םימיה תירחאב

גשומה תעפוהל
ב והיעשי ,חמ והימרי ,ד םירבד ,דכ רבדמב ,טמ תישארבב

רזייו רשא

'הנ ךרכ 'חכ יניס :ךותמ

:תיצמת
וירוכזאב ןויד ךותמ ,אובל דיתעה ןמז ארקמב ןייצמ רשא "םימיה תירחא" חנומה רורב
המודה לע דמועו םיקישמ םיחנומ רבחמה ראבמ ןויד ידכ ךות .ארקמב יוטיבה לש םינושה
.םהיניב הנושהו

תומוקמב אצמנ אוה ."םימיה תירחאב" :ארקנה אובל דיתעה ןמז לש יוטיב םייק ארקמב
,השדח הפוקת ליחתיו השקה רבעל ץק םישיש ,אלפנ ןמז הזיאל הנווכב דימת ךא ,םינוש
.אובל דיתעל ערה לע רבדמ אוהש שיו אובל דיתעה בוטה לע רבדמ אוהו שי .האלפנו הבוט
ינפל םידמוע ונא בוש ןויע רחא ךא ,תירוקמה ותועמשמב ושפתל ןוצרה ונב ררועתמ דימתו
תונווכתמ ןה יאדו דחיב ךא ,ןטושפ ידימ תואצוי ולש ףוריצה תולמ ןיא וניינע יפל .קפסה
,ןיינעל ועלק יאדו יללכ ןפואב .תקיודמה ותרדגהב ושקתה םיבר םירקוח .םיוסמ ןמז אטבל
.ןויעל םוקמ ראשנ דוע טרופמב ךא

:וינבל רמוא ותומ ינפל בקעי
(א ,טמ תישארב) 'םימיה תירחאב םכתא ארקי רשא תא םכל הדיגאו ופסאה'
םירבד רמוא ליחתהו הניכש ונממ הקלתסנו ץקה תא תולגל שקיב" :ל"זח תובקעב ,י"שר
"הניכש ונממ הקלתסנו ןימיה ץק וינבל תולגל בקעי שקיב ...שיקל ןב ןועמש ר"אד ;"םירחא
;(ג ,חצ הבר תישארב) "ונממ הסכתנו ץקה תא םבל תולגל אבש דמלמ" ;(א ,ונ םיחספ)
;"אימוי ףוסב" :סולקנוא
;"אתמחנו אתכרב ירדס - יתימל אחישמ אכלמ דיתעד אציק" :ימלשורי - לאיזוע ןב ןתנוי
;הב תולחנתההו ץראה שוביכ ,רמולכ ."םתלחנו םתרובג ןיינע" :ם"בשר
;"דיתעל איבנה רבד" :ע"באר
ולו הליש אובי יכ דע' :רמאש ומכ ,וירבדב וילא זומרי בקעי יכ ,חישמה תומי םה" :ן"במר
."םה חישמה תומי םימיה תירחא לכה ירבדל יכ ...'םימע תהקי
תירחאב' ושריפ דציכ ןכ םא .תולחנתהה תפוקתל זמר בקעי ירבדב ע"בארו ם"בשר ,רמולכ
?'םימיה

:םימיה תירחאב תוערו תורצ לע םג רבודמ הרותב
תעמשו ךיקולא 'ה דע תבשו םימיה תירחאב הלאה םירבדה לכ ךואצמו ךל רצב"
(ל ,ד םירבד) "ולוקב
;"אימוי ףוסב" :לאיזוע ןב ןתנויו סולקנוא

ךלוהו םיתשוחנב רסאנש רחא השנמ לש ותבושתל והושרד (ב"ה י"פ ןירדהנס ימלשורי) ל"זח
.םישקה השנמ ימיל םימיה תירחא ושרד הז םוקמב ,רמולכ .(אי ,גל ב"יהד) הלבב
תארקו םכתא יתיווצ רשא ךרדה ןמ םתרסו ןותיחשת תחשה יכ יתומ ירחא יתעדי יכ'
'םכידי השעמב וסיעכהל 'ה יניעב ערה תא ושעת יכ םימיה תירחאב הערה םכתא
(טכ ,אל םירבד)
;"אימוי ףוסב":סולקנוא
."אימוי ףוסב" :לאיזוע ןב ןתנוי
(די ,דכ רבדמב) 'םימיה תירחאב ךמעל הזה םעה השעי רשא ךצעיא הכל'
;"אימוי ףוסב" :סולקנוא
אלו ונארא' :רמאו דאמ ןיינעה קיחרה ךכלו ...איה חישמה תומיל תאזה האובנהו" :ן"במר
;"'בורק אלו ונרושא התע
."םהמ ארית אל ךייחב בורקב התע לבא" :ם"בשר

,רמולכ .םימיה תירחאל ןמזה תא עבוק אוה םנברוחמ םימע תמוקת לע רבדמ והימרישכ
:םלועה לכ עשוויי םימיה תירחאב
'םליע תובש תא בישא םימיה תירחאב היהו ...םימיה תירחאב באומ תובש יתבשו'
(טל ,טמ ;זמ ,חמ והימרי)
."לארשי תלשממ תחת הנייהת ןלוכו ,הצראב המואו המוא לכ בושת םימיה תירחאב" :ק"דר
."אימוי ףוסב" :םגרית ןתנוי

ףוס :ילולימ םוגרת ללכ ךרדב הלא לכ ומגרית םייתרוסמה םיימראה םימוגרתהש וניאר
ונא ןיאו חישמה תאיבל םוי לכב םיכחמ ונא ירהו .חישמה תומי ,ןימיה ץק :ל"זח ןכו ,םימיה
תירחא' ושריפ המל ?םימיה ץק גשומב ונווכתנ המל ןכ םא ,םלועה ימי ףוסל ואוב םיליבגמ
?חישמה תומי - 'םימיה

:םלועה תומיל תרוסמ דוע התייה (ב-א ,זצ ןירדהנס) ל"זחל
םויב ודבל 'ה בגשנו' :רמאנש ,בורח דחו אמלע ווה ינש אפלא תיש ,אניטק בר רמא"
ישילשה םויב םיימוימ ונייחי' :רמאנש ,בורח ירת :רמא ייבא .(אי ,ב היעשי) 'אוהה
תטמשמ תיעיבשהש םשכ :אניטק ברד היתוכ אינת .(ב ,ו עשוה) 'וינפל היחנו ונמיקי
:רמאנש ,הנש םיפלא תעבשל םינש ףלא טמשמ םלועה ךכ םינש עבשל תחא הנש
םוי (א ,בצ םיליהת) 'תבשה םויל ריש רומזמ' :רמואו ,'אוהה םויב ודבל 'ה בגשנו'
יבד אנת .(ד ,צ םש) 'רבעי יכ לומתא םויכ ךיניעב םינש ףלא יכ' :רמואו,תבש ולוכש
םיפלא ינש ,הרות םיפלא ינש ,והת םיפלא ינש ,אמלע יוה הנש םיפלא תשש :והילא
"ואציש המ םהמ ואצי וברש וניתונוועבו ,חישמה תומי
דובעשה לטביו תולגה הלכתו חישמ אוביש וניד הווה הרות םיפלא ינש רחאלש" :י"שר
ןיידעש ,ואציש המ ואציו םיפלא 'ד ףוסל חישמ אב אל ,וברש וניתונוע ליבשב לבא .לארשימ
."אובל בכועמ אוה

ויתורצ ,םלועה לש ומויק תא הטימשה תונש ששמו האירבה ימי תששמ ודמל ל"זח ,רמולכ
.חישמה תאיבל רתויב רחואמה ןמזכ םימיה תירחא לש גשומה תא ושריפ הז יפלו ,ויתוכרבו
ימי דוסו ,תבשה םויכ" - (ב ,הכ ארקיו) ''הל תבש ץראה התבשו' :קוספה לע ע"באר רמוא ךכ
המ םשל ךא .לאוגה תאיב ןהירחאש ,תורצ לש ןמז היהי םימיה ץקו ."הזה םוקמב זומר םלוע
,ןענכ ץראב ותלחנב טבש לכ לש ולרוג לע רבידש ןמזב וב חישמה תומי ץק תולגל בקעי שקיב
םינינועמ ויה אוהה ןמזבש רבתסמ ירהו ?םירצמב םתבש ימי תירחאב הילא תולעל םידיתעש
ףסוי עיבשה ךכ רחאו ,הב רבקיהל הצר אל בקעיש ,םירצמב םהירוגמ ץקב הנושארו שארב
.םירצממ םתא ויתומצע תא ולעיש ויחא תא

ירבדכ ,קלב תא עיגרהל ןיינועמ היה ןמזב ובש ,רבתסמ .םעלב לש םימיה תירחאב ןכו
לשומ םוקי םימיה תירחאב אלא ,באומל הער לארשי השעי אל קלב לש וימיבש ,ם"בשרה
השורי היהת התנכש םודא םגו ,תש ינב לכ רקרקיו באומ יתאפ ץחמי אוהו לארשיב לודג
.םימיה תירחאב באומ תובש תביש הזח הימרי ירהו ?ןווכתנ ןמז הזיאל .ליח השעיש לארשיל
.קלמעו ריעש ,באומ :םיערה וינכש םע ןיד לארשי השעי ובש ,רחא ןמזל ןווכתנ יאדו ןכ םא
רבדמ םעלבש דועב ,םימיה תירחאב לארשיל הנירקתש תוערו תורצ לע רבודמ םירבד רפסב
.םימיה תירחאב ויביוא לע לארשי לש םילודג תונוחצינ לע

םלועב תראפתלו םשל היהי ובש ,םימיה תירחאב לארשיל ריהזמ דיתע םיאיבנה םיזוח ןכ
:דוד תיבמ ךלמ ושארבשכ
לכ וילא ורהנו תועבגמ אשנו םירהה שארב 'ה תיב רה היהי ןוכנ םימיה תירחאב היהו'
ונריו בקעי יהולא תיב לא 'ה רה לא הלענו וכל :ורמאו םיבר םימע וכלהו .םיוגה
םיוגה ןיב טפשו .םילשורימ 'ה רבדו הרות אצת ןויצמ יכ ,ויתחראב הכלנו ויכרדמ
יוג לא יוג אשי אל תורמזמל םהיתותינחו םיתאל םתוברח ותתכו םיבר םימעל חיכוהו
.(ד-ב ,ב היעשי) 'המחלמ דוע ודמלי אלו ברח
ובשיו' :המלש לש רשואה ימי ריכזמה קוספ תפסותב ,הכימב המ תבחרהב תרזוח וז האובנ
ןויצ תביש תא הילא רשוק אוה ךשמהבו .'דירחמ ןיאו ותנאת תחתו ונפג תחת שיא
:אי קרפב הז ןויער ביחרמ והיעשי איבנה .(ז-א ,ד) התומצעתהו
הצע חור הניבו המכח חור 'ה חור וילע החנו .הרפי וישרושמ רצנו ישי עזגמ רטח אציו'
עמשמל אלו טופשי ויניע הארמל אלו 'ה תאריב וחירהו .'ה תאריו תעד חור הרובגו
חורבו ויפ טבשב ץרא הכהו ץרא יוונעל רושימב חיכוהו םילד קדצב טפשו .חיכוי וינזוא
...שבכ םע באז רגו .ויצלח רוזא הנומאהו וינתומ רוזא קדצ היהו .עשר תימי ויתפש
...דובכ ותחנמ התייהו ושרדי םיוג וילא םימע סנל דמע רשא ישי שרש אוהה םויב היהו
הרסו .ץראה תופנכ עבראמ ץבקי הדוהי תוצפנו לארשי יחדינ ףסאו םיוגל סנ אשנו
תא רצי אל הדוהיו הדוהי תא אנקי אל םירפא ותרכי הדוהי יררצו םירפא תאנק
ינבו םדי חולשמ באומו םודא םדק ינב תא וזבי ודחי המי םיתשלפ ףתכב ופעו .םירפא
.(אי והיעשי) 'םתעמשמ ןומע
לוכי םדא ןבש רתויב תולענה תודימ לעב ,דוד תיבמ ךלמ 'ה םיקי םימיה תירחאב ,רמולכ
החונמהו הבהאה ,םולשה חורב ,טפשמהו קדצה חורב ,'ה תארי חורב ןנוחמ היהי אוה .גישהל
.םירפאו הדוהי ,לארשי יגלפ ינש ןיב םולשו תויולגה ץובק היהי וימיב .םימעל סנכ דומעיו
ןומע ינבו באומ ,םודא ,םדק ינב ,םיתשלפ םיערה ונינכש ירבעל ופועי םידחואמ תוחוכבו
יאבצה ןבומב קזחתהל ךרוצ היהי יללכה םולשה גשויש דע ,רמולכ .םתעמשמל םירס םושעו
.ותוא דבכלו לארשי ינפמ אוריל םיוגה תא דמללו

גשומבו ,ךכל םימרוג םתעשב ויה םימיה תירחאב םילודגה םיעוריאה תא םיזוחלש ,ןבומ
הנוש ,שדח רבד םוקי הירחאשו ,םהימיב םייק היהש בצמה תירחאל ונווכתנ םימיה תירחא
.ץומא ןב והיעשי ןכו וניבא בקעי ןכ .םהה םימיב היהש הממ ירמגל

םהירחאו ,םלועב 'ה יטפשמ - 'ה ימי תירחא תא ןייצל האב םוקמ לכב םימיה תירחאש ,יאדו
ןידל ולאשוה תעו םוי ,רמולכ .'ה ןידכ 'ה םוי עודי ארקמב ירהו .השדח הפוקת ליחתת
עדי אל הווצמ רמוש' ;(גי ,א רתסא) 'םיתעה יעדי םימכחל ךלמה רמאיו' :הז ןיעמ .טפשמו
תלהק) 'וילע הבר םדאה תער יכ טפשמו תע שי ץפח לכל יכ .םכח בל עדי טפשמו תעו ער רבד
'םוי' יאדו .(גל ,בי א"יהד) 'לארשי השעי המ תעדל םיתעל הניב יעדוי רכששי ינבמ' ;(ו-ה ,ח
םוי ףדרנ םייניבה ימי תרישב ךכ .ןידה השעיי ובש ןמזה תעבהל רוציק ךרד חתפתה הז ןבומב
.הרצו טפשמ ,לרוגל

ץק םישלו ןודל 'ה םוקי ובש ןמז תעבהל םיאיבנב חיכש 'ה ןיד לש ןבומב 'ה םוי' לש גשומה
.םייקה ערה בצמל

;'רוא אלו ךשח אוה 'ה םוי םכל הז המל !'ה םוי תא םיוואתמה יוה' :רמוא (חי ,ה) סומע
(אי ,ב) לאוי ;'לפשו אשנ לכ לעו םרו האג לכ לע תואבצ 'הל םוי יכ' :רמוא (בי ,ב) והיעשי
לודגה 'ה םוי בורק' :רמוא (חי-די ,א) הינפצ ;'ונליכי ימו דאמ ארונו 'ה םוי לודג יכ' :רמוא
םוי הקוצמו הרצ םוי אוהה םויה הרבע םוי .רוביג םש חרצ רמ 'ה םוי לוק דאמ רהמו בורק
םויב םליצהל לכוי אל םבהז םג םפסכ םג ...לפרעו ןנע םוי הלפאו ךשח םוי האושמו האש
,זלק םיליהת) 'הב דוסיה דע ורע ורע םירמאה םילשורי םוי תא םודא ינבל 'ה רכז' ;''ה תרבע
.(ז

:בוטל ערה ןמ רבעמה לובגכ 'ה םוי ןיוציו שי
ןומלחי תומלח םכינקז ,םכיתונבו םכינב ואבנו רשב לכ לע יחור תא ךופשא ןכ ירחא היהו'
היהו .ארונהו לודגה 'ה םוי אוב ינפל םדל חריהו ךשחל ךפהיי שמשה ...וארי תוניזח םכירוחב
םידירשבו 'ה רמא רשאכ הטילפ היהת םילשוריבו ןויצ רהב יכ טלמי 'ה םשב ארקי רשא לכ
ןמ ולעו דחא שאר םהל ומשו ודחי לארשי ינבו הדוהי ינב וצבקנו' ;(ג לאוי) 'ארק 'ה רשא
לכ תא יתפסאו .ךברקב ךללש קלחו 'הל אב םוי הנה' ;(ב ,ב עשוה) 'לאערזי םוי לודג יכ ץראה
םויב ומחלה םויכ םהה םיוגב םחלנו 'ה אציו ...ריעה הדכלנו המחלמל םילשורי לא םיוגה
ינפל איבנה הילא תא םכל חלש יכנא הנה' ;(ז-א ,די הירכז) 'רוא היהי ברע תעל היהו ...ברק
תא יתיכהו אובא ןפ םתובא לע םינב בלו םינב לע תובא בל בישהו .ארונהו לודגה 'ה םוי אוב
.(דכ-גכ ,ג יכאלמ) 'םרח ץראה
:ןמקלדכ ,'םימיה תירחא' לש ןבומה תא ריבסהל הטונ תיארקמה הידפולקיצנאב
:תונוש תוארוה יתשב ארקמב אב הז יוטיב"
ןוגכ) ורוביד תעשב רבדמה ןווכתמ וילאש ,ללכב קוחר אל דיתע וליפאו אובל דיתעה .1
קלחבו היעשי 'ס לש ינשה קלחב םיבותכ המכב ותארוה ןכו ,טכ ,אל ;א ,טמ 'רב
;(הירכז 'ס לש ןושארה
."(תיגולוטאכסא הארוה) םימיה ץק ,םינורחאבש ןורחאה ןמזה .2
אוה הז תמועל .הנושארה ותארוה לע דומעל הסנמ (גרבשריה באז םייח) ךרעה לעב ןיא
הסנמ וניא ךא ,תונוש תועד לש םוכיס ןיעמ הב שיש ,הינשה ותארוה לע הבחרהב בתוכ
אלו ,ינושלה ונבומב אל ,'םימיה תירחא' יוטיבה לש קיודמה ונבומ תלאש תא רותפל םג
תעפשה הזב םיאורה םירקוחה תעד תא לבקל הטונ אוה ומוכיסב .ירוטסיהה ונבומב
.םדק ימע

:יגולוטכסאה ןבומה קר ןתנ תירבעה הידפולקיצנאב
וא "םינורחאה םיניינעה" 'וויב ןמ ,םינורחאה םיניינעה תרות) - םימיה תירחא"
םע לש םינורחאה םימיב הרקיש המ רבדב תועדהו תונומאה ,("םינורחאה םינמזה"
לע םירצמב האב הלואגה .הלואג - הבושת - תונערופ - אטח :לארשי ימי לש ,לארשי
לבא ;םיחישמ ןיעכ םהש ,םיטפושהו עשוהי ידי לע - ץראה שוביכ ימיבו ,השמ ידי
ץראלו םעל עיבמ אוהו - 'לארשי יהולא חישמ' דיוד אב ףוסל .תינמז אלא הניא םתלואג
לש ולבח" ,תונערופה :היתועבט לכב תלשלשה תקחרתמ ךכו .המילשה הלואגה תא
המע האיבמ הלואגהו ,הלואגל תמדוק הבושתה ,הבושתל תמדוק ,אטחה ירפ ,"חישמ
אוה ונמזו ,לארשי םע לש ותרכהב רחואמ גשומ אוה אבה םלועה .חישמה תומי תא
.חישמה תומי רחא
םימיה תירחאל הרותבש םימיה תירחא תא רושקל ץמאמ ןיא תוידפולקיצנאה יתשב
םימיה תירחא גשומה לש ותווהתה לע הדימע ןהב ןיא םג םצעב .םיאיבנה ראשו והיעשיבש
ילארשי וניא ןויערה םצעבש הרעשהה לבקל הייטנה ןהיתשבש רחאמ ,חישמ גשומה לעו
. (1)חישמ ארקיי םיטפושה דחא וא עשוהיו השמש ונאצמ אל םוקמ םושב ירהש .ירוקמ

םיאיבנה ירפסב םימיה תירחא ןוזח :ורמאמב לגס צ"מ 'פורפ לש ורבסה אוה ריהב רתוי
הנורחאה הפוקתה" איה םימיה תירחא ותעדל .(ח"ישת ירשת ,א תרבוח ,זכ ךרכ ץיברת)
רעביש לודגה ןידה םוי אוה ,'ה םוי'ב חתפת הפוקתה ...ץק ןיא דע ךשמיתש םלועה תודלותב
תחת לארשי תנידמ תוננוכתה ,לארשי תלואג אובת זא .םלועה ןמ העשרה תאו םיעשרה תא
תירמוח החלצה אובת ולוכ םלועלו לארשיל .דיוד תיבמ רוביגו קידצ טפוש ךלמ לש ןוטלש
:בתוכ אוה .םירחא םימעמ חוקל ןויערהש העדל דגנתמ לגס ."תחאכ תינחורו
,דוחייה תנומאמ עבונה ,םימיה תירחא לש הז רויצ םג ךכ דוחייה תנומא ומכ"
יממעה רויצה ךותל וסינכה םיאיבנה ...לארשי םע לש ותראפתו דחוימה ונינק אוה
לכ תא ףיקהל והוביחרהו ,יחצנו ינחור ןכות (המלשו דוד לש רשואה ימיל םיעוגעג)
הנומתה ,תישארב 'סבש הנומתה הפחר םיאיבנה יניע דגנ ...תורודה לכ תאו תושונאה
וידי ישעמ תא תיחשה םרטב ,ץראה לע םדאה ימי תישארב םלשהו בוטה םלועה לש
אטחב עקתשנ אוה ףא .'שודק יוגו םינהוכ תכלממ'ל רחבנש לארשי ףאו ...ארובה לש
העשרה רועיבב אלא הנקת תחשומה םלועל ןיא ןכלו .םהמ רתוי דועו ,םיוגה לככ
ועבטמש םדאל שדח בל תניתנב (לאקזחיו הימרי ירבדכ) וא ,םדאה בלמ אטחה תריקעו
םבוטל ובושי היאורבו האירבהו ,ידש תוכלמב םלועה ןקתי זא .ערב סאמיו בוטב רחבי
."םדאה אטחב ותחשנ אלש דע ירוקמה
יחישמה תוחתפתה רחא בוקעל רתוי הסנמ "לארשיב יחישמה ןויערה" ורפסב רנזולק .י 'פורפ
לאוגב יחישמה ןויערה תא ליחתמ אוה ךכיפל .םימיה תירחא לש ןבומה לע רשאמ יללכה
:ותעדל .השמב ,לארשי לש ןושארה
.(ב) "השמב תויוצמ ויה וללה הקוד ותוא ,חישמה ןמ םייאובנה םירויצב רקיעה"
:רמוא אוה והיעשי תואובנ לע
,'אוהה םויב' וא 'םימיה תירחא' םילמב היעשיב תונמוסמ תוטעומ תויחישמ תואובנ קר"
רשפא בור יפ לע ."םיקוחר םימיל" תנווכמ םתאובנש ,בורה יפ לע םיאיבנה םיזמרמ םהבש
.דאמ םיבורק םימיל אבנ היעשיש ,טילחהל
לש ותוישיאו ונמז יפלכ קפס םוש אלב םינווכמ ויה םייחישמה םידועיה ןמ הברה
ילארשיה ןוטלשה שדחמל תחא הנועבו תעב היקזח בשחנ ןכבו ...הדוהי ךלמ היקזח
,היקזח ימיב םייחישמה םידועיה ומייקתנ אלשכ ...תומואה ראש לש ינחורה שארהלו
...רחואמ רתוי ןמזל םתומייקתה תא - ומצע איבנה םג החד ,רשפאו - המואה התחד
.(ה) "דיתעב בהזה רותל הפיאשה אלא הניא םייחישמה םידועיה לש םרקיע ירה
'הש םייוניעהו םיישקה - ןידה ימי לש םפוס אלא םימיה תירחא יוטיבב תוארל ןיא ,רומאכ
הנושארו שארב הלואגו העושי לש הפוקת ליחתת םפוסבשו ,םיוגה תאו ומע תא םהב ןד
.'ה יכרד תא דומלל לארשיל ואוביש רחאל םייוגה םג ועשוויי ויתובקעבו ,ומע לארשיל

םירצמב תמ אוה ,(א ,טמ תישארב) בקעי לש ותכרבב םימיה תירחא יוטיבה אצמנ הנושארב
ףסוי אלו בקעי אל ,בערה תונש רחא הילא רוזחל ולכי אל המ םושמש ,ןענכ ץראל םיעוגעגב
ואושיש שקבמ אוה תוחפה לכל ,ויתובא ץראל רוזחל לוכי וניא יח םא ךא .םיטבשה ראש אלו
'הש ןענכ ץרא תא םהל קלחמ אוה וינבמ הדירפה תכרבב .ויתובא ירבקב והורבקיו תמ
.ותלחנב םהמ דחא לכ לש ודיתע הזוח אוהו ,וערזלו ול חיטבה

ןייצמ אוה הזה ןמזה תא ?החונמ ידיל הב עיגהלו ןענכ ץראב לחנתהל וינב ולכוי יתמ ךא
ץראל םהרבא לש ואוב םע ,המואה תחימצ םע ליחתה לבסה .'םימיה תירחא' לש ךיראתב
עברא םתא ונעו םודבעו םהל אל ץראב ךערז היהי רג יכ' ול חטבוה םירתבה ןיב תירבב .ןענכ
.(זט-גי ,וט םש) 'הנה דע ירמאה ןוע םלש אל יכ ,הנה ובושי יעיבר רודב' קרו .'הנש תואמ
אל ץראב' תורגה תלחתה םירצמל הדיריב האר יאדוו ;בקעיל העודי התייה יאדו וז האובנ
ירומאהש דע םירבדה וכשמיי ךכ רחא םג .םייוניעהו תודבעה הירחא ואובי םתסה ןמו ,'םהל
הצר 'םימיה תירחאב' יוטיבב ,רמולכ .המילש החונמ ידיל ועיגי וינבו ,ונוועב ץראה ןמ םלעיי
תושבגתההו תולחנתההו םייוניעה תומי ורבעיש רחאל וינבל הנירקתש תורוקה ןייצל בקעי
.ץראה ול החטבוהש העשב םהרבא הזחש יפכ ,וצראב םעכ החונמ ידיל ועיגיו םצראב וינב לש
ימי תירחאל וא ,םלועה ימי ףוס לש קוחרה ץקה דע קחרתהל ותומ תעשב בקעיל המ ירהש
תולגה ףס לע קר םיאצמנ םה ירה ?ןענכ ץרא תא ולחניש רחאל וינב לע אובל הדיתעש תולגה
.םעכ םצעתהל םהילע הבש ,הנושארה

יפכ ,קלב תא עיגרמ ,המחלמ םהב רגתהלו לארשי תא ללקל קלב ידי לע ןמזוהש םעלב םג
רחאל קר .םימיה תירחאב אלא ,באומב המחלמ לארשי השעי תעכ אל ,ם"בשרה הפי שפתש
.םודאו באומ םהיניב ,םיערה וינכש םע ןובשח השעי זא קר ,החונמ ידיל עיגיו וצראב לחנתיש
.באומ תא ושבכיו וששואתי םתירחאב קרו ,וכשמיי דוע לארשי לש לבסה ימי ,רמולכ

לשחתי לארשי םא ,םיקופקפ וססק ובלב .ומע לש וביט לע השמ דמוע םירצמ תאיציב
ןברוח האור אוה יניסב תירבה ירבדבו .וצראמ דוע הלגי אלש דע תימואלה-תיתדה ותרכהב
חיטבמ אוה הרהזא ירבד ךות ,םנמא .ויתווצמ תא השעי אלו 'הל עמשי אל לארשי םא ,תולגו
:קספיי אל לארשיו 'ה ןיב רשקה ,היהי אלש המ היהיש ,םהל
אל םהיביא ץראב םתויהב תאז םג ףאו ...םכיביא ץרא םכתא הלכאו םיוגב םתדבאו'
םהל יתרכזו .םהיהולא 'ה ינא יכ ,םתא יתירב רפהל םתלכל םיתלעג אלו םיתסאמ
םיהולאל םהל תויהל םיוגה יניעל םירצמ ץראמ םתוא יתאצוה רשא ,םינושאר תירב
.(המ-חל ,וכ ארקיו) ''ה ינא
וליחתי בושו ,םילילאה תדובע תובקעב אובתש תולג ינפמ םתוא ריהזמ אוה בוש ותומ ינפל
:םהילע םחרי אוהו 'ה לא ובושי דאמ םהל קיצי ביואהשכ ,םתירחאבו ןידה ימי - 'ה ימי
.ולוקב תעמשו ךיהולא 'ה דע תבשו םימיה תירחאב הלאה םירבדה לכ ךואצמו ךל רצב'
עבשנ רשא ךיתבא תירב תא חכשי אלו ךתיחשי אלו ךפרי אל ךיהולא 'ה םוחר לא יכ
;(אל-ל ,ד םירבד) 'םהל
תארקו םכתא יתיווצ רשא ךרדה ןמ םתרסו ןותחשת תחשה יכ יתומ ירחא יתעדי יכ'
.(טכ ,אל םש) 'םימיה תירחאב הערה םכתא
דע תוקספהב הכשמנ ,םייוניעו לבס םע הרושק התייהש ,תושבגתהו תולחנתה לש וז הפוקת
,חישמה ךלמל םיפצמה תופייע לש תולוק םיעמשנ איהה הפוקתה ףוסב .דוד לש ותפוקת
.עגיימה בצמל ץק םישיו אוביש

:תללפתמ הנח
;(י ,ב א"ש) 'וחישמ ןרק םריו וכלמל זע ןתיו ,ץרא יספא ןידי 'ה'
:ילעל רמוא םיהולאה שיא
ינפל ךלהתהו ןמאנ תיב ול יתינבו ,השעי ישפנבו יבבלב רשאכ ןמאנ ןהכ יל יתמקהו'
.(הל ,םש) 'םימיה לכ יחישמ
תורקפה ונייצש ,העבגב שגליפ תמחלמבו שיל ריעה שוביכב רבודמשכ ,םיטפוש רפס ףוסב
דוד ימיב .(הכ ,אכ ;א ,טי ;א ,חי םיטפוש) 'לארשיב ךלמ ןיא םהה םימיב' :רמאנ ,תינידמ
.תושבגתההו תולחנתהה ללכמ אציו םלועב המרוה ונרק .האלמ תואמצע ידיל לארשי עיגה
רכנ ינב' :דובכ תאריב וילא סחייתהל ודמל םינכשהו םיירוטסיהה תולובגל עיגה לארשי
ירבדש ,(זי ,דכ רבדמב) ע"באר ןייצמ הפיו .(המ ,בכ ב"ש) 'יל ועמשי ןזא עומשל ,יל ושחכתי
אוה דוד לע 'בכוכ ךרד' שרפמה יכ ,ובשחי תעד יריסחו" ףיסומ אוהו .דודל םיזומר םעלב
היה הז" :(טי ,םש) 'ריעמ דירש דיבאהו' :קוספה תא שרפמ אוה ךכ ."חישמה תאיב שיחכמ
."(זט ,אי א"למ) 'םודאב רכז לכ תירכה דע' :בותכ ןכ יכ ,באוי

שדקמ תיב לש םתובישחו ,לארשי תריבכ התשודק לע םילשורי לש התובישח תא שפת דוד
לכל הקדצו טפשמ השוע דוד יהיו' :ץראב טפשמה יתב תא רדיס אוה .שדוקה תדובע רודיסו
ךכיפלו ,וימי בורב ול ןתינ אלש המ ,םולשהו החונמה תא ךירעהל עדי אוה .(וט ,ח ב"ש) 'ומע
ךל דלונ ןב הנה' :ול אבינ איבנה .המלש :עבש תבמ חלצומה ונבלו ,םולשבא :דחא ונבל ארק
ןתא טקשו םולשו ומש היהי המלש יכ ,ביבסמ ויביוא לכמ ול יתוחינהו החונמ שיא היהי אוה
ב"שב .םדו רשבכ לודג היה ואטחב םג .לוכב התייה הכרבה .(ט ,בכ א"יהד) 'וימיב לארשי לע
ובש דע רובש הכ בלב רמאנ הזש ,הארנכ ךא .''הל יתאטח' רוציקב הטרחה תאבמ (גי ,בי)
םדאש רתויב הלודגה ,ואטח לע הטרחה .'תומת אל ךתאטח ריבעה 'ה םג' :ול רמאנ םוקמב
תיב ןינב תנכהלו םינפ ינינע ןוגראל שידקמ אה וימי תירחא .אנ םיליהתב תאצמנ ,בותכל לוכי
.שדקמה

,ברל םיה לע רשא לוחכ םיבר לארשיו הדוהי' :המלש ימיב ויה האלמה הכרבהו םולשה
דעו ןדמ ותנאת תחתו ונפג תחת שיא חטבל לארשיו הדוהי בשיו ...םיחמשו םיתשו םילכא
תרצותה רצוא תויהל הכפה לארשי ץרא .(ה ,ה-כ ,ד א"למ) 'המלש ימי לכ ,עבש ראב
דעב יאדו - 'בהז רככ םירשעו האמ' ,המלשמ לבקמ רוצ ךלמ םריח .םלועב לודגה תיאלקחה
םהילעש ,אובי ירבד לכ םלוש יאדו תיאלקח תרצותב .תיאלקחה תרצותה תקפסה ךשמה
ןתנ רשא ותמכח תא עומשל' ואב םלוכו םלועב לדג לארשי לש ומש .םיכלמ רפסב רפוסמ
.(דכ ,י םש) 'ובלב םיהולא

תעשב ומעל 'ה תכרבל תפומל ושמישו ,ומע תא 'ה דקפש הדיקפ ןיעמ ויה המלשו דוד ימי
.םהרבא ימיב וליחתהש םישקה םימיה תירחא ויה המלשו דוד לש םהימי ,רמולכ .ןוצר
לש םהיתולעמבו םחבשב םירצקמ י"הדו םיכלמ ,לאומש ,םיירוטסיהה םירפסהש ,הארנכ
,םתומדל .םהילע הקיפסמ הכרעה ןיידע התייה אלשו ,םנמזב ובתכנש םירבדכ ,המלשו דוד
,הרותה ירבד .םיבותכבו םיאיבנב םהילע אבומש הממ ףיסוהל שי הלא םירפסב תראותמש
.'ה ימי ,םישק םימי וליחתה בושו ,המלשו דוד רחא ומייקתנ ,ץראב םילילא תדובע וזחש
יבא דוד לש ותומדב םימיה תירחאל ,רמולכ .הלא םימי לש םתירחאל תופצל וליחתה םדגנכו
םהל החטבוהו לארשי ינב םע תירב תרכש םשכ ,םימלועל תירב ותא תרכ 'הש ,הכולמה תיב
.םישק םימיב תירבה תריכז

'ה ןיב דסחו הבהא לש ,םירוענ לש םימיכ קרו ךא ,השמב םג םעה רכזנ םישקה םימיב ,םנמא
הער תא םימ םלעמה היא ,ומע השמ םלוע ימי רוכזיו' :םיסנו םיתפומ לש םימיכו ,לארשיו
םהינפמ םימ עקוב ,ותראפת עורז השמ ןימיל ךילומ .ושדק חור תא וברקב םשה היא ,ונאצ
'םירצמ ץראמ התלע םויכו הירוענ ימיכ המש התנעו' ;(בי-אי ,גס היעשי) 'םלוע םש ול תושעל
'העורז אל ץראב רבדמב ירחא ךתכל ךיתלולכ תבהא ךירוענ דסח ךל יתרכז' ;(זי ,ב עשוה)
ןמ תימואל העושיל היפצ ןיאו .םימיה תירחא לש למסל היה דבלב דוד ךא .(ב ,ב הימרי)
לש ותומדב ריוצ םימיה תירחאב עישומה ךלמה .דוד תפוקתל םיעוגעג הב ועבוי אלש רצימה
.דוד

,תושק תוימלוע תועונת לש םימיב ומק םה .םיאיבנ ומק אל ימלוע טקש לש םינטק םימיב
,םיאטחה לעו תונוועה לע וחיכוה םה .וצראב םעה לש ומויקל הנכס היופצ התייה םהמש
דוד ימי שודיחב עגיה םעה תא ומחינו ,ותואמצע תא םינכסמו םעה ןמ בוטה תא םיענומש
עשוה איבנה הזוח ךכ .ילבבה סומלופב ךכו ירושאה סומלופב ךכ .ןידה ימי ץקב םירשואמה
:השקה הדיריה רחאל תוממורתהה ימי תא
ובוט לאו 'ה לא ודחפו םכלמ דוד תאו םהיהולא 'ה תא ושקבו לארשי ינב ובשי רחא'
.(ה ,ג עשוה) 'םימיה תירחאב
:לודגה יאלקחה עפשה תא םג 'תלפונה דוד תכוס' תמקה לא רשוק סומע
םירהה ופיטהו ערזה ךשמב םיבנע ךרדו רצקב שרוח שגנו 'ה םאנ םיאב םימי הנה'
ובשיו תומשנ םירע ונבו לארשי ימע תובש תא יתבשו .הנגגומתת תועבגה לכו סיסע
.(די-גי ,ט סומע) 'םהירפ תא ולכאו תונג ושעו םניי תא ותשו םימרכ ועטנו
רושא הרעתשה םהימיבש ,הכימו היעשי לש םה םימיה תירחא לש רתויב םירדהנה םירויצה
ותושארב ריעצה רודה לש ותוררועתהל תודוה ,םילשורי דיל סנה שחרתנו ,הדוהיו לארשי לע
:וילע רמוא (ו-ה ,ט) היעשי איבנה .דוד לש םיעודי םיווק וב ויהש ,והיקזח קידצה ךלמה לש
לע ץק ןיא םולשלו הרשמה הברמל .םולש רש דעיבא רוביג לא ץעוי אלפ ומש ארקיו'
;'םלוע דעו התעמ הקדצבו טפשמב הדעסלו התא ןיכהל ותכלממ לעו דוד אסכ
.(א ,בל םש) 'ורשי טפשמל םירשלו ךלמ ךולמי קדצל ןה'
יאדו .םימיה תירחאב דוד ןב לש ותומד תא רייצו והיעשי איבנה םמורתה והיקזח הארמל
תא ל"זח וכירעה ךכ .(אי םש) ...'ישי עזגמ רטח אציו' :דוד לע תונורכיזהו תורוסמה רואל
...גוגמו גוג בירחנסו חישמ והיקזח תושעל ה"בקה שקיב" :חישמה לש האובבכ היקזח
היקזחש" :י"שר) "היקזח ימיב והולכא רבכש לארשיל חישמ ןיא :רמאד לליה יברדמ יקופאל
דמעו' ;(אכ ,טכ לאקזחי) 'לארשי תיבל ןרק חימצא' :תואובנה לכ ורמאנ וילעו ,חישמ היה
.(ב ,חצ - א ,דצ ןירדהנס - "(ג ,ה הכימ) ''ה זועב הערו

:דוד לש ותומד תא ילבבה סומלופה יאיבנ םייחמ ןכ
טפשמ השעו ליכשהו ךלמ ךלמו קידצ חמצ דודל יתמקהו 'ה םאנ םיאב םימי הנה'
'ונקדצ 'ה וארקי רשא ומש הזו חטבל ןכשי לארשיו הדוהי עשות וימיב .ץראב הקדצו
;(ו-ה ,גכ והימרי)
ןהל היהי אוהו םתא הערי אוה דיוד ידבע תא ןהתא הערו דחא הער םהילע יתמקהו'
םהל יתרכו יתרבד 'ה ינא םכותב אישנ דוד ידבעו םיהולאל םהל היהא 'ה ינאו .הערל
םתוא יתתנו .םירעיב ונשיו חטבל רבדמב ובשיו ץראה ןמ הער היח יתבשהו םולש תירב
וירפ תא הדשה ץע ןתנו .ויהי הכרב ימשג ותעב םשגה יתדרוהו הכרב יתעבג תוביבסו
םלע תוטמ תא ירבשב 'ה ינא יכ ועדיו חטבל םתמדא לע ויהו הלובי ןתית ץראהו
.(זכ-גכ ,דל לאקזחי) 'םהב םידבעה דימ םיתלצהו
:רמוא אוה ,לארשי דוחיאו תושביה תואמצעה תייחת לע תורדהנה תואובנה רחאלו
ושעו ורמשי יתקוחו וכלי יטפשמבו םלוכל היהי דחא העורו םהילע ךלמ דוד ידבעו'
'םתוא היהי םלוע תירב םולש תירב םהל יתרכו .םלועל םהל אישנ ידבע דודו ...םתוא
.(וכ-דכ ,זל םש)
:רמוא אוה 'גוגמה ץרא גוג' לע
םימעמ תצבקמ ברחמ תבבושמ ץרא לא אובת םינשה תירחאב דקפת םיבר םימימ'
...םלכ חטבל ובשיו האצוה םימעמ איהו דימת הברחל ויה רשא לארשי ירה לע םיבר
.(זט-ח ,חל םש) 'היהת םימיה תירחאב
.וצראל בושי רבכ לארשישכ ,םימיה תירחאב - לארשיב גוג תמחלמ תא האור לאקזחי ,רמולכ
ךלמה היה אוהש ןייצל ידכ ,דודל דובכ ךותמ תורוד ךשמב היה יאדו חישמ םשל דודמ רבעמה
ימי לש םייסמה היהי םג אוהו ,םהרבא ימיב וליחתהש םינושארה לפשה ימי םייסש ,חישמה
ודמלי םיוגהש רחא ,בוט ולוכש םלוע םוקי םהירחאש ,םימיה תירחא - םינורחאה לפשה
לש עישומה היהי אוה ,םדאב בוט לכ וכותב זכירש אוה ,חישמה ךלמה דוד .'ה תוחרוא ונממ
:םחנמה איבנה רמוא ךכו .םלועה לכ עשוויי ובו הנורחאב לארשי
הווצמו דיגנ ויתתנ םימואל דע ןה .םינמאנה דוד ידסח םלוע תירב םכל התרכאו'
שודקלו ךיהולא 'ה ןעמל וצורי ךילא ךועדי אל יוגו ארקת עדת אל יוג ןה .םימואל
.(ה-ג ,הנ היעשי) 'ךראפ יכ לארשי
:ל"זחבו
.(ב ,חצ ןירדהנס) "רחא דוד םהל דימעהל אוה ךורב שודקה דיתע ,בר רמא הדוהי בר רמא"
דוד לש רהוזה ימיל תנווכמ םעלב תכרבבו בקעי תכרבבש םימיה תירחא - רומאה לכ רואל
'סב השמ תורהזאבש םימיה תירחאש דועב .הכימבו והיעשיבש םימיה תירחא ומכ ,המלשו
.העושיל םדוקהו ,לבסה אישל - ינשה דצל תנווכמ םירבד


:הרעה

רוזח
אל ,בר רמא" :חישמ היה השמש אל לבא ,םלועה ארבנ ימ ליבשב תועד שי ל"זחב
- (ב ,חצ ןירדהנס) "חישמל ,רמא ןנחוי 'רו ,השמל ,רמא לאומשו ,דודל אלא אמלע ירבא
ןאכמ םקוידב וקדצ אלו ."הרותה תא לבקל דיתע היהש ,השמ ליבשב - השמל" :י"שר
.ב קרפ רנזולק .י 'פורפ לש לארשיב יחישמה ןויערה האר .חישמ היה השמש