דברי חכמים וחידותם
חידות בחרוזים

אריה פלהיימרפרשת נצבים וילך


1
נאספו הכל - בטלנים עם אנשי מעש
גם אנשי "מקורות" ופועלי מעץ.
היתה זו ממש הקהלה
על כולם הונחתה האלה.


2
מי שעיניו בראשו ואת העתיד חוזה
יודע הלכות הסכמים וחתימת חוזה.
התיתכן איפוא כריתת ברית - בפועל ולא בכח
כאשר חסר הצד השני, היינו הלקוח?


3
אין צמחיה, אף לא חורש
ובכל זאת מסופר על טיפול שורש.


4
הטיבטי שואל "מה" (היהודי - "למה")
על אף הגיעו מארץ הלמה.
לרישא מכל מקום יש יוצא דופן
- שואל הגוי שאלה בכל אופן.


5
ניתנה לנו תורה על מגש
הרוצה לקיימנה לקראתה אך יגש.
יושיט את ידו כמלוא האמה
ישיגנה לאלתר ויטעם טעמה.


6
"לא יכול", בן דוד הוא של "לא רוצה"
האם מהכלל הזה ישנו יוצא?


7
מי הוא זה אשר הגיד ויאמר
דברי תוכחה בקל וחומר?


פתרונות


1
כט, ט-יג: "אתם נצבים היום כלכם... מחטב עציך ("פועלי מעץ" = מעץ) עד שאב מימיך (אנשי "מקורות") ...ולא אתכם לבדכם אנכי כרת את הברית הזאת ואת האלה הזאת".


2
כט, יג-יד: "ולא אתכם לבדכם אנכי כרת את הברית הזאת ואת האלה הזאת. כי את אשר ישנו פה עמנו עמד היום לפני ה' אלקינו ואת אשר איננו פה עמנו היום".


3
כט, יז: "פן יש בכם איש או אשה או משפחה או שבט אשר לבבו פנה היום מעם ה' אלקינו ללכת לעבד את אלהי הגוים ההם, פן יש בכם שרש פרה ראש ולענה".


4
כט, כא-כג: "ואמר הדור האחרון בניכם אשר יקומו מאחריכם והנכרי אשר יבא מארץ רחוקה... ואמרו כל הגוים על מה עשה ה' ככה לארץ הזאת מה חרי האף הגדול הזה".
"ארץ הלמה" - טיבט - ארץ מוצאה של בהמת ה"למה".5
ל, יא-יד: "כי המצוה אשר אנכי מצוך היום לא נפלאת הוא ממך ולא רחקה הוא, לא בשמים הוא לאמר... ולא מעבר הים הוא... כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשתו".


6
לא, ב: "ויאמר אלהם בן מאה ועשרים שנה אנכי היום לא אוכל עוד לצאת ולבוא וה' אמר אלי לא תעבר את הירדן הזה". "לא אוכל" - איני רשאי (רש"י).


7
לא, כז: "כי אנכי ידעתי את מריך ואת ערפך הקשה הן בעודני חי עמכם היום ממרים היתם עם ה' ואף כי אחרי מותי".חזרה לתוכן חידות בחרוזים