וינוסו חמשת המלכים האלה, ויחבאו במערה במקדה (פרק י, טז)