לאקזחי תונוזחב שדקמה תיב

במ-מ לאקזחי


ליק הדוהי :תאמ

ח"נשת ,ךוניחה דרשמ ,ךוניחבו ארקמב תונויגה :ךותמירבדבו הרותב םישרשומ ,םיאיבנה רתי לש םהיתונוזחל המודב ,לאקזחי תונוזח
יהולאה דועיהשכ ינוזחה ומלוע תא לאקזחי הנב םהיתודוסימ .ול ומדקש םיאיבנה
.החנמ וק ול שמשמ (ו ,טי תומש) "שודק יוגו םינהוכ תכלממ יל ויהת םתאו"

תינבת תא" םירצמ תאיצי רחאל יניסב האובנה הארמב תוארל הכזש השמל המודבו
תוארמב" לבבב הלוגה ןמ לאקזחי אבומ ,(ט ,הכ תומש) "וילכ לכ תינבת תאו ןכשמה
.ינוזחה שדקמה תא הארמב האור אוה הבו לארשי ץרא לא "םיהולא

"הדימה הנקו ודיב םיתשפ ליתפו תשוחנ הארמכ והארמ ,שיא" והוולמ הז ונוזחב
םיחנומב שומיש ךות - טורטורפב לאקזחי ראתמ לכירדא לש תונקיידבו ,(ג ,מ)
.וצראל הלוגה ןמ לארשי בוש םע הנבייש שדקמה תא - םידחוימ םיינכט

לש ונושלכ "ראובמו שרופמ" ושדקמ ןיא קדקודמהו טרופמה ורואית ףא לע ,םרב
םייונש םיינכטה ויחנוממ המכו ,(ד"לה א"פ) הריחבה-תיב תוכלהב ם"במר
.םהב םיאיקב ונא ןיא יכ ,םימכחה ןיב תקולחמב

ידי לע הנבנש שדקמה לש ותומדו ,רבדמב םקוהש ,השמ ןכשמ לש ותומדש הארנ
.ויניע דגנל ופחר ,לאקזחי לש וימיב ברחנשו ,המלש

,שדקמל ביבסמ םייוולהו םינהוכה תא תינוזחה ותנידמב ,לשמל ,ןכשמ לאקזחי
םירע הנומשו םיעבראב םייוולהו םינהוכה תא תרזפמה הרותה תווצמל דוגינב
הניכשה תונחמל ןווכמ הז שדח רודיסש קפס לכ ןיאו ,ץראה יבחרב תואצמנה
.הנחמה זכרמב רבדמה תפוקתב ןכשש ,ןכשמל ביבסמ ונחש היוולהו

חבזמ אוה ,ינוציחה חבזמה תא קר ראתמ לאקזחיש ןיוצי ,שדקמה ילכל רשאב
,לא-ירא םגו לא-רה םג ,והיעשי ירבד תובקעב הארנכ ,ויפב הנוכמ הז חבזמ .הלועה
ןחלושה ,ןוראה :שדקמה ילכ רתי לש םרואית תא ויתונוזחב םיאצומ ונא ןיא םלואו
רשאב .הרותב יוצמ קיודמה םרואית ירה יכ ,םראתל ןוכנל אצמ אלש ןכתי .הרונמהו
ל"זח תרוסמ יפל היהש השעמ ,ןוראה תא וזנגש רחאלש העדה ונל תיארנ ,ןוראל
ןויצ תביש ילודג ידי לע םכוס ,(הל קרפ 'ב םימיה ירבדב זמרנ םג אוהו) והישאי ימיב
דוע ורמאי אל" :והימרי תאובנ לע הזב וכמתסהש רשפאו ,ינש תיבל וריזחהל אלש
.(ז"ט ,ג) "דוע השעי אלו ודקפי אלו וב ורכזי אלו ,בל לע הלעי אלו 'ה תירב ןורא

יכ שרופמב םילשורי םש תא ריכזמ לאקזחי ןיאש ריעהל שי ,שדקמה םוקמל רשאב
ונוזחל הכז אוהש רמאנ םש ,'מ קרפב ןושארה קוספב רבכ ךכ ."ריעה" - היוניכב םא
רזוח אוה .םילשורי אלא - העידיה א"הב - ריעה ןיאו ,"ריעה התכה רשא" רחאל
איה ,ריעה לא ,המש אבומ אוה רמולכ ,"המש יתא אביו 'ה די ילע התייה" ןייצמו
,גמ) "םידקה ךרד הנופ רשא רעש" ךרד שדקמל הז ןוזחב רזוח 'ה דובכ םג .םילשורי
יאבב ...יתיאר רשא הארמה הארמכו" אצי ונממש רעשה ותוא ךרד שממ רמולכ ,(א
איבנהש ,ךכל ומרג םילשורי לש םידבכה היאטחש רשפא .(ג ,םש) "ריעה תא תחשל
םש הל קינעהל ןוכנל אצמו ,שדחמ םילשורי לש המש תא ונוזחב ריכזהל הצר אל
.(הל ,חמ) ויתונוזח רפס תא םייסמ אוה ובש םשה אוה ,"המש 'ה" :שדח

הירומה-רה אלא וניא ,ינוזחה שדקמה םקומ וילעש (ב ,מ) "דאמ הובג רה" וליאו
:םילהתב ררושמה רמאמכ ,ןויצ-רהל ןופצמ אצמנה
,דאמ ללוהמו 'ה לודג"
.ושדק רה וניהולא ריעב
ןויצ רה ץראה לכ שושמ ףונ הפי
.(ג-ב ,חמ םילהת) "בר ךלמ תיירק ןופצ יתכרי
ריע - הנבמכ" וילעו ,הובג רה לש ומורדל תאצמנ ריעהש לאקזחי ןייצמ ךכיפלו
.םורדמ רמולכ ,(ב ,מ) "בגנמ

דע ןברוחה ימיב הברחנ תילאירה ריעה ירה יכ ,"ריע הנבמכ" ןייצו איבנה קייד
.(ז ,זלק םילהת) "הב דוסיה דע ,ורוע ורוע" :היביוא ידי לע היתודוסיל

:ץומא ןב והיעשי לש ונוזחב ץוענ "דאמ הובג רה"ה לע לאקזחי לש הז ונוזחש הארנ
.(ב ,ב) "תועבגמ אשנו םירהה שארב 'ה תיב רה היהי ןוכנ םימיה תירחאב היהו"

ןיעמ" וב וסינכה קרו ,המלש ןינב תמגודכ ינשה תיבה תא ונב ןויצ תביש ילוע ,םרב
ןוזח רדגב ראשנ לאקזחי לש שדקמה רואית ךכיפלו ,"לאקזחיב םישרופמה םירבד
א"פ) הריחבה תיב 'לה ם"במר לש ונושלכ ,"תונבהל דיתעה ןינב" ,אובל דיתעל
.(ד"לה


ך"נתל תונשרפו םינויע ןכות