והיעשי לש הנושארה ותאובנ

'ו קרפ ,והיעשי

ראיורב יכדרמ.ו"משת ם-י 'כ קרפ ,'ב תודעומ יקרפ :ךותמ
גוצרה בקעי ןוכמ - בי-א והיעשי לע הדובעל חפסנ

דמעמב םדיקפתל ושדקוה - לאקזחיו והימרי ,והיעשי - םילודגה םיאיבנה תשולש
ינש לש םהירפס תא תוחתופ לאקזחיו והימרי לש השדקהה תואובנ .דחוימ השדקה
האובנ אלא ,ורפס תא תחתופ הנניא והיעשי לש השדקהה תאובנ וליאו ;הלאה םיאיבנה
היה הז (א ,ו והיעשי) והיזע ךלמה תומ תנשב" :םימכח ורמא ןכו .המוקמב האב תרחא
חלשב אתליכמ) "הרותב רחואמו םדקומ ןיאש יפל ןאכ בתכנ המלו ,השרפה תליחת
,והיעשי לש השדקהה תאובנב הליחת ןודנ ךכ םושמ .(ז השרפ אתשרישד אתכסמ
המוקמב תחתופה ,האובנה לא רובענ ךכ רחאו ;ורפס שארב דומעל היואר התייהש
.והיעשי רפס תא

;לאקזחי לש הבכרמה השעמ ןיבל והיעשי לש אסיכה ןוזח ןיבש לדבהה לע ודמע םימכח
רציק והיעשי וליאו ;ול ולגתנש "םיהולא תוארמ" לש םיטרפה רואיתב ךיראה לאקזחיש
האר לאקזחי הארש לכ" :םימכח ורמא ךכו .רתויב םייללכ םיווקב קר ונוזח תא ראיתו
ךרכ ןבל - המוד היעשי המלו ,ךלמה תא הארש רפכ ןבל - המוד לאקזחי המל .היעשי
יולת ונניא רואיתה יכרד יתש ןיבש לדבהה ,הז יפל .(ב"ע ,גי הגיגח) "ךלמה תא הארש
ןבל המוד היה והיעשי יכ .םיאורה ןיבש לדבהב יולת אוה אלא ,תוארמה ןיבש לדבהב
;(םש י"שר) "רפסל שח וניאו המת וניאו להבנ וניא" ךכיפלו ,רידת ךלמה תא האורה ,ךרכ
אוה ךכיפלו ,הנושארה םעפב ךלמה תא האורה ,רפכ ןבל המוד היה לאקזחי הז דגנכ
.תוכיראב וילע רפסמו ויניע הארמל האתשמ

וז התייה ירהש ;רפכ ןבל המוד היה והיעשי םג העש התואב ןכש ;רבסה ןועט הז רמאמ
אל - "רפסל שחו המתו להבנ" היהיש היה יואר ךכיפלו ;ךלמה תא הארש הנושארה םעפה
תביתכ תעשב ךכיפלו ,םיהולא תוארמל לגרוה ךכ רחאש ,רמול קחודו .לאקזחימ תוחפ
אל ןושארה הארמה לש ומושירש ,קפס ןיא ירהש .ךיראהל ךרוצ האר אל בוש רפסה
ימכ - ותעשב ותוא הארש תומכ ותוא רפסיש היה יואר ךכיפלו ;םלועמ ובלמ חכתשנ
.ויניע הארמל האתשמו המתו להבנו ,הנושארה םעפב ךלמה תא הארש

םה יכ ,תוקפס תררועמ הלאה תוארמה ינש ןיבש האוושהה םצע ,רבד לש ותימאל םלוא
ןוזחב .םהיניבש םיינורקע םילדבה ינשב רכינ הז רבדו ;םתמגמבו םנכותב הזמ הז םינוש
אל םה ףאו ,ללכ םהילא רביד אל 'ה ךא ,'ה לא וולתנ קר שדוקה ינפואו תויחה לאקזחי
םידיקפת ואלימ םיפרשה והיעשי ןוזחב הז דגנכ .איבנה לא אלו 'ה לא אל - רבד ורמא
,וילא רבידו איבנה תא רהיט םהמ דחא ךכ רחא ,'ה ינפל השודק ורמא הליחת ;םיליעפ
האר לאקזחי ןוזחב :ףסונ לדבה ,הארנכ ,ררג הז לדבהו .הלאשב םהילא הנפ 'ה ףוסבלו
.'ה דובכ תומד הארמ תא האר ףוסב קרו ,שדוקה ינפוא תאו תויחה תא הליחת איבנה
ראתמ אוה ךא ;דחאכ םיפרשה תאו 'ה תא ,הארנכ ,איבנה האר והיעשי ןוזחב הז דגנכ
.םיפרשה הארמ תא ראתמ אוה ךכ רחא קרו ,'ה דובכמ הארש המ תא הליחת

- ותוא תומדל ונילע ,רחא איבנ לש ונוזחל והיעשי ןוזח תא תוושהל אובנ םא ךכ םושמ
םיכלמ רפסב ראותמ אוהש יפכ ,הלמי ןב והיכימ לש ונוזחל אלא - לאקזחי ןוזחל אל
אלא ;והיעשי ןוזחב םג רומא והיכימ ןוזחב רומאה לכ טעמכ ןכש .(בכ-טי ,בכ א-םיכלמ)
םיכרוע רשאכ .הפי רכינ הז רבד .והיכימ ןוזחב םג רומא והיעשי ןוזחב רומאה לכ אלש
.וז דגנכ וז הלאה תואובנה יתש תא

:והיכימ
ואסיכ לע בשי 'ה תא יתיאר"
ולאמשמו ונימימ וילע דמע םימשה אבצ לכו
'ה רמאיו
דעלג תמרב לפיו לעיו באחא תא התפי ימ
".הכב רמא הזו הכב הז רמאיו

:והיעשי
...אסכ לע בשי ינדא תא האראו"
...ול לעממ םידמוע םיפרש
רמא ינדא לוק תא עמשאו
ונל ךלי ימו חלשא ימ תא
".ינחלש יננה רמאו
ןהיתשב .ןושל ותואב טעמכ רפוסמ אוהו ,המוד ןוזחה לש ורקיע הלאה תואובנה יתשב
ימ ,'ה לאש ןהיתשבו ;וילע תדמוע הלעמ לש אילמפו ,ואסיכ לע בשוי 'ה תא האר איבנה
,םיכאלמה ידי לע התנענ 'ה לש ותלאש והיכימ ןוזחבש אלא .ותוחילשב תכלל ןכומ
ףסונ .'ה ירבד לע בישה ומצע איבנה והיעשי ןוזחב וליאו ;םתבושת תא עמש קר איבנהו
.והיכימ ןוזחב םילולכ םניאש ,םינוש םיטרפ ללוכ והיעשי ןוזח ךכ לע

לש הבחרה ןיעכ אלא ונניא והיעשי לש אסיכה ןוזחש ,רמול רשפא הלאה םירבדה יפ לע
תנבה לע תתשומ תויהל בייח והיעשי ןוזחב ןויד לכש ,ןאכמו ;והיכימ לש אסיכה ןוזח
,אסיכה ןוזחל לאקזחי לש הבכרמה השעמ תא תוושהל ונאב םא ךכיפלו .והיכימ ןוזח
לש אסיכה ןוזח ירהש ;והיכימ ןוזחל אלא - והיעשי ןוזחל אל - ותוא תוושהל ונילע
.והיעשי לש אסיכה ןוזח לש דלשה םג אוה והיכימ

לאקזחי ןוזחב .והיכימ ןוזח ןיבל לאקזחי ןוזח ןיבש סחיה תא רידגהל שי ךכש ,הארנו
תייוולב 'ה תא האר ךכו ;הניכשל םיוולתמה שדוקה ינפוא תאו תויחה תוארל איבנה הכז
'הש ,האובנל שורד היה אל הזה הארמה לכ םלוא .הלעמ לש אילמפ לכ דמעמבו ויתרשמ
אל רבדו ,רבד ורמא אל םיכאלמה וליאו ,איבנה לא קר רביד 'ה ירהש ;עימשהל שקיב
וחתפנ םימשה יכ ;ויניעב םתוא האריש ידכ קר איבנל ולגתנ םהש ,ןאכמו .םהילא רמאנ
."םיהולא תוארמ" האריש ידכ ,יזוב ןב לאקזחי ינפל

.הלעמ לש אילמפ לכ תייוולב 'ה תא תוארל איבנה הכז םש םג .והיכימ ןוזחב רבדה הנוש
לא םש רביד אל 'ה ירהש .עימשהל שקיב 'הש ,האובנל שורד היה הזה הארמה םלוא
,םיכאלמה לא 'ה רביד תאזה תוצעייתהה תרגסמבו ;ויכאלמב ץעונ אוה אלא ,ללכ איבנה
ורמאנש ,םירבדה לכ תא עמשי איבנהש ,'ה לש ונוצר הז היהו ;'ה לא ורביד םיכאלמהו
םימשה אבצ לכו ,ואסיכ לע בשוי 'ה תא" איבנל תוארהל ךרוצ היה ךכיפלו .דמעמ ותואב
ןיבל 'ה ןיב םירבדה יפוליח תא עומשל איבנה לע היה ירהש ;"ולאמשמו ונימימ וילע דמוע
ידכ אלא ,ויניעב םתוא האריש ידכ ,איבנל ולגתנ אל ויכאלמו 'הש ,אצמנ .םימשה אבצ
אלא "םיהולא תוארמ" תוארל םש אב אל איבנהש ,ןאכמו ;וינזואב םהירבד תא עמשיש
.םיהולא רבד תא עומשל אב אוה

איבנה ראית לאקזחי ןוזחב .הלאה תונוזחה ינש ןיבש םילדבהה תא ןיבהל שי הז יפ לעו
הלא לכ ירהש ;הניכשה ויז לש שאה הגונ תאו םינפואה הארמו תויחה תומד תא טורטורפב
ןוזחב הז דגנכ .ויניעב הארש המ תא ראתל ךרוצ שח ךכיפלו ,ויניע הארמ ךרוצל קר ולגתנ
;םימשה אבצ הארמ לעו אסיכה תומד לעו 'ה דובכ רדה לע רבד רמוא איבנה ןיא והיכימ
לוק תא עומשל אב אוה אלא ,ויכאלמו 'ה תנומת תא תוארל םשל אב אל אוה ירהש
תויחה תא הליחת האר לאקזחי .תוארמה רדס תא םג ןיבהל שי הז יפ לעו .םהירבד
אבה ,םדא לש וכרד ךכ ירהש ;'ה דובכ תומד תא האר אוה ףוסב קרו ,שדוקה ינפואו
ואובב ךלמה תא םיפיקמה ,םיתרשמה ידודג ןיב רבוע אוה הליחת :ךלמה םע רבדל
,האר והיכימ הז דגנכ .ךלמה ינפ תא האור אוה ,םלוכ ינפ לע רבעש ירחא קרו ;ותאצבו
ךכ רחא קרו הליחת ךלמה תא וירבדב ריכזה ךא - דחאכ ואבצ תאו ךלמה תא ,הארנכ
אוה :וירש תצעומב ךלמה רבד תא עומשל אבה ,םדא לש וכרד ךכ ירהש .ואבצ תא ריכזה
אוהש יפ לע ףאו ;םהירבד תא עומשל וינזוא הטמו וירש תאו ךלמה תא דחא טבמב האור
ךלמה תא וירבדב ריכזי אוה - םלוכ ירבד תא עומשל ונוצר ירהש - דחאכ םלוכ תא האור
."ולאמשמו ונימימ" םידמוע קר םירשהו ,דמעמה זכרמב אוה ךלמה ירהש ;םירשה ינפל

ךרכ ןבו רפכ ןב לע םימכח לשמ ותואל השדח תועמשמ תתל רשפא הלאה םירבדה יפ לעו
האר אל ןיידע רפכ ןב :ךרכ ןב ןיבל רפכה ןב ןיבש לדבהה הזש ,הארנו .ךלמה תא םיאורה
הארממ ויניע תא ןוזל ידכ אלא ןילקרטה לא אב אל ומצע לכ ךכיפלו ;וימימ ךלמה תא
ךלמה תא תוארל ידכ ןילקרטה לא אב ונניא ךרכ ןב הז דגנכ .ויתרשמ דובכ רדהמו ךלמה
.הזה הארמב סג ובלו ,תובר םימעפ ךלמה תיילמפ תא האר רבכ ירהש ;ויתרשמ אבצ תאו
ךלמה תא האור אוה רשאכו .ךלמה תריזג תא עומשל ידכ ןילקרטה לא אב ךרכ ןב אלא
ונוצר ןכש ;םהיפ אצומל היורכ ונזא אלא ,םייפוי דוהל הנותנ ותעד ןיא ,וירש תצעומב
תא האורה רפכ ןבל המוד לאקזחי היה וז הניחבמו .וידבעל ךלמה הווצי המ ,עומשל
ןבל המוד היה והיכימ הז דגנכ .םיהולא תוארמ תוארל אלא אב אל ומצע לכ ירהש ;ךלמה
דמעמב 'ה תא הארש ,הנושארה םעפה ול וז התייהש ,חיננ וליפאו .ךלמה תא האורה ךרכ
תא עומשל אלא אב אל ומצע לע ירהש ;רפכ ןבל אלו ,ךרכ ןבל המוד היה ןיידע ,ויתרשמ
.םימשה אבצ לא 'ה רבד

רבכ .והיעשי לש אסיכה ןוזח תועמשמ תא ןיבהל תוסנל לכונ הלאה םירבדה יפ לעו
.והיכימ לש אסיכה ןוזח לש הבחרה ןיעכ אלא ונניא והיעשי לש אסיכה ןוזחש ,ונרמא
.הז ןוזחב ופסונש םיטרפה תא התע קודבנו

ףיסוה ךכ לעו ;"ואסיכ לע בשוי" 'הש ,רמא והיכימ .םיניינע ינשל םיעגונ הלא םיטרפ
אבצ לכ"ש ,והיכימ רמא דועו ."לכיהה תא םיאלמ וילושו אשינו םר" 'ה אסיכש ,והיעשי
יפנכ לע :םינוש םיטרפ ךכ לע ףיסוה והיעשיו ;"ולאמשמו ונימימ וילע דמוע םימשה
.לכיהב השודקה לש המושיר לעו םהיפמ תאצויה השודקה לע ,םיפרשה

שקבמה ,רפכ ןב לש ותונרקס תא קפסל ואב אל ,והיעשי ןוזחב ופסונש ,הלא םיטרפ םלוא
לעו 'ה דובכ םצע לע רבד רפסמ והיעשי ןיא לאקזחיל דוגינב ירהש .ךלמה תא תוארל
ירבדל ךשמה ןיעכ קר םה וירבד אלא ;וילע םידמועה םיפרשה הארמ לעו ואסיכ תומד
אסיכה לע הבישיה יכ .והיכימ ידי לע רבכ ונודינש ,םיאשונה םתואב קר ןד אוהו ;והיכימ
םר אוה 'ה אסיכ :והיעשי ףיסומ ךכ לעו .'ה תוכלמ תא תאטבמ והיכימ ידי לע תראותמה
- תישונא הסיפת לכמ הלעמל איה 'ה תוכלמ ןכש .לכיהה תא םיאלמ וילוש ךא - אשנו
שובל ילוש וא אסיכה ילוש - "וילוש" ןכ יפ לע ףאו ;ןמזה ןמ הלעמלו םוקמה ןמ הלעמל
,םוקמ לכב תרכינ 'ה תוכלמ לש הנורחאה תולשלתשהה יכ .לכיהה תא םיאלמ - תוכלמה
והיעשי ידי לע ורמאנש םירבדה תא םג שרפל שי המוד הטישבו .הנימ יונפ רתא תילו
,הדבועה תא תאטבמ והיכימ ידי לע תראותמה 'ה "לע הדימעה" יכ .םיפרשל סחיב
יפנכ רואיתב והיעשי ידי לע שחמומ הז רבדו .ותורישל םינמוזמו םינכומ 'ה יכאלמש
:וכלמל תרשמה סחי תא תואטבמ הלאה םייפנכה ששו ;םייפנכ שש םהל שי :םיפרשה
םיסכמ םה ןכלו ,ךלמה ןמ םישוב םה ;םהינפ תא םיסכמ םה ןכלו ,ךלמה ןמ םיארי םה
.המש םחלשי רשא םוקמ לכל ופועי ןכלו ,ךלמה ןוצר תא תושעל םישש םהו ;םהילגר תא
םיראבמ םה וז השודקב .םיפרשה יפמ ךכ רחא תאצויה ,השודקה תא שרפל שי הז יפ לעו
- אשינו םר אסיכ לע בשוי 'ה תא םיאור םה יכ .םהיניע דגנל הלגנה ,הזחמה תועמשמ תא
השודק שולישב שודק 'ה :הזה הזחמה תא םיראבמ םה ךכו .לכיהה תא םיאלמ וילוש ךא
אלמ"ו םיאורבה לע חיגשמ ,םלועב ברועמ אוה ןכ יפ לע ףאו ;םיארבנה לכמ לדבנו שורפ
לארשי תנומא לכש ,דוסיה תא תאטבמ םיפרשה תשודקש ,אצמנו ."ודובכ ץראה לכ
דע ןכש אשנו םר" אוה ;תוארל יליפשמ אוה ןכ יפ לע ףאו - תבשל יהיבגמ 'ה :וב היולת
חור תויחהל חור לפשו אכד תא" אוה ןכ יפ לע ףאו - "ןוכשא שודקו םורמ ומש שודקו
ףאו - םלועה ןמ הלעמל אוה 'ה :רמוא הווה .(וט ,זנ והיעשי) "םיאכדנ בל תויחהלו םילפש
.םלועה ךותב ,לוכיבכ ,אוה ןכ יפ לע

לע ףא .והיכימ ןוזחב רבכ חכב םילולכו םיזומר והיעשי ןוזחב ופסונש םירבדה לכש ,אצמנ
תוביסנה ידי לע ראבתהל לוכי הז רבדו ;ומצע והיכימ ידי לע ושרפתנ אל םה ןכ יפ
םוקמ לכ היה אל דמעמ ותואב ירהש ;טפשוהיו באחא ינפל והיכימ דמעמ לש תודחוימה
דמעמ ותואב םיחכונה לכ ירהש .םתשודק לעו םיפרשה יפנכ לע ,'ה אסיכ לע םיטרפ רפסל
באחא לע הרזגנש ,תיהולאה הריזגה תא עומשל קר ואבש ,םיקהבומ "ךרכ ינב" ויה
םיטרפה תא רפסל והיעשי האר המ ,ראבל ונילע הבוח ןיידעש אלא .המחלמל ותאצב
ןב" אלא היה אל והיעשי םגש ,םירבדה םיארנ ירהש .םתוא םילעה והיכימש ,הלאה
.וחולשל 'ה הווצי המ עומשל אבש ,"ךרכ

םיאיבנה דיקפת ןיבש לדבהב יולת והיעשי ןוזח ןיבל והיכימ ןוזח ןיבש לדבההש ,הארנו
רמאנש ,'ה רבד תא עומשל אלא אב אל איבנה והיכימ ןוזחב ןכש .ןוזח ותואב הלאה
ורמאנ אל םירבדה יכ ;הז דמעמב דיקפת לכ אלימ אל ומצע אוה ךא ;ויתרשמ דמעמב
התפי ימ" םלאשו םיכאלמה לא הנפ 'ה אלא ;לעופל םאיצוהל שקבתנ אוה אלו ,וילע
'ה ליטה ףוסבלו ;הכב רמא הזו הכב רמא הז ,ול ובישה םמצע םיכאלמהו ;"באחא תא
לכות םגו התפת" ול רמאו - םימשה אבצ םע הנמנ אוה םגש - חורה לע תוחילשה תא
."ןכ השעו אצ

םירבדה תא עומשל קר אב אוה אלא ,הז דמעמב דיקפת לכ אלימ אל והיכימו ליאוהו
אל ךא .ורבד תא רמאו חתפ 'ה רשאכ ,ןוידה תליחת םע אוביש יד היה ,םש ורמאנש
,רבד רמאנ אל ןיידע העש התואב ירהש ;ןוידה תחיתפ ינפל םש היהיש ,ךרוצ ךכ היה
לש וניינעמ ויה אל הלא תונכה ךא .'ה רבד תא עומשל םמצע תא וניכה קר םיכאלמהו
אב אוה אלא ;'ה ירבד תא לבקל םיננכותמ םיכאלמ ךיא ,תוארל אב אל אוה יכ .והיכימ
.לעופב םיכאלמה לא ורמאנש ,'ה ירבד תא עומשל

הנפ 'ה יכ ;'ה ירבד תלבקב ינשמ דיקפת קר םיפרשל היה ןאכ .והיעשי ןוזחב רבדה הנוש
ןיא בוש ךליאו ןאכמ ךא ;"ונל ךלי ימו חלשא ימ תא" םלאשו וירבד תליחתב קר םהילא
לע בישה ומצע והיעשי אלא ;דיקפת לכ וב םיאלממ םה ןיאו ,הז ןוזחב םירכזנ םיפרשה
םעל תרמאו ךלו" ול רמאו וילע תוחילשה תא ליטה 'הו ;"ינחלש יננה" רמאו 'ה תלאש
.'וגו "הזה

התייה הלאשהש ,תנתונ תעדה ירה ,והיעשי ידי לע הנתינ 'ה תלאשל הבושתהו ליאוהו
אוה אלא ;"ונל ךלי ימו חלשא ימ תא" םיפרשה תא קר לאש אל 'ה יכ .וילא םג תנווכמ
דמעמל והיעשי ףרטצנ רבכ יכ .ומצע והיעשי םג ללוכ - דמעמ ותואב םיחכונה לכ תא לאש
תכלל ול םג עיצהו וילא םג הנפ 'הש ,שח ךכ םושמ .םהמ דחאכ היה אוה ףאו ,םיפרשה
."ינחלש יננה" :רמאו ץפקש ,ותזעה תא ןיבהל ונחנא םילוכי ךכ קרו ;ותוחילשב

אל ,"ול לעממ" םש םידמועה ,םיפרשה לא ףרטצי והיעשי םגש ,'ה ןוצר הז היהו ליאוהו
ינפל דוע םש תויהל וילע היה אלא ;ןוידה תחיתפ תעשב קר םשל אובל לוכי והיעשי היה
ךלמה ירבד תא עומשל קר הצורה יכ .'ה רבד תא עומשל םיננוכתמ םיפרשה רשאכ ,ןכ
םיתרשמה תרושל ףרטצהל הצורה ךא ;םירבדה תרימא תעשב םש היהיש ויד - ויתרשמל
םיננוכתמ קר םיתרשמה ןיידע רשאכ ,הנושאר העשמ םש תויהל בייח םהמ דחאכ תויהלו
.םירבדה תעימשל

:'ה תא תוארל וכזש םיאיבנה ןיבש סחיה תא ךכ רידגהל לכונ הלאה םירבדה יפ לעו
ויה והיעשיו והיכימ וליאו ;ךלמה תיילמפ תא תוארל אבש ,רפכ ןבל המוד היה לאקזחי
םדאכ אב והיכימש אלא .וירש תצעומב ךלמה תא תוארל אבש ,ךרכ ןבל םימוד םהינש
שקבמה ,םדאכ אב והיעשי וליאו ;וירשל ךלמה הווצי המ ,עומשל קר שקבמה ,ץוחה ןמ
.םהמ דחאכ ךלמה רבד תא עומשלו םירשה תצעומ לא ומצעב ףרטצהל

ינשבש הושה דצה יכ .רציק והיכימש םוקמב ךיראהל והיעשי האר המ ,ןבוי הז יפ לעו
'ה תבישי .ול לעממ םידמוע ויתרשמו ,ואסיכ לע בשוי 'ה תא ואר םהש ,הלאה םיאיבנה
תוכלמ לוע תלבק תא תאטבמ 'ה לע םיתרשמה תדימעו ;'ה תוכלמ תא תאטבמ ואסיכ לע
,ךלמ אוה 'ה םא קר יכ .'ה ירבד תעמשהל םדוקה יאנתה םה הלאה םירבדה ינשו .'ה
,'ה תוכלמ לוע תא םמצע לע ולביק םיאורבהש ירחא קרו ;ויאורב לע תוריזג רוזגל אוה לוכי
םגו והיכימ ןוזחב םג םירכזנ הלאה םירבדה ינש ךכ םושמ .תוריזג םהילע רזוג אוה ירה
םה אלמלאש ;'ה ירבדל עקרכ - הרצקב קר םירכזנ םה והיכימ ןוזחב ךא .והיעשי ןוזחב
לע בשוי אוהו ,ךלמ 'ה :רבדה לש ורקיע קר םש רמאנ ךכ םושמ .רבד עימשמ 'ה היה אל
חתופ 'ה דימו .ורבד תא םייקל ןמוזמו ןכומ - "וילע דמוע" םימשה אבצ לכו ;ותוכלמ אסיכ
."באחא תא התפי ימ" :רמואו

הנושארה העשה ןמ וניד תיבו 'ה תא גיצמ והיעשי ןוזח ירהש ;והיעשי ןוזחב רבדה הנוש
ועמש אל םיפרשה ןיידעו ,רבד רמא אל 'ה ןיידע העש התואב .ןידה תיב תוסנכתה לש
םיפרשה העש התואב .'ה ירבד תעימשלו 'ה ירבד תרימאל הנכהה תעש איה וז אלא ;רבד
םה הלאה םירבדה ינשו ;ותוכלמ לוע תא םמצע לע םילבקמו 'ה תוכלמל םתעד םינתונ
אל .טורטורפב ןאכ םיראותמ הלאה םירבדה ינש ךכ םושמ .הזה דמעמה לש ונכות רקיע
םר אסיכ לע בשוי 'הש ,רמאנ אלא ;ותוכלמ אסיכ לע בשויו ךלמ 'הש ,ללכ ךרד קר רמאנ
- ול לעממ םידמוע םיפרשהש ,ללכ ךרד קר רמאנ אלו .לכיהה תא םיאלמ וילושו - אשינו
תאריבו תמיאב 'ה ינפ לומ םידמוע םהש ,רמאנ אלא ;םהינודא תורישב םידמועה םידבעכ
.'ה תוכלמל יוטיב הב םינתונ םהש ,השודקה םג תעמשנו .ונוצר תא תושעל םינכומ - םינפ
בותכה אב אלו ;ןכמ רחאל ורמאייש ,םירבדל עקרכ קר םירמאנ םניא הלאה םירבדה לכו
לש דמעמה םצע תא ראתל אב בותכה אלא .'ה ירבד תרימאל יאנתה םייקתנש ,רמול קר
עומשלו תושעל 'ה יתרשמ םיננוכתמ ךיא ,תוארל והיעשי לע היה ןכש .הזה יאנתה םויק
בייח אוה םג ךכיפלו ;םהמ דחאכ תויהלו םהילא ףרטצהל אוה םג דיתע ירהש ;ורבד תא
,יאמצע דמעמכ ןאכ תוראותמ הלא תונכה ךכ םושמ .'ה ירבדל תונכהב םמע ףתתשהל
.'ה ירבדל םדוקה

םהש ,העשה ןמ הלודג איה ,'ה ירבד תא עומשל הב םיננוכתמ םיארבנהש ,וז העשו
רשאכ ןכש .ויתווצמ לוע תלבקמ 'ה תוכלמ לוע תלבק הלודג ירהש ;ורבד תא הב םיעמוש
םהישעמ תא םישוע םה ךליאו ןאכמ ;תוחילש םהילע ליטמ אוה ירה ,ויאורב תא הווצמ 'ה
יכאלמש ,םינוש תומוקמב םיאצומ ונחנא ךכו .ויחולש לע ארקנ חלשמה םשו ,'ה יחילשכ
;ותוכלממ םהל לצאו ויאורבל ודובכמ קלח םלוע לש וכלמ ןכש .'ה לש ומשב םיארקנ 'ה
.ומלוע תגהנהב ומע םיעייסמו 'הל םיפתוש ,לוכיבכ ,םישענ םה ךכו

תלבק תעשב םירומא םה ןיאו ,תווצמ תלבק תעשב קר םירומא הלאה םירבדה לכ םלוא
ודוחייב ךלמה ןיידע ,ותוכלמ לוע תא םילבקמ ךלמה יתרשמ רשאכ ןכש .תוכלמ לוע
ןיאו ,ומלוע תגהנהב ול םיעייסמ ןיא ןיידע העש התואב .דחא ומשו אוה - רומגה
םלועב םשגתת םרטב ,תוכלמה לש המוציע הלגתמ אלא ;ותוכלמב ומע םיפתתשמ
םמצע םה אלא ;ומשב ורשקנ אל ןיידעו ויחולש ושענ אל ןיידע 'ה יכאלמ םג יכ .היישעה
דוע ןיא - םיהולאה אוה 'הו ךלמ 'ה יכ .ומש תשודק תא םיריכזמו 'ה תא םיכילממ
.ודבלמ

היה ,'ה תוחילשב םעה לא ךלי ומצע אוהו ,םיכאלמה לא ףרטצהל והיעשי דיתעו ליאוהו
'ה תא ךילמהש ימ קר ןכש ;ויאורב לע 'ה תכלמה לש הז דמעמב ףתתשהל ותבוחמ הז
.ותומכ - וחולש תויהלו 'ה לש וניד תיבל ףרטצהל יאכז הליחת ומצע לע

ירחא דימ ,רמא ךכ ירהש ;הזה הארמל והיעשי לש ותבוגת ןבות הלאה םירבדה יפ לעו
:ארוקה לוקמ ןשע אלמנ תיבהו ,םיפרשה יפמ השודקה התלכש
יכנא םיתפש אמט םע ךותבו יכנא םיתפש אמט שיא יכ יתימדנ יכ יל יוא רמאו"
(ה ,ו והיעשי) ".יניע ואר תואבצ 'ה ךלמה תא יכ בשוי
:ותשאל רמאש חונמ ירבד תא םיריכזמ הלא םירבד

.(בכ ,גי םיטפוש) ".וניאר םיהולא יכ תומנ תומ"
םדאה הארי אלש םושמ ,התימ בייחתנש והיעשי ששח ,םעמשמכ םירבדה תא שרפנ םאו
םא ןכש .אקווד ויתפש תאמוט תא ריכזהל האר המ ,ןיבהל השק הז יפל ךא .יחו 'ה תא
םילידבמ ויתונווע םאו ;םייניע תאמוט ריכזהל וילע היה ,'ה תא תוארל תויואר ןניא ויניע
םייתפשהש ,קפס ןיא ירהש ;ואטחב אמטנ ושפנ וא אוהש ,רמול וילע היה ,'ה ןיבל וניב
.שפנה תא תוגציימ ןניא

ןכש ;'ה תא ואר ויניעש םושמ ,התימ בייחתנש ששח אל והיעשיש ,רמול ונילע ךכ םושמ
תא ןיבה אוה ךא .תאזכ ועימשה אל תעכו ,הלא לכ תא והארה אל ותימהל 'ה ץפח ול
םיננוכתמה ,'ה יתרשמ דוסל ומצע אוה ףרטצנ רבכש ,עדי אוהו ;הזה דמעמה תועמשמ
;ומש תא םישידקמה םיפרשה תאו 'ה תוכלמ תא ול וארה ךכ םושמ ;ורבד תא עומשל
,םשב ול ארוק אוה יכ ;'ה תא וב הנכמ אוהש םשה םצעב רורב יוטיב ידיל אב הז רבדו
זמור הז ףוריצש ,קפס ןיאו ."תואבצ 'ה ךלמה" :ארקמב רחא םוקמב דוע יוצמ ונניאש
;אשינו םר אסיכ לע בשויה ,"ךלמ" אוה יכ :והיעשי לש אסיכה ןוזח לש תודוסיה ינשל
והיעשי ףרטצנ רבכו ליאוהו ."תואבצ 'ה"ל השודק םישלשמו ומש תא םישידקמ ויתרשמו
,םייתפש אמט שיא אוה הנה ךא .םתרישל םג ףרטצהל אוה בייח ,'ה יכאלמ תרושל
ויתפש ןיא - "תואבצ 'ה ךלמה" תא תואור ויניע רשאכו ;םייתפש אמט םע ךותב בשויה
.וינפל השודק רמול תויואר

יולת אוה ףאש - רחא ןיינע ךרוצל םג ויתפש תאמוט תא ריכזה והיעשיש ,רשפא םלוא
,תוחילשל הנכהכ אלא אב אל םיפרשה דוסל והיעשי ףוריצ ירהש .ןאכ וראבתנש םירבדב
תכלל ןכומ ימ ,ויתרשמ תא לואשל ה"בקה דיתע ירהש ;וילע תלטומ תויהל הדיתעה
לע וז תוחילש לוטייש ידכ אלא ,הז דמעמל ותוא ופריצ אלש ,והיעשי עדיו ;ותוחילשב
בינב אלא איבנ לש וחוכ ןיאו ;האובנ לש תוחילש אלא הנניא וז תוחילש םלוא .ומצע
:והיעשי לא וירבד תא 'ה חתפי ךכו .הפ רמאמבו םייתפש
(ט םש) ".הזה םעל תרמאו ךל"
ויתפשב אטבי ךיאו ;בשוי אוה םייתפש אמט םע ךותבו םייתפש אמט שיא אוה הנה ךא
!ויפ לע ורבד אשי ךיאו ,'ה תאובנ תא

.ויתפש תאמוטמ איבנה תרהטל השדח תועמשמ תתל רשפא ,ןוכנ אוה הז שוריפ םאו
:וז ןושלב בותכב תראותמ וז הרהט
.(ז םש) ".רפכת ךתאטחו ךנווע רסו ךיתפש לע הז עגנ הנה רמאיו יפ לע עגיו"
:דחא םוקמב קר דוע ארקמב היוצמ (החותפ 'יב) "עגיו" תבית
(ט ,א הימרי) ".ךיפב ירבד יתתנ הנה ילא 'ה רמאיו יפ לע עגיו ודי תא 'ה חלשיו"
ותרשכה תא תלמסמ איבנה יפ לא 'ה די "תעגה"ו ;איבנל והימרי תשדקהב רבודמ םש
לע הפצרה תא "עיגה" רשאכ ,והיעשי יתפש תא רהיט ףרשה :ןאכ םג רבדה ןכו .האובנל
.האובנ ירבד רמול ויתפש תא רישכה ךכבו ;ויפ

ךלי ימו חלשא ימ תא" 'ה תלאשל והיעשי תבושת תא םג שרפל לכונ הלאה םירבדה יפ לעו
:סוסיה אלב בישה ךכיפלו ;וילא םג תנווכמ וז הלאשש ,ןיבה והיעשיש ,ונרמא רבכ ."ונל
ראשב התמגודכ ונאצמ אל ירהש ;ההימת תררועמ וז הבושת ןכ יפ לע ףא ."ינחלש יננה"
השמב םיאצומ ונחנא ךכ .האובנל םינברס תויהל םיאיבנ לש םכרד ןכש .םיאיבנה לכ
אל - והיעשי וליאו ;האובנל םייואר םה ןיאש ,ונעט םהינש :איבנה והימריב םג ךכו ונבר
.ותוחילשב תכלל עיצה ותמזוימ אלא ,'ה חילש תויהל בריס אלש קר

אל והיעשיש ,הארנ ןכש .ןאכ וראבתנש םירבדה יפ לע בשייתהל הלוכי וז ההימת םלוא
םהש ,האובנל ובריסש םיאיבנה לכבש הושה דצה יכ .םירחאה םיאיבנה גהנממ ללכ הניש
רסוהש ירחא קר ,'ה תוחילשב תכלל ותואינ םהו ;רבדל םנורשכ רסוחב םבוריס תא ולת
;"ןושל דבכו הפ דבכ" אוה אלא ,"םירבד שיא" אוה ןיאש ,ןעט ונבר השמ .הזה לושכמה
:'ה והנע ךכ לעו
ךיתירוהו ךיפ םע היהא יכנאו ךל התעו 'ה יכנא אלה 'וגו םדאל הפ םש ימ"
(בי ,אי ,ד תומש) ".רבדת רשא
:רמאנ ךכ לע הבושתכו ;"רבד יתעדי אל הנה" ןעט אוה ףא ;והימרי הז ןיעכו
(ט ,א הימרי) ".ךיפב ירבד יתתנ הנה ילא 'ה רמאיו יפ לע עגיו ודי תא 'ה חלשיו"
תענומה ,ויתפש תאמוט לע ןנולתה אוה הליחתב .והיעשיב םג ומייקתנ הלאה םירבדה לכו
ויתפש ורהוטשמ ךא .'ה ירבד תא םעל רמול וא - םיכאלמה תרושל ףרטצהל ונממ
;האובנל ןברס תויהל הביס לכ ול ןיא בוש התעו ;הזה לושכמה רסוה רבכ ,ןתאמוטמ
לדבה קר שיש ,אצמנ .םעה לא ותוא חולשל 'הל עיצהל לוכי ומצע אוה :רבד לש וכופיה
ןיידע רשאכ ,םיאיבנ תויהל ושקבתנ והימריו השמ .והיעשי ןיבל והימריו השמ ןיב דחא
ירחא קר והיעשי לא הנפ 'ה הז דגנכ .האובנל םינברס ויה ךכיפלו ;רבדל רשכוה אל םהיפ
תא עיצה ףא אלא ,האובנל בריס אלש קר אל ךכ םושמ ;ןתאמוטמ ויתפש ורהטנ רבכש
.ותמזויב איבנל ומצע

ואב אל ול לעממ םידמועה םיפרשה הארמו ואסיכ לע בשויה 'ה הארמש ,ליעל ונרמא רבכ
תא קלחל ונחנא םילוכי הז יפלו .ןכמ רחאל רמאיהל םידיתעה ,'ה ירבדל הנכהכ אלא
"ינדא תא האראו" ןושלב חתופה ,אסיכה ןוזח :םיקלח ינשל והיעשי לש השדקהה תאובנ
תקלחתמ השדקהה תאובנש ,אצמנ ."ינדא לוק תא עמשאו" ןושלב םיחתופה ,'ה ירבדו -
ינבמ םהב לדבנ והיעשיש ,םירבדה ינש םג םה הלאו .ולוק "תעימש" ןיבל 'ה "תייאר" ןיב
ויניעב הארי אלש םע לא חלשנ אוהו ;ולוק תא עומשלו 'ה תא תוארל הכז אוה יכ .ורוד
'ה תא הארש ירחא ,והיעשיל הרמאנש ,האובנה תחתופ ךכ ירהש .עמשי אל וינזואבו
:ולוק תא עמשו
ויניעב הארי ןפ עשה ויניעו דבכה וינזואו 'וגו ואר וארו 'וגו עומש ועמש"
."עמשי וינזואבו
.'ה יפמ םעמש והיעשיש ,םירבדה תא התע קודבנ

לש אסיכה ןוזחב 'ה ירבד ןיבל - והיעשי לש השדקהה תאובנב 'ה ירבד ןיב טלוב ןוימד שי
דצה יכ .הלאה תואובנה יתש ןיבש הלבקהה תא רשאלו רוזחל ידכ ךכב שיו ;והיכימ
אל הלא םירבד ךא - 'ה םשב םירבד םדאל רמאיש ,חילש שקבמ 'הש ,ןהיתשבש הושה
,באחא יאיבנ לא חורה חלשנ והיכימ ןוזחב .ןודבאל ותוא וכילוי אלא ,העושת ול ואיבי
חלשנ והיעשי הז ןיעכו .םש תומיו לופייש תנמ לע - דעלג תומרל תולעל ותוא ותיפ וללהו
ודיבכי ,םעה בל תא ונימשי קר הלא םירבד ךא ;'ה םשב םירבד ול רמול ידכ הזה םעה לא
םגו ;רומג ןברוח ץראה לע אובי ,ואטחמ בושי אלו ליאוהו ;ויניע תא ועשיו וינזוא תא
תבצמ היהי ,תונברוחה לכ ףוסב ראשייש ,שדוקה ערז קרו ;רעבל היהת הטילפה תיראש
.'ה םעל

םיבלש השימחב ןיחבהל רשפאו ;ךשוממ ךילהתכ ןברוחה תא הזוח והיעשיש אצמנ
:םה ולאו ;הז ךילהתב

:בלה תומיטאו םישוחה תוהק .א
.ועדת לאו ואר וארו וניבת לאו עומש ועמש"
עשה ויניעו דבכה וינזואו הזה םעה בל ןמשה
(י-ט) ".ןיבי ובבלו עמשי וינזואבו ויניעב הארי ןפ
:הבושתמ תוענמיה .ב
(י) ".בשו"
:האופר רדעיה .ג
(י) ".ול אפרו"
:ץראה ןברוח .ד
ינדא יתמ דע רמאו"
םדא ןיאמ םיתבו בשוי ןיאמ םירע ואש םא רשא דע רמאיו
.הממש האשית המדאהו
(בי-אי) ".ץראה ברקב הבוזעה הברו םדאה תא 'ה קחרו
:שדוק ערז קר הנממ ראשייש ,הטילפה תיראש ןוילכ .ה
רעבל התייהו הבשו הירשע הב דועו"
(גי) ".התבצמ שדק ערז םב תבצמ תכלשב רשא ןולאכו הלאכ
שיו .הקספה אלב טעמכ - הז רחא הז ףטשב ןאכ םיראותמ הלאה םיבלשה תשמח
ירה ,האופר אצמי אל םעהש ,איבנה רשבתנשמ :ישילשה בלשה ירחא קר הלק הקספה
ףאו ;םעל האופר איבי 'הש ,הליפת אלא וז ןיאו ;"ינדא יתמ דע" :הלאשב 'ה לא הנפ אוה
.ול אפריו בושי - בושי אלו ,ןיבי אל ובבלו ,עמשי אל וינזואבו ,ויניעב הארי אלש יפ לע
הלוחה םעה ףוס אלא - םעה תלחמל האופר אצמית אל יכ ;ותליפתל רתענ אל 'ה םלוא
לע תולג הרזגנ ץראה ןברוח םע ןכש .וצרא ןברוחב אלא - םעל "תוומ" ןיאו ;"תומי"ש
תומצעל חורה תא ריזחהל לוכיש ימ קרו .תמש םדאל לושמ וצראמ הלגש םעו ;םעה
.ותרוכמ ץראל םע בישהל לוכי תושבי

ןאכ אב הז בלש .ןברוחה לש ןורחאה בלשה תא םג ןיבהל ונילע הלאה םירבדה יפ לעו
ץרחנ רבכ ךכבו ;הנממ קחרתנ םדאהו הברח ץראהש ,רמאנ רבכ ירהש ;הרומג העתפהכ
וילע איבהל - תורשפא לכ ןיא ףאו - ךרוצ לכ ןיאו .ללכ המוקת ול ןיא בושו ,םעה לש וניד
.ןברוח וילע איבהל רשפאש ,דירש רתונ אל ירהש ;ףסונ ןברוח

דועש ,רמואו םידקמ אוה ירה הז ךרוצלו .ןברוחה רואיתב איבנה ךישממ ןכ יפ לע ףאו
התייה אל ,ןברוחה ירחא דירש רתונ דועש ,הדבועה םצע םלוא .ץראב היירישע הרתונ
;ומע לע הילכ איבי אל 'ה יכ .'ה לש דחוימ דסחכ קר ראבתהל הלוכי איהו ;ללכ היופצ
לע רזגנ היה רחא םע לכו - ץורח ןויליכ םושמ וב שיש ,ןברוח וילע איבמ אוהש םוקמב םגו
,היירישע הב דוע אלא ;לארשי לע רומג ןברוח איבי אל םלועל - םייחה ץראמ ךכ ידי
בישהלו םעה ןיינב תא תונבלו רוזחל רשפא תאזה תיראשה דוסי לעו ;'ה דסחב הרתונש
.הנושארבכ ותובש תא

רחא תבצמ םב הרתונש ,ןולאכו הלאכ אופא היהת ,הטילפל ראשיתש ,היירישעה התוא
תבצמכ - רעבל היהתו בושת איהו ,היירישע התוא לע םג אובי ןברוח םלוא .תכלשה
- תכלשה ירחא ןליאה תבצמכ - המואה ראשית הזה ןברוחה ירחאו .תכלשה רחא ןליאה
.התבצחמ שדוק ערז ירהש

יתשב ותוא אורקל ונילע ךכיפלו ;המחנל םגו תונערופל םג שרפתמ הז קוספש ,אצמנ
שולש תא אורקל לכונ אל ןיידע וז האירקבו ;תונערופל ותוא ארקנ הליחת .םיכרד
בוש וז האירקבו ;המחנל ותוא ארקנ ךכ רחא ."התבצחמ שדק ערז" המחנה לש תוביתה
,אצמנ ."רעבל התייהו הבשו" תונערופה לש תוביתה שולש תא אורקל םיקוקז היהנ אל
:הזה קוספה תא אורקל שי ךכש

:תונערופל
"...םב תבצמ תכלשב רשא ןולאכו הלאכ רעבל התייהו הבשו הירשע הב דועו"
:המחנל
".התבצחמ שדק ערז םב תבצמ תכלשב רשא ןולאכו הלאכו ...הירשע הב דועו"
םג :דחמ .הלאה תואירקה יתש ןיבמ הלוע איהש יפכ ,הזה קוספה תועמשמ אופא איה וזו
תא ףורשל םיגהונש ךרדכ התוא ורעביו ;שא תלוכאמל היהת הטילפל הראשנש היירישעה
הטילפל הראשנש היירישעה :ךדיאמו .םילעה ולבנש ירחא הרתונש ,ןולאהו הלאה תבצמ
;םילעה ולבנש ירחא הרתונש ,ןולאהו הלאה תבצמ תמייקתמש ךרדכ - דעל םייקתת
תועמשמה תא םיאטבמ הלאה םירתוסה םייומידה ינש .התבצחמ שדק ערז ירהש
תא הכותמ רעבי הטילפה תיראש לע אוביש ןברוחה יכ ;ןורחאה ןברוחה לש הלופכה
לארשי תיראשש ,ךכ ידיל איבי םג ומצע אוהו ;'ה יבזוע תאו םיאטחה תאו םיעשופה
.שדוק ערזכ םייקתת

ירעש ולעננ רבכ יכ .הבושתל חתפ ול החינמ הנניא ףאו ,םעה לע ןברוח תרזוג וז האובנ
ול איבי אל ,ויהולא לא םעה תא בישהל ידכ 'ה תאמ חלשנה ,איבנה וליפאו ;הבושת
םלוא .רומגה ונברוחל דע ןודבאה תארקל םעה ךלי ךכו .ותלחמ לע ףיסוי קר אלא ,האופר
יכ .המחנ אוה ינשה דצה וליאו ;תאזה האובנה עבטמ לש דחאה דצה קר אוה םעה ןברוח
בלשה ירחא םג םייקתת לארשי תיראשו ;לארשי לע הילכ איבהל ןברוחה לש וחוכב ןיא
.ןברוחה לש ןורחאה

לארשי תיראש ךא - םעה לע רומג ןברוח אובי :תאזה האובנה תיצמת אופא איה וזו
רקיע אוהש ,קפס ןיא ,ותוחילש תליחתב והיעשיל רמאנ הז רבדו ליאוהו .דעל םייקתת
רחאל רמאיש םירבדב םג ךכ לע רוזחי איבנהש ,אלפתהל ןיא ךכיפלו .ותאובנ לש לודג
םיקרפבו ה קרפ ףוסב ראותמ בלש ירחא בלש אוביש ןברוחהש ,םיאצומ ונחנא ךכ .ןכמ
:םיאבה םיקוספב תראותמ ןברוחה ירחא ראשיתש תיראשהו ;י-ט

לע ןעשיהל בקעי תיב תטילפו לארשי ראש דוע ףיסוי אל אוהה םויב היהו"
.רוביג לא לא בקעי ראש בושי ראש .תמאב לארשי שודק 'ה לע ןעשנו והכמ
".הקדצ ףטוש ץורח ןוילכ וב בושי ראש םיה לוחכ לארשי ךמע היהי םא יכ
.(בכ-כ ,י והיעשי)
םש תא ארקש דע ,והיעשי יניעב הבושח הכ התייה ,'ה לא בושי לארשי ראשש ,הרושבהו
.באה תאובנ תיצמת תא םדא לכל ריכזה ןבה םש ךכו .(ג , ז והיעשי) בושי ראש :ונב
,והיעשי תרושב איה וזו .הלופכ הרושב ןאכ ירה ,תובית יתשמ בכרומ ןבה םשו ליאוהו
תיראש םייקתת - םעה לע רומג ןברוח וב רזגנש רודב םג :ונב םשב יוטיב ידיל האבש יפכ
."בושי-ראש" ןכש ;אובל הבושתה ףוס - וב םילוענ הבושת ירעשש ,רודב םגו ;לארשי

לש השדקהה תאובנב לודג רקיע אוה ,ןברוחה רחא ראשייש ,ראשה ןויערש ,ונרמא רבכ
.וז האובנב זומר - ולעננש ירחא םג םיחותפ הירעשש - הבושתה ןויער םג םלוא .והיעשי
רמאנ ףוסבלו ;"ול אפרו בשו" רמאנ הליחת :םימעפ ינש ןאכ בותכ הביש ןושל ןכש
היה ,לארשי הכז וליא :הלאה םייוטיבה תועמשמ וזש ,הארנו ."רעבל התייהו הבשו"
;רומג ןברוח וילע אובי ,הכז אלו ליאוה ךא ;"ול אפרו בש" ךכו ,עדויו ןיבמ ,האורו עמוש
היירישעה םייקתת ןברוחה לש ופוסב םלוא ."רעבל התייהו הבש" הרתונש היירישעה םגו
."ול אפרו בש" םעהו - םילוענה הבושת ירעש וחתפיי הלו ;תכלשה רחא ןליאה תבצמכ

ךכו ;ןברוחה לש יעיברה בלשב בותכה ,הומת ןושל בשייל לכונ הלאה םירבדה יפ לעו
:םש רמאנ
המדאהו םדא ןיאמ םיתבו בשוי ןיאמ םירע ואש םא רשא דע רמאיו"
(אי ,ו) ".הממש האשית
ןיינבב ךכ רחאו - "ואש" :לק ןיינבב הליחת ;םימעפ יתש הז קוספב בותכ הייאש ןושל
לק ןיינב טוקניש ,םיפצמ ונייהו ,ןבומ ונניא םיניינבה לש הז יוניש םלוא ."האשית" לעפנ
ללכ הרומ ונניא לעפנ ןיינבב הייאש ןושל :דועו תאז .האווש 'שב האשית :הינשה םעפב םג
:קשמד אשמב רומאה ןמ חכומ הז רבדו ;ןואש לע אלא ,הממש לע
".ןואשי םיבר םימ ןואשכ םימואל ןואשי םיבר םימ ןואשכ םימואל ןואשו"
(גי ,בי ,זי והיעשי)
,האווש 'שב האשית רמאיש היה יואר ,ןואש אלו ,הממש אוה ןאכ בותכה ןיינעו ליאוהו
.הצומק 'שב האשית אלו

ינש לש בוריע ןיעכ אלא אוה ןיא :ןאכ רומאה האשית ןושל תא בשייל שי ךכש ,הארנו
ץראה ןברוח םע :ןאכ רמול איבנה ןווכתנ ךכ ןכש .ראשית ןושלו האשית ןושל :תונושל
ראשית ,םיתבה ןמו םירעה ןמ םדא ינב ולגשמו ;םדא ןיאמ םיתבו בשוי ןיאמ םירע ואשיי
.לארשי תיראש לכ איה - הממושה לארשי תמדאו ;הדבל ץראה

;טלחומו יפוס ןברוח ראתמה ,הזה קוספה תרגסמב קר רמאיהל ולכי הלא םירבד םלוא
ךכ אל םלוא .המוקת וירחאל ןיאש ,רומג ןברוח רייצל איבנה ןווכתנ הז קוספב ירהש
ופוסב ררבתנ יופצ היהש המ לכל דוגינב ןכש .תאזה האובנה ףוסב הזה ןברוחה רייטצנ
ךכ םושמ .לארשי לע רביד 'הש ,בוטה לכ םייקתי הבו ,היירישע הרתונ דועש ,רבד לש
הממושה המדאה אל יכ ;"הממש ראשית המדאהו" ןושל תא םייקל רשפא היה אל בוש
.ותמדא לע ראשית םעה תיראש אלא ,םע אלב ראשית

דוע רשפא היה אל ,והיעשי תאובנ לש לודג רקיע איה לארשי ראש לע האובנהו ליאוהו
ןאכ ףלחתנ ךכ םושמ .בשוי ןיאמ הממושה המדאה תא ראתל ידכ "ראש" ןושל טוקנל
תיראשה איה אל ךא - הממש "האשית" המדאה :רומאל ;הייאש ןושלב "ראש" ןושל
.רוביג לא לא בקעי ראש בושי ראש אלא ;לארשיל ראשיתש

ןושל לש תועונתה תא חינה ,הייאש ןושלב "ראש" ןושל תא התע ףילחהש יפ לע ףא םלוא
זמר רבכ הזה גירחה דוקינה םצעבו .האשית תויהל ראשית ךפה ךכו - ויהש תומש "ראש"
האשית קר המדאה 'ה דסחב ךא ;הממש ראשית המדאה קרש ,היה יואר :ותאובנ רקיעל
לע בשויה םעב אלא - הממושה המדאב אל - לארשיל תיראש ראשית ןכש ;הממש
.ותמדא

השדקהה תאובנב תורכזנ רבכ והיעשי לש ונב םש לש תוביתה יתש ,הלאה םירבדה יפ לעו
;הממש ראשית המדאה קר :הכרבל אלו ,הללקל איה ןאכ ןתועמשמש אלא ;והיעשי לש
ףוסב ךא .רעבל התייהו "הבש" תראשנה היירישעה אלא ,ול אפרו "בש" ונניא םעו
המדאב אל - ראש ראשיי :ןה עמוש התא ואל ללכמו ,הכרבל תכפוה הללקה האובנה
:אפרייו בושי אוה הליחת רמאנש המל דוגינבו ;ותמדא לע בשויה םעב אלא - הממושה
.בושי ראש

ך"נתל תונשרפו םינויע ןכות