תורופאטמה תכרעמ לע
'ג-'ב והימריב


רופצ השמה"נשתה ,'ט ונתשרומ :ךותמ

:תיצמת
ךותמ תאז לכ .ןהיתוכלשהו ןתועמשמ תא ריבסמו ולא םיקרפב תורופאטמה תא ףסוא בתוכה
.ורפוהש הבהאו ןיאושינ תנומת לש תחא תרגסמ תדכלמ תורופאטמה ללש תא יכ הנעט


ןונגסו איבנ
:ונינש
"דחא ןונגסב םיאבנתמ םיאיבנ ינש ןיאו ,םיאיבנ ינשל הלוע דחא ןונגס"
.(א"ע טפ ןירדהנס)
"ןונגס" (תיניטלה וא) תינוויה הלימב שומיש לע יונבה ,םילימ קחשמב תשמתשמ וז הרמימ
רסמ ותוא 'ה תאמ ולבקי םיאיבנ ינשש ,רשפאו רשפאש .םירבדה תנווכ .תונוש תוארוה יתשב
לכ .ולש ("ןונגס") חוסינב ולהק לא םירבדה תא ריבעמ איבנ לכ ךא ,העידי התואו (signum)
םילימ יקחשמ ,םילולצמ ,תולובקת ,םייומידו םילשמ :ולשמ םיירוטר םיעצמא ול ררוב דחא
ןוימדה לע ודמע רבכו ,רחא איבנ לש ונונגסמ עפשוי איבנש ןבומכ רשפא תאז םע .המודכו
,והימרי לש ונונגס ןיבו ,והיעשיו הכימ לש םנמז ןב ,עשוה איבנה לש ונונגס ןיבש הברקהו
.ןברוחל המדקש הפוקתה איבנ

םיקרפ) םינונזה תשא םע ויאושינ תשרפ :דחוימ ןיינע תוררועמ תוישרפב חתופ עשוה לש ורפס
רפוסמה תא םילבקמ םא ,ךכל תובישח לכ ןיא עגרכו .(ג קרפ) ךשמהב תרכזומה השרפהו (ב-א
לכש ,תירב ינב םניאשו תירב ינב ,םינשרפה תיברמ תעדכ וא ,הרקש השעמכ וללה םיקרפב
םיקרפב תראותמה ,םיסחיה תכרעמ ,םוקמ לכמ .האובנה הארמב אלא שחרתה אל ןאכ ראותמה
.לארשי תא השיאהו ,'ה תא ןאכ גציימ שיאה .ומע ןיבל 'ה ןיב םיסחיל האובב תשמשמ ,וללה
.והימרי לש ויתואובנב העיפומ ,לארשיל 'ה ןיב סחיל לשמכ ,וזכ תיסחי תכרעמ

"ךיתולולכ תבהא"
תויפכב ,לארשי םע 'ה למגש הבוטב תוקסועה ,תואובנ לש רורצ שי ה 'ג דע א 'ב והימריב
לש הרוש שי תואובנה ץבוקב .וז ותוגהנתה לש תורמה תואצותבו לארשי לש הבוטה
.החפשמה ייחמו הרבחה ייחמ ,חמוצה ןמו יחה ןמ תוחוקלה ,תונווגמ תורופאטמ

.המצעל תדמוע תחא לכ ,הרואכל ?וזל וז והשלכ רשקב תורושק וללה תורופאטמה םאה
תישארל ,ףחיו אמצ דדונלו ןסר תחלושמ המהבל ,ןפגלו הלכל לארשי תא המדמ איבנה
ילוא ,תיללכ תרגסמ תורופאטמה תא תדכלמ ,ונתעדל .הזב אצויכ דועו ,תסבוכלו האובתה
.ורפוהש הלודג הבהאו ןיאושינ תנומת לש ,תפפור תצק

רורצב (םואנ תדיחי לכ וא) האובנ לכ לש הפקיה רידגהל לק הז ןיאש ,םידקהל יוארה ןמ
הזה ןמיסב חוטבל רשפא יא ךא .המיתח תחסונ ןיעמ שי םידחא תומוקמב .הזה תואובנה
.תויניינע תוקספל קר ןלהל סחייתנ ונא ,םוקמ לכמ .ודבל

ןמזה קחרממ .והימרי לש הנושארה ותוחילש איה (ג-ב ב) "םילשורי ינזאב" האירקהש המוד
,היתולולכ תבהא ,הירוענ דסח תא ,השיאכ למוסמה ,לארשיל ,לעבכ ןאכ למוסמה ,'ה רכוז
דבורל ןה ןאכ תכייש רבדמב הכילהה ."העורז אל ץראב ,רבדמב ירחא ךתכל" לש םימי םתוא
ןה ,הממשו היצ ץראב השיא רחא תכלוהה ,הריעצה הלכה לע תרפסמה ,הרופאטמה לש
שוריפב םיקולח םינשרפה לבא .רבדמב 'ה רחא םיכלוהה לארשי ,לשמנה לש ילאירה דבורל
ףולאב םירצמ אלל ןומא ךותמש הזב ,הלכה התשעש דסחה רואית ןאכ םיאורה שי .םירבדה
לש תונוכנה :לשמנה דבורבו ,הנחקי רשא לכל תומוצע םייניעב וירחא תכלוה איה הירוענ
ןיא רשא ןואמיצו ברקעו ףרש שחנ ,ארונהו לודגה רבדמה" לא 'ה תייחנהב תאצל לארשי
,('ה לש יומידכ) לעבה לש דסחה לע ןאכ רבדמ איבנה ,תרחא העד יפל .(וט ח 'בד) "םימ
המולשל תדמתמ הגאד ךות ארונה רבדמה לש םיתחתחה ךרדב ותלכ תא ליבוהל ליכשהש
.(וט-די םש 'בד האר) הרוסחמ לכלו

"התאובת תישאר ,'הל לארשי שדק" ,אבה טפשמה ןיבל הז רואית ןיבש רשקה יולת וז תקולחמב
,הרומתה תעבומ וללה םילימבש וא ,לארשי לא 'ה לש וסחי רואית לש ךשמה והז םא ,(ג 'ספ)
.תוירשפא תושיגה יתש תינושל הניחבמ .םעה הליגש הבהאו דסח םתוא לע ,לארשיל 'ה קינעמש
,הבהא ,דסח :ונקרפ לש תונושל םתואב שומיש שי (ב-א אל) והימרי לש המחנה תואובנב ןלהל
דסחהש ,רורב (ב אל) "דסח ךיתכשמ ןכ לע ,ךיתבהא םלוע תבהא" :בותכה ןושלמ .רבדמ ,הכילה
וז הקספ םגש ,הארנ ונל .ותלכ לע ,שיאה ,'ה ףיערמש ולא םה וז הקספב םירכזנה הבהאהו
ןושלה ,תאז םע .י ט 'וה ;אי-י בל םירבד הזל הוושה .רבדמה תפוקתל תסחייתמ א"ל קרפב
ןיא ירהש ,הלכה תוכזל תפקזנה ,הלועפ יהוזש ,רוריבב הרומ ונקוספב "רבדמב ירחא ךתכל"
הקינעמש הלא םה הבהאהו דסחה .ונקרפ ךשמהב אצמנש יפכ ,"רבדמב ךיתכלוה" ןושל ןאכ בותכ
.'ב קרפמ לואשה יומידב ךפוהמ שומיש שי א"ל קרפבש רמול שי ךכיפל .הלכה

,(הכ י הוושה) התוא םילכואהו ,םירזל הרוסאה ,המורת ,"שדק" לש אוה 'ג קוספב רשא יומידה
,(ונקוספ ןושל הוושהו ,זט-י בכ ארקיו האר) "םהישדוק תא םלכואב המשא ןווע" םהב לטוי
אוה םדוקה קוספבש הרופאטמה ןמ רבעמהש רשפא .רתויב רומח הלא לש םשנוע ,עודיכו
תילמרופה המיתחב תמייתסמ הקספה ."האובת תישאר" לא "העורז-(אל)" ןמ תיביטאיצוסא ךרדב
."'ה םאנ"

"ימע השע תוער םיתש"
ימע" :(גי 'ספ) "ימע השע תוער םיתש" לש ביטומה ביבס תבבוס (גי-ד 'ספ) האבה הקספה
ביטומה אצמנ ןאכ םג :תמדוקה הקספה לא הברק לש המ-תדימ שי ."ליעוי-אולב ודובכ רימה
שמשמ אוה ךא ;(אקווד 'ה לש ותוכזל וז הפוקת תפקזנ רוריבב ןאכו) רבדמב הכילהה לש
.לארשי לש הבוטה תויפכ לע (ד ב 'וה הוושהו ,ט 'ספ האר ,"ביר"ל וא) םושיא בתכל סיסבכ
תורמלו ,רכז יובירב איה לארשי לא היינפה ןאכ .התמדוק לש ךשמה הניא וז הקספש ,הארנ ךא
לש יומידה קר הב שי השעמל .תורופאטמב איה הלד ,הקספב םירישעה םיירויצה םירואיתה
.(גי 'ספ) םתושרבש םייחה םימה רוקמ תא וחנזש ,םירבשנה תוראבה יבצוחל לארשי

לע ,טי-וט 'ה ילשמב תירופאטמ ןושלב רמאנה ןיבל הז יומיד ןיב רשק תוארל הצורש ימ שי
חמשו ,ךורב ךרוקמ יהי ...ךראב ךותמ םילזונו ,ךרובמ םימ התש" :ןיאושינה רשקל תונמאנה
םלעתמ תאז ןועטה ךא .םירז םימ תורוקמל הכילה לש אוה יומידה ונקרפבו ."ךירוענ תשאמ
לש הרופאטמב תוארל שי םאו ;שיאה אוה םימה התוש ילשמב הרופאטמבש ,הדבועה ןמ
אצוי ,המכחה תורפס לש עטק ותוא תעפשה (לארשי ,ונייהד) ונקרפבש תוראבה יבצוח
.ארקמב ערו חא ןיא הזלו .השיאה תומדב עיפומ 'הו שיאה תומדב ןאכ םיעיפומ לארשיש
.התמדוק םע תורישי הרושק הניאו ,המצע ינפב תדמוע ,גי-ד 'ספ ,וז הקספש ,אופא הארנ

"'ה תא ךבזע רמו ער"
'ספ ליעל) ,המורת לוכאל םירוסאה םירזה ןמ יביטאיצוסא רבעמ תוארל רשפא תאז תמועל
בכ ארקיו) הנממ לוכאל יאשרה ,"תיב דילי" דבעב חתופה ,טי-די 'ספ ,האבה השרפה ןיבל ,(ג
,שדק" דוע וניא לארשי .ג 'ספב ראותמה ןמ הכופה תופקתשהכ תיארנ וט-די הקספה .(אי
- באכבו המהדתב איבנה ארוק - התע .םהילע אובת הער וילכוא לכ רשא ,"האובת תישאר
.תיב-דילי ,דבע היה וליאכ ,הממשל וירעו הסישמלו זבל לארשי

תאז ;וט-די 'ספב םג ךכו ,דיחי ישילש ףוגב לארשיב רבודמ גי 'ספבש ,הזל םג בל םישל יואר
לארשי לע רבדל איבנה רזוח הרהמב ךא .םיחכונב לארשיב רבודמ םש ,גי-ד הקספה תמועל
הארנ זי 'ספ .לארשי לש םבצמב הערהה רשפ תא ריבסמ אוה רשאכ ,(זט 'ספמ) תוחכונב
ןתינ ךכו !ךפוהמב - 'ה ירחא הכילהה לש ביטומה רזוח ובו ,ב 'ספ לא תידוגינ תוסחייתהכ
:וללה תואקספה יתש ןיב תיטסאיכ תוסחייתה ומכ תוארל
.(ב 'ספ) "רבדמב ירחא ךתכל" :םרוגה
.'ג ספ) "םהילע אובת הער ומשאי וילכא לכ ...'הל לארשי שדק" :האצותה
םדגנכו
.(וט-די 'ספ) "םיריפכ וגאשי וילע ...לארשי דבע(ה)" :האצותה
.(זי 'ספ) "ךרדב ךכילומ תעב ,ךיהולא 'ה תא ךבזע" :םרוגה
לארשי ורימיה 'ה ירחא (ךרדב) הכילהה תא .הבחרהב איבנה חתפמ ןורחאה ביטומה תא
רבד לש ופוסב םייתסת וז הכילה .רושא לא ךרדב הכילהבו םירצמ לא ךרדב הכילהב
.(ול 'ספ) הבזכאב

:החתפש המב תמייתסמ הקספה
.(טי 'ספ) "ךיהולא 'ה תא ךבזע רמו ער יכ ,יארו יעדו"
."תואבצ םיקלא 'ה םאמ" :תילמרופ המיתח שי וז הקספל

הרופאטמבש השיאה לש היללעמ
ךותב הרופאטמ :תניינעמ העפות ונינפל ןאכו .תושדח תורופאטמ לש הרדס חתופ 'כ 'ספ
,הנמאנ-אל היער התוא לא רבדמ אוה יכ ,הבקנ ןושלב לארשי לא הנופ איבנה !הרופאטמ
הישעמ תאו התוא ראתמ אוה ,תאזה תינוימדה השיאה תא םירבדב רסיימ אוהשכו
התייה אל וז השיאש ,ונחכש לוכיבכ .חמוצהו יחה םלועמ תוחוקלה ,תורופאטמ תועצמאב
םה ,"יתקתינ" ,"יתרבש" םילעפהש ,הארנ טשפה ךרד לע .התייה לשמ אלא ,הארבנ אלו
ליעלד תירופאטמה השיאה תא והימרי המדמ וז הקספב .דועו ,גל 'ספ ,ןלהל ומכ ,תוחכונב
(ה 'ה ןלהל הוושה) תורסומה תא תקתנמ ,לועה תא תרבוש בושו בוש רשא ,תינדרמ המהבל
תלימ איה "יכ" הלימה) הנוז :השדח הרופאטמ בושו !"דבעא אל" :התבוח תא אלמל תברסמו
הכרד ןיא .לשמנב לשמה ברועמ תאזה הרופאטמב .(והשלכ גוסמ רושיק תלימ אלו ,החיתפ
סחייתמ וללה תומוקמה רואיתו ,ןנער ץע תחתו ההובג העבג לע הישעמ תושעל הנוז לש
.(ב בי םירבד הוושה) םילילא תדובע ,לשמנל

איבנה ראתמ (הרופאטמ אלא הניא המצע איהש) תינדגובה השיאה לש הישעממ הבזכאה תא
חוקל יומידה .הירכנ ןפגל הכפה רשא ,קרושה-ןפגה :תפסונ תלבוקמ הרופאטמ תועצמאב
יומידכ ןפגה תאז םע .("קרוש והעטיו" רכזנ םש םג ךא ,"םרכ"ב רבודמ םש םנמא) ז-א והיעשימ
ןאכ ןפגה םאה ךא .(זי-ט פ םילהת הוושהו) ;א י עשוה :םיפסונ תומוקמב םג תאצמנ לארשיל
שומישה ,הארנה יפכ ?השיאל - הרופאטמל הרופאטמ אמש וא ,לארשי םע לש הרופאטמ איה
שלושמה דומיצה תא הזל הוושה .םדוקה קוספב רשא "ןנער ץע" תובקעב רצונ הזה יומידב
.ט-ז די עשוה ."ןנער שורב - תיז - ןפג"

תסבוכהו ןפגה
לעש םימתכה תא ריסהל אוושל הסנמה ,תסבוכה :השדח הרופאטמל ונא םירבוע ןאכמ
אלא .ט ,ד אנ םילהתב ןוגכ ,תונוועמו םיאטחמ סוביכ ןושל םיאצומ םינוש תומוקמב .דגבה
אלא ,(דועו ;בי םש םילהת ;די ד ןלהל הוושה) הבושתב רוזחל תונוכנל הנווכה ןיא ונלצאש
םע רשק הזל שי םאה .חילצי אל הז ןויסינ .םיערה םישעמה תא םילעהלו ריתסהל ןויסינ
תישארב) הדוהיל בקעי תכרבב ונא םיאצומ סוביכל ןפגה ןיב רשקה תא ?תמדוקה הרופאטמה
ןותאה ןב ריעה תא רשוק רכיאה :ךכ םש םיראותמ םרכה לובי עפשו המדאה תכרב .(אי טמ
ראתל ידכ .םיבנעב וסרכ אלמיו לכאי ריעה םא ,הזל שח וניאש םושמ ילוא ;הקרושל - ןפגל
םד"ב ,ןייב ושובל תא סבכמ רכיאה :ותכרבב בקעי רמוא ,ןייה עפש תא הגלפהה ךרד לע
ךותב קומע תולבוט תגב ךרודה ילגרש ,ירויצ יוטיבכ וא ;םימכ לוז ןייהש ,רמול הצור ."םיבנע
רשפא .ג-א ,גס והיעשיב הנומתה הוושהו .ןייב (גפסנו לבוט רמולכ) "סבכתמ" ודגבו ,ברה ןייה
תעפשהב ,תיביטאיצוסא ךרדב היה סוביכה לא קרושה-ןפגה ןמ והימרי לצא רבעמהש ,אופא
.בקעי תכרבב ליעל תרכזנה הקספה

.ג טכק םילהתב העיפומ השיאל הרופאטמכ ןפגה .רחא יביטאיצוסא רשק תוארל רשפא ךא
םישמשמ ןיי יגוסו ,(דועו ;ב"ע י תובותכ ;אי ט הדינ הנשמ) הזה יומידה בחרוה ל"זח תורפסב
םצעה םש .ארקמב יאדיחי אוה ונקוספבש ם"תכ לעופה .השיא האורש םימדל הייקנ ןושלכ
לעופהש ,ןאכמ .םדמדא בהז לש הארוהב רקיעבו ,בהזל תפדרנ הלימכ ארקמב אצמנ םתכ
תיארקמ-רתבה תורפסב ."םדמדא עבצב ךלכלתה" אלא ,םתס ךלכלתה ושוריפ ןיא "םתכנ"
םיארוק םירחא ךולכל ינמיסל) הדינ םד ינמיסל יוניככ ידעלב ןפואב "םתכ" םצעה םש שמשמ
,ןייה לש הרופאטמה לא ןפגה לש הרופאטמה ןמ רבעמה תא ןיבהל אופא רשפא .("בבר"
רתנב סבכל הסנמה ,השיאה לש אוה ןאכ אצמנה רויצה ."ךנווע םתכנ" :הדינה תא למסמה
ינמיס תא םילעהל ןויסינה .םימלענ םניא םתכה ינמיס ונלש הרקמב ךא ;תודינה ימתכ תא
.לשכיי עשפה

תושחכתהו שחכ !יתאמטנ אל
:זי ול 'חי לשמל האר .םיאטחל הרופאטמכ תשמשמ (חכ-חי וט ארקיו) הדינה תאמוט
האר) "האמוט" םינוכמ ןיאושינב הדיגבהו ףואינה ,ןכ ומכ ."ינפל הכרד התיה הדנה תאמטכ"
איהו הרתסנו ...התא שיא בכשו" ,ךליאו גי ה 'מב ,הטוסה תשרפב בותכה ןושל לשמל
תא ףקות לכב השיחכמ ונקרפב השיאה .ו חי 'חי םג האר .(אל 'ספ םש) "ןווע"ו ("האמטנ
.(גכ 'ספ) !"יתכלה אל םילעבה ירחא" :יטרקנוקה-לשמנה לא רבעמכו ,"!יתאמטנ אל" :דשחה
:יטרקנוקה לא הרזחבו "!ינפל ךנווע םתכנ" :התדיגב ינמיס תא םילעהל הלוכי איה ןיא לבא
(ו דל ;טכ ג 'בד ךכ) רועפ תיב השעמל ילוא זמרמ "יגה" !"תישע המ יעד ,איגב ךכרד יאר"
!"יתיקינ" ,התופחל ףקותב תנעוט השיאה .(דועו ;ו טי ;בל-אל ז ןלהל הוושה) םנה ןב איגל וא
הוושהו ;חכ ה 'מב) השיאה לש התופח תא ןייצל הז לעופ שמשמ הטוסה תשרפב .(הל 'ספ)
רחא ףודרל תשובה-תרסח התוטיהל .תואיצמה תא תמאות הניא תצרמנה השחכהה .(אל 'ספ
.(דכ 'ספ) הוואת תוזוחא תומהב לש ןתוגהנתהל האוושה תועצמאב ןאכ תריוצמםיבהאמ

!שאונ
"הירכנ ןפג"כ התרדגה ."הירכנ ןפג"ל "תמא ערז"מ ןפגה-השיאה הכפה םדוק רכזנה יומידב
התכל תאו העטנש ימל ףרועה תיינפה תא םג אלא ,םישואבה תוריפה תא קר אל תנייצמ
תושקיע םיעיבמה ,םיינקספה הירבד םיאבומ ךשמהב .(הכ 'ספ) םירז ירחא הז םוקמב
םהירחא דודנל הכישממ איה .(םש) "!ךלא םהירחאו ,םירז יתבהא יכ !אל" :דחאכ םזילאטאפו
בורמ ולב רבכ הילענש ,םירבדה תנווכ ילוא) תופחי הילגר ,אמצ תכומ ,םתוא שפחלו
'בד) "ךלגר לעמ התלב אל ךלענ ...רבדמב הנש םיעברא םכתא ךלואו" תמועל תאז ;היטוטיש
ךתכל ,ךיתולולכ תבהא" לש םימיה ןיב דוגינה קעוז המכ דע .(זט-ב ח ,םש הוושהו ,(ד טכ
ימע םה וללה םירזה ."ךלא םהירחאו םירז יתבהא" לש ,וללה םימיה ןיבל ,"רבדמב ירחא
.רכנ יהולא םג םה וללה םירזה .וחטבמ םש םהבו תותירב לארשי םע תרוכ םתאש ,רכנ
הדיגבה ןיינעל יביטאיצוסא רשק הל םג שי (וכ 'ספ) "אצמי יכ בנג תשב"ל האוושההש רשפא
ףאנ ;בערי יכ ושפנ אלמל בונגי יכ בנגל וזובי אל" :םדא לכמ םכחה רמוא ךכ ירהש .ןיאושינב
והימרי .(גל-ל ו ילשמ) "החמת אל ותפרחו ,אצמי ןולקו עגנ ...[הנובת רסח=] בל רסח השיא
ץעל םירמוא ,םהיאיבנו םהינהוכ ,םהירש ,םהיכלמ ,המה"ש ,הזל םינווכמ וירבדש ,ראבמ
המילכ לש עמשמב ןה ןאכ ראבתמ "ושיבה" .('ונתדלי' :'ק) "'ינתדלי תא' ןבאלו 'התא יבא'
היאו" גולגלה תאירק ידי לע םעטומה ,(ד די הוושה) שפנ חפמ לש עמשמב ןה ,(וט ו האר)
."ךתער תעב ךועישוי םא ?ךל תישע רשא ךיהולא

ךשאר לע ךידיו
.תירוטר הלאש לש הרוצב ןבורב ,תונולת לש הרדס רקיעב הליכמ ,זל-טכ 'ספ ,האבה הקספה
םידבועמ םתצק ,םימדוקה םיעטקב ויהש הלאמ םייומידבו תונומתב שומיש הקספב שי
;'ה דגנכ םעל שיש "ביר"ל תויהל ךפוה ,ומע םע 'ה לש ,םדוק רכזנש ,"ביר"ה .השדח הרוצב
,'ה לש ביטומה .(טכ 'ספ) םישאמל םשאנמ ומצע ךופהל תוסנל םעה לש ותוכז תא ללוש 'ה ךא
חוסינב ההימתכ ,ךפוהמב וליאכ ןאכ גצומ ,תומלצו ךשח ץראב ,רבדמב לארשי תא ךילומה
:שלושמ
.(אל 'ספ) "...ימע ורמא עודמ ,הילפאמ ץרא םא ,לארשיל יתייה רבדמה"
:הייהתה ןאכ האב "ךיתולולכ תבהא ,ךירוענ דסח ךל יתרכז" הזרכהה תמועל
.(בל 'ספ) "ינוחכש ימעו ...הלכ [חכשתה] ...הלותב חכשתה"
:רואיתב דהדהמ הידגבבש (םד לש) םימתכהו תסבוכה לש יומידה
"תרתחמב האיצמ" ןיינעל ;דל 'ספ) "םייקנ םינויבא תושפנ םד ואצמנ ךיפנכב םג"
.(חכ 'ספ םג האר ;"ארקמ תעד" ב הלוס האר
;הל 'ספ) הייקנ התויה לע הזרכההו האטחל הרופאטמבש השיאה לש תושחכתהה תרזוח
.(אל ,חכ ,טי ה 'מב הוושה

ירחא ףודרל הכישממ תימצע תוזבתה ךותמש ,השיאה רואית בוש עיפומ הקספל המיתחכ
םתוא גישהל םישאונה היתונויסינב .(זל-ול 'ספ) הנממ םשפנ העקנ וללהש העשב הב ,היבהאמ
"םיבגוע הב וסאמ"ש ,תוארל הצפח הניאו (וט א 'וה הוושה) םהיניעב תופייתהל הסנמ איה
קר לחנת םירצמ ירחא הירוזיחמ םגש ,הל ריהבמ איבנה ךא .(ט ב 'וה םג הוושהו ;ל ד האר)
לע ךידיו יאצת הז תאמ םג" לש הנומתה .רושאמ שפנ חפמ הלחנש יפכ ,("ישובת") שפנ חפמ
סאמש ירחא ,ןונמא לש ורדחמ רמת לש הלפשהה תיוור התאיצי תא הריכזמ (זל 'ספ) "ךשאר
.(טי גי ב"מש) וב ץפח ןיא ילככ התוא ךילשהו הב

?ילא בושו - ןיחוליש
םילבוקמה םיללכה יפל .(א ג) תיפוס הקחרהו ןישוריג אוה וז תוגהנתה לש ענמנ יתלבה ףוסה
לכמו ,ןיאושינה תירב תא שדחל תורשפא ןיא ,רחא שיאל השיאה התייה םא ,(ד-א דכ םירבד)
.(ב 'ספ) היסהרפב וליפאו ,םיבר (א ג 'וה הוושה ,"םיער") םיבהאמ םע תונז לש ,הז הרקמב ןכש
עריאש המ לכ תורמל ,לארשיו 'ה ןיב ןיאושינה תירב לש הרקמב ,והימרי ןייצמ ,ןכ יפ לע ףאו
.הז לא הז ובושי 'הו לארשי םעש תורשפאה תמייק

,ללוכ לשמ ומכ עקרב שיו ,וזב וז תורושק ונלש םיקרפב תורופאטמה עפשש ,וניאר ןכ יכ הנה
.תורצו תובר תוער הואצמ הז תובקעבו ,היאושינ תירב הרפהש ,האונש-הבוהאה השיאה לע
.היתולולכ תבהאו הירוענ דסח תא הגרעבו הביחב רכוז הלעבש ,תעדל השיאה לע ,תאז םע
.לארשי תלואגל הבורעה וז .םהיניב הבהאה ירשק שודיחל סיסב דחא םוי ושמשי הלא


ך"נתל תונשרפו םינויע ןכות