(ו"כ קרפל) ויטפוש ינפל הימרי


ןייטיוג בד המלש

הרומלו ךירדמל "םינויע" ,והימרי רפס לע תוסמ יתש :ךותמ
ח"ישת רעונו םידלי תיילעל הקלחמה תידוהיה תונכוסה תאצוה

א

 םילמב לולכ הברה .רבדה היה "הדוהי ךלמ והישאי ןב םיקיוהי תוכלממ תישארב"
 הפוקת התואבכ רבשמ תעשו הרצ תע הדוהי םע האר אל תורוד הז יכ .הלא תוטושפ
 האלמ ןיידע .זחאוהי ויחא תחת הכנ הערפ וכילמהש ,םיקיוהי תכלממ תליחת לש
 ךלמה ,םעה לע בוהאה ויבא לע (ה"כ ה"ל ,'ב םימיה ירבד) םידפסהו תוניק ץראה
 לח וידי לעו וימיב רשא ,(ו"ט ,ב"כ הימרי) םיטושפה םייחה תוחרא לעב קידצה
 יאדווב הררוע רשא הדבוע - ,וימי ימדב הפסנ רשאו ,תידוהיה תדב לודג ןוקית
 לש דבכה שנועה .םיהולאה יניעב אוהה ןוקיתה רשי םנמא םא ,קפסה תא םיבר לצא
 לע ילכלכ ץחל ףיסוה .ץראה לע ירצמה חצנמה ליטהש ,בהז רככו ףסכ רככ האמ
 לע הלעש ,שדחה ךלמה :הלא לכמ עורגו .תימינפה הכובמה לעו תינידמה הלפשהה
 ותיב הנובה" ,םיללעמ ער שיא אצמנ ,ומעלו ול יופצ יתלב ןפואב הכולמה אסכ
 תא אלמ" 'ד ,ד"כ 'ב םיכלמ ירבדכ רשא ,שיא "טפשמ אלב ויתוילעו קדצ אלב
 תומב הנש שמחו םירשע ןב היה ןכש ,רוכבה ןבה היה םיקיוהי ."יקנ םד םלשורי
 "ץראה םע" םא ךא .שולשו םירשע ןב קר היה זחאוהי ומדוקו ויחאש העשב ,ויבא
 חינהל שי ,('ל ,ג"כ 'ב םיכלמ) לודגה ויחא םוקמב ריעצה ןבה תא וכילמה
 אסכ לע הלעש םדוק דוע םעה יניעב ורשי אל ןהיתש וא ויתופקשה וא ויתודימש
 לע לביקש ינפמ הרואכל ,ויחא תחת וכילמה הכנ הערפש ול ער ןמיסו .הכולמה
 רבדל םידי שיו ,ץראה לע ליטה הערפש ,דבכה "שנועה" ימד תא שוגנל ומצע
 ללכב וא ,ויבא תומ רחאל ויתחת ויחא תא וכילמהש םישנאה תא קליס םיקיוהיש
 לע םיקיוהי הלעש רחאל .םירצמל תדבעושמ התייהש ,ותוינידמל דגנתהש ימ תא
 וניעש רחאמו ,תוצירעב טלשש ,םג ןבומ ,ביואה שבוכה לש וחוכמ הכולמה אסכ
 תודגנתהש רשפא ,(ז"י ,ב"כ הימרי) הצורמו קשוע ,עצב לע קר ויה ובלו
                     .םימד תכיפש ידיל האיבה ונוטלשל

 תורש לש הנש הרשע הנומש וירוחאמ ויה רבכ רשא ,הימרי ליבשבש ,אופא המת ןיא
 לש הפוקת איהה תעה התייה ('ג ,ה"כ הימרי) והישאי ימיב ומעל קסופ יתלב
 םינשה ךשמב ,ררבתה רשאכ ,רתויב המצע וז תוליעפו ,תרבגומ תיאובנ תוליעפ
 לע הטילשכ רושא תא תשרל הדמע םידשכה תוכלמ יכ ,םיקיוהי תכלממ לש תונושארה
 וא וז המויא הדבועב ריכהל םא ,טילחהל ךירצ היה הדוהי םעו ,ולוכ חרזמה
 'יע) תיאובנה ותלועפ לכ לש עירכמה בלשה עיגהש ,ןיבה הימרי .תואיצמב דורמל
 תירבלו םעב הלודג הבושתל רפס תאיצמ המרג והישאי ימיבש םשכו .(ה"כ קרפ
 לע התע דע םאשנש םירבדה תא הימרי התע הלעה ךכ ,ויהולא ןיבל וניב השדח
 לועפל הקיפסה אל דבלב תישיאה ותעפוהש םוקמב ולעפי רפסה ירבדש הוקתב ,בתכ
 ,ובלב קפס שיש אוה יעבט ,רבדמ איבנה תא האור םעהש ןמז לכ ירהש ,(ו"ל קרפ)
 רפס וינזואב ארקנש העשב םלואו ,ויפב םיהולא רבד וא וילא רבוד םדא םא
 ורפס תא רביח הימרי .םטושפכ םירבדה תא לבקל ,המימתה העדה הטונ ,םיהולא
 י"ע רפסה ארקנ ,יעישתה שדוחב ,תישימחה ותנשבו ,םיקיוהי ךלמל תיעיברה הנשב
 ,תוערואמהש ,החנהל םידי שי םלואו .'ה תיבב םעה לכ ינזאב הירנ ןב ךורב
 תביתכ םדוק ולח ,ו"כ קרפ יפל "םיקיוהי תוכלממ תישארב" הימרי תא ורקש
 .ורבחל ןויערה תא ובלב ונתנש הלא תוערואמ אקוד ויה אל םא ,עדוי ימו ,רפסה
 תא הקיסעה אל ןיידע ,ו"כ קרפב וילע רפוסמש ,לודגה דמעמבש ,רכינ םוקמ לכמ
 לע בבס לכה אלא ,ואל םא לבב לש התורמב ריכהל םא ,תינידמה הלאשה תוחורה
 אופא שי.םיקיוהי ךלמה לש ותילע רחאלש ,תיתדהו תירסומה ,תימינפה הכובמה
 ינפלו שימכרכב הכנ הערפ לש ותלפמ ינפלש םייניבה תפוקתב הרק ערואמהש חינהל
 לכ .םיקיוהי תוכלמל תישילשה הנשב רמולכ ,ויבא אסכ לע רצאנדכובנ לש ותיילע
 היה הז ןכא .רבד לופיי ךיא ,תוארל םתמישנ תא זא ורצע קיתעה חרזמה יבשוי
 םעה לא הימרי שגינ תאזכ תעל .הבושתלו תוררועתהל ,שפנ ןובשחל םיאתמ ןמז
       .הנש האמ הז והומכ דוע עמש אל הדוהי םע רשא ,'ה רבד וילא אשנו


ב

                            :ערואמה יטרפ ולאו
 ילוא - 'ה תיב רצח לא הדוהי ירע לכמ םישנא וצבקתנ רשאכ ,םע תרצע םויב
 :הושה) םילגרה תחאב ,יתעדל ,תמאל רתוי בורק ,וא ,('ט ,ו"לב ומכ) םוצ םויב
 הימרי שקבתנ - ('ג ,'א ,'א לאומשל 'ב ,'ז קרפבו 'ב קוספב 'ה תיב תווחתשהל
 .המואה ללכ ינפב (רבד ערגת לא :רמאנ ןכ לע) תנכוסמה השקה ותוזח תא איבהל
 ןתינ ו"ט - 'ג 'ז קרפב וליאו ,םירצק םיקוספ השולשב ןאכ זמרנ וירבד ןכות
 יללכה ונכת ורכזנ אלא ,ואולמב אבומ וניא םש םג םלואו ,הבחרה רתיב ומואנ
 ךורב וריכזמל ורסמנו איבנה לש ונורכיזב ועקתנש יפכ ,תודחא תונונש תורמימו
 שיגדמ אוה ,הברדא :תושדח ויה אל איבנה לש ויתועיבת .(ח"י ,ו"ל) הירנ ןב
 ןיב קדצ טפשמ :ןהו ,וימדוק םיאיבנה לש םירבדהו תורותה לע אלא רזוח וניאש
 אלא :הרז הדובעמ תוקחרתהו ,שלחל בל תמושת ; ולוכ רוביצבו והערל שיא
 בושש ןמזב ,םיקיוהי ךלמה לש תישילשה הנשב תדחוימ תועמשמ הלא תושירדלש
 ןמזבו (ח"י ,ז) םינוש םילאל םיכסנ ךסהלו םימשה תכלמל םינוכ תושעל וליחתה
 םלואו .טפשמ בהואה קידצה ויבאמ ךפהה אוהש חיכוהל קיפסה רבכ שדחה ךלמהש
 ,שודקה םוקמה םצע דגנ םיטוב םירבד חיטהש היה הימרי לש הז ומואנב רקיעה
 ךפה ,הנש תואמ עברא הז המואה שדקמ היהש ,םילשוריב שדקמה תיב .רביד ובש
 והישאי לש וינוקית ןמזב וברחנו וללוחש רחאל ,דיחיה ושדקמל םג והישאי ןמזב
 "הדוהי ירע" לכש אופא אלפתהל ןיא .הדוהיו לארשיב םירחאה םישדקמהו תומבה לכ
 הווקמ אוה היה הקוצמו הרצ תעשבש אל ףאו םילשורי לש שדקמב תווחתשהל ואב
 םשכ ,ץראה ינפ לעמ החמי 'ה לכיהש ,זירכהל הווצמ הימרי הנהו .הזועמו המואה
 םירבדשכ ,םהה םימיב .ותעשב ברחנ ,הליש ,לארשי םע לש םודקה השדקמש
 השעמב ןייע) ,התלועפ תא לועפל היושעה הללקכ אלא םויאכ קר אל ובשחנ הלאכ
 טאשב אלא לבקתי הימרי לש ומואנש היה רשפא יא ,(ד"ס-ט"נ ,א"נ הימרי ילמס
 אלא ,םירבדב ותוא עסיש אל םעהש וניצמ ןכ יפ לע ףא .הלודג הדרחב וא שפנ
 רבדל והימרי תולככ יהיו" :רמאנ שוריפב .תומלשב ומואנ תא םייסל ול ןתנ
 לע םימעפ שולש קוספה רזוח הנווכב - ".םעה לכ לא רבדל 'ה הווצ רשא לכ תא
 םעהו (ל"ע 'ב 'פ'יע) רבד ערג אל תמאב הימריש ,שיגדהל ידכ ,"ללכ" שרושה
 דומלל רשפאש יפכ - דואמ גזמ ימח ויה וניתובא יכ ףא .ומות דע ול ןיזאה
 היטרקומידה לש רובידה שפוח יסומינמ היה הארנכ - הימרי רפסמ אקווד
 אוהה השעמה תעשבש .הימריכ שיאל םג המו ,ומואנ תא תאשל איבנל תתל תילארשיה
 םינהכה" והוספת םייסשמ םלואו .תיאובנ הלועפ לש הנש 22 ול ואלמ רבכ
 ,ותאטח התייה המ ?המ םוש לע .תוומ טפשמ וב תושעל ושקבו "םעה לכו םיאיבנהו
 וא ףיעס הזיא יפל :ונימי לש םייטפשמ םיחנומב שמתשהל םא ,קויד רתיב ,וא
 ,רוריב םיכירצ אלא םירבד ?םיטפושה ימו םימישאמה ויה ימ ,והומישאה םיפיעס
                  .ערואמה ךשמה תא ןיבהל היהי רשפאש םדוק

 רבדל דיזי רשא איבנה ךא" :'כ ,ח"י םירבד 'סב לולכה קוחה יפל םשאנ הימרי
 לכ לעמ רורב הז ".אוהה איבנה תמו ...רבדל ויתיוצ אל רשא תא ימשב רבד
 ,(רמאל 'ה םשב תאבנ עודמ :'ט) םימישאמה ירבדב רזוח הז טרפש םושמ ,קפס
 'ה םשב יכ :ז"ט) םיטפושהו (הזה תיבה לא אבנהל ינחלש 'ה :ב"י) םשאנה
 היננחל) ויתואובנמ המכב הז קוחל זמור ומצע הימריו .(ונילא רביד וניהולא
 ,ח"כ ,וחלש אל 'הו רקש רבד רשא לע הנש התואב תומיש אבינ רוזע ןב
 םימישאמה.(ב"כ-א"כ ,ט"כ ,לבבב הלוגב זא ומקש םיאיבנה ינשל ןכו ;ז"ט-ו"ט
 היה ךכ םושמ ,הזה ארונה רבדה אצי 'המ םנמא יכ ,ןימאהל ,ולכי אל ,וצר אל
 ,םינהוכה ויה םימישאמה .ןידל הימרי תא איבהל ,םיאלמה םתוכזו םקסע הז
 ןיב ויהש ,ו"כ ,ט"כו 'ב ,א"כ הימרימ ונדמל רבכו ,שדוקה תרמשמ ירמוש
 "אבנתמו עגשמ שיא לכ" לע חיגשהל היה םדיקפתמש ,םידחוימ םידיקפ םינהוכה
 םיאבה תא הב אולכל ,שדקמה תיב רצחב הנכומ התייה תכפהמש ,הליגר הכ העפות
 תודוהל ונילע ןאכו :םיאיבנה ולעפ םינהוכה םע דחי .'ה םשב רדסל עירפהל
 רשא םיאיבנה יבתכמ יוצרה לע רתי תועפשומ תילארשיה האובנה לע וניגשומש
 האוושהה םגו ,ך"נתב האובנה לע רמאנה לכ תריקח ונתוא תדמלמש יפכ.ונידיב
 ,עוצקמ ,הנוהכה ומכ ,האובנה התייה ,םירחא םימע לצא תומוד תועפות לא
 'ה תיב לא ,ןבומכ .אוהה ןמזב הדוהיב ,םייוסמ שדקמ לא בורל רושק
 ןב רוחשפ לש ותוישיאב הימרי ןמזמ הז רשקל תשרופמ תחא אמגוד) .םילשוריב
 שדקמה תיבב - ישאר דיקפ - דיגנ דיקפ היהש - ,('ו 'א ,'כ קרפ) ןהכה רמא
 םינהוכה תא וניצמש םשכ ,ןכ לע .('י קוספ ,םש) ,איבנ םג שמיש ןמזב ובו
 םתוא םיאצומ ונא ,('ב ,ג"כ ,ב"מ) והישאי לש וינוקית תעשב דחי םיאיבנהו
 יפכ ,אלה ?םימישאמה ןיב םעה השוע המ םלואו .הימרי תא םתמשאהב םידחואמ
 !?"ןייד השענ" ,עבות ןכש לכ אלו ,"דע" םולכו ,טפושה היה םעה ,ךומסב דמלנש
 ךא .'ז קוספב "םעה לכו" םילמה תא קוחמל שיש ,וקספ ,הז ישוק וארש ,םירקוח
 םינהוכה תא הארשמ ,חקלתה ןומההש ,אוה יעבט .הדימה לע רתי וקדקד םה
 הב ןיא וז העפות ,ןידל ואיבהלו וספותל ידכ ,איבנה לע םילפנתמ םיאיבנהו
 יפכ .תושפנ ינידב ןוילעה טפושל ובשחנ ,הדעה ,םעהש הדבועה תא שטשטל ידכ
 םירבד ורדגוה אל םלועמ ,ונידיב רשא םייכ"נתה םיקוחה ירפס ונתוא םידמלמש
 םיברו הז קוספ .(ד"כ ,ה"ל רבדמב) "הדעה וליצהו ...הדעה וטפשו" .קוידב הלא
 רמולכ ,"םיהולא" םנמא .םעה תפסא ידי לע וערכוה תושפנ ינידש םיארמ והומכ
 תומש 'סב םירכזנ םהו .םיחמומ םינייד ןיעמ ושמש ,םינקזו םינהוכ ,םיטפוש
 לעמ וליפאו ,םהל לעמו ,םדי לע םלואו :הז דיקפתב םירחא םירפסו םירבד 'סבו
 התייהש (תילגנאב "ירו'ג") "םיעבשומ תצעומ" ןיעמ םעה תפסא התייה ,ךלמל
 םירבד בצמ .("הדעה לכ ותוא ומגרו") ותוא תעצבמ - ףאו תוומה טפשמ תא תצרוח
 םינקזה" םנמא .(א"כ ,'א םיכלמ) ילאערזיה תובנ השעמב בטיה ררבתמ הז
 לכ תא ורדיס" ,תודחוימ תויוכז ילעב םישנאו תוחפשמה ישאר רמולכ ,"םירוחהו
 ךשמהב .והולקסו םשאנה תא ואיצוה םעהו ,"םעה דגנ" ודיעה םידעה ךא ,"ןיינעה
 והותימה תמהה" :רמאנ ,יתשרומה הכימ לש ונינע רכזנשכ .ונקרפב םירבדה
 םנמאש ,ךלמה םע דחיש ,איה החנהה רמולכ ."הדוהי לכו הדוהי ךלמ והיקזח
 םעה ץרח ('כ ,'ח ,'א לאומש ,"ונכלמ ונטפשו") טופישה היה ישארה ודיקפת
 הדוהי םע יליצא רמולכ ,םירשה םנמא .הימרי לש וטפשמב היה ןכו .תושפנ יניד
 םתא דחי ךא ('וכו א"יו 'י 'פ 'יע) םירבדמה ישאר ויה ,ךלמה רצחב ותרשש
 אוהו ,(ב"י 'פ) םשאנה וילא ,(א"י 'פ) םימישאמה םינופ וילא :םעה היה קסופה
 התייה המ שחנל לק ?היה ןכיה ךלמהו :לואשל רשפא .(ז"ט) ןידה קספ תא קסופה
 םדוק ,טפשמה תא םייסל ורהמ ,איבנה תקדצב וענכושש ,םירשה :ורדעה תביס
 ,לשמל ,תויה לכוי .שוחינ אלא הז ןיא ךא .ברעתהל היה לוכי ץירעה ךלמהש
    .ןידה תא ןילהל היה םכרדמ אלו ,םילשוריב םוי ותואב אצמנ אל םיקיוהיש

 לכונ ,וב םיברועמה םינושה "םידדצה" ביטו המשאה ביט ונל וררבתנש רחאל
           .הימרי לש הלודגה היגולופאה תא ,"ותולצנתה" תא ךירעהל

 םוצמצה תילכתב ןאכ רסמנ ,איבנה לש ןושארה אשמה ומכ ,תוקדטצה לש הז אשמ םג
 םשב רבדל דיזה אוהש ,המשאהה ףוגל (א :הימרי לש ויתונעט ןה עברא .תוטשפהו
 רפסב רמוח הברה שי .וחלש 'ה תמאבש בישה ,ויפמ תאצל לוכי היה אלש ,רבד 'ה
 אל שונא םוי" :היגולופאה לש הזה קלחה תא "רזחש"ל לכונ ותרזעבש ,הימרי
 הנר אשונו ללפתמ ינא םכדעב אלה ,םכדיא םויל יתפאשש אוה ינא אל ,"יתיואתה
 ,השעא המ לבא .('ט ,'כ) 'ה םשב םכילא רבדל ללכ ץפח ינניא ,םויה לכ הלפתו
 (ב םלואו .ורבד תא םכינפל תאשל יתוא חירכהו יל לוכי אוהו 'ה םע יתקבאנ
 ועמשו םכיללעמו םכיכרד וביטיה" :םכלרוג ןותנ םכדיב :רבד דובא אל ןיידע
 לש הלא וירבד ןכא ."םכילע רבד רשא הערה לא 'ה םחניו םכיהולא 'ה לוקב
 ,ויתורוברבח רמנו ורוע ישוכ ךפהיה" :רמאש אוה אל םאה .דאמ םיאילפמ איבנה
 ןאכ םג ?תאזה תוימיטפואה וישכע ול ןינמ ?"ערה ידומיל ביטיהל ולכות םתא םג
 רבד אשונ ;ותוישיא תוליפכ לא בל םישנ םא ,קר איבנה תא ןיבהל לכונ
 .ולשמ םייח ןויסינו תועד ,רחא דצמ ול שישו ,ץפח וניאש המ ,רמול וילעש ,'ה
 הועמש אלש יפכ ,האובנ ,ללכה ןמ תאצוי תוחילש הימריל ול הרסמנ וז העפוהב
 אוה ,הונינ ישנא לא ותוחילשב הנוי ומכ ,ךא ;הנש האמ הז םילשורי ישנא
 היהת ללכה ןמ אצויה םויאהש ,הווקתב ('ג ,'ז קרפו 'ג 'פ 'יע) שרופמב חלשנ
            .הבושת השעי שקיעה םעהש :ללכה ןמ תאצוי האצות םג ול

 לא רזוח הימרי ג הנעטב :םעב ב הנעט :איבנב הקסע ,וניארש יפכ ,א הנעט
 הימתמ רבד בוש ."םכיניעב רשיכו בוטכ יל ושע ,םכדיב יננה ינאו" :ומצע
 ולש ינידמה "וק"ב הטוס םשאנה םאש ,םייטילופ םיטפשמב םידע ונא םויכ :רתויב
 לטבמו ויטפוש תא לסופ לכ םדוק אוה ,םיטפושה י"ע גצוימה ,המואה לש בורה ןמ
 (ו"ט ,'ז) הדוהי םע לע הילכ טפשמ ,'ה םשב ,ץרחש הימרי .ונודל םתוכמס תא
 ולו ,אוה 'ה םע ןיידע יכ ,תיטפשמה הנוילעה ותוכמסב הדומ ,ויללעמ עור לשב
 :יתימא יטארקומיד שוחל ןמאנ עבמ איה וז תיטפשמ - תיתד הסיפת .ןודל תוכמסה
 ינירה ,לוטיב תילכת םכתא לטבל ילעש יפ לע ףא ,"אוה לארשי ,אטחש יפ לע ףא"
                .ולעפי וטפשמו הלא 'ה םע יכ :םכתורמב הדומ

 היהי המ ךא :תומל ןוכנ ינא םנמא :םעה לא בוש הימרי הנופ תיעיברה ותנעטב
 ,םהה םימיה תפקשה יפל ,יקנ םד תכיפשו וכפשת יקנ םד אלה ?ןכ ירחא םכתא
 ליבשב ןוסא ,יטמוטוא ןפואב ,ךורכ המצע הב אלא ,שנוע הירחא תררוג הניא
 זוחמב חצר הרקשכ םהידי תא ץוחרל םינקזהו םיטפושה ונהנ ךכ םושמ) .וכפוש
 ןיבל איבנה ןיב עספכ קרש ,וז העשב .(תאזה הערה ןמ םהב קבדי ןפ ,םטופיש
 ריהזמ אוה :ךכ לכ בהוא אוהש ,םעה לע אלא ,ומצע לע בשוח ונניא אוה ,תוומה
 הימרי ןיאש ,דאמ אילפמ ,בגא ךרד .םנוסא לע ןוסא דוע ופיסוי אלש םתוא
 עמשמ :רתויב רומחו דחוימ עשפ אוה 'ה רבד אשונ ,איבנ חצרש ,ללכ שיגדמ
 ,'ב םימיה ירבדב עדיוהי ןב הירכז רופיסב לחה ,תרחואמ הפוקתבש ,וז האידיאש
 תורפסבו ןארוקב כ"חאו ,תירצונה תורפסבו ןויליגנוואב כ"חאו 'כ ,ד"כ
 יכ םא ,המואב תלבוקמ ןיידע התייה אל ,לודג הכ דיקפת אלימ ,תימילסומה
 ןייעו איבנה והילא לש וישעמו וירבד הוושה) ,אוהה ןמזה ינפל ותמוה םיאיבנ
 ירבדמ וז הנעט לש הרדעה תביס .(םירעיה תירקמ והיעמש ןב והירואל סחיב ןלהל
 לכש רמולכ ,"שפנ תחת שפנ" ללכב הקיתעה תילארשיה הנומאה הארנכ איה הימרי
 וזיא שפנ תליטנ ('ד ,ח"י לאקזחי) "הנה יל תושפנה לכ יכ" .תווש תושפנה
 ותתמה תא דחיל םוקמ ןיא אמתסמו ,וכפוש םדב םא יכ רפוכי אלש עשפ איה איהש
                           .דחוימ עשפכ איבנ לש

 םירשהו ,התרטמ תא האיטחה אל הימרי לש הלודגה ותולצנתה ,ךכ ןיבו ךכ ןיב
 וב ולפטש ,המשאהה הלטבתנ ךכו ,םיהולא םשב תמאב רביד איבנהש ,וקספ םעה לכו
 ומק ,שממ םינקז ,םינקז םישנא .ןיינעה רמגנ אל הזב םלואו םיאיבנהו םינהוכה
 תובאו םהיתובאמ ועמשש יפכ ,הנש האמ ינפל דועש ,רמולכ תוחכשנ וריכזהו
 לע אבינ ,יתשרומה הכימ אוה ,דחא איבנש ,הזכ השעמ היה רבכ ,םהיתובא
 - זא ךלמש ,והיקזח ךלמה אלו ,הימרי אבינש ךרדכ ,תיבה רה לעו םילשורי
 אלא ,איבנב ועגפ םעה אלו !ךלמה תא םג ריכזהל דחוימ םעט םינקזל היה יאדווב
 ירהש ,דאמ הקזח הנעט התייה תאז ןכא .םמחירו םהילא בש 'ה םגו ,הבושת ושע
 ונייה ונחנאש יפכ ,אל ...חיכוה ןויסינה ןאכו ,ןויסינה לעבמ לודג ךל ןיא
 .'ה םשב ריבד איבנהש :ותעשב וניבהש יפכ ,אלא ,קדצ איבנהש :וננושלב םירמוא
 רפס יפל והמ ירהש ,ןיינעה לש ופוגל דואמ הבושח התייה םינקזה לש וז םתנעט
 וירבדש אלה ?תמא איבנ לש ןמיסה - הימרי ןודנ ויפלש קוחה ,א"כ ,ח"י םירבד
 ירבדל המאתהב ויהש ,איבנ ירבדש ,חיכוהל רשפא היה ןאכ :ומייקתיו ואובי
 הדוהיש ,האצותה - הבושת ושע ורוד ינבו היקזח ירהש ,ומקו ואב ,והימרי
 דאמ לודג קוזיח םימיב םיאבה םישנאה ירבד ויה הז ןבומב .ולת לע דמע ןיידע
 םידקת דגנכ יכ .םידקת איבהל ןכוסמ םימעפש ,עודי םלואו .הימרי לש ותדמעל
 ריכזהל ונל המל .ןאכ היה ןכו ,ותערל רחא םג איבהל רשפא םימעפ םשאנה תבוטל
 ךלמה השעש השעממ םידקת ונל שיש העשב ,םינושארה םיכלמה ןמ דחא השעש המ
 המכמ איה המותס ,םיקיוהי ותימהש ,והיעמש ןב והירוא תשרפ ?ונימיב ךלומה
 ,'ט הטוס אתפסותב הילא סחיב ורמא רבכו ,םימכחה הב ושקתה הברהו ,תוניחב
 רמא אל הז רמאש המ ,םירבד יבוריע (ו"כ קרפ הימרי רמולכ) וז השרפ לכ :'ה
 םג" :ורמא םהבש םיעשר ,םהבש םירשכ ורמא ןאכ דע - 'וכו "יתשרומה הכימ" :הז
 ,והירוא גרהנש םשכ :ורמא ,"'וגו והיעמש ןב והירוא 'ה םשב אבנתמ היה שיא
 תת יתלבל והימרי תא התייה ןפש ןב םקיחא די ךא" ,גרהיל בייח הימרי ךכ
 יבוט לצא םג הלבקתנ םירבדה רדס לע וז הפקשה ."ותימהל םעה דיב ותוא
 ירחא ;תעדה לע תלבקתמה איהו ,ק"דרו י"שר ןוגכ ,ונלש םייתרוסמה םישרפמה
 לש וידגנתמ וספת ,ורמאש המ ורמא ,הבוטל ךא התייה םתנווכ לכש ,םינקזהש
 ואיבהו ,םידקת אבוהש ,ךכ ידי לע לוכיבכ שדחתנ וטפשמש ,תונמדזהה תא איבנה
 הנעט התייה םהל םגו ,ןכל םדוק םייתנש ,הנש קר ילוא הרקש ,בורק רחא םידקת
 דובכ לש הרובק ונממ ענמ ףאו גרוהל ואיצוה ונכלמש ,והירוא ותוא :תנייוצמ
 "והימרי ירבד לככ תאזה ץראה לעו תאזה ריעה לע" אבינ אלה ,ויתובא ירבקב
 חונה ,ןומהה ?ורבח לשמ הנוש הימרי לש וניד היהי המל ןכ םא :('כ 'פ)
 םינהוכה רחא ץר הנושארב ירהש - תחא םעפ ותעד תא הניש רבכ רשאו ,תותפתהל
 תבוטל טפשמה תא ,םירשה םע דחי ,ץרח ךכ רחאו ,הימרי תא וספתש םיאיבנהו
 לש ויבא ,ןפש ןב םקיחא ,םירשה דחא ;רחא דצל ךפהיל ליחתה בוש - איבנה
 אוהש ,ןפש ןב והירמג לש ויחאו ,ןברחה רחאל הדוהי ץרא לש הביצנ ,הילדג
 ןיאש האר ,(ב"י-א"י ,ו"ל) הימרי לש ורפס ןיינעב ךכ רחא םיליעפ ויה ונבו
 השק וניא ;ותלצהל השעמ השעו תאזכ הרומח העשב הכפכפהה להקה תעד לע ךומסל
 םלעיש ךכל גאדו 'ה תיב רצחמ ואיצוה יאדווב אוה .הזה השעמה היה המ ,רייצל
 וקומינב "רוצע" הלמה לש ןבומה היהיש המ היהי יכ .ךשוממ ןמזל רוביצה יניעמ
 תיב םעה ינזאב  ורפס תא ומוקמב אורקל הירנ ןב ךורבמ שקיבשכ ,הימרי לש
 רפוסמה 'ה תיבב ערואמה רחאל "תרתחמל דרי" הימריש רורב ,('ה ,ו"ל) שדקמה
 ךרדב הלועפ םישל ,ובלב ןתינ ,ליעל ונרעישש יפכ ,תרתחמב ,םשו ,ו"כ קרפב
                 .לבגומ ןמזל אלו ,תיבמופ העפוה םוקמב רפס

 ,הימרי לש וטפשמ לע דיחיה ונרוקמ ,ו"כ קרפ לש טרופמה ונחותינ רחאל
 לש םודקה רבעה ןמ תאזה הרקיה הדועתה תא הנוכנ הכרעה ךירעהל ונא םילגוסמ
 תרוצב אל רתויב םיהובגה םיכרעה תא הב םיאור ונאש ,ךכב התובישח .ונמע
 עתרנ וניא הימרי איבנה .השעמב ,הלועפב אלא ,הפטה וא קוח רמולכ ,השירד
 והירוא ,האובנל ורבח לש ופוס יכ םא ,הדוהי םע להק ינפב 'ה רבד תא איבהל
 ,יח הימרי :וז ותוחילש לש האצותה תויהל הלולע המ ,ותוא דמיל ,וניעמש ןב
 תשקב םלואו .הזמ לודג ךרע ךל ןיאו ,(ו"ט ,ו"כ) תמאה דעב תומל ןכומ ףאו
 הבהא ,ומע תבהא ךותמ החמצ ותוחילש םצע םא :ותעד לע ותוא הריבעמ הניא תמאה
 םישקבמה םישנאהש ,עגר ףא חכוש אוה ןיא תוחילשה יולימ תעשב ירה ,םירצמ ןיא
 תומ לש הרטעה תא שקבמ אוה ןיא :תועטל םילוכי םה :םדא ינב אלא םניא וגרהל
 תא השוע אוה ךא ,ונודל !הזה תחשומה םעה - םעה תוכזב הדומ אוה :םישודק
 םא יכ ,םדל רפוכי אלש אוה עדוי יכ ,זיזפ דעצמ ורמשל ידכ ,החלצהבו ,לכה
                               .וכפוש םדב

ארקמל תונשרפו םינויע