(םיעטק) ותפוקתו ופונ עקר לע והימרי איבנה

'א והימרי ,והימרי רפסל יללכ אובמ

קודצ לכימז"נשתה ,'ז תורוא יללט :ךותמ

:תיצמת
םיעייסמ ולא םינותנ יכ חיכוהל המגמ ךותמ ,והימרי ימיב יטילופה בצמה תא רקוס רמאמה
.הירסמו האובנה תנבהל


הדוהי לע התעפשהו והימרי תפוקתב תימלוע הקיטילופ
הירפמיאה .םודקה חרזמה לש תינידמה הריזב םיבר םייוניש הבוחב הנפצ ס"הנפל תיעיבשה האמה
קבאמ ליחתמו ,לארשי ץראו הירוס לע ןוטלש לש םינש תואמ שולש רחאל תררופתמ תירושאה
ירושאה ןוטלשה תשורי לע םירצמ תכלממ ןיבו תמצעתמו תכלוהש תילבבה הכלממה ןיב ךשוממ
,םודקה חרזמב תיזכרמ םיכרד תמוצ לע הנותנ התויהב הדוהי .יניס יאה יצחל תרפה ןיבש חטשב
ס"הנפל 609 תנשב ודיגמ ברקמ .תומצעמה ןיבש תיאבצה תודדומתהה ךותל החרוכ לעב העלקנ
.הדוהי תכלממ תא םיקסופ יתלב םיעוזעז ודקפ ס"הנפל 586 תנשב ןושארה תיבה ןברוחל דעו

,תוקוחרה תויצניבורפה ןיבש הקיזה השלחנ רושא ךלמ לפינברושא לש ותוכלמ ףוס תארקל
שבכ סוטודורה ירבד יפ לעו םירצמ לש החוכ רבג תשלפב .ןילופורטמה ןיבל ,הדוהי ןכותבו
לפינברושא תומב .תירושא הטילש תחת זא דע התייהש דודשא תא ,םירצמ ךלמ ,ןושארה ךיתמספ
- רושאב ,ידשכ ךיסנ ,רסאלפובנ דרמ הנש התואב .רומח רבשמ רושאב ץרפ ס"הנפל 627 תנשב
, הז רעוס ימואלניב עקר לע .לפינברושא לש וישרוי ןיבו לבב ןיב השק קבאמב חתפ ךכבו
הלועמ ררחתשהל תנמ לע םימוחת המכב לועפל הדוהי תכלממ הררועתה ,רושא לש התשלוח לשבו
.רושא לש

.לילגהו ןורמוש ,הברחה לארשי תכלממ ילבחב שדחמ תטלושו תטשפתמ הדוהי - ינידמה םוחתב
.םיה ךרד לש ינופצה הקלחב הטילשה תא שדחמו תשלפ ןופצל םג טשופ והישאי

רורחש לע דיעמ אוה ,ובש יתדה יונישל רבעמש ינחלופ - יתד ןוקית ךרוע והישאי - ימינפה םוחתב
.םיירושאה םינחלופה תקספה ידי לע רושא לש הלועמ

ינבל התכזש םושמ רקיעב ,לבב לש החוכ הגרדהב רבג תידשכה לבבל רושא ןיבש השקה קבאמב
ומחל ס"הנפל 616 תנשב .התרזעל םירצמ ךלמ ךיתמספ אב רושא השלחנשמ .ידמ ינב ,םיקזח תירב
רושאל הליעוה אל םירצמ םע וז תירב ךא ,הימתופוסמב ירושאה אבצה דצל ךיתמספ תואבצ
.רושא תריב - הוננ הדכלנ ס"הנפל 612 תנשבו ,םיידמה ידיל רושא ריעה הלפנ ס"הנפל 614 תנשבו
ףיסומ ירושאה אבצה .לבב ךלמ רסאלפובנ םע תירב חצנמה ידמ ךלמ תרכ הוננ לש היתוברוח לע
ךלמ רצבתה ס"הנפל 609 תנשב .ידמו לבב ידיב הלפנ וז םג ךא ,ןרחל הברעמ גוסנש רחאל םחלהל
.שימכרכ - ןורחאה וטלפמב רושא

ואבצ שארב ודיגמל םילשורימ אצוי והישאי ,רושאל עייסל תנמ לע שימכרכל שח םירצמ ךלמ
וא םירצמ לש החוכמ היה דרח והישאיש ןכתי .(ךיתמספ ןב) וכנ הערפ לש וכרד תא םוסחל ידכ
,ברקה תליחתב תמ והישאי .םילבבה לש םתירב לעב היה ,זא רבכש ,ןכתיו רושא לש התייחתמ
תא רסא ןרח לע רוצמה ןמ ,רפסמ םישדוח רחאל ,וכנ הערפ רזחשמ .תמ םשו םילשוריל רבעוה
:הדוהי לע שנוע ליטה ףא אוה .ויתחת םיקיוהי תא ךילמהו ,(ויתחת ךלמש והישאי ןב) זחאוהי
הערפ יפ לע ףסכה תא תתל ץראה תא ךירעה ךא הערפל םיקיוהי ןתנ בהזהו ףסכהו"
.(הל ,גכ ב"למ) "הכנ הערפל תתל ץראה םע תא בהזה תאו ףסכה תא שגנ וכרעכ שיא
שימכרכב םירצמ אבצ סבוה ס"הנפל 605 תנשב רבכו תובר םינש ךרא אל הדוהיב ירצמה ןוטלשה
.לבב לע ךלמל היה ,ויבא תומב ,ןכמ רחאל םיטעמ םישדוחש ,רסאלפובנ ןב רצאנדכובנ ידי לע

.תידשכה לבב תכלממל הדבעתשנ הדוהיו לארשי ץראו הירוסל לבב אבצ הלע ס"הנפל 604 תנשב
עייתסהש ,דבכ אבצ ומעו הברעמ עסמל רצאנדכובנ אצי ,הינשה ותוכלמ תנשב ,הנש התואב
ותורמ תא ליטהלו ולוכ תשלפ רוזא תא שובכל דמע אוה .הדבכ הכרעמל ןווכתמכ רוצמ ילדגמב
,ןולקשא תא דכל אוה .הביריה תירצמה הכלממה תערכה - יפוסה ודעיל הנכהכ תאז לכ ,הדוהי לע
בושל ץלאנ רצאנדכובנו תודבכ תודבאו םיבר םילדחמ ויה ילבבה אבצל .היבשות תא הלגהו השבכ
לוע קורפל םאיבהש אוה ,הדוהי יבשות לכ יניעל שחרתהש ,הז יאבצ ןולשכ .אבש תמועלכ לבבל
.הנברוח תא הדוהי לע איבה ןמז רובעכש דעצ ,ירצמה הנחמה לא קורעלו לבב

הב חטב אוהו םירצמ לש התמצוע רבדב תוילשא ויה םירצמה ידי לע ךלמוהש םיקיוהי ךלמל
:לבבב דרמ אוה ןכל ,תירושאה הירפמיאה לש המוקמ תא שריתש
בשיו םינש שולש דבע םיקיוהי ול יהיו לבב ךלמ רצאנדכובנ הלע וימיב"
.(אי ,דכ ב"למ) "וב דורמיו
.הדוהי לע הלע ס"הנפל 598 תנשב קרו ,דרמה יוכידב ןירשימב רצאנדכובנ ברעתה אל םינש שולש
חתפו לבב ינפב ענכיהל טילחה ןיכיוהי .ס"הנפל 597 תנשב ןוטלשל הלע ,ןיכיוהי ,ונבו תמ םיקיוהי
תא הליצה אל ךא ,ןברוחמ םילשורי תא הליצה םנמא ותעינכ .רצאנדכובנ ינפל םילשורי ירעש תא
תיב תורצוא לכ" תא ללכש דבכה סמה לע ףסונ ,דאמ רומח היה הדוהי לש השנוע ,היבשותו הדוהי
:לבב ךלמ הלגה ,"ךלמה תיב תורצואו 'ה
שרחה לכו הלוג םיפלא תרשע ליחה ירוביג לכ תאו םירשה לכ תאו םילשורי לכ תא"
.(די ,דכ םש) "ץראה םע תלד תלוז ראשנ אל רגסמהו
,והישאי ןב והינתמ תא הדוהי לע ךילממ רצאנדכובנ .הלבב ולגוה ויסירסו וישנ ,ומא ,ןיכיוהי ךלמה
לש תטלחומה ותורסמתה לע דיעמה טקא אוה םשה יוניש) והיקדצל הנוש ומשש ,ןיכיוהי דוד
.(וכילממל ךלמומה

:תילבבה הקינורכב השעמה ראותמ ךכ
ץראל ךליו וליח תא (רצאנדכובנ אוה) דכא ךלמ ץבק ,ולסכ שדוחב עבש תנשב"
.ריעה תא דכל ,ינשה םויב ,רדא שדוחבו (םילשורי איה) הדוהי ריע לע ןחיו תח
דבכ סמ (והיקדצ אוה) דיקפה הכותב ובבלכ ךלמ ,ספת (ןיכיוהי אוה) ךלמה תא
."לבבל ריבעהו הנממ חקל

:םיבלש רפסמב העצבתה הדוהי תולג
לע רוצמה תעב הלח ,םצמוצמ ףקיה תלעב ,והימרי רפסב תרפוסמה הנושארה הילגהה - 'א בלש
:רצאנדכובנ תוכלמל תיעיבשה הנשב - ריעה
םירשעו םיפלא תשולש םידוהי עבש תנשב רצאנדכובנ הלגה רשא םעה הז"
.(חכ ,בנ 'רי) "השולשו
הנווכב רחב קוספה ,הדוהיב הדשה ירע לש אבצהו להנמה ישאר ברקמ רקיעב ויה םייובשה
."םידוהי" יוטיבב

םילשורי לש "הנמשו התלס" לכ תא הללכש הינשה הילגהה - 'ב בלש
.(וט-די ,דכ ב"למ) רצאנדכובנ תוכלמל תינימשה הנשב "רגסמהו שרחה" ןכו ריעה יניגמו

רבע תונידמ קלח ולטנ הב ,םילשוריב תילבב יטנא הדיעו והיקדצ ןמיז ,ךרעל ,ס"הנפל 594 תנשב
לבב לע יניצר םויא התווה אל וזה תיזחה .ןודיצו רוצ ףוחה ירע ןכו ,ןומעו באומ ,םודא :ןדריה
,בוט יותיעב ןגראתה לבבב דרמה ןויסינ .הב תופתושה תונידמה ןיב םואתה רסוח בקע רקיעב
ךלמ לפנתה ס"הנפל 595 תנשב .תילבבה הכלממה תא ץוחמו תיבמ תורצ ודקפ םינש םתואב ןכש
.האכדל חילצה רצאנדכובנ ךא ,לבבב הדירמ הצרפ ס"הנפל 594 תנשבו ,סבוה ךא - לבב לע םליע

591 תנשב ,םירצמ ךלמ ,ינשה ךיתמספ ךרעש ימי עסמב רושק לבבב והיקדצ דרמש ןורחאה דרמה
םעהו ,םירצמ ךלמ םע תירבב אב והיקדצ .לבב יביוא בלב תווקת ררועו חילצה הז עסמ .ס"הנפל
לע דבכ ליחב רצאנדכובנ הלע ס"הנפל 588 תנשבו לשכנ הז הדירמ ןויסינ םג .לבבב המחלמל ךרענ
םילשורי תרזעל ירצמ רזע ליח עיגה רוצמה תעב .םייתנש ךשמנש םילשורי לע רוצמ םשו הדוהי
.הנש התואב הכולמל הלעש ערפח הערפ ושארבו

בערה רבג ףוסבלש דע הביבסה םע םילשורי לש עגמ לכ קתינו רוצמה תא קזיח לבב אבצ
לבוה אוהו ורקונ ויניע ,ויניעל וטחשנ וינב ,ספתנו טלמנ והיקדצ .העקבוה איהו הרוצנה םילשוריב
.לבבל רוסא
רצאנדכובנ ךלמל הנש הרשע עשת תנש איה שדוחל העבשב ישימחה שדוחב"
'ה תיב תא ףורשיו םילשורי לבב ךלמ דבע םיחבט בר ןדארזובנ אב לבב ךלמ
ליח לכ וצתנ ביבס םילשורי תומוח תאו ...םילשורי יתב לכ תאו ךלמה תיב תאו
ולפנ רשא םילפונה תאו ריעב םיראשנה םעה רתי תאו םיחבט בר רשא םידשכ
"...ריאשה ץראה תלדמו םיחבט בר ןדארזובנ הלגה ןומהה רתי תאו לבב ךלמ לע
.(ךליאו ח ,הכ ב"למ)
.תיבה ןברוח רחאל העצבתה איהו הדוהימ םילבבה ולגהש תישילשה תולגה וז

ימיב רפוסה היה ,ןפש ,והילדג לש ובס) ןפש ןב םקיחא ןב והילדג דקפוה ץראב דרשש בושיה לע
םתואמ תולוב יבג לע רכזומה ומשב האצמנ ומויקל תודע .שדקמב הרותה רפס תא אצמש והישאי
תחפשממ שיא ידיב הילדג חצרנ רצק ןמז רובעכ .ןימינב ץראב הפצמב היה ובשומ םוקמ .(םימיה
םעהו ,הילדג םע ויהש םילייחה ירש .ןומע ינב ךלמ םעטמ חלשנש ,הינתנ ןב לאעמשי ,הכולמה
.והימרי איבנה תא םמע וחקל םה - םירצמל וחרבו םידשכה תמקנמ ודחפ ,ותא רשא
תא םהילע דקפיו לבב ךלמ רצאנדכובנ ריאשה רשא הדוהי ץראב ראשנה םעהו"
ןב הינתנ ןב לאעמשי אב יעיבשה שדוחב יהיו ...ןפש ןב םקיחא ןב והילדג
םידוהיה תא תומיו והילדג תא וכיו ותא םישנא הרשעו הכולמה ערזמ עמשילא
םילייחה ירשו לודג דעו ןוטקמ םעה לכ ומוקיו הפצמב ותא ויה רשא םידשכה תאו
.(זכ-בכ ,הכ ב"למ) "םידשכ ינפמ וארי יכ םירצמ ואוביו
.הדוהי לש המויק ףוס תא םעה תעדותב למיס הילדג חצר

שיא 745 הלגהו לבב ךלמ לש ואבצ רש ןדארזובנ בש ,ס"הנפל 582 תנשב ,ןכמ רחאל םינש שמח
ןויצ תביש תישאר דע הנברוחב הדמעש הדוהימ םילבבה ולגהש תיעיברה תולגה וז .הדוהימ
.ס"הנפל 538 תנשב

איבנה יארב הירוטסיהה - 'א קרפ והימרי רפס ךותמ המגדה
קרפב ורקסנש םיירוטסיההו םייטילופה תוערואמה תא והימרי רפס ךותמ םיגדהל רומא הז קרפ
.םדוקה

ןיינעל סחייתהל ימצעל הבוח יתיאר הדוהיל ביבסמש םימעב רקיעב קסע םדוקה קרפהש ןוויכ
,הירוטסיהה בוציעל 'ה ידיב םתוחילש ןיינע ,אוהו ,האובנה ירפס לכב םייוגב רושקה דואמ ינורקע
.איבנה ידי לע שארמ תזחנה םתליפנו ,םהיאטח ,םתיילע
ךיתשדקה םחרמ אצת םרטבו ךיתעדי ןטבב ךרצא םרטב רומאל ילא 'ה רבד יהיו"
.(ו-ד ,א) "ךיתתנ םייוגל איבנ
הברמלו ,רחא דעי להקל תינפומ השדקה לכ ,איבנל והימרי לש תושדקה המכ ןנשי 'א קרפב
רבכש ,ןאכמ .םייוגל איבנל ותשדקה איה ,הלעמל האבוהש וז ,הנושארה השדקהה ,אלפה
.םייוגה לע וא םייוגל תואובנל שדקוי ונממ לטובמ אל קלחש קיסהל ןתינ רפסה תליחתמ

ןהב ,רפסב םיבר תומוקמב םייוגל והימרי לש תויוסחייתה ןנשיו םייוגל החכות תואובנ ןנשי
תא ריהזמו ברה םקזוח תא ראתמ אוה .םשבכל םיאבה םייוגה ינפמ םעה תא איבנה ריהזמ
ול ענכייש ימו ,ןברוח היהי ופוס (לבבל איה תירקיעה הנווכה) ,יוגב דורמיש ימש םיכלמה
םלוכש םימע םירשעמ הלעמל והימרי ריכזמ הכ קרפב .'ה ןוצר והז יכ ותמדא לע חטבל בשי
.הדמשה היהי םפוס ןכ ושעי אל םא ,הנש םיעבש ודבעלו לבב ךלמל ענכיהל ,םה ףא ,םיווצמ

'ה דיב םידבע םה םייוגה והימרי רפסב הסיפתה יפ לע ?לבבל ענכיהל םימעה םיווצמ עודמ
םצעב יוגה ."ידבע" רפסב םימעפ המכ ארקנש לבב לצא דחוימב שגדומ הז ןיינע .וננוצר תושעל
:תוירקיע תוביס יתשמ שנענ אוהו ה"בקה לש ויתוינכות תא םישגמ

.תאז תושעל הנהנו ה"בקה לש תינושארה הנווכל רבעמ לארשיב ללעתמ אוה .א

תוחוכ ומצעל סחימ אוהו ומע תא שינעהל 'ה דיב ףנומה ןזרגה קר אוהש ךכב ריכמ אל יוגה .ב
.םייהולא -.

.לבב רקיעבו ,םודא ,ןומע ,באומ :םהיניבו םייוג המכ ריכזמ ,ולש תונערופה תואובנב והימרי
תורגתה ,בל ןודז ,םהילילאב ןוחטיב ,םהיתורצואב ןוחטיב ,רקש ,הוואג :םה םייזכרמה םהיאטח
:הל יוארה השנוע תא לבקת םיאטוחה םייוגה ראשכ לבב .ומלוע תתחשהו 'הב
.(וט ,נ) "הל ושע ןכ התשע רשאכ"
:םהל עיגמה יפכ םלועה תומוא תא שינעי ה"בקהש ללפתמ והימרי
יכ וארק אל ךמשב רשא תוחפשמ לעו ךועדי אל רשא םייוגה לע ךתמח ךופש"
.(הכ ,י) "ומשה והונ תאו והולכיו בקעי תא ולכא
'ה תוכלמב וריכיש ,יאנתב תאזו ,תונביהלו ךישמהל םימעל תורשפא והימרי ריאשמ תאז םע
:ומעבו
ימע תא ודמל רשאכ 'ה-יח ימשב עבשיהל ימע יכרד תא ודמלי דמל םא היהו"
שותנ אוהה יוגה תא יתשתנו ועמש אל םאו ימע ךותב ונבנו לעבב עבשיהל
.(זי-זט ,בי) "'ה-םאנ דבאו
:לארשי יקולאב םימעה םג וריכי 'ה לא לארשי לכ ובושי רשאכ ,םימיה תירחאבש אבנמ והימרי
םילשוריל 'ה םשל םייוג לכ הילא ווקנו 'ה אסכ םילשוריל וארקי איהה תעב"
.(זי ,ג) "ערה םבל תורירש ירחא דוע וכלי אלו
:הירוטסיהה לע איבנה תפקשה לש הנומת הלוע רפסה ךותמ ןאכ דע וטטוצש םיקוספה לכמ
יפב םיחסונמה ה"בקה ירבד לא םיעמוש אלו םיאטוח םהש ינפמ םייוגה ידיב םישנענ לארשי
הירוטסיהה לכ .םלוכ םייוגה םג וילא ובושי ,'ה לא לארשי ובושי רשאכ ,םימיה תירחאב .איבנה
.םדא ינב לש תירסומה םתוגהנתהמ תעפשומ איהו ה"בקה ידי לע תנווכמ

והימרי קר לביק הזה ראותה תא ,"םייוגל איבנ" תויהל והימרי שדקומ הנושארה ותשדקהב רבכ
:רחא איבנ םוש אלו
דיבאהלו ץותנלו שותנל תוכלממה לעו םייוגה לע הזה םויה ךיתדקפה האר"
.(י ,א) "עוטנלו תונבל
םייוגה לע רבדמ והימרי .לארשי לע םתעפשה ךותמ קר ךא ,םייוגה לע ואבינ םירחא םיאיבנ םג
תחינזל םייוגה תא איבהל איה ותרטממ קלח .רתוי הברה תילסרבינואו תיאמצע הרוצב םג
."ימלוע איבנ" ראותב והימרי תא הנכנ םא םיזגנ אל ןכל .דחא לאב הרכהלו םהילילא

:הארמה תא שרפמ ,ןופצ ינפמ וינפש חופנ ריס והימריל הלגנ ינשה הארמב
תוחפשמ לכל ארוק יננה יכ ץראה יבשוי לכ לע הערה חתפת ןופצמ ילא 'ה רמאיו"
היתומוח לכ לעו םילשורי ירעש חתפ ואסיכ שיא ונתנו ואבו 'ה םאנ הנופצ תוכלממ
.(וט-די ,א) "הדוהי ירע לכ לעו ביבס
:ןופצמ אוביש יוגה ראותמ םהב ,תובר םימעפ והימרי תואובנב רזוח הז ביטומ
עסנ םייוג תיחשמו וכבוסמ הירא הלע לודג רבשו ןופצמ איבמ יכונא הער יכ"
.(ז-ו ,ד) "בשוי ןיאמ הניצת ךירע המשל ךצרא םושל ומוקממ אצי

ץראה תא שובכל אוביש יוגה
:קחרממ אבה יוגכ ראותמ ץראה תא שובכל אוביש יוגה
.(וט ,ה) "...לארשי תיב קחרממ יוג םכילע איבמ יננה"
,ץראה תא בירחיו וכרדב דמועה לכ תיחשי אוה .וינפב דומעי אל שיאו םכחותמו ירזכא יוג אוה
:המחלמה תעשב הל ודמעי אל םילשורי לש היתומוח םג
ןודיכו תשק ץרא יתכרימ רועיי לודג יוגו ןופצ ץראמ אב םע הנה 'ה רמא הכ"
.(כ ,ו) "ומחרי אלו אוה ירזכא וקיזחי
:תובכרמו םיסוס ,םינודיכ ,םיצח ,תותשק :ולש המחלמה ילכ םה ןופצמ יוגה תא ןייפאמה
(גכ ,ו) "...ובכרי םיסוס לעו המהי םיכ םלוק"
:ןכו
ולכאיו ואוביו ץראה לכ השער ויריבא תולהצמ לוקמ ויסוס תרחנ עמשנ ןדמ"
."הב יבשויו ריע האולמו ץרא
העדות םעב התייהש הארנכ .ושדקמבו וירוציבב חטובה ,ןנאשה םעה תא דיחפהל הסנמ והימרי
.הבושתל םעה תא ררועל ידכ וז העדותב שמתשמ והימריו ןופצמ אוביש ביוא ינפמ דחפ לש
:לבב םע ןופצמ יוגה תא תואדווב והימרי ההזמ רפסב רתוי רחואמ בלשב קר
לבב ךלמ רצאנדכובנ לאו 'ה םאנ ןופצ תוחפשמ לכ תא יתחקלו חלוש יננה"
.(ט ,הכ) "...תאזה ץראה לע םיתואיבהו
תדרוי רושא ,םלועב לעה תמצעמ תפלחתמ והימרי לש וימיב יכ תעדל ונחכונ הז קרפל אובמב
ולח רשאכ ךא ,ןופצמ אבה יוגכ רושא תא והימרי בשח הליחתבש ןכתי .המוקמ תא תספות לבבו
ה"בקהש םג ןכתי ,ןופצמ יוגכ לבב תא תואדווב ההיז אוה תימלועה תיטילופה הריזב תורומתה
.הערה רוקמכ לבב לע שורפב והרוהש אוה

הלעש וכנ הערפ ונל רוכז ,בושח םרוג םירצמ םג התוויה םודקה חרזמה לש תיטילופה הריזב
.ןופצל הערפ לש וכרד תא םסחו לבבב ךמתש והישאי תא גרה וכרדבו ,שימכרכב רושא תרזעל
:א ,מ והימריב םיאצומ ונא הז ברקל תודע
ךלמ וכנ הערפ ליח לע םירצמל םייוגה לע איבנה והימרי לא 'ה רבד היה רשא"
הנשב לבב ךלמ רצאנדכובנ הכה רשא שימכרכב תרפ רהנ לע היה רשא םירצמ
."הדוהי ךלמ והישאי ןב םיקיוהיל תיעיברה
תוששוגתה לשב תאזו ,הדוהי תכלממב תכל תוקיחרמו תובושח תורומת ולח והישאי תפוקתב
.ץראה לע ירושאה ןוטלשה ןויפרו רושאל לבב ןיב

ךלמה והישאי
םע תשדוחמ תירב תתירכ ,םילוליגה תרסה ,יתדה םוחתב ןה ויה והישאי ללוחש תומרופרה
תכלממב םיבר םיחטש שבוכ והישאי - ינידמה םוחתב ןכו ,'וכו הרותה רפסב האירק ,ה"בקה
,הלואגל הייפצ םעב התיה והישאי תפוקתב .ירושא ןוטלש תחת זא דע ויהש הברחה לארשי
וררוע והישאי ללוחש תומרופרהו ,ןברוחל ליבומה לולסמב םעה דעצ ןומאו השנמ ימימ ןכש
זכרמה תויהל בושי שדקמה תיבש ,רושא תולגמ ובושי לארשי יטבשש הווקת םיבר בלב
בורב ,והימרי .שדקמה תיבל ורהניו 'ה תוכלמב וריכי םיבר םייוג ףאו לארשי םע לש ינחורה
תואובנ .םימיה תירחא לש ,המחנ לש תודדוב תואובנ המכ ןנשי ךא ,ןברוח לע אבנמ ,ויתואובנ
שקבמ 'ג קרפב .הלואגל תיתואיצמ תורשפא התיה הב והישאי תפוקתב הארנכ ורמאנ ולא
בושל רושא תולגב םיאצמנה ,לארשי יטבש לע עיפשהלו תוסנלו הנופצ תכלל והימרימ ה"בקה
:ץראל ה"בקה םבישי זאו ,הבושתב
ובוש ...לארשי הבושמ הבוש תרמאו הנופצ הלאה םירבדה תא תארקו ךולה"
םיינשו ריעמ דחא םכתא יתחקלו םכב יתלעב יכנא יכ 'ה םאנ םיבבוש םינב
ווקנו 'ה אסכ םילשוריל וארקי איהה תעב ...ןויצ םכתא יתאבהו החפשממ
.(בי ,ג) "םילשוריל 'ה םשל םייוגה לכ הילא
ורוסל בש םעה ןכש ,הלואגל תורשפא הצמחוה ,ודיגמב וכנ הערפ ידי לע והישאי לש ותומ םע
רצאנדכובנ הלוע והישאי לש ותומ רחאל דימ .ןמז לש הלאש קר אוה התעמ ,ןברוחהו ,וילילאלו
םגו זחאוהי ונב ךלומ והישאי תחת .ןברוחה תא איביש יוגה םע ותוא ההזמ והימריו לבב ךלמ
.םיקיוהי תא ויתחת ךילממו םירצמב ורסוא וכנ הערפ ,םירצמב דורמל הסנמ אוה

םיקיוהי תוכלמ
שיש התייה איבנה תפקשה .ותגהנה דגנו ודגנ אצי והימריו ,ירצמ ורפ ךלמכ עודי םיקיוהי
אל םיקיוהי .םעה יאטח לע שנועכ ,'ה ןוצר והזש ינפמ הנש םיעבש ךשמל לבבל דבעתשהל
תרזעב רוזאה ימע תא דירמה ףאו לבבב דורמל הסינ רפסמ םימעפו והימריל עומשל הבא
שיחמהלו וראווצ לע לוע םישל וז הדיעול חלשנ והימרי .לבב לש הלוע תא קורפל םירצמ
:לבבל דובעש היהי םפוסש םיפתתשמל
...והימרי לא הזה רבדה היה הדוהי ךלמ והישאי ןב םיקיוהי תכלממ תישארב"
ךלמ לאו םודא ךלמ לא םתחלישו ךראווצ לע םתתנו תוטומו תורסומ ךל השע
.(ג-א ,זכ) "ןודיצ ךלמ לאו רוצ ךלמ לאו ןומע ינב ךלמ לאו באומ
.םייוגל איבנכ ודיקפת תא בוש תאטבמ והימרי לש וז ותוחילש

ימיב ץראה לע ןברוחה תא איבהש דע לבבב דורמל ךישמהו איבנה ירבדל עמש אל םיקיוהי
תוילגהה .ץראה יבשות תיילגהב םיילבבה םיטילשה ולחה ןיכיוהי תפוקתב .והיקדצו ןיכיוהי
ותדובכ ,ןיכיוהי ךלמה לש איה הנושארה תולגה .שדקמהו הדוהי לכ ןברוח דע םיבלשב ושענ
:םילשורי לש ההובגה הרבחה לכו
לאו הלוגה ינקז רתי לא םילשורימ איבנה הימרי חלש רשא רפסה ירבד הלאו"
ירחא הלבב םילשורימ רצאנדכובנ הלגה רשא םעה לכ לאו םיאיבנה לאו םינהוכה
רגסמהו שרחהו םילשוריו הדוהי ירש ,םיסירסהו הריבגהו ךלמה הינכי תאצ
.(ב-א ,טכ) "םילשורימ
:םיבלשב השבכנ ץראהש ךכל תודע הנשי והימרי רפסב
יכ הקזע לאו שיכל לא תורתונה הדוהי ירע לכ לעו םילשורי לע םימחלנ לבב ךלמ ליחו"
.(ז ,דל) "רצבמ ירע הדוהי ירעב וראשנ הנה
וברחנו ושבכנ רבכ הדוהיב תורחא םירעש רחאל םג דמעמ וקיזחה תורוצבה הדוהי תלפש ירע
:םילשורי םג הלפנ ףוסבל .ומוציעב היה רבכ םילשורי לע רוצמהש תעבו םילבבה ידיב
תאו וצתנ םילשורי תומוח תאו שאב םידשכה ופרש םעה תיב תאו ךלמה תיב תאו"
םילדה םעה ןמו לבב םיחבטה בר ןדארזובנ הלגה ...ריעב םיראשנה םעה רתי
.(י-ח ,טל) "...הדוהי ץראב ןדארזובנ ריאשה המואמ םהל ןיא רשא
.(ילבב ורפו והימרי יכמותמ היהש) םקיחא ןב והילדג תגהנהב ץראב ראשיהל ושרוה םעה תלד
םשל דרוהש והימרי םע דחי המירצמ ודרי םעה תלדו ירמגל ץראה הבזענ והילדג חצר רחאל
.הנש םיעבש הכשמנש לבב תולג הלחהו ןושאר תיב תפוקת המייתסה םצעב וז הלועפב .חוכב
,הרהמ םייתסתו תינמז תולגהש ורבסש שי :תודגונמ תושיג יתש וחתפתה לבבב םילוגה לצא
יפמ דימתמ קוזיח ןתינ וזהמגמל .ותומדקל בושי לוכהו םילשוריב ךולמל בושי ןיכיוהי
ויה םתמועל .לבבב ססבתהל וסינ אלו "תודווזמה לע ובשי" ךכ ורבסש םישנאה .רקשה יאיבנ
דובא לכה יכ התיה םתנקסמ ןכלו ,ונממ הרזח ןיאש ינפוס בצמ איה תולגהש ורבסש םישנא
.ץראלו תודהיל הקיזה לע רומשל ךרוצ דוע ןיאו

עקתשהל שי דחא דצמ ."תינמז תועיבק" איה תולגה יכ ןעט אוה - תנזואמ הסיפת גיצה והימרי
:לבבב
ועטנו ובשו םיתב ונב הלבב םילשורימ יתלגה רשא הלוגה לכל ...'ה רמא הכ"
.(ה-ד ,טכ) "...תונבו םינב ודילוהו םישנ וחק ןירפ תא ולכאו תונג
:הנש םיעבש דועב הילא ובושי יכ ,ץראל הקיז לע רומשל שי ,ינש דצמ
לכמו םייוגה לכמ םכתא יתצביקו םכתובש תא יתבשו 'ה םאנ םכל יתאצמנו"
יתלגה רשא םוקמה לא םכתא יתובישהו ...םש םכתא יתחדה רשא תומוקמה
.(די-גי ,טכ) "םשמ םכתא
באכו לבס אוה ,ןהל ןימאהל הבא אל םעהש ,ויתואובנ ומייקתהש ךכ לע דיאל חמש אל והימרי
.םצראב ונביו םהינב ינב הנה ובושי דועו הווקתו תירחא שי יכ םדדועל הסינו ומע באכ תא


ך"נתל תונשרפו םינויע ןכות