע םיכרדה ץקב")

םינוויכ הלואגל תתל וצרש ,םעה יגיהנמב גרבנירג יבצ ירוא לש ותמחלמ םג תראבתמ הז דוסי לע
תוירשפא ןלוכש ,םיכרד המכ ןיב תקולחמ הנניא וז המחלמ .תוכלמה תמשגה לש רשאמ םירחא
תמשגה :םעה תוהמ יפל תיחרכהה הדיחיה איהש תחא ךרד קר הנשי .הרטמ התוא תגשהל
.דבלב תויטס ןה תורטמהו םיכרדה ראש .תוכלמה

הוש סחיב ץראהו םעה תא הליכמ "לארשי תוכלמ" (ב)
ץראהש עבונ ןאכמ ."הזל הז יתוהמ ןפואב םירבוחמה ץראהו םעהמ תבכרומ לארשי תוכלמ"
וא ודבל םעהש היה המדנ הרואכל .םעה ומכ הדמ התואב קוידב "לארשי תוכלמ" תא הווהמ
אוה ,תולועפ לעופ אוה ,םיגשומ רצוי אוה ,הרכה לעב אוה ירה .תוכלמה תא הווהמ ודבל טעמכ
ץראהש גרבנירג יבצ ירוא ירישב ןויע ךותמ הארנ רבד לש ותימאל ךא .המודכו הלואגל ףאוש
.םעה ומכ ,קלח ותוא טעמכ תוחפה לכל וא ,קלח ותוא הלרוגבו תוכלמה תריציב תחקול

םג אלא דבלב םעה קר אל אוה םתוא רצויהו םהלש אשונה - תוכלמה חור וליפאו ,תוכלמה יגשומ
שי ץראל םג אלא ,םירובגה תא ,םיאיבנה תא וברקמ איצוהש אוה םעה קר אל ,לשמל ,ךכ .ץראה
:ולא תוריציב הווש קלח

;תוכלמה הרובגה ,האובנה תודש
(ה"ק הנומאהו גורטקה רפס ,"תירבה ערק")

:העקרקב ץראה םג תרמוש םתוא .וחור תורצוא תא וירפסב רמוש םעה קר אל
.ףכ לכב קפוד בל הבש ...המחה דוד תיב תמדא לע
("תירב תשק לא") - - ןשבדו ןהגנמ תונתונ דוע תואובנהו

הזה קמעב יניסמ תורבדו
.דוסיב רתיבו בלח-שוג ןורחו
.רוד דעו רודמ אמורל המטשמ
- - זאמכ טהלל ףיסומ ןוזחה הנס הפ
(ג"כ תיב בלכ ,"אלפה חכונל")

:"לארשי תוכלמ" יקלחכ ,הוש הדמב ץראהו םעה וברחנ ןברוחה ןמזב

.היח לכל םח יש דוד-תיב ירובג ויהו לארשי-תוכלמל תוינאה לכ ופרטנ
.וניתויוג באככ המדאה באכ ןכ לע ,ורקד לארשי-תוכלמל תועקרקה לכ םג
("הטמ לש םילשורי")

."הלוגב לארשי תוכלמ" תא םיווהמ דחאכ רקפהב ץראהו הלוגב םעה

לש םמודה בהזה יעלס :יצראב םימשנה םיעלסה בהוא ינאש םשכו
התמה ונתוכלמ

,ןיליפתו-תילטב תואפה ידוהי יחא :םייחה בהזה יקלח תא בהאש ןכש לכ אל
(ה"כ הלועה תורבגה ,"תואפה ידוהי יחא")

."לארשי תוכלמ" תא הווהמ םעה :תישאר .לופכ אוה םעל סחיב השוריפ "הלוגב לארשי תוכלמ"
ןהה תויוכלמב ללובתמ םעה היה וליא .דבעושמ אוה ןכ לעו תורז תויוכלמ ברקב אוה םעה ,תינש
אוהש הדבועה ךותמ ךא .הב ללובתהש תוכלמה ינב ראשכ ישפח אלא דבעושמ היה אל בוש -
.וקלחב ולפנש לבסהו דובעשה םיעבונ ,דבלב "לארשי תוכלמ" תויהמ קספ אל

הכפהנ אלו .דבלב "לארשי תוכלמ" לש ץראה הראשנ לארשי ץרא .ץראה םע הרק ךכ קוידבו
גרבנירג יבצ ירוא רמוא ךכ .םינשה תואמ ךשמב הפ הטלשש תרחא תוכלמ םושל "תוכלמ ץרא"ל
:םילשוריל סחיב
ילעמ םיננע תועיסכ ורבע םיפלא תונש
- ברעו בלצ-יוג ,ימור לשו ןוי לש תוסיג הברהכו
.דבלב חטשה לע
םדעצמ קחמנ ןכ ,לוחה לע בתככו
.םהיסוס תטעשלו םרמזל דה ןיאו
(ט"יק הנומאהו גורטקה רפס ,"םינויצ")

ךלמ .ירבעה בואכמה ןאכ ךלמ םינש התואמ ךשמב .לארשי ץראב הספת אל הרז תוכלמ םוש
.תרחא תוכלמ םוש הכלמ אל לבא ,"לארשי תוכלמ" רדעה לע באכה

ופחשש םיהלא תודש ולא לע תוהגנה ץראב םיקמע בצע-ימי םיתניב
....תויפ תובברב היח ומכ ,האמצו הנוגיב הדבל הדרשש ,תוהלא אשממ
.הלכ דע המדאה דשל ץמיו ירבעה בואכמה רקפהב ךלמ ןאכ
(ט"נ תיב בלכ ,"איבנה והילא")

המרגש איהש ,ץראב "לארשי תוכלמ" תמשגה-יא ,קויד רתיל וא ,ירבעה בואכמה לש וז תוכלמו
לע תובר םימעפ רבדמ גרבנירג יבצ ירוא .תורודה ךשמב ץראב התיהש ,הבוזעה ,הממשה לכל
תמשגה-יא תניחבמ עקרקה תיארל יוטיב םהש ,"ןוסא תמדא" ,"תודש ןיחש" ,הפורשה המדאה
.ירבעה בואכמה ןוטלש תניחבמ ,"לארשי תוכלמ"

םיפוסיכ ץראה םג הב תאשונ ךכ - שדחמ תוכלמה תמקהלו תולגה ןמ הלואגל ףסכנ םעהש םשכ
:הלא
.וכחי חישמל םיעלס ןכ ,םימשגל םילחנכ
(ז"כק הנומאהו גורטקה רפס ,"םינויצ")

באומ דע םימ תפסכנה תאזה ץראבו
- שדחמ ושובכל ,שדחמ דוד תנרל
(ז"ט הנומאהו גורטקה רפס ,"לארשי תיבל בקר")

:יניע ואר הפ קר ,םוקיב םוקמ םושב
םיקמע םייח יח יצראה "םמוד"ה
.םיתפש ןוקצ ילב ,םימכחו םיבואכ
.םדאה תיוגכ הלאגל הפצמו
(ג"כ תיב בלכ ,"אלפה חכונל")

םעה קלח ולטי הבש ,תוכלמה תמשגה לש ,הדיתעה הלואגה לש םירואת ג"צא לצא םייוצמ
םעה גזמ תא ובצעי הגזמו ץראה .ץראה לע םעהו םעה לע עיפשת ץראה .הז דצב הז ץראהו
:הב בושיה
ויבחרמ ריוא גזמו וצרא תנכתמכו
- - - ...םע תוהמ יהת
("לובג ביחרמ ךורב")

תא תולגל הל רשפאיו תולגה לש בואכמה ןמ התוא אפרי ,ץראה םילקא תא בצעיו עיפשי םעה ןכו
.בחרה ,אירבה הפונ

"הנשה תופוקתב םיכתוח םייונש םיוהמ ,הדוהי תויתכלממל ןושארה טבשה ונא"
(ח"י ,"העשתו םיעשת יפלכ")

םישדח ףרחו ץיקו ביבא ינפל ,םהרבא ץרא חטש
,םישנו םישנא ,םישנו םישנא :םארבנ ונידיב רשא
("ונייח תקוח ריש")

:דחאכ וחרפיו דחא בל בצקב וקפדי ץראהו םעה
;םר םויב הלהתו תורובגל ויתונבו וינב
!םיבו ריעבו הדשב םמד קפדמו
("לוגעה ריש")

תוכלמה יבחרב םעה : - תעד לע
..םיבולבל ושפנבו ופוגב שיגרמ
םיבוזע ויהש ויתודשו וינגכ
.דודשו טרממ רוד תונש םיפלא
("דרמלש תודעה רפסב םינפה תריש")

םיחטשה תשולש לכב תאטבתמ "לארשי תוכלמ" (ג)
הנגה ,הירוטירט :םע ייח לש םיחטשה תשלשב ,ליעל יתבתכש יפכ ,םייק ץראהו םעה ןיב רוביחה
וילע קרש סיסבה תא לארשי םע ליבשב לארשי ץרא הווהמ הלא םיחטשמ דחא לכ יבגל .חורו
.הלא םיחטשמ דחא לכב ויתונוכת תא תעבוק איהו .חתפתהלו םייקתהל לוכי אוה

.ולש םחלה הב .לארשי םעל תיבה איה לארשי ץרא הירוטירטה חטשב

.ולש ברחה הב .לארשי םעל רצבמה איה לארשי ץרא הנגהה חטשב

.ולש ןוזחה הב .לארשי םעל שדקמה איה לארשי ץרא חורה חטשב

לכ יבגל הדמה אולמב התוא חתפל לוכיה דיחיה םרוגה תא לארשי ץרא ליבשב הווהמ לארשי םע
.שדקמו רצבמ ,תיבל התוא תושעלו הלא םיחטשמ דחא

םיחטשה תשלש לכ םיעיפומ םהבש ,גרבנירג יבצ ירוא ירישמ תואמגוד רפסמ ןאכ איבמ ינא
:תוכלמל סחיב הלאה
.ברחו ריש תא לע יח :היהיו היהש דוה לא
(רשבה יניעב שפנה יניע ,"ברעה תמכח דגנ ריש")

;יח םעל שדקמו רצבמ ,תיב םקוי םש יכ
("תובא רבק לע דוקר")

,הבגה הנכסה ריש :הסמב םואלה ריש הז
...בולבלב ןתסבו הדש .שדקמו רצבמ ,תירחש וירחאש
("תולגתהה םויל ריש")

לש ימשגה ןוחטבה תמדאל ,םימהו םחלה תמדאל שדחמ תויהל חרכומו ךירצ י"א עקרק"
-םינשמ םדמדל ופיסוי לבל תוירכנ תומדא לע הגופה-אלל םימדמדמו םימדמדמה םידוהיה
עקרקה הל חורפב ,יאובנה הבולבלל איה םג בושת המואה לש שדוקה חור - - םיעצפ רשע
."הזה עקרקה לא םיאב ונא םיינחורהו םיינפוגה ונייח תא חיבשהל יכ .ילארשי יצראה
('י ,ה"פרת בא ,"ןדס")

.דחא דחא הלא םיחטש לע התע רובענ

רהה ונשי םע לכל .םחלה תא איצומ אוה ונממש םוקמה איה ,לארשי םעל תיבה איה לארשי ץרא
לארשי םע ליבשב הלא לכ .ושפנמ קלח םיווהמ םהשו םפילחהל ןיאש ,ולש םיה ,ולש רנה ,ולש
םהש ושוריפ ןיא ,הז עקרק ,הז רה וא רהנ ,םי בהוא םעהש רבדה שוריפ ןיא .לארשי ץראב םה
םהל ,טולקל ושפנ תלגוסמ םתוא .ולש םה ,ותוהמ םה :הזמ רתוי אלא - ויניעב ןח םיאצומו םיפי
ידוהי ריכהל רשפאש ןפואב ,לארשי ץרא לש יפואל םיאתמ לארשי םע לש יפואה .ושפנ המיאתמ
ךכ ןכאו .הירוטירטה לא יתוהמ רשקל רתויב קהבומה ןמיסה והז .המודכו תרנכו ןדרי ידוהי ,רה
:תואמצעה ןמזב היה
:יג-ישרוח רה-יבגוי ,םע-ימח ןומהו
;םיבגרו רה ישוג ,םימקשו םיתיז םה
.םיורה רסונג-יקלח ,תורנכו-ןונרא-ןדרי
;ןשבו דעלגה ,בגראו םורד ינב
ןנרמה ןורשה ;איגהו למרכה
;המלש ונכלמל םירישה רישב
?ןאכ םניא ,הדשו ןג חיר ,ףונ ןוג יא
("ןומדק ימלשוריב השעמ")

- - םירה-תודרומו-תולעמ-ידוהי תומדבו
("לארשי יטבשל דעלג ןוזח")

הזו .הירוטירטה ןבומב םג "לארשי תוכלמ" ותוהמב ראשנ אוה הלוגב םעה תכלב ,ןברוחה ירחא
הירוטירטה ,תינש .תרחא הירוטירט דוה ומצע לע לביק אל אוה ,תישאר .םירבד ינשב אטבתה
.לארשי ץרא הראשנ ולש

לוכי היה אלש ןויכש ,הדבועהמ םיאור ונא תרחא הירוטירט םוש ול אצמ אלו לגתסה אל םעהש
:תרחא עקרק םוש שרח אל לארשי ץראב ועקרק תא שורחל

.םייוגב םחלל תועקרק שורחת אלש דיה ןויצל עבשתו ידוהיה םחלה תמדא ונילע התמ ךא
(ח"כ הלועה תורבגה ,"הפוריא לא אשמ")

אל םגו - !םחלל שורחנ אל תרחא המדא :ונעבשנו עקרקה ןמ ונדרפנ םילשורימ ונתכלב"
."ונשרח
('ב ,ה"פרת בא "ןדס")
הירוטירטה הראשנ - תורחא תויוכלמ לש תוירוטירט תומדא לע םינש תואמ אצמנש הז תורמלו
אלש וא ,ויניעב ןח ואצמ אל ותולג תוצראב ףונהו עבטהש תרמוא תאז ןיא .דבלב לארשי ץרא ולש
.ותוהמ לש ,ולש ףונהו עבטה ויה אל םה לבא ;םתוא בהא

,םירפ-חירו-םיפונ-יפיב תוצרא םיעבש לכמ
,ללכשמ יונבו בחר רידא םלוע ימסק לכמ
יתורנכ ינדרי ירבדמ ימיו יררה דחא ףונ
,בובהז-םוח-לחכ טהולו יתשחנו יעלס
,ונחירנ - תויוג-תועבג ןיבל תועמד ירעש ךרד
:יירונכ - בלב ןוגנו תוצצונ תועומד וניניעו
("שודקה םינפה ריש")

.לארשי ץראב וראשנ םהלש רהנה ,רעיה ,רהה
.םרה אוה רומה רה
.ןונבלה :םרעי תומד
.ןדריה - תורהנה רלקפסא
("ןנעב רהצ")

:לארשי ץרא יקלח ןיידע םיווהמ םעה ינב
,הימכח ,היליח ,היחלמ ,היבגוי ונייהש-וננה
:הימעז ימעוזו היבהוא ,םימחה הבגר-יטושפ
("םיהובגה םיודמה תורעימ םינפה ריש")

םיצולחה לש םתרטמ .שדחמ "לארשי תוכלמ" תמשגהל העונתה ג"צא תפקשה ינפל איה תונויצה
לכ םדוק תוכלמ התמשגה .םעה ליבשב הירוטירטל ץראה תכיפה ,םתרכהב אלש וליפא ,התיה
.הירוטירטה ןבומב
תומורתו רשעמ לש קיתעה הדשה תא אוצמל
.םרכהו ןגה םוקמ
("תובא רבק לע דוקר")

.ןאכ הטלשש תרחא תוכלמ םושל הירוטירטל ץראה הכפה אל ,ונרמאש ומכ ,תולגה תורוד ךשמב
.הפורש התיה המדאה ."לארשי תוכלמ" רסוח לע בואכמה הב ךלמ וליאכש רמוא ררושמה
הממשהו םדרנ חמוצה שוח ,עקרקה ינפל תחתמ תוצבב העבט ,תוכלמה תמדא ,הבוטה המדאה
.םהלש הירוטירטה תא ,םתוכלמ תמדא תא ץראב וריכה םהו ואב םיצולחה .חטשה ינפ לע הכלמ

.ךלמה ינעה ץיקהל רבדמל ונאצי
,תאזה ץראה תמדאב קתשמה םיערהלו עקשמ רשא תא תולעהל
,תשטלמ תיכוכזבכ ונחנא םיאור הבש
,הבלב ףיסו דודל-הנגמ םע הב הרזגנש תוכלמה תא
(ח"י הלועה תורבגה ,"םידרומה תריש")

תא ריעהל ,"ונתמדא-םא" תא תולגל ,הירוטירטה תא עקושמה ןמ תולעהל התיה םתרטמו
.חמוצה
תאזה הצבה שובכל יתילע םכתא
:העובטה ונתמדא-םא תא שמש ילא תושמלו
-------------------------------------------------
.םיפורשה תדלומה תודש לע שרחל םכתאצב
לארשי תניכשל יתארק תכרבמ םאל ומכו
:ךרבל אבתש
.םכיתועיספ לכב םיתמה תיחת תכרב
('ס תיב בלכ ,"שיאה ירשא")

חמוצה שוח תא ונררועו תוצב ונשבי
.דוד ונכלמ וניבא לש ויתודשב תמש
(ג"נ הנומאהו גורטקה רפס ,"דדבל םע")

הב קפודה קפודה תא ועמש הב קרו ץראל ואב ךא ,תורז תויוכלמ לש תוצראב ודלונ םיצולחה
םה קר .יתוהמ רוביח הניבו םהיניב שיש הירוטירטה יהוזש ושיגרה םה .םהלש קפודה ומכ אוהו
ול תתל ךירצש םותח ןיעמ שי םוקמ הזיאב ושיגרה םה קר .חמוצה שוח תא ריעהל םילגוסמ ויה
.אצומ

תובא תלחנ ףונ :ול ופסכנ רשא תא ואצמו
;תוחילסו תוליפתו בותכ שדקה יבתכבכ
;לארשי יריש דגמב חיר-ןתונ-בלבלמ
עלסהו לוחה לא הבוטה םנזא ודימצה םה
,הירעב איהו תטהול הכ םוקמב הללקהו
;םקפדכ :םוקמב יחה קפדה תא ועמשו
;םוחתפו - םוקמב םימותס תוניעמ ועמשו
...והוריעה םהידיב - םדרנ חמוצה שוחו
("תובא רבק לע דוקר")הנגהה חטשב

תא תעבוק איהו ,הנגהה ןבומב ססבתהל לוכי אוה הילע קר .לארשי םעל רצבמה איה לארשי ץרא
.תונדא תוארקנ הלא תונוכת .ויפאבש תורחהו ןוטלשה תונוכת

הזכ ןוטלש ןכאו .לארשי ץרא לע לארשי םע ןוטלש אוה הנגהה ןבומב השוריפ "לארשי תוכלמ"
לככ ,תונדאה תנוכת לעב זא היה םעה .תוכלמה תומשגתה ןמזב םשגתה אוהו הרותב רבכ הווצמ
.תואמצעהו תורחה ןעמל תוקסופ יתלבה תודירמהו שוביכה תומחלמ ךכל תודעו ,תמשגומ תוכלמ

.ןברוחה ןמזב ונממ הלטינ ,תונדאה למס ,םעה לש ברחה
- יבור ינמ חקל סוטיט ןעיו
(י"ק ,"תיב בלכ")
יכ ,ץראב וברח תא ריאשה אוהש ,רמוא גרבנירג יבצ ירוא .ןגומ תויהל םעה לדח הלוגל ותכלב
.תמשגומ איה תוכלמה רשאכ קר ,ועקרק לע ותבשב קר ברח שי םעל
,הרוכמה ןינק איה שיאה ברח
בתכ ותא לטי קר רכנל דנהו
:ףסה ןמ ורקעב ,וברח חינהו
...ראבכו ץעכו םוקמב רהכ איה
("ןומדק ימלשוריב השעמ")

יפל ,עבנ הז בצמ .הטיחשל םייופצה םישבכ ירדעכ היה .רקפומ .רצבמ ילב םעה היה הלוגב
אל הלוגה יאנתבו ,ולש ברחה ןמ ,ץראה ןמ קוחר היה אוהש הדבועה ןמ קר ,ג"צא תפקשה
תא םג תללוכה "לארשי תוכלמ" דימת םעה ראשנ ותוהמב .תולגתהל ובש תונדאה הלכי
.ןוילעה חטשה ינפ לעמ הדרי וא תונדאה המדרנ תולגה יאנת ץחלב קרו ,תונדאה

- - םישבכ לוגלגב םירמנ דוסו
(וע הנומאהו גורטקה רפס ,"םירמנ דוסב")

:רמנו ירא םע םימחר שבכ רג ונרשבב
("קפא דע קפאמ")

הלוגב .תויתוהמה ויתונוכת לע תונדאל סחיב הלוגב םעה תוגהנתהמ דומלל ןיא ןפוא םושב לבא
הלוכי איה ךא ,תונדא ונב שי .השלוחו העינכ תונוכת לעב םע ונא ןיא לבא ,םישבככ םיגהנתמ ונא
.לארשי ץראב ,ונלש רצבמה תמדאב ונדמעב קר תולגתהל

םויקה-תונדאל ,שובכל ,הרובגל תולגס - לבא
ןורבחב ןשיה תרפה ןב םהרבא תמדא לע
- - - - - - -- - -
,לומתאמ הלש ברח תרסח תידוהי וז דיש
,טילשה םע לככ דיתעב הלש ברח זחאת
("שודקה םינפה ריש")

תא ץראל האובב האצמ ,תולגה תורוד לכ ךשמב ברחה תללושמ דיהו ,אלפ הרק וניניעל ,ןכאו
.ונרודב הב הזחאו ,הצראמ התולג ןמזב םוקמב הראשנש ברחה

ןויצב תירבעה דיה הכורב
םוקמב הלש ברחה תא האצמש
;רצ םוקב ןוכנה המויב הפלשו
("םימודק חורל הלפת")

:איבלל ךפהנו רזוח שבכה .תררועתמ המדרנש תונדאה
.לארשי עקרק לע גאושו וצבר ינמ םקש איבלל היהו םוחרה שבכה הז ךרה ורועמ אצי יכ
('ל הלועה תורבגה ,"הפוריא לא אשמ")

ןיקירקיסה ימד וררועתה ישבכה ונרשבב
('ג ,"םדה ןב םואנו ןגמ רוזא")

איהו ,המואה תונדא תא ןיידע וב ליכמ ,לארשי םע לש רצבמה תמדא תויהל לדח אלש עקרקה
:םתדלומל םירזוחה םעה ינב לא תמרוז
םיפכ םע רתונש ,תונדא שגרו
;ןבאמ שוג וניא - ןברחה ייעב
!םיפיע םיפוג לא רהונו רהוז אוה
("ריש רומזמ םידוהי ינשל חצנמל")

יבצ ירואו ,תונדא רסוח לש םייוליג הברה ץראב ויה תומדוקה םינשב םלוא .תויהל ךירצ היה ךכ
תא עבוקו "תונדאה רסוח" תא עיקומ ,הלא םייוליגב המחלמל וירישמ לודג קלח שידקמ גרבנירג
.וידעלב הל רשפא יאש ,תוכלמ לש םיירקיעה תודוסיה דחאכ תונדאה לש תמאה
.לזרב לע - וייח תוישאו הררשל דלונ םע
.זבל אוה ,םיליח תנרמ וירבגב ןיאש םע
הסשמל םינותנ םילודגה ויאיבנ יליוג םג
.ספיספ הרסח ...תפחרמ - וינואג תמכחו
הרפ לושמ ךא .ונסח הז .לדג אוה הז םדמ
םלועב תוכלמל קקותשמ וניאש ,הז םע
- - הררשל וינב תא ךנחמ וניאו
(ב"סק הנומאהו גורטקה רפס ,"הנס ומכ רעובמו ירודב דומלג")


חורה חטשב
םילודג םירצוי ול ומק תאז לכבו ,ולש הירוטירטב אצמנ ונניאש ,הלוגב לארשי םע לש המגודה
.לארשי ץרא םע רשק אלל ונחור תא חתפל ונא םילוכיש ,בושחל ונילע העיפשמ ,חורה יחטש לכב
אוה ודיקפתשו ,תדלומב ךרוצ ול ןיאש ,ינחור םעכ לארשי םע לע הפקשהל וליפא המרג איהו
.דבלב חורה הדשב

רוביחה אטבתמ םהבש םיחטשה תשלשמ דחא קר איה תוכלמה חור ג"צא תפקשה יפל םלוא
הלוכי הניא םעה חור הז רוביח ילבש ,אופא רורב .תוכלמה תא הווהמה ץראו םע ןיב יתוהמה
,היקלחמ דחא רותב ,תוכלמה ןמ האצותכ קרו ךא הרצונ ונמע חור .חתפתהל אל ףאו רצוויהל אל
אופא איה לארשי ץרא קר .ותוהמב תוכלמ היה םש םג םעהש ןויכמ קר הלוגב המייקתה איהו
.החתפלו וחור תא םייקל לוכי אוה וילעש דיחיה םוקמה איה .לארשי םעל שדקמ

.שדקמה תיב היה ולש חורה למס .ונוצרכ וחור תא חתפל ישפח היה אוה וצראב םעה תבשב
םיחפטמה םינהכ רבח בשוי ובש ,ונימיב םיפוצה רהל המודב ,דבלב חורה ןכשמ הז היה אל םלוא
תונדאה תאו הירוטירטה תא ,םעה לש חורה תא למיסו ץראה זכרמ הז היה אלא ,"חורה" תא
.תוכלמה התיה שדקמה תיבב .דחאכ - ולש

תוכלמו םיהלאל ריש םירמוא םייולו
("לבנ ילע דוחיה ריש")

תירב ריש") "תונדאה ריבד" :ול ארוק גרבנירג יבצ ירוא .דבלב ,חורה תיב ,שדקמ תיב אל אוה
ישדקמ-ירצבממ" ,("ומא םחרב דוע ריש") "רהה לע םקויש הררשו םיהלאה תיב" ,("םהרבא
.('צ הנומאהו גורטקה רפס ,"םעה לא םואנ") "ףורשה

.עקרקה םע עגמ ילבו סיסב ילב לארשי חור התיה תיבה ןברוח םע
תודבעל רינ ריתוה ברחנש לכיהה
:טוהלה ןוימדל - ריואב םוקמו
- - דובאה ריבד תחת םילדגמ תונבל
("ריש רומזמ םידוהי ינשל חצנמל")

.עקרק ילב התיה ,תשדחמה ,ולש תרצויה חורה םלוא ,תוכלמה תונורכזו יגשומ תא וב רמש םעה
.םישרש תלטונ התיה הבשחמה ,הרזפתה חורה
היארל ןותנה ,שממו דוסי םע העגמש ,הטושפ םימעו-םלוע-תמכח ירסח ,רוד לכב ןכא
;הניחבו הריחבו
.הנידמ :םילחנו רעי ,רושימו יגו רה :לוגעו ןבלמ תקח אוה םימעו םלועה רדסו
-------------------------------------------------------------------------------------
,ןבלמה ילבל ,םיתעל-רבעמש-המ-תניב אלו םימע-תוגספל-לעממ הלעמ ימכח תמכח אל
ונסח םד תתוש וא ,וימודמד יתאפל דע שרוחו וימלת לע םע דמוע ובש ,יעקרקה לוגעה וא
- - וימולע בטימב
("לודגה ךלהמה ריש")

הירוטירטב ךרוצ ול ןיאש םע ונא ןיא .םעה לש תיתוהמ הנוכת ונניא חורה לש הז רוזיפ :בושו
ךא ,הלוגב ונבצממ האצות קר איה חורה רוזיפ תעפות .ישונא-ללכ אוה ותריצי הדששו ולשמ
תמשגה ךות רמולכ ,תוכלמה תמשגה ךות קרו ,לארשי ץרא ינב ,חורה ןבומב םג ,וננה ונתוהמב
.חורפלו רוציל ונמע חור לכות ,לארשי ץראו ונמע ןיב רוביחה

,םע לכ לכשל המודב טושפה :דודו לואש תומימ ונעזג לכש להי-לעי זא-וא
:םי ףוחל רושימבו יגבו רהב םרכו הדש חירב
לטהו םשגה חריהו המחה ןובשחל הנשה-תופוקת-יונ-ףונב הז םלועב תויחל ונצפח
.ללכה הז - - הז םלועב םי ףוחל םיכלמ-תובא-חטש לע ךולמלו
("לודגה ךלמה ריש")

.םי-עצמא-ימימכ םע תויהל םיצור ונניא
.םיפסו םיפוח םע תוארל ונייח תא םיצור ונחנא
!חכה לש ףקהה לכ תאו בטיה ונילובג תעדל
("םר תבושת שרודו בושטידרבמ קחצי יול 'ר דמוע םיכרדה ץקב")

.יעקרקה הסיסב לא חורה םג הבש לארשי ץרא לא הז ונרודב םעה תרזח םע

:הקיתעה המדאל ארוק רשא ,םיפדגמה ידוהי לש קמעה םדה לוק אצי יכותמש הצור ינאו
!ונמא-םא
.ולפנ תע ונלפנו הלא ומכ ונחרזו םיבכוכב םייולת ונייה ,המדא-םא ,ךידעלב
(ט"י הלועה תורבגה ,"אתורעתא")

!םיבר םימשב םידודנמ ,יעזג חור ,דומע
דמוע הב התאש המדאה !ןילובג ןיב ןכשו הדר
.שפנלו וגל םימו םחל הב יכ ,השודק
(רשבה יניעב שפנה יניע ,"םהרבא ןינ ריש")יבצ ירוא לצא "לארשי תוכלמ" לע רתויב םייללכה םירבדה תא תתל יתלדתשה הז רמאמב
אלא ,תולכתסהו רקחמ לש ךרדב םיאבה ןויער וא תפקשה הנניא "לארשי תוכלמ" .גרבנירג
לכ לש השדח היאר יהוז .גרבנירג יבצ ירוא לש ותרישב ,ןוזחכ ,יוליגכ האבש ,השדח הסיפת
ונא .שדח רואב םילגתמ ,רתויב לודגה דעו רתויב ןטקה ןמ ,םיטרפה לכו .תוערואמהו םירבדה
.םירבדה לכ תא תוארל ויפ לעו .ונמצעל ותוא לגסלו הז ןוזח והמ ונמצעל ררבל לדתשהל םיכירצ

לעו תוטשפה לע םמותשהל אלש םילוכי ונא ןיא ,גרבנירג יבצ ירוא ירישב בוש םיארוק ונא רשאכ
- עזגה תוראבמ ,המואה חור שדחמ תילגתמ הבש האלפנה ךרדה לעו ;הז ןוזחבש תולדגה
.ונא ונרודל