"בושי ראש"

והיעשי לש ונב םשב ןווכמה

'י והיעשי / 'ו והיעשי

סיו ריאמ'ה ארקמ תונייעמ :ךותמ

:תיצמת
םיקוספ ,י קרפב רכזומה ןיבל ,'ז קרפ והיעשיב רכזומה והיעשי לש ונב ןיבש סחיב ןד רמאמה
רמאמה ןד ןכ ומכ .'וגו "וב בושי ראש ...היהי םא יכ" ... "בקעי ראש בושי ראש" :בכ-אכ
."בושי-ראש" םשה שורפב

:'ז קרפ והיעשי
הלאש קמעה ךיהולא 'ה םעמ תוא ךל לאש .רומאל זחא לא רבד 'ה ףסויו"
אנ ועמש רמאיו .'ה תא הסנא אלו לאשא אל זחא רמאיו .הלעמל הבגה וא
ינדא ןתיי ןכל .יהולא תא םג ואלת יכ םישנא תואלה םכמ טעמה דוד תיב
שבדו האמח .לא ונמע ומש תארקו ןב תדליו הרה המלעה הנה תוא םכל אוה
רחבו ערב סאמ רענה עדי םרטב יכ .בוטב רוחבו ערב סואמ ותעדל לכאי
ךמע לעו ךילע 'ה איבי .היכלמ ינש ינפמ ץק התא רשא המדאה בזעת בוטב
ךלמ תא הדוהי לעמ םירפא רוס םוימל ואב אל רשא םימי ךיבא תיב לעו
".רושא

:'י קרפ והיעשי
ראש םיה לוחכ לארשי ךמע היהי םא יכ .רוביג לא לא בקעי ראש בושי ראש"
ברקב השע תואבצ 'ה ינדא הצרחנו הלכ יכ .הקדצ ףטוש ץורח ןוילכ וב בושי
טבשב רושאמ ןויצ בשי ימע ארית לא תואבצ 'ה ינדא רמא הכ ןכל .ץראה לכ
לע יפאו םעז הלכו רעזמ טעמ דוע יכ .םירצמ ךרדב ךילע אשי והטמו הככי
םיה לע והטמו ברוע רוצב ןידמ תכמכ טוש תואבצ 'ה וילע ררועו .םתילבת
".םירצמ ךרדב ואשנו

."בושי ראש" והיעשי לש ונב םשב ןווכמה ירחא םשקבב וקלחנ םינורחאהו םינושארה תועד
תא םשל םיסחיימו הבושת ןושל "בושי" הלמב םיאור ע"בארו י"שר םינומדקה ונינשרפ
ןבומב הרזחל "בושי" ןווכתמ ק"דר יפל ."הבושת ושעי לארשי תיראש" ,ע"באר ירבדכ ,הנווכה
."םיטבשה תרשע ןכ אלו ,תולגה רחא דוע ובושי הדוהי ראש" :"בושי ראש" םשה שוריפו יזיפ
ותא תחקל והיעשי הווטצנ ותעדל ןכש ,היתויועמשמ יתש תא הלמל סחיימ לאנברבא וליאו
לא בקעי ראש ,בושי ראש' םיטבשה תולג ירחאש זחאל בוט ןמיס תויהל" ,"בושי ראש" ונב תא
."םהיהולא 'הב וקבדתיו הבושתב ובושיו ץראב ובשייתיו (אכ ,י והיעשי) 'רוביג לא

:דודיעכ ,םוחינכ םא ,בושי ראשה :טושפ טפשמכ ספתנ אוהש שי - רקחמב םשה תסיפתל רשא
ובש בכרומ טפשמכ ספתנש שיו .בושי דבלב ראשה :םויאכ ,הרהזאכ םא ,בושי תוחפל ראשה
הלמה תועמשמל רשאו .בושי רשא היהי ראשה :ונייה ,הקיז טפשמ אוה דבעושמה טפשמה
םירקוחה םויכ ךא ,המחלמה ןמ הרזח לש ןבומב תשמשמ איהש רובסה םנמא שי ,"בושי"
תוארל ןתינו .הבושתב הרזח ןושל איה והיעשי לש ונב םשב "בושי" יכ םיעד ימימת טעמכ
בושי רשא היהי ראשה וא הבושתב רזוח ראשה :תימיטפוא איה םשה תנווכש ,םכסומ ןיעכ
.הבושתב

לכמ ןה ,וז הסיפת ילעבמ םיכמתסמ הבושתב רוזחי לש ןבומב "בושי" תסיפת תוכזל
ףוריצכ אלא יטרפ םצע-םשכ אל "בושי ראש" םילמה שומיש לע ,םישדחה בורמ ןהו םינומדקה
םיה לוחכ ,לארשי ,ךמע היהי םא יכ ;רוביג לא לא ,בקעי ראש ,בושי ראש" :בכ-אכ ,י היעשיב
שומישה םאה ךכ םא .הרורב "בושי ראש" םילמה תועמשמ הלא והיעשי ירבדב ."וב בושי ראש
אל ?הבושתב הרזחל ןווכתמכ והיעשי לש ונב םש תסיפתל ךמס וניא 'י קרפב "בושי ראש"ב
קרפב ףוריצה תועמשמל ההז ג ,'ז קרפב רכזנה והיעשי לש ונב םש תועמשמש קיסהל ןיא !אלו
םירזוחה לש םתוראשיה תא למסי ומשבש ידכ ונב תא ותא תחקל הווטצנ והיעשישו .בכ-אכ ,'י
:ל"דש ירבדכ וא ;הבושתב
זמרנהו ומש ורכזי ותוא םעה תוארב יכ ,ונב ומע ךילוהל ['ה] והוצש םעטהו"
".'ה לא בושל םתצק וררועתי ילוא םהל הרצ תע םתוארבו ,וב
יפ-לע אלא דומעל רשפא-יא ט-א ,ז היעשיב רופיסה יפל "בושי ראש" םשב תבצועמה הנווכה לע
ןווכמה והמ תעדל וננוצר םא ,ןכבו ."בושי ראש" םשל תסחוימה הנווכה יפ-לע .ומצע רופיסה
;רופיסה תא חתנל ונילע ,עיפומ אוה ובש ט-א ,י והיעשיב רופיסה יפל והיעשי לש ונב םשב
קר אל בל םישל רפוסמה ןמו ,וב רפוסמ אלש המב םג אלא וב רפוסמב קר אל בשחתהל ונילע
הקיתע ,תיתורפס הריצי לכ לש הנידכ ,רפוסמ דציכ לא ,רקיעב אל םנמא םא ,םג אלא המ לא
.השידחכ

:'ז והיעשיב רופיסה חותינ
:תירוטסיה תרגסמב רופיסה תא ןגעמ א קוספ
הדוהי ךלמ והיזע ןב םתוי ןב זחא ימיב יהיו"
םלשורי לארשי ךלמ והילמר ןב חקפו םרא ךלמ ןיצר הלע
".הילע םחלהל לכי אלו הילע המחלמל
םרא תואבצ לש רוצמב ,ה ,זט 'ב םיכלמב םג רפוסמ וילעש ערואמה ותואב ןאכ רבודמ ןכבו
דגנ תירבל ףרטצי הדוהיש זחא לש ובוריס ללגב הארנה לככ ,זחא ימיב םילשורי לע םירפאו
:ב קוספ לש הנושארה עלצה יפל .רושא
"םירפא לע םרא החנ ,רומאל דוד תיבל דגיו"
דחא דצמ שומישה הומת דחוימבו ,זחאב אוה רבודמהשכ ,"דוד תיבל" יוטיבה בותכב הומת
:איבנה לא 'ה רמוא ג קוספ יפלש ינפמ
."זחא תארקל אנ אצ"
וננויד ךשמהב .םינורחאהו םינושארה םישוריפ םינתונ "זחא"ב םוקמב "דוד תיב"ב שומישל
העיגהש העומשה .האובנהו ערואמה רקיע בצועמ ובש ינפמ הז יוניכ טקונ רופיסהש ,הארנ
:קוספה ןושלכ ,דחפ הררוע וז הדבוע רבכו .םירפא לע חנ םרא אבצש התייה "דוד תיב"ל
."ומע בבלו ["דוד תיב" לש] ובבל עניו"
,םש םרא תחונמ ."ובבל עניו" ןיבו "םירפאב םרא החנ" ןיבש תידוגינה הלבקהל בל םשוי)
:קוספה יפל ,התייה םילשוריב בלה תעונת (.םילשוריב ,ןאכ בל תעונת ,םירפאב
"חור ינפמ רעי יצע עונכ"
הנהו ,האלה ןכו וב ועגנב ורבח תא עינמ אוה חורה ינפמ דחא ץע עונב רעיבש םשכ :ונייה
ובבל ענ ףוסב ,זחא ,ונייה ,"דוד תיב" לש ובבל תעונתמ ךכ ,רעיה יצע לכ םיענ דיחי ץע תעונתמ
םילשוריב הריוואה יהוז .הקינאפל המרג העומשה לע ךלמה תבוגת ,רחא ןושלב .ומע לכ לש
:הז קוספב רפוסמה הרוקשכ
זחא תארקל אנ אצ והיעשי לא 'ה רמאיו"
הנוילעה הכרבה תלעת הצק לא ךנב בושי ראשו התא
".סבוכ הדש תליסמ א
,תכלל והיעשי הווטצמ המשו ,להבנה ,דעורה ךלמה ןמזה ותואב אצמנ ובש םוקמל רשקב
.םילשורי לע רצשכ הקשבר דמע םש ב ,ול והיעשי ;זי ,חי 'ב םיכלמ יפלש רוכזנ םא קיפסמ
רוצמה תארקל תונכהב הרושק התייה םש זחא לש ותואצמיה .םילשורי ןופצב התייה הכירבה
תולועפ ושענ הארנה לככ .לארשיל עיגה םרא אבצש העומשה ירחא הריבל יופצ היהש
ירבד) בירחנס לש ורוצמ תארקל היקזח לע םג רפוסמש יפכ ,םימה תקפסא לש התחטבהל
ונב תא ותא תחקל והיעשי הווטצנ וז השיגפלש קוספב רפוסמה רכזוה רבכ .(ג-ב 'ב םימיה
:ומצע לש ומשב םירבד ילבו רמוא ילב ריכזת ,זירכת ותוחכונש ידכ ,רבתסמו ,"בושי ראש"
,הז ןיינעב םינשרפה ןיב חוכיווה לע ליעל רבוד רבכ ?וז תמליא האובנ רשפ המ ."בושי ראש"
וא החטבהה ,ןויערה בצועמ ,יהשלכ הרוצב ,םשבש ,אוה םירקוחה ןיב חוורה שוריפהש ,רמאנו
דועש ,רמאנ םגו .הבושתב רוזחי רשא היהי ראשה וא הבושתב רוזחי ראשה יכ ,הארתהה
האובנה ,ןכש .רשקהב תבלתשמ איה םאה ,הנוכנ םג וז תלבוקמ הסיפת םאה ךכ לע רבודי
תרמאנה האובנל ההז תויהל הכירצ והיעשי ידי-לע אבומה ןבה םשב תאטבתמה תמליאה
.התוא םילשהל והיעשי ידי-לע

תקמנה ט-ח םיקוספ ?רמול וילע המ זחא םע "בושי ראש" תיולב והיעשי שגפיהבש אופא הארנ
ןבו ןיצר לש םפא ןורחמ ודחפש ןויכ ,דחפי אלו עוגר ,טקש היהי זחאש איה הרהזאה .החטבהה
קר םהמ וראשנו ופרשנ רבכש םידוא ינשמ ,"םינשעה םידואה תובנז ינשמ" דחפמ אוה ,והילמר
ריעבהל דוע םילוכי םניא לבא ,םיפרשנ ירמגלש דע עירפמה ןשע םנמא םילעמה ,םינשע תובנז
תא ךכ םיניבמ םיטעמ אל ?תיביטקא הלועפ לכמ ענמיהל זחאמ שורדל איבנה לע םאה .שא
,כ םירבדבש המחלמ-חושמ ירבד יפ-לע ןיבהל שי איבנה ירבד תאש םינעוט םירחא .השירדה
:ד-ג
לא םכבבל ךרי לא םכיביא לע המחלמל םויה םיברק םתא לארשי עמש"
םחלהל םכמע ךלהה םכיהולא 'ה יכ .םהינפמ וצרעת לאו וזפחת לאו וארית
."םכתא עישוהל םכיביא םע םכל
ירבד ןיב טלוב ןוימד שיש ,םתעד תא םיקמנמ והיעשי לש ותרהזא תא ןיבהל שי ךכש םירמואה
שי םש םג .הנבמה תניחבמ םג אלא תונמדזהה תניחבמ קר אל המחלמ-חושמ ירבד ןיבו והיעשי
.זחא לא והיעשי ירבדב םג םיאצמנה םיקלחה םתוא ונייה ,החטבהה תקמנה ,החטבה ,הרהזא
,ו ,אי ;הכ ,ח ,י ;א ,ח) עשוהי רפסב םג םעפ-אל םיארוק ונא המחלמ ינפל םימוד םירבד לע
ינפל זחא לא רוסמל הווטצנ והיעשיש םירבדה תנווכש עובקל ןיא ןוימדה ףא-לע םלואו .(דועו
םשכ .המחלמה ינפל עשוהי רפסבו םירבד רפסב דודיעה ירבד תנווכל ההז ,יופצה רוצמה
:וט ,ל היעשיב 'ה רבדמש
"םכתרובג היהת החטבבו טקשהב ןועשות תחנו הבושב"
היעשיבש יפ-לע-ףא ,השעת לאו בש :אוה 'הב ןוחטב לש ישעמה ושוריפ ונקוספבש דומלל ןיא
ונקוספב םותסה תא ."החטב" הלמל הליבקמ איהשכ "טקשה" הלמה העיפומ ונקוספב ומכ וט ,ל
רמאנב ,ורשקהבו וב בצועמה ןמ רתוי תולגל ןיא וב םותסה ןמו ,ונקוספ יפ-לע אלא שרפל ןיא
?"רמשיה" שוריפ המ םלואו ."רמשיה" וצב ןווכמה תא ןיבהל ןיא םג ןכל .וב רמאנ יתלבבו וב
לע טקוש היה :תועמשמה תא ול םיסחיימו "םירמש" םשה ןמ רוזגכ לעופה תא ושריפ ונינשרפ
תאצל חנת לא ,ךמוקמו ךירמש לע דומע" :יצנגלבמ רזעילא 'ר לשמל ,שריפש ומכ ,ךירמש
לעופה ןאכ שמשמ ,ותעדל ,ךא ,חיכשה ר"מש שרושה ןמ לעופה ןמפיוק יפל ."םב םחליהל
לע ודמע :"רמשיה" תנווכ ,ונייה ,"בצינ יכנא יתרמשמ לעו" :ח ,אכ היעשיב ומכ הארוהב
המכ ."רמשיה" לש וטושפל םינווכמכ אלו םיקוחדכ םיארנ הלא םישוריפ .הפצו םוד ,ךתרמשמ
:ןואג הידעס 'ר ול סחיי ק"דר יפלש הנווכה תא "רמשיה"ל םיסחיימ םינורחאה םינשרפה ןמ
ידי-לע םג לעופל תסחוימ וז הנווכ םינומדקה םידוהיה םינשרפה ןמ ."המחלמ תושעמ רמשיה"
הנווכ בצעמ היה וצה ןווכתמ הזל םאש ודגנ ןועטל ןיא םאה ?רבתסמ הז שוריפ םאה .לאנברבא
,היצנאדרוקנוקה יפל .וז ףא וז אלו ."רמשיה" לעופב קר התוא עיבמ היה אלו ,שוריפב וז
,הבקנב ;םימעפ 5 - "ורמשיה" יוביר תרוצב ;םעפ 16 ונקוספב דבלמ "רמשיה" הלמה העיפומ
הרהזאבמ ץוח ,רמשיהל הממ שוריפב רמאנ רמשיהל הרהזא לכבו .תחא םעפ - "ירמשיה"
אלש תויהל לוכי .רסח רבדה ןאכש עבקנ אל וז העיבקב םלואו .ונניא הז רבד ןאכ .ונקוספבש
אוה הממ ןיבי זחא יכ עדי והיעשיו ליאוה התייה תרתוימ ותרימאש ינפמ רמשיהל הממ רמאנ
,ונייה ,ח-ז ,זט 'ב םיכלמב רפוסמה תא ונדגנל הוושנ םאו .ול רמאייש ילבמ רמשיהל שרדנ
הריבסכ תיארנ ,רסאלפ תלגתמ הרזע זחא שקיב םילשורי לע םירפאו םרא תואבצ ולעשכש
רסאלפ תלגת לא זחא לש ותיינפ ינפל דוע התייה זחא םע והיעשי לש וז ותשיגפש החנהה
,ךשמהה ןמ רשאתמש יפכ ,אוה ןכ םנמא םא .וז היינפ עונמל ידכ זחא לא חלשנ והיעשיו
תא עצבי אלש זחאל הרהזאה ,הרהבה לכ ילב ,ומצעלשכ הז ימתס וצב ,"רמשיה"ב תעבומ
םג תרכומ התייהו םויה רדס לע ןמזה ותואב הדמע םתסה ןמש ,תאזה תיטילופה ותינכות
.והיעשיל

שי .רמאנ דציכ רמאנש המו ,רמאנש המ רשאמ ,רמשיי הממ זחאל רמאנ אלש הביסה יהוז
היהיו תושעל ןנכתמש המ תושעמ רמשיי זחאש קר אל עבומ הרהזאב יכ ,ךכ לע בל םישל
,ול עודי אלש המ זחאל רמאנש ןבומ .דחפמ אוה הממ רמאנ םג אלא ,דחפי לאו עוגר ,טקש
ןכש ,דחפי אלש השירדה תקמונמ הזב יכ ,דחפמ אוה "םינשעה םידואה תובנז ינשמ"ש
"םינשעה םידואה תובנז ינשמ" - והילמר ןב לשו ןיצר לש ףא ירחמ ודחפבש ול ררובמ
:ו-ה םיקוספב רמאנש המ רמאנ המל ןבומ אל הרואכל .דחפמ אוה
:רומאל והילמר ןבו םירפא ,הער םרא ךילע ץעי יכ ןעי"
."'ונילא הנעקבנו הנציקנו הדוהיב הלענ'
,זחאל רמאנ המל ."והילמר ןבו םראו ןיצר ףא ירחב" םילמב ןכל םדוק רמאנה שרופמ ןאכ
אוה הומת רתוי דוע .הומת הז רבד ?והילמר ןבו ןיצר לש ףאה ןורח והמ ,עדוי זחא ןיא םולכ
:יללכ ןפואב ול רמאנ ול עודיהש דבלב וז אלש
"והילמר ןבו םירפא ,הער םרא ךילע ץעי יכ"
:ןנכתמש ,ץעיש הערה יהמ יטרקנוק ןפואב ול רמאנ םגש אלא
."לאבט-ןב תא הכותב ךלמ ךילמנו ,ונילא הנעקבנו הנציקנו הדוהיב הלענ"
םרא ךלמ ןיב תירבה תינכותש אוה הומת .תרחא ההומת העפותמ תשרפתמ ההומת העפות
תירבה ילעב יפלש ,ררבתמ החוסינמ .האבומב ,רישי רובידב תרסמנ הדוהי דגנ לארשי ךלמ ןיבו
דוד לש תלשושה תחדהל יאנתה תריצי לא הרטמה התייה אל הדוהי שוביכב תירבה תנווכ
תא איבת אופא ותכלמה ,תירושא-יטנא תיטילופ הסיפת לעבכ עודי היה לאבט-ןב תכלמהלו
זחאל תרסמנ הדוהי דגנ תירבה תנווכ ,רמוא יוה .רושא דגנ תירבל הדוהי לש ותופרטצה
םיכלמ יפלש ,רובס אוהש יפכ הניא תינכותה לכ םהיפלש תירבה ילעב לש םהירבד טוטיצב
,זחא ,אוה וישכעש תלשושה דגנ אלא ודגנ הניא תינכותה ;רסאלפ תלגתל רסומ אוה ז ,זט 'ב
םרא לש תינכותה לכ יכ עיבהל איה וב תאבומה האובנה לש הניינעו רופיסה לש וניינעש .הגיצנ
ןושלה ןמ ;הכ דע םותס היהש הממ רשאתמ - דוד תיב דגנ אלא התייה אל תינורקע םירפאו
ותונפב והיעשי לש ונושלמ םגו ,זחאל אלו ,"דוד תיבל דגיו" :ב קוספב ורסמב רפסמה טקונש
ןיב לדבהה אלה :הלאשה תלאשנ ,ךכ םא ."דוד תיב אנ ועמש" :גי קוספב האירקב זחא לא
תינכותה ילעב ירבדב תאטבתמה הסיפתה ןיבו חקפו ןיצר לש תינכותה תא זחא לש ותסיפת
?תקיודמה ,תיתימאה הסיפתה לע זחא תא דימעהל והיעשי אב אופא המל ,יטרואת אלא וניא
,ז קוספב הבותכה 'ה תטלחה תא קר אל זחאל עידוהל דיקפתה לטוה והיעשי לעש ןוויכ
אלא ,וז הטלחה תביס תא קר אלו ,"היהת אלו םוקת אל" םירפאו םרא לש תאזה תינכותהש
יהמ ןכבו .רושא לא הרזעל תונפל תינכותה עוציבמ רמשיהל הרהזאה תביס תא רקיעבו םג
עלצבו ח קוספ לש הנושארה עלצב תרסמנ איה ?"היהת אלו םוקת אל" :הטלחהה תביס
"םעמ םירפא תחי הנש שמחו םישש דועבו" - ח קוספ לש היינשה עלצה) .ט קוספ לש הנושארה
. (וננויעבש ןיינעה תנבהל תיטנוולר הניאו םיקבדה ןיב הדירפמ איה ,הז רשקהב תנבומ אל -
."והילמר ןב ןורמש שארו ןורמש םירפא שארו ןיצר קשמד שארו קשמד םרא שאר יכ" :רמולכ
והיעשי קמנמ ובש הז טפשמה תנווכ יהמ ."היהת אלו םוקת אל" :'ה תטלחהל הביסה יהוז
תרמאנ הניאש תחא הילוחב םילשהל שי הקמנהה טפשמ תאש רורב ?'ה תטלחה תא 'ה םשב
,קשמד םרא שאר :אופא טפשמה .םילשוריבו הדוהיב תרבדמ וז הילוח .תנבומ איהו ליאוה
שארו ,םילשורי הדוהי שאר לבא - והילמר ןורמוש שאר ,ןורמוש םירפא שאר ,ןיצר קשמד שאר
:םינשרפה ידי-לע ועצוה ןהיתשו תויורשפא יתש שי ןאכו ...םילשורי

;ומוקמב ראשיי דחא לכש טפשמה תנווכ זאו ,דוד תיב םילשורי שאר (א)

.והילמר ןבו ןיצר אלו םילשורי שאר היהי ימ עבקי ,'ה ,אוהו ,'ה םילשורי שארו (ב)

תנווכ םא ןיב .טפשמב הומת טרפל בל םישל שי ,הקוידבו האולמב טפשמה תנווכ לע דומעל ידכ
שאר היהי ימ טילחמה אוה 'ה :טפשמה תנווכ םא ןיב ,ומוקמ לע ראשיי דחא לכש :טפשמה
הנווכה יהמ .והילמר ןב ןורמוש שאר ,ןיצר םרא שאר יכ :בותכ היה אול היה קיפסמ ,םילשורי
אל טפשמה לש וניינע תניחבמ ירה ,"ןיצר קשמד שארו" ןויצבו םרא שארכ קשמד תרכזהב
קשמד שאר אוה ןיצרש קיודמ אל ףאו ,םירפא תריב ןורמושו ,םרא תריב איה קשמדש יטנוולר
תא ןיבהל ידכ ."ןורמוש שאר" קר אלו םירפא שאר והילמר ןבש םשכ ,םרא שאר אוה ירה
."ונמאת אל יכ ונימאת אל םא" :קוספה ףוס תא ןיבהל ונילע ,טפשמב הזה הומתה

:כ ,כ 'ב םימיה ירבדב טפשוהי ירבדב רכינ הז טפשמ לש ומושיר הארנכ
."ונאתו םכיהולא 'הב ונימאה ,םילשורי יבשיו הדוהי ינועמש"
.ן"מא שרושה לש ויתוארוה יתשב שומיש ,םילמ קחשמ ותוא ,ןאכ ומכ ,םש םוקמ-לכמ
דחא ןאכמ .ביצי ,דימתמ ,קזח היה :תורחא תוימש תופשב םג הז שרוש לש תידוסיה ותארוה
בשח :הארוהה ,רתיה ןיב ,ליעפהבו ,המייק-רב ,ססובמ ,ביצי היה :לעפנב לעופה לש וישומישמ
ומייקתת אל ןכא ,וחטבת אל םא ,ונימאת אל םא :אופא אוה טפשמה שוריפ .חטב ,תמאל
,חי תישארב] "הבר יכ הרמעו םודס תקעז" ,לשמל ,ומכ ,תומיא תלמכ תשמשמ "יכ" תילימה)
בלתשמ הז ןויער .םינורחאה ישוריפבו ימראה םוגרתב טפשמל תסחוימה תועמשמה יהוז .([כ
םע הז ןויער רשקתמ דציכ ונקוספב לבא ,ומייקתת זאו 'הב ונימאה :ל"נה טפשוהי ירבדב הפי
םרפא שארו ...ןיצר קשמד שארו קשמד םרא שאר יכ" :וינפלש םיטפשמב עבומה ןויערה
שארו םילשורי הדוהי שארבו :םילשהל שי ובש טפשמבו ,"והילמר ןב ןורמוש שארו ןורמוש
.דואמ ףפור רשקה ןאכש קפס אלל ?ומייקתת אל ןכא וחטבת אל םא ,'ה וא דוד תיב ,םילשורי
טפשמב םנמא םאה ,לואשל שי םלואו .ומוקמב וניא טפשמה ןאכש םינעוטה םירקוח שי ןכל
?תומייקתהל יאנתה אוה 'הב ןוחטיבהו הנומאהש ,ןויערה ,טפשוהי ירבדב ומכ ,עבומ הז

.ונלאש רבכ הנושארה תא ןהמש תולאש יתש לואשל ינוצר וז הלאש לע בישנ םרטב

והילמר ןבו ,קשמד לש קרו ךאו קשמד לש שאר ןיצרש רמול איה ט-ח םיקוספה תנווכ םא (א)
יכ" בותכ עודמ םיקוספה תנווכ יהוז םא - 'ה וא דוד תיב ,םילשורי שארו ,אל ותו ןורמוש שאר
?"ןורמוש םירפא שארו" ,"קשמד םרא שאר

ומכו ו קוספב האבומה ןמ ןיבהל שיש ומכ דוד תיב דגנ התייה םירפא-םרא תינכות םא (ב)
דגנל אוה דוד תיב לש וניינעש חינהל רבתסי אל םאה - גי ,ב םיקוספב "דוד תיב" יוטיבב זמרנש
דוד לש ואסיכ תא ומצעל חיטבהמ רמשייש דוד אסכ לע בשויה וריהזהב קר אל איבנה יניע
- ותא תירב תתירכ ידי-לע ,רסאלפ תלגתמ הרזע תשקב ידי-לע םירפאו םרא תפקתה ינפמ
?התקמנהבו החטבהב ,ןהב םג ויוטיב תא אצומ דוד תיב לש וניינעש רבתסי אל םאה

תראפתל םיאבה םיטפשמ םניא "ןורמוש םירפא שארו" ,"קשמד םרא שאר יכ" !אוה ןכ ןכאו
הדוהי שארו ןורמוש םירפא שאר ,קשמד םרא שאר .םהל הבושח תועמשמ אלא ,הצילמה
םוקמ לש ושאר היהיש ,םילשוריב רחובה ידי-לע רחבנ ימו .'ה רחב רשא םוקמה ,םילשורי
ןמאנו" :איבנה ןתנ זט ,ז ,'ב לאומש יפל רמא וילעש תיבה ותוא ,דוד תיב אוה אולה ?ותריחב
והיעשי יפב "ונמאת" הלמה .םייקתי ,ןמאנ היהי ךתיב ,ונייה ,"םלוע דע ךתכלממו ךתיב
םניא והיעשי ירבדב םירבדנהש חכשנ אלו ."ןמאנ" םשב ןתנ ידי-לע עבומש המ לעופב תאטבמ
והיעשי רשאכש םשכ ,"דוד תיב" ןווכמה "ונמאת" לש יובירב אלא ,ומעו זחא ,םישרפמש יפכ
"ונמאת" איבנה רומאב ."דוד תיב אנ ועמש" :םיבר ןושל טקונ אוה גי קוספב זחא לא הנופ
לש דוד םע תירבה םולכ ?יאנת לכ ילב םימייק ויהת ,דוד תיב ,םתא :רמול אוה ןווכתמ םאה
אל זחא םולכ ."ונימאת" :אוה יאנתה .תינתומ איה !אל ?יאנת אלל תירב איה "ךתיב ןמאנ"
.ןימאה יאדווב ?ואסיכ לע בשוי דוד םע 'ה לש ותירב ףקותב דוד לש וערזכ אוהש ןימאה
םיניינעב תבייחמ הניא לבא ,תמייק תירבה זחא יפלש ,הז ןיינעב והיעשי ןיבו וניב לדבהה
תא ,דוד תיב ,ובישחת אל םא - "ונימאת אל םא" :והיעשי עימשמש הסיפתה יפלו ,םיינידמ
הכולמה סכ תחטבהלו ,דוד םע 'ה תרכש תירבב גיוסמ יתלב ןומא םכל ןיא םא ,הנמאנל תירבה
המ ,דוד תיב ,םכב םייקתי אל ןכא ,"ונמאת אל יכ" ,רושאל הרזעל ונפת םירפא-םרא ינפמ
.'וגו "טקשהו רמשיה" :ןכל ."םלועל ךתכלממו ךתיב ןמאנו" :דודל ותעשב רמאנש

ראש תא ותא תחקל הווטצנ םג והיעשי םלואו .זחאל רוסמל והיעשי הווטצנש האובנה יהוז
.שרופמב זחאל רמאנה תא שיגדי ,םילשי ,שיחמי ומשבש ,תמליא האובנכ ,םתסה ןמ ,ונב בושי
?םכסומה שוריפה יפל ,"בושי ראש" םשה והיעשי ידי-לע םירמאנה םירבדה םע רשקתמ דציכ
ןכיה ,רוסמל והיעשי לעש םירבדב ?הבושתב רוזחיש ימ היהי ראשה וא הבושתב רוזחי ראשה
םע 'ה לש ותירבב הנומא והיעשי שורדבש רמול ןתינ םנמא ?הבושת לע ןכיהו תיראש לע רבודמ
הלמהש רמול ןתינ םג םאה .הבושתב רוזחל ול ארוק אוה ,רושא לע ןעשיהל אלו דוד תיב
םה םילשוריו הדוהי אל ללכב אלה ?םילשורי יבשותל וא הדוהיל תנווכתמ דליה םשב "ראש"
יהשלכ תוריבס שי םאה ?רמול רבתסמ םג םאה ,רמול ןתינ וליפא ךא .האובנה לש הניינע
אוהש המ ירה ,רמוא אוהש המ שיחמי ומשש "בושי ראש" ונב תא ותא חקול איבנהש ,חינהל
אלו ,הנכותב וא הלוצלצב המוד הלמ וא "ראש" הלמה תא אל ללוכ וניאש דבלב וז אל רמוא
קר םיזמרנ אוצמל ןתינ ילוא םתואש םירבד ללוכ רמוא אוהש המ אלא ,"בושי" הלמה תא
עיבמ אוה ."ונמאת אל ונימאת אל םא :רמוא והיעשי ,דועו תאז ?דליה םשב קחודבו ןיפיקעב
תמגוד ,איבהל ןווכתמ אוהש ןויערה תא חסנמ אוה ןיא המל .ילילש טפשמב ותנווכ תא אופא
חכונ .הרורב הבושתה וז הלאש לע ?ונמאת יכ ונימאת םא :ונייה ,יבויח טפשמב ,טפשוהי
תלגת לא הנפיו ,ןימאי אל זחאש חינהל וילע ,והיעשיל העודי םתסה ןמש ,זחא לש ותדמע
חיטבמ אוה ןיא ."ונמאת אל" :זחאל רמוא אוה ןכל ,תילילש ןושל אוה טקונ ןכל ,רסאלפ
הניא איה םג ,ותא תכלל איבנה לע הללגבש דליה םשבש תמליאה האובנה .םייאמ אוה ,אופא
אל םא המחלמה ןמ בושי ראש קר ,בושי ראש :"בושי ראש" םשב ןווכמה .םויא אלא ,החטבה
,ונייה ,המחלמל אצת ותרזעבו רושא םע תירב תורכתו ךתינכות תא לעופל איצוהלמ רמשית
אלו דמעמ וקיזחת אל ,"ונמאת אל" ,דוד םע תרכ 'הש תירבב וחטבת אל םא ,ונימאת אל םא
.תיראש ,ראש אלא המחלמה ןמ בושי

והזש םידמל ונאצמנ ותומדכ ובש טרפו טרפ לכל ,בל-תמישמ ,רופיסה לש ינדפקה וחותינמ
."בושי ראש" ,והיעשי לש ונב םשב ןווכמה

ך"נתל תונשרפו םינויע ןכות