הקיף את העיר... ושבעה כהנים
ישאו שבעה שופרות (פרק ו, ג-ד)