ועתה פנו ולכו לכם לאהליכם אל ארץ
אחוזתכם אשר נתן לכם משה (פרק כב, ד)