ותפוקתו חישמה ךלמה ןוזח לע

א"י קרפ והיעשי

ליק הדוהיהלוגב תינרות תוברתל הקלחמה ,'ז תואמצעה םוי תונייעמ :ךותמ

:תיצמת
וז האובנ דימעהל הסנמו וישעמ תאו חישמה ךלמה לש ויתונוכת תא ליק רקוס הז רמאמב
.וצראב לארשי תושדחתה תפוקת רואב


:הרפי וישרושמ רצנו ישי עזגמ רטוח אציו (א)
:'ה תאריו תעד חור הרובגו הצע חור הניבו המכח חור 'ה חור וילע החנו (ב)
:חיכוי וינזא עמשמל אלו טופשי ויניע הארמל אלו 'ה תאריב וחירהו (ג)
ויתפש חורבו ויפ טבשב ץרא הכהו ץרא יוונעל רושימב חיכוהו םילד קדצב טפשו (ד)
:עשר תימי ( -)
:ויצלח רוזא הנומאהו וינתומ רוזא קדצ היהו (ה)
:םב גהנ ןטק רענו ודחי אירמו ריפכו לגעו ץברי ידג םע רמנו שבכ םע באז רגו (ו)
:ןבת לכאי רקבכ היראו ןהידלי וצברי ודחי הניערת בודו הרפו (ז)
:הדה ודי לומג ינועפצ תרואמ לעו ןתפ רוח לע קנוי עשעשו (ח)
פ :םיסכמ םיל םימכ 'ה תא העד ץראה האלמ יכ ישדק רה לכב ותיחשי אלו וערי אל (ט)
פ :דובכ ותחונמ התיהו ושרדי םיוג וילא םימע סנל דמוע רשא ישי שרש אוהה םויב היהו (י)
םירצממו רושאמ ראשיי רשא ומע ראש תא תונקל ודי תינש ינדא ףיסוי אוהה םויב היהו (אי)
:םיה ייאמו תמחמו רענשמו םליעמו שוכמו סורתפמו (- -)
:ץראה תופנכ עבראמ ץבקי הדוהי תוצפנו לארשי יחדינ ףסאו םיוגל סנ אשנו (בי)
תא רוצי אל הדוהיו הדוהי תא אנקי אל םירפא ותרכי הדוהי יררצו םירפא תאנק הרסו (גי)
:םירפא (- -)
ןומע ינבו םדי חולשמ באומו םודא םדק ינב תא וזבי ודחי המי םיתשלפ ףתכב ופעו (די)
:םתעמשמ (- -)
םילחנ העבשל והכהו וחור םיעב רהנה לע ודי ףינהו םירצמ םי ןושל תא 'ה םירחהו (וט)
:םילענב ךירדהו (- -)
ץראמ ותלע םויב לארשיל התיה רשאכ רושאמ ראשיי רשא ומע ראשל הלסמ התיהו (זט)
:םירצמ (- -)

הכרצוהש האובנ לכ" (א) :םהו ,האובנה "הבתכנ" ויפל ןורקיעה תא םיעבוק ל"זח ירמאמ ינש
.(הבר םלוע רדס) הבתכנ - "הרותל הכרצוהש האובנ לכ" (ב) ;(א"ע ,די הליגמ) "הבתכנ - תורודל

וז האובנב זונגה דומילה והמ לואשל ונא םיאשר האובנו האובנ לכל סחיבש ןאכמ אצוי
,("הרותל הכרצוהש) הרותה ןיבל וז האובנ ןיב רשקה והמ וא - עמשמב ונרודל ףא - "תורודל"
.
(1) "(דבלב עשוהי רפסו) הרות ישמוח השימח אלא םהל ןתינ אל לארשי ואטח אלמלא" ירה יכ

םא ,דבלב א"י קרפב וננויע תא דחיינ ונא םרב ,תובר והיעשי אבינ ותפוקתו חישמה ךלמה לע
ןמ המכל תורוקמב שופיחב ונמצע םצמצנ .ויתויעב לכ לע קרפה תא תוצמל ונתעדב ןיא יכ
.ול ומדקש םיאיבנה ירבדבו ("הרותל הכרצוהש") הרותב הז ןוזחבש םיביטומה

םירואיתה דחאל בשחנ הז ןוזחש יפ-לע-ףאש ,ההימתמה הדבועל בל תמושת תונפהל שי
."חישמה" - וראות אלו "ךלמה" םש אל ללכ וב רכזנ אל חישמה ךלמה לש םייסאלקה

רשא 'ו קרפב "השדקהה ןוזח" ,והיעשי לש ןושארה ונוזח עקר לע ןבות תאז הקתשהש ןכתיי
רשא "תואבצ 'ה ךלמה" ,םלוע לש וכלמ ,יתימאה ךלמה ןיב יטמרדה דוגינה תא הזח וב
םיארוק םהו ול לעממ םידמוע םיפרש ,לכיהה תא םיאלמ וילושו אשנו םר אסכ לע בשוי" אוה
,ערוצמה היזוע ךלמה ןיבל - "!ודובכ ץראה לכ אלמ תואבצ 'ה ,שודק ,שודק ,שודק" :הז לא הז
וידגב םפש לע הטוע אוהשכ "אמט ,אמט" (המ ,ג"י ארקיו) ערוצמה ןידל םאתהב ,יאדווב ארוקה
.םיסומכ וראשנ איבנה לש וקומינו ומעט ,הרעשה אלא וז ןיא םרב .עורפ ושארו םימורפ

.ונקרפבש םיביטומהמ המכ לש םהיתורוקמ לע ןודנ התעו

:חישמה-ךלמה לש ואצומ (א)
רצנו ישי עזגמ רטח אציו" ,י קרפ םייתסמ ובש ,"רידא"ב לפונה "ןונבלה רעי" לש עקר לע
.(2) "הרפי וישרשמ

תעברא לכל אוה ףתושמ ,המ םושמ וב רכזנ אל ומצע דודש ,"דוד תיב" תוכלמ לע הז ןוזח
המכל הלוע תחא האובנ ירה" יכ ,אוה ונונגס יפל דחא לכ יכ םא ,קרפ ותואב ואבינש םיאיבנה
.
(3) "םיאיבנ המכל הלוע דחא ןונגס ןיאו םיאיבנ

:(זט-גי ,ז קרפ ב לאומש) איבנה ןתנ ידי לע דוד תיבל חטבוה הז דסח
ימשל תיב הנבי אוה"
- - - םלוע דע ותכלממ אסכ תא יתננוכו
- - - ונממ רוסי אל ידסחו
,ךינפל םלוע דע ךתכלממו ךתיב ןמאנו
".םלוע דע ןוכנ היהי ךאסיכ
:(י קוספ טמ קרפ תישארב) הדוהיל בקעי תכרבל םאתהב תאזו
הדוהימ טבש רוסי אל"
וילגר ןיבמ קקוחמו
הליש אבי יכ דע
".םימע תהקי ולו

:חישמה-ךלמה תונוכת (ב)
ירהו ,תולוגס-תונוכת שש דועבו "'ה חור וילע החנו" :האובנ לש יהולאה דסחב הכוז הז לשומ
:רדסה יפל ןה
'ה חור וילע החנו (א)
המכח חור (ב)
הניבו (ג)
הצע חור (ד)
הרובגו (ה)
תעד חור (ו)
'ה תאריו (ז)
התוא ןייצמו רזוח איבנהש דע ולצא הקזח הכ איה - "'ה תארי" - הנורחאה וז הלוגס-הנוכת
:י"שר שריפש יפכ ,"חור" ןושלמ "וחירהו" שרפנש ןיבו ."'ה תאריב וחירהו" :'ג קוספב תינש
ינב שיגרי הנבה טעמב" :רמולכ ,"חיר" ןושלמ ק"דרה יפל ושרפנש וא "'ה תארי חור אלמו"
יכ ,רמול ינוצר" ,"ויפ חור" ןושלמ ק"דר לש ויבא יפל ושרפנש וא "םיערהו םיבוטה םדא
עבש" ןיב תוירקיעהמ איה וז הלוגס-הנוכתש ונל רורב ירה ,"'ה תאריב היהי דימת ורוביד
."'ה חור וילע החנו" :האובנה תנתמ - הכוז אוה וב ירקיעה דסחה לע ףסונ ,"חורה תונתמ

:חישמה-ךלמה ידיקפת (ג)

.טופישה :הנושארו שארב
םעפו ,"טופשי ויניע הארמל אל" - ילילש ןפואב םעפ .םיימעפ הז ןוזחב רבודמ הז דיקפת לע
."םילד קדצב טפשו" - יבויח ןפואב

"בלל" האורהו "ץראה לכ טפושה" ,(טפוש ושוריפש) "םיהולא"ל ףתוש השענ אוה הז דיקפתב
םייניעל הארי םדאה יכ"
(ז קוספ זט קרפ א לאומש) "בבלל הארי 'הו

.החכותה :ינש דיקפת
ןפואב םעפו ,"חיכוי וינזא עמשמל אל" - ילילש ןפואב םעפ :םיימעפ הז דיקפת רדגומ בושו
."ץרא יוונעל רושימב חיכוהו" - יבויח

.עשרה תדמשה :ישילש דיקפת
:התמגוד ונעמש אלש ,הנימב תדחוימ הרוצב ראותמ הז דיקפת
ויפ טבשב ץרא הכהו"
".עשר תימי ויתפש חורבו
,ויתונוכת ןה ןהש רחאל ,"הנומאה"ו "קדצ"ה תטלשהל ומרגי וישעמש ,ונוזח תא םכסמ איבנהו
:ול שובל ןיעמ תווהמה
וינתומ רוזא קדצ היהו"
".ויצלח רוזא הנומאהו

:חישמה-ךלמה לש ותעפשהו ולעפ-םוחת ףקיה (ד)
:םימעה לכ לע טשפתת םא יכ ("ושדק רה"ב) דבלב לארשיב םצמצת אל ותעפשה
,אוהה םויב היהו"
,םימע סנל דמע רשא ישי שרש
ושרדי םיוג וילא
".דובכ ותחנמ התיהו
:ב קרפב ונאיבנ לש תיבה-רה ןוזחב ונעמשש המ תמגודכ
- - - םיוגה לכ וילא ורהנו"
- - - הרות אצת ןויצמ יכ
- - - םיוגה ןיב טפשו
"- - - םיבר םימעל חיכוהו
.הז תא הז םימילשמ תונוזחה ינש

:הרותב הלא תונוכתל תורוקמה (ה)
הרותב ןה ,"תינויזח"הו תירוטסיהה-תילאירה תואיצמב םישרש םנשי הלאה תולוגסו תונוכתל
טפושמ ןבורב תושרדנה תולוגסהו תונוכתה ןה ןה יכ ,םינושאר םיאיבנבש םירואיתב ןהו
:(אכ ,חי תומש) ורתי תשרפב םיארוק ונא ךכ ירה .לארשיב
:םעה לכמ הזחת התאו
ליח ישנא (א)
םיהולא יארי (ב)
תמא ישנא (ג)
.עצב יאנש (ד)
:םעל השמ הנופ (גי ,א םירבד) םירבד תשרפבו
:םישנא םכל ובה
םימכח (א)
םינובנו (ב)
.(4) םכיטבשל םיעודיו (ג)
:ךלמה תובוח ראש ןיב רמאנ (זי םירבד) ךלמה תשרפב וליאו
,ומע (הרותה רפס ונייה =) התיהו"
,וייח ימי לכ וב ארקו
- - - ויהולא 'ה תא האריל דמלי ןעמל
תאזה הרותה ירבד לכ תא רומשל
".םתושעל הלאה םיקוחה תאו
:כ ,זט םיטפוש תשרפב וניווטצנ ירה - "קדצה" תטלשהל רשאבו
ףודרת קדצ קדצ"
,ץראה תא תשריו היחת ןעמל
".ךל ןתנ ךיהולא 'ה רשא
(ג) ,המכח (ב) ,(ליח ישנא) הרובג (א) :ונקרפב תורכזנה תונוכתה בורש םירשאמ הלא תורוקמ
.לארשיב טפושה ןמ תושרדנה תונוכתה ןה ןה ,'ה תאריו (ד) ,הניב

וא "םיוגה לככ ונטפשל ךלמ ונל המיש" .טופישה - היה ךלמה לש וידיקפת ירקיעמש עודי
תביתכבש תדחוימה הבוחה תא ןיבהל לכונ ךכ ידי לע .(ו-ה ,ז א"מש) "ונטפשל ךלמ ונל הנת"
"ויהלא 'ה תא האריל" דומלל ותבוח תאו - ךלמה לע תלטומה ("הרות הנשמ") ינש הרות רפס
התטלשהלו הרותה תרימשל גואדל ודיקפתמ ירה יכ ,(ונקרפב םיימעפ תשגדומה הנוכתה איה)
.היקוח "תיישע" ידי לע

"דוד תיבל תואסכ טפשמל תואסכ" .לארשי יכלמ לכ הארנכ וקסע לעופב טופישב ,ןכ לע רתי
ותשקבו "תונוזה םישנה טפשמ") המלש ,(םולשבא=) דוד לע רפוסמ שוריפב .(ה ,בכק םילהת)
"םינורחא"ה םיאיבנה לש םתעיבתל דע טופישב וקסעש ,
(5) דועו ("ךמע טופשל עמוש בל"
:קדצ טפשמ טופשל הדוהי יכלממ
:'ה רמא הכ ,דוד תיב"
טפשמ רקובל וניד
(בי ,אכ הימרי) ".קשוע דימ לוזג וליצהו

:טפוש-לשומ-איבנ לש סופיט-בא (ו)
ןודא" ונתעדל שמשמ ,טפוש-לשומ-איבנ לעופב אוהש ,חישמה ךלמל סופיט-באכ ,םרב
ןיבו שיא ןיב" טופישב קסועה ,"םינפ לא םינפ ועדי" 'הש הכז רשא ,ונבר השמ - "םיאיבנה
תאנק אנקמה ,(וט רבדמב) םדימשמו םיעשרה תא חיכומה ,םויה לכ ךשמב (חי תומש) "והער
אל" :תיסיפ הרובגב םג ןנוחמהו ,(גועו ןוחיס) לארשי תומחלמ םחולהו ,(לגעה השעמב) 'ה
.(הנש םירשעו האמ לש ליגב) "החיל סנ אלו וניע התהכ

השמ לש ותוישיאב תויוצמ ,חישמה ךלמה ןחינ ןהב ,חורה תולוגסו תונוכתה לכ :םוכיסב
.ונבר

המכ לצא ,חישמה-ךלמה תא תכפוהה ,האלפומ הנוכת התוא םגש ונל המדנ ,ןכ לע רתי
:אוהו "ישונא-לע" והשמל ,םיידוהי אלה ארקמה ירקוחמ
ויפ טבשב ץרא תוכהל"
"עשר תימהל ויתפש חורבו
:רפוסמ (דל-הכ ,זט רבדמב) חרק תשרפב ירהש ,הרותב השמ לש ותומד רואיתמ החוקל
.לארשי ינקז וירחא וכליו םריבאו ןתד לא ךליו השמ םקיו

- - - הלאה םיעשרה םישנאה ילהא לעמ אנ ורוס :רומאל הדעה לא רבדיו"
,הלאה םישעמה לכ תא תושעל ינחלש 'ה יכ ןועדת תאזב :השמ רמאיו
.יבלמ אל יכ
,םהילע דקפי םדאה לכ תדקפו הלא ןותמי םדאה לכ תומכ םא
!ינחלש 'ה אל
םתא העלבו היפ תא המדאה התצפו 'ה ארבי האירב םאו
םייח ודריו םהל רשא לכ תאו
"!'ה תא הלאה םישנאה וצאנ יכ םתעדיו הלאש
:ךישממ בותכהו
".םהיתחת רשא המדאה עקבתו הלאה םירבדה לכ תא רבדל ותולככ יהיו"
שולש "ץרא" הלמה האב "המדא"ו "לואש" םילמה םוקמבש אלא ,סנה תוטרפב ראותמ הז ירחאו
.(!) םימעפ
- - - ץראה םהילע סכתו - - - םהיתב תאו םתא עלבתו היפ תא ץראה חתפתו"
"!ץראה ונעלבת ןפ ורמא יכ ,םלקל וסנ םהיתביבס רשא לארשי לכו
(!'ה םע תא םתימה םתא" :הדעה לכ םיננולתמ 'ו קוספ ,זי קרפבו)

םתיממ "ויתפש חור"בו "ויפ טבשב" םיעשר הכמ םיאיבנה ןודא דציכ תיסאלק המגוד ןאכ
."ץראה יפ" - הנימב תדחוימ "האירב" תועצמאב

תועמשמב םינשרפה בור ידי לע תשרפתמה ,היעשיב קוספבש "ץרא" הלמה םגש ונל המדנ
תועצמאב םיעשרה תא הכמ וא "ץרא"ל ונייה ,הטושפכ ילוא שרפתהל הלוכי - "ץירע"
םג ןאכמו - הז ונוזח תעשב איבנה יניעל תפחרמ חרק-השמ תשרפש אופא ןכתי ."ץראה"
- "ץרא"בו "עשר"ב שומישה
ויפ טבשב ץרא הכהו"
".עשר תימי ויתפש חורבו
לע ,קדצה תטלשהל השמ לש ןושארה והשעמ ,ירצמה תאכה תא םג וראית ל"זח .דועו תאז
ינגרהלה" :ד ,ב תומשל י"שר ידי לע ,עודיכ ,אבומ הז שוריפ ."שרופמה םשב וגרהש" ךכ ידי
:דל ,א הבר-תומשמ חוקל אוהו ,"רמוא התא
?וגרה המב - "ירצמה תא ךיו"
,ףורגאב והכה :רמא רתיבא 'ר -
.וחומ תא איצוהו לטנ טיט לש יפורגמ :םירמוא שיו
:רמאנש ,וגרהו םשה תא ריכזה :ירמא ןנבר
."רמוא התא ינגרהלה"

:'ה חור וילע החנו (ז)
,יהולא דסחכ התוארל שי הלוגס איהשמ רתויש האובנה איה - הנושארה "ותנוכת"ל רשאב
:וט ,חי םירבדב לארשיל חיטבה 'הש קר אלש רומאל שי - 'ה ריחב הכוז ול
(השמל המוד ונייה=) ינמכ ךיחאמ ךברקמ איבנ"
,ךיהולא 'ה ךל םיקי
"!ןועמשת וילא
ןירדהנס=) ךמסומה לודגה ןידה-תיב תרוסמה יפל םהו ,השמ ימיבש םינקזה םיעבש םג םא יכ
:(הכ ,אי רבדמב) השמ לע רשא "חורה" ןמ םהילע לצאנש ךכל וכז ,ןושארה (הלודג
חורה םהילע חונכ יהיו"
".ופסי אלו ואבנתיו
.("'ה חור וילע החנו" - "חורה חונכ" םייוטיבה םיליבקמ)

.האובנל וכז - (אי ,ז ב"מש) "לארשי ימע לע - - יתיווצ רשא" םיטפושה ןמ המכ םג
:האובנל וכז םינושארה (לעופב םיטפושה) םיכלמה תשולש ףא

;םיימעפ תיבמופה ותואבנתה לע רפוסמו .(אי ,י א"מש) "םיאיבנב לואש םגה" - לואש (א)
:(י-ט ,י א"מש) לאומש תותוא ומייקתה תע ,הנושארה םעפב
- - - רחא בל םיהולא ול ךופהיו"
םיהולא חור וילע חלצתו
".םכותב אבנתיו
:(דכ-גכ ,טי א"מש) לאומש ידי לע המרב בושו ,ונממ ותוכלמ תעירק רחאל - היינשה םעפבו

יב רבד 'ה חור - דוד (ב)
.(ב ,גכ ב"מש) ינושל לע ותלמו
.(6) (ה ,ג א"למ) הלילה םולחב המלש לא 'ה הארנ ןועבגב - המלש (ג)


חישמה-ךלמה לש ותפוקת לע

םימלוע םולש (א)
םלועה-םולש לע לשמכ םשרפנש ןיבו (ן"במר) םטושפכ וננוזחבש ח-ו םיקוספה תא שרפנש ןיב
:ןוזחהש רורב ,(ם"במר)
ןתפ רוח לע קנוי עשעשו"
".הדה ודי לומג ינועפצ תרואמ לעו
:(וט ,ג תישארב) אטחל ומדקש םימיל ,ןדע ןג ימיל הרזח אוה
השיאה ןיבו ךניב תישא הביאו"
".הערז ןיבו ךערז ןיבו
:(ו ,וכ ארקיו) תירבה תשרפבש הכרבה ירבדל םאתהב אוה םולש לש הז ןוזח
דירחמ ןיאו םתבכשו ץראב םולש יתתנו"
ץראה ןמ הער היח יתבשהו
".(7) םכצראב רבעת אל ברחו

תויולג ץוביק (ב)
לע) וילע הלוע וננוזחש אלא ,"םירצמ ץראמ ותולע םוי" תא ריכזמ תויולג ץוביק לש הז רואית
."ךיתובאמ ךברהו ךביטיהו" :(י-ב ,ל םירבד) ךרבתי ותחטבהכ ,ופקיהב (םירצמ תאיצי רואית
ףוס םי תעירק - הנושאר הלואגב - םש (א)
!תרפ רהנ אוה - "רהנ"ה םג םא יכ "םירצמ ןושל" תמרחה קר אל - ןאכ וליאו
תחא ץראמ - םירצמ תאיציב (ב)
:(!"םיה ייא" ךכל ףסונו) םימע העבשמ - הדיתעה הלואגב וליאו

.(8) םיה ייאמו תמחמו רענשמו םליעמו שוכמו סורתפמו םירצממו רושאמ

שוביכ (ג)
רסאנ םירצמ ילוע לע .ושבכל "םירצמ ילוע"ל רתוהש חטשה לע ופקיהב הלעי שוביכה ףא
:הדיתעה הלואגב וליאו ,ןומע ינבבו באומב ,םודאב המחלמ תורגתהל
םדק ינב תא וזבי ודחי"
םדי חולשמ - באומו םודא
".םתעמשמ - ןומע ינבו
לש ותאובנל םאתהב היה ,"םירצמ ילוע"ל שרופמב רסאנש ,תונורחאה תוצראה שולש שוביכ
:(חי-זי ,דכ רבדמב) םעלב - "ןיעה-םותש"
בורק אלו ונרושא
לארשימ טבש םקו
.(9) תש ינב לכ רקרקו
ויביא ריעש השרי היהו
התע אלו ונארא
בקעימ בכוכ ךרד
באומ יתאפ ץחמו
השרי םודא היהו
!ליח השע לארשיו

םילואגה ךרד (ד)
ושחרתהש םישעמל םאתהב אוה "המי םיתשלפ ףתכב ופעו" :בותכה לש ותישאר ףאש ןיוצי
.םהל דוגינב םג לבא - םירצמ תאיציב

."םירשנ יפנכ לע םכתא אשאו" :םירצמ תאיציב בותכ - "ופעו" :םאתהב

םחנ אלו" :םירצמ תאיציל דוגינב "םיתשלפ ץרא ךרד" ונייה ,"המי םיתשלפ ףתכב" :דוגינב
.
(10) "םיתשלפ ץרא ךרד םיהולא

הפוקתה לש ינחורה הייפואל (ה)
:(ימלועהו ימינפה םולשל ףסונ) ינחורה בצמה ,הפוקתה לש ינייפואה רכיהה ןמיס תא ןייצנ
'ה תא העד ץראה האלמ יכ"
".םיסכמ םיל םימכ
ילא הז") םירצמ תאיצי תעשב לארשי אצמנ היה וב ,ינחורה בצמל הרזח אלא וניא הז רואית
יניס רה דמעמ תעשב ,("-- -- -- לאקזחי האר אלש המ םיה לע החפש התאר" :"והונאו
.
(11) ןכשמה תכונחבו

הדיתעה הלואגב וליאו תפלוחו תיארע וז תינחור תואיצמ התיה םירצמ תאיצי תעשבש אלא
:(טכ ,אי רבדמב) תדמתמל וז תינחור תואיצמ ךפהית
םיאיבנ - 'ה םע לכ ןתיי ימו"
".םהילע וחור תא 'ה ןתיי יכ
:תדמתמ תואיצמל וננוזחב תכפהנ - השמ לש וז ותלאשמ
'ה תא העד ץראה האלמ יכ"
" .(12) םיסכמ םיל םימכ
הרותב הישרוש לכב הרועמ והיעשי לש וז ותאובנש ,םכסל ונל רתומש הארנ רמאנה רואל
ול תשמשמ - השמ - ןושארה לאוגה לש ותומד ,ןכ לע רתי .והומדקש םיאיבנה ירבדבו
עקר ול תשמשמ םירצמ תאיציש םשכ ,"םימיה תירחאב" לאוגה לש ותומדל סופיט-בא
:הנושארה לע הפקיהב הלועה "הנורחאה הלואגל"
"-- -- -- ךיתובאמ -- -- -- ךביטיהו"
:ונוזחמ והצק ספא תוארל וניכזש םשכ :םייסנו
ץבקי הדוהי תוצפנו לארשי יחדינ ףסאו"
".ץראה תופנכ עבראמ
:"ונתלואג תחימצ תישאר" לש םיינחורה רכיהה ינמיס תא בורקב תוארל הכזנ ןכ
'ה תא העד ץראה האלמ יכ"
".םיסכמ םיל םימכ


רוזח ."לארשי ץרא לש הכרע" ,אוהש רמאנ עשוהי רפסל רשקב .ב"ע ,ב"כ םירדנ .1


רוזח .הז קוספל ם"יבלמ האר .2


לא ודחפו םכלמ דוד תאו םהיהולא 'ה תא ושקבו לארשי ינב ובשי רחא" :(ה ,ג) אבינ עשוה .3
"םימיה תירחאב ובוט לאו 'ה

ויתסרהו ןהיצרפ תא יתרדגו תלפנה דיוד תכס תא םיקא אוהה םויב" :(אי ,ט) סומע ןכו
"םלוע ימיכ היתינבו םיקא

לשומ תויהל אצי יל ךממ הדוהי יפלאב תויהל ריעצ התרפא םחל תיב התאו" :(א ,ה) הכימ ןכו
רוזח ."םלוע ימימ םדקמ ויתאצומו לארשיב


רוזח .ח ילשמ האר .4


רוזח ."םש טופשי רשא אסכה םלואו" :ז ,ז םש דוע הוושהו ;ט ,ג א"למ .5


וננוזחב תויונמה חישמה-ךלמה לש תוירקיעה תולוגסהו תונוכתהש ריענ וז תונמדזהב .6
:(גכ ב"מש) "םינורחאה דוד ירבדב" םג תויוצמ

לע םקה רבגה םאנו
.לארשי תורמז םיענו
ישי ןב דוד םאנ
בקעי יהולא חישמ
.ינושל לע ותלמו
לארשי רוצ רבד יל
יב רבד 'ה חור
לארשי יהולא רמא
האובנ
םיהולא תארי לשומ
תובע אל רקב
_
קידצ םדאב לשומ
שמש חרזי רקב רואכו
.ץראמ אשד רטממ הגנמ
רהוז רואת
ותפוקת
_לא םע יתיב ןכ אל יכ
יל םש םלוע תירב יכ
- - - הרמשו לכב הכורע
תויחצנ
ותיב
_םהלכ דנמ ץוקכ לעיילבועשרה תדמשהל דע
רוזח .הקדצב תועבגו םעל םולש םירה ואשיי .טפשמב ךיינעו קדצב ךמע ןודי :ג-ב ,ב םילהתב ןכו


שמרו םימשה ףוע םעו הדשה תיח םע אוהה םויב תירב םהל יתרכו" :כ ,ב עשוהב ןכו .7
רוזח ."ץראה ןמ רבשא המחלמו ברחו תשקו ,המדאה


רוזח .םיה ייא ללוכ ,םימע העבש ןאכ ירה - םירצמ לש זוחמ איה סורתפ םא םג .8


רוזח .הלבקהה המלש היהת ןכ םאו ,םדק ינב ונייה תש ינבש ןכתי .9


:"הפוקתה ןוזח" לש תיתורפסה ותרוצל .10
תוטלובה תא קר ןייצנ .ןלוכ ןאיבנ אלו - הרותל הז וננוזחמ תויתורפסה תוליבקמה ןה תובר
ומעטתו ומאיבת" :"םיה תרישמ" תוחוקלה) "תונקל ודי תינש 'ה ףסוי" ,"ישדק רה" :רתויב
יכ" :םיה תרישמ תעפשומ (בי) אבה קרפב םילואגה תריש םג ןכ .("תינק וז םע" ,"ךתלחנ רהב
ןינועמהו .ת"מא יקרפב הז וננוזחל תוליבקמה ןה תובר .'וכו "השע תואג יכ" ,"הי תרמזו יזע
רוזח .ו ךרכ תילארשיה הנומאה תודלות ,ןמפיוק .י לצא ןתוא אוצמל לכוי


:הז ןיינעב תודחא תואבומב קפתסנ .11
שאה ךותמ רבדמ םיהולא לוק םע עמשה
;(גל ,ד םירבד) ?יחיו התא תעמש רשאכ
,חכ ארקיוב הכרבה אישו ;ןכשמה תכונח תעשב (גצ ,ט ארקיו) "םעה לכ לא 'ה דובכ אריו"
רוזח ."םככותב ינכשמ יתתנו" :אי


רוזח .ם"במרהל םיכלמ תוכלה ףוסב חישמה תומי לש אלפנה רואיתה תא הוושה .12


ך"נתל תונשרפו םינויע ןכות