והימרי תאובנב תימרא

י-ט םיקוספ 'ז קרפ והימרי

יניס-רוט .ה .נך"שת ,רפס תירק - לראק רפס :ךותמ

:תיצמת
קוספל טרפ והימרי תאובנב העקתשנש תימרא לש תפסונ אמגוד ורמאמב הארמ יניס-רוט 'פורפ
.אי קוספ 'י קרפב שרופמה ימראה

'ז קרפ
:םתעדי אל רשא םירחא םיהולא ירחא ךלהו לעבל רטקו רקשל עבשהו ףאנו חצר בנגה (ט)
תא תושע ןעמל ונלצנ םתרמאו וילע ימש ארקנ רשא הזה תיבב ינפל םתדמעו םתאבו (י)
:הלאה תובעותה לכ (i)
:אי ,'י הימריב דדובה ימראה טפשמה תאבה הרואכל איה המצעל תדחוימ העפות
."הלא אימש תוחת ןמו אעראמ ודבאי ודבע אל אקראו אימש יד איהלא םוהל ןורמאת הנדכ"
םיפסואמ םינוש האובנו רופיס ירבד רשא ,הז רפסב תואב ןה הרקמב אל יאדו ולא תוימרא םילמ
תיבה לש ןברוחה תפוקתל ,והימרי לש ונמז םצעל ויה םיבורק קפס ילב רשא ,תורוקמ ךותמ וב
אלו) "הנדכ" וא "אערא" ןוגכ ,רתוי תורחואמ תוימרא תורוצ םג הז קוספ ךותב תואב םנמא .ןושארה
לש םיימראה םיקלחה רתיב התמגודכ ןיאש הרוצ ,"אקרא" םג ןאכ האב "אערא" די לע לבא ,("הנזכ"
בוריקב) תמח ךלמ רכז תבותכ ןוגכ ,תומודקה תוימראה תובותכה ךאו ,רתוי םירחואמה ארקמה
,"ץרא" ןיבש ,ולא רבעמ תורוצ לע ונתוא ודימעה ,בי תודועתמ רתויב תומודקהו (ס"הל 800
םיקיתעמה די םנמא יכ ,רכינ ןאכמו .רתוי תרחואמ הפוקת לש תימראה לש "אערא"ל דע ,תירבעבכ
,חינהל ונילע הז יפלו ,ןושארה םוקמבש "אקרא" םוקמב "אערא" תחא םעפ הבתכש איה םירחואמה
תימראה לש ביתכ ותוא ,רתוי םודקה ביתככ ,"הנזכ" רוקמב היה בותכ ,לשמל ,"הנדכ" םוקמב םג יכ
.ומצע איבנה והימרי תפוקתב

תרוסמהש ,טפשמ ונינפלש ,הדבועב קופקיפל םוקמ ןיאו ,םודק אופא אוה הזה טפשמה לכ
םתכל לע םתוא חיכוהל הסינשכ ,ורוד ינב לא וירבדמ קלחכ ,והימריל ותוא הסחיי המודקה
יהולא רשא ,ולא ץראו םימש תאירבב קלח םהל ןיאש ,ולא םילילא :םילילא םיהולא ירחא
.הלאה ץראהו םימשה תחתמ (םהל ורמאת ךכ) ודבאי ,םתוא ארב לארשי

,םהילא הנופ וז האובנ רשא ,םהמ קלח וא הדוהי ינב ורביד רבכ והימרי ימי םצעב ףאש ,ןאכמ
,רבדה ןכ םאו .תירבעה די לע וז תימראב ושמתשה הליפתב ףאו ,תירבעה םנושל די לע תימרא
,'ז הימריב בותכה ,לשמל ,הנה ?ורפסב והימרי ירבדב תימרא ןושל לש םירחא םידירש ןיא םולכ
ןיבהל ונא םיליגר ."ותרבע רוד תא שטיו 'ה סאמ יכ הניק םיפש לע יאשו יכילשהו ךרזנ יזג" :טכ
לע םג תאזו ,"וב הרח םיהולא ףא רשא רוד ,וסעכו ומעז רוד" תועמשמב ,"ותרבע רוד" ,הז יוטיב
םוקמב םג םנמאו ."ונוצא יתרבע םע לעו ונחלשא ףנח יוגב" :ו ,'י היעשיב ול ליבקמה ףוריצה דוסי
שממ תנווכמ הלבקה םעזו הרבע ןושל ןיא ;הילאמ תנבומ "יתרבע םע" לש תאז הנבה ןיא אוהה
םישקבמ םימוגרתה רתי םגו ,"אתיירוא לע ורבעד אמע לעו" :םגרתמ םש י"ת וליאו ,"ףנח (יוג)" לא
קוספב ומוקמ רקיע םעזהו הרבעה ןיינעש ,ךכמ םלעתהל ןיאו ;ףוריצה תנבהב תורחא םיכרד םהל
:י"ת ןאכ םג ,טכ ,'ז הימריב וליאו ."ימעז םדיב אוה הטמו יפא טבש רושא יוה" :ה 'ספ ,ןכ ינפלש
םלואו ."תוריבע רבוע רודל" רמולכ ,"ארובע ארדל" :ירוסה םג ןאכו ,"הירמימ לע ורבעד ארד תי"
םילמ ןאכ ואר םא אלא איה תירשפא יתלב תאזכ הנבהו ,"הלא השועה רודל" :םימגרתמ םיעבשה
הדיח הז בותכ יבגל יכ ,איה תמא ."הנזכ דבע רד" ןוגכ (הלהאק - לטיק לש ך"נתב םג 'יע) תוימרא
אבומ ורתי רשא ,הרישה ןונגסב חסונמ ירבע טפשמב דחא ימרא יוטיב ןאכ ראשנ דציכ :ונינפל
.תאזה הדיחה תא רותפתש ,תקפסמ הבושת בישהל ידיב ןיאו .הרוהט תירבעב

:בותכ י-ט ,'ז הימריב .רפסה ירבדב רחא םוקמ אוה רתוי ףלאמו רתוי רורב לבא
:םתעדי אל רשא םירחא םיהולא ירחא ךלהו לעבל רטקו רקשל עבשהו ףאנו חצר בנגה"
לכ תא תושע ןעמל ונלצנ םתרמאו וילע ימש ארקנ רשא הזה תיבב ינפל םתדמעו םתאבו
."הלאה תובעותה
דציכו ,לארשי יהולא שדקמ לא ולא םיעשופ םיאב תורצמ ולצינש לע םתדות תא עיבהל ידכ אל
הז ףוריצב ושקתה ?"הלאה תובעותה לכ תא תושע ןעמל" םע "ונלצנ" םרמא תא דחי ףרצל רשפא
תועמשמב "ונלצנ" אטבמב ילוא "(תושעלמ) ונענמנ" םימגרתמ םיעבשה ;םימודקה םימוגרתה םג
:יוויצב ומגרית ירוסהו י"תו ;רבתסמו יעבט יוטיב וניא יאדווב הז םגו ,(הלטסנ תעדכ) "ונצלאנ"
תועמשמב אובל הלוכי לעיפב "ונלצנ" תרוצ ןיא לבא - "ונליצה" רמולכ ,("אנביזתשא" אל) "אנביזיש"
ןכו ?"הלאה תובעותה לכ תושע ןעמל - ונליצה" :םירמואה ורמאי דציכ ,ןיינעה דצמו ,תאזכ
.תעדה תא םיחינמ תונשרפה יצורית ןיא

תיעבט הנבהב שרדנש המ ןכ לעו .םש ללפתהל אלא ןווכתמ םיהולאה תיב לא אבה ןיא ,םלואו
רמאנכ ,תאזו ,"ללפתנ :םתרמאו וילע ימש ארקנ רשא הזה תיבה ינפל םתדמעו םתאבו" :אוה
:הז ןוגכ יוטיבב הליפתה ירבד תא םיחתופ ויה ןכ יכ .םהיתובעותב ךישמהל תנמ לע ,ךשמהב
(ייתובר)" :הז ליבקמ יוטיבב ןוזמה תכרב תא ,לשמל ,םיחתופ ונא םויה דעש םשכ ,"ללפתנ (הבה)"
רומאל םיגהונ תירצונה הייסנכה גהונב םג ירהו ,"ונייח ובוטבו ולשמ ונלכאש תא ךרבנ ,ךרבנ
."ללפתנ (הבה)" :רמולכ Oremus :םימודק תשרומ קפס ילב אוהש גהנמב ,תדחוימ הליפת לכ ינפל

הזכ יוטיב ריכזמ איבנהש ,רבדה רשפא ןאכ םגו ,"ילצנ" אוה "ללפתנ" לש ומוגרת תימראב הנהו
תא וקיתעהש ,תרוסמה ישנא ויה םיצלאנ דציכ ,ןיבהל לקנו .תירבעב אלו תימראב ,םעה ןושלב
.תירבעב "לצנ" שרושמ הרוצ םהינפל ולאכ "ילצנ" תויתואה תא ןיבהל ,והימרי לש ורפס

העפותב ,ימרא ינחלופ יוטיב לש דירש "ונלצנ" הלמב שקבל שיש ,וז החנה איה הנוכנ םא
:העבשהו הליפת ןושלב אוה םג ,אי ,'י קרפב רמאנה לא הליבקמה
תוחת ןמו אעראמ ודבאי ודבע אל אקראו אימש יד איהלא םוהל ןורמאת הנדכ"
,"הלא אימש
תומוקמ םג ראבל שי אמש :הז ןוויכב והימרי רפס לש וחסונ לכ תא קודבל ונילע זא יכ
תימראב םרוקמש ,םייוטיב םהב םיעלבומש ,וז דוסי תחנה ךותמ איבנה תאובנב םירחא םישק
.תירבעב אלו

ך"נתל תונשרפו םינויע ןכות