ןתיא

בייש לארשי ר"ד

ט"שת םילשורי ,ןיביי .ה .י ר"ד ךרועה ,'א רישה יבקעב


,ג"צא ,גרבנירג יבצ ירוא :חתפמ תולימ

הלאשב י"אפמ יריצמ דחא ץרפתה תרתחמה לש םיכנה תויוכז לע תסנכב חוכיוה תעשב
תבס תא עדוי ינא ןיא "?םכתא חלש ימ" "?ךמש ימ" :רבעשל תרתחמה יגיצנ יפלכ
ינא עדוי ךא .תרחא הבס וא תונתונע וא ,המהדת םא .תרתחמה ישאר לש םתקיתש
ירוא לש ותאירק שארמ הנכומ התיה אל ןכ שארמ הנכומ התיה אל םתקיתשש םשכש
:גרבנירג יבצ
."ינא"
תמאה ןעמל תויהל אוה ךירצש יפכ קוידב היה לכהו ונכוה אל הבושתהו הקיתשה ,הלאשה
.הקומעה

.הנש םישמח ול תאלמל גרבנירג יבצ ירוא לע יתבתכש המ תא סופדל ינא איבמ הזבו
,'ח ןוילג ,(ליסנטסב) תרתחמב לארשי תורח ימחול ןותע ,"תיזח"ב ומסרופ םירבדהו
."ולבויל .גרבנירג יבצ ירוא" :םשב המישרה המסרפתנ םש .ד"שת רדא-טבש

וקתעוהש םילמ אלא ונא ןיאש ,השגרה םיתעל הנשי :שיחכהל םילוכי ונא ןיאו םיאשר ונא ןיא
,עידויו זירכיו ומצע ררושמה אובי םאו .םדו רשבל ויהו וירפס יפד לעמ ודריש תורוש .ויריש ךותמ
.דוע םהל יארחא אוה ןיא .םרמא רבכש וירבדב דוע טילש אוה ןיא .ליעוה אלל - שחכתיו גייתסי
ןיא םגו לוכי אוה ןיאו .ותוא תאשל הנוממה אוה אל .דיפלה תא תיצהש עגרב התיה ותוירחא לכ
הרות הנתינש םוימ" .ודיפלמ הרעבוהש שאה תא טיקשהל ,ותובכל ,הרוחא וריזחהל יאשר אוה
.ונחנא םג םיסרוג .וניתובר ועבק ,"לוק תבב ןיחיגשמ ןיא - יניסמ

.הזמ קומע ,קומע .ותושרמ ואצי רבכ םירבדהו בתכש המ תא בתכ רבכ אוהש הז ינפמ קר אלו
"קר" אוה .ויפ לע ומש ימואלה סוינגהש ,בהזה רפוש "קר" אוהש ינפמ ,וירישל ןודא ונניא םג אוה
ןיא .בכעל ותושרב ןיאו ותלכיב ןיאו שאה תא ריבעמ ,הנסה ,אוהו ותיצה םיהלאהש ,רעוב הנס
.ויריש תארקה רוסיא לע ,ויריש תקתעה רוסיא לע יבמופב עידוהל לוכי אוה .ולצא םילאוש
הפילקל םיעגונה םירבדה םתוא לכ לע ותולעב תא םייקלו ןיגפהלו ,עצבל לוכי אוה :רוציקב
ונא ןיא ולוק תבב .ונעמש ולוקב .לביק .יניסמ לביק וז תא ?ותרות ךא .ריינל ,רפסל ,תידירויה
.ןיחיגשמ

תירבע תוכלמל םעה תמחלמ תרות איה .םיהלא-בתכמ-שאב הבותכ יניסמ הלביק אוהש הרותהו
ןמ לעו רשב ריס לע ויכבב ומע תא האר אוה .וביבס דקור ומעש "בהזה לגע" תא האר אוה .ןויצב
אוה .םיננולתמו םיננואתמל ויה הנהו םיצולח ויה התע הז ךאש םינושחנה תא האר אוה .לקולק
ובו םתוא האר אוה .זעה ץראה םע ינפמ םידחפמה תא האר אוה .הרז שאל םיריטקמה תא האר
.הנסה שא תא וירישב קציו אביו .הנסה רעוב ןיידע

לש םייחישמה םיפוסיכה תורוקממ באש יבצ ירוא .תורודה לכב תוניקה תורוקממ באש קילאיב
תורושל םכיתהו המשנה יקיתרנמ םיפוסיכה תא ףלש אוה - ותלודג רקיע הזו - םלוא .תורודה לכ
דה ,תיתורפס לוק תב דוע הנניא ולצא תירבעה הלמה .יוטיב לש םיעלס יסכורל םקצי ,לזרב
ולצא תויהל הרזח תירבעה תואה .היצמלקידל רמוח אל .דבלב לילצ אל .ןויערל בינ ,השגרהל
תלעופ חור .תיתישארב תודחאב דחי םיקובד המשנו ףוג :"אביקע 'רד תויתוא"ב התיהש המ
,ילולימה רמוחל ךרב תערוכה וז ,תיתורפסה "תונרמח"ה םג יכ .טטרמו יח ןוטיב ,רשב תלועפ
- םייחה ןמ טשפומב ,םיגשומב קסועה הז ,יתורפסה "םזילאידיא"ה םגו ,לילצל ,זורחל ,תיבל
םייחב טרקנוקה תא בהוא אוה .םמרז תא ,םמצע םייחה תא בהוא אוה .וילע םיאונש םהינש
.קילאיבמ רתוי ,יקסבוחינרשטמ רתוי .תירבעה תורפסב הכ דע היה רשאמ רתוי

רתויב ימלועה ןיב וזכ הזיתניס .השודק אלמ ,המשנ אלמ ,תוהלא אלמ הזה טרקנוקה :םלוא
רשפא ןכ לע ."רהוז"ב ,רתויב תירישהו הקומעה התריציב ךא תודהיה העדי רתויב ישחומהו
"תונויער" לע רבדל רשפא יא לבא ,יקסבוחינרשט תרישב ,רואינש תרישב "תונויער" לע רבדל
.השדחה תירבעה הרישה לש הבורכ ,תילאוטקלטניא הריש ותריש ןיא .גרבנירג יבצ ירוא ירישב
תמדוק הניב יכ .ותרישב הנשי הניב לבא .ותדילי איה .וריש תא הדילומ הנניא הבשחמה
האיצומ קר םינשרפה לש תירוירטסופאה הבשחמה .תועפותה ךותב העובט הניב .הבשחמל
ךרדב ףוליסה אב תובורק םיתעל .הניבה יאלמ םייחה םצעב רבכ עובטש המ תא השקהה ךרדב
וז הניחבמ .קרועו קרוע לכב הניב םיאלמ םייחה .אתו את לכב םישודק םה םייחה .וזה השקהה
םצמוצמה םלכשבש הלא םה םיטסילנויצריא .םה םיעטומ םזילנויצריאו םזילנויצר לע םירוביד לכ
םייחה תא שפות - יאובנה וחוכ והזו - גרבנירג יבצ ירוא .םייחבש הניבה תא םישפות םניא
.ודרפנ םרט חורהו םדהש םוקמ ותואב ,םשרשב

תוחכ ןיב ,םינושה שפנה תוחכ ןיב "הינומרהו תומלש" גיצמ ונניאש רמולכ ,"יסאלק" ונניא םג אוה
הנניא ,תודהיה יאנתב םגו הלוכ תושונאה יאנתב םג ,ונא וניאנתב וזכ "תויסאלק" .םינושה םייחה
תריש םג ןכ לעו םיינתיא םה .רדג לכ וצרפ םה .םייסאלק םניא םייחה .היצקרטסבאו ףויז אלא
,הירוטסיהה ינתיא הז ףוגב וב וגזמתנ .ןוזחבו םעזב ,הרוצבו ןכותב איה תינתיא גרבנירג יבצ ירוא
,הכפהמב ,הקינכטב ,םירשעה האמה לש םייחה ינתיאל דעו ןתיא ארקנש וניבא םהרבאמ
.תונמאב

תופקתהו םיפודיג לע ,םיצרפו םיפכ לע םפא םימקעמה לכ םה םיגעלנ הלא םיינתיא תוחכ יפלכו
.וזה הרישה םי תא םיאלממה

הבהא אל ,םיילטנמיטנס םיעוגעג אל .הניבה קמוע םע תינתיא .ולש רורחשה תרות םג איה וזכו
שא ,וכלומ המלשו ינבוארה דוד .הלודג תירבע תוכלמל תימדו תירשב ההימכ םא יכ ,תננגוסמ
.סוטמבו קנאטב ושבוגו יאליטרע םלועמ ואצוה הניר הל הד ףסוי יבר לש ותהימכ ץמוא .ברחו
דאמ הברהש ירבע רוחב לש ופוגב סנכי םא ,אושל אצי אל יבצ יאתבש יפמ שרופמה םשה
,תיסאלק אל ,תילאוטקלניא אל ,םינויצה םעט יפל "תונויצ" וז ןיא .ודגבל תחתמו ועורזב טימניד
דומעו תולוקב ,םי תעירקב ,תוכמב םירצמ תאיצי התיה םג וזכ .תינתיא תונויצ יהוז .תילכלכ אל
אב ונניא ררושמהו .םייחה תואיצמ איה וזכ .שמשה לע הווצמב עשוהי תמחלמ התיה וזכ .שא
ימרז לע בכור ררושמה .תינומרה הרוצ הל תוושל ,העיגרהל ,וזה תואיצמה תא ,התוא ןנגסל
םהב שי .םיינתיא םה םייחה .דוחל תורפס ימרזו דוחל םייח ימרז ןיא .דחא - םהו אוה .םייחה
התארוה תא םיפלסמ יכ תואכרימב) "תיטסילאיר" לע המשנ םהב שי .תיתבשחמ םורט הניב
הכירצ וזכו .(תואכרימב וז ףאו) "תיטנמור"-יטנא םדו רשב לש תושממ םהב שיו (וז הלמ לש
העונת" ,"תירבע רורחש תעונת" םא יכ ,"תונויצ" דוע השוריפ היהי אל זאו ,תונויצה תויהל םג
."דוד תיב תוכלמל

אוה ןיאש תוניעממ אב ינתיאה חוכה .אל וא ךכב הצור אוה םא ,וידימלתכ ונמצע תא םיאור ונא
.ןתיא לכ לש ודוס הז .ןהילע טלוש אוה ןיאש תועפות דילומ אוהו םהילע טלוש