חידונים בפרשת השבוע

אריה פלהיימרזוגות מילים בתורה - שאלותלפניך מלים דומות, זוגות של מלים דומות, או צירופי מלים דומים, המופיעים פעמיים בלבד בתורה. זהה את נסיבות הופעתם.


1.
"אל הבאר" - "על הבאר".
2. "אל רבקה" - "על רבקה".
3. "אנשי שם" - "אנשי השם".
4. "בעל אשה" - "בעל האשה".
5. "גרשׂ" - "גרשׁ".
6. "במנחה" - "כמנחה".
7. "בַמֵת" - "כַּמֵת".
8. "יִרֶב" - "וַיִּרֶב"
9. "וְיצברו" - "וַיצברו".
10. "בִּשְאֵת" - "בַּשְאֵת".
11. "בְּתנור" - "בַּתנור".

תשובות

1.
בראשית כד, כ: ותמהר ותער כדה אל השקת ותרץ עוד אל הבאר לשאב ותשאב לכל גמליו.
    שמות ב, טו: וישמע פרעה את הדבר הזה ויבקש להרג את משה ויברח משה מפני פרעה וישב בארץ מדין וישב על הבאר.

2.
בראשית כז, יא: ויאמר יעקב אל רבקה אמו הן עשו אחי איש שער ואנכי איש חלק.
    בראשית כו, ז: וישאלו אנשי המקום לאשתו ויאמר אחתי הוא כי ירא לאמר אשתי פן יהרגני אנשי המקום על רבקה כי טובת מראה הוא.

3.
במדבר טז, ב: ויקמו לפני משה ואנשים מבני ישראל חמשים ומאתים נשיאי עדה קראי מועד אנשי שם.
    בראשית ו, ד: הנפלים היו בארץ בימים ההם וגם אחרי כן אשר יבאו בני האלהים אל בנות האדם וילדו להם המה הגברים אשר מעולם אנשי השם.

4.
שמות כא, ג: אם בגפו יבא בגפו יצא אם בעל אשה הוא ויצאה אשתו עמו.
    שמות כא, כב: וכי ינצו אנשים ונגפו אשה הרה ויצאו ילדיה ולא יהיה אסון ענוש יענש כאשר ישית עליו בעל האשה ונתן בפללים.

5.
ויקרא ב, יד: ואם תקריב מנחת בכורים לה' אביב קלוי באש גרשׂ כרמל תקריב את מנחת בכוריך.
    דברים לג, יד: וממגד תבואת שמש וממגד גרשׁ ירחים.

6.
בראשית לב, כא: ואמרתם גם הנה עבדך יעקב אחרינו כי אמר אכפרה פניו במנחה ההלכת לפני ואחרי כן אראה פניו אולי ישא פני.
    ויקרא ה, יג: וכפר עליו הכהן על חטאתו אשר חטא מאחת מאלה ונסלח לו והיתה לכהן כמנחה.

7.
במדבר יט, יח: ולקח אזוב וטבל במים איש טהור והזה על האהל ועל כל הכלים ועל הנפשות אשר היו שם ועל הנגע בעצם או בחלל או בַמֵת או בקבר.
    במדבר יב, יב: אל נא תהי כַּמֵת אשר בצאתו מרחם אמו ויאכל חצי בשרו.

8.
בראשית א, כב: ויברך אתם אלקים לאמר פרו ורבו ומלאו את המים בימים והעוף ירב בארץ.
    שמות א, כ: וייטב אלקים למילדת וירב העם ויעצמו מאד.

9.
בראשית מא, לה: ויקבצו את כל אכל השנים הטבות הבאת האלה וְיצברו בר תחת יד פרעה אכל בערים ושמרו.
    שמות ח, ו : וַיצברו אתם חמרים חמרים ותבאש הארץ.