הערה לכב ךיניע הניארת אל

אכ ,'א םיכלמ ;אי ,'א םיכלמ ;דל ,'ב םימיה ירבד

גרבנזיא הדוהי


ימיב קר עיגיו ,החדיי םתכלממ לע אובל דיתעה ןוסאה :הבוצע החטבהל וכז םיכלמ השולש
.ןוסאה אוב ינפל םייתסת ,םהל רמאנ ,םתא םכתוכלמ .םהינב

חינהו ,ךלומלו שומכל המב הנבש רחאל .המלש היה וז הרושב רשבתהש ןושארה ךלמה
:ול רמאנ ,ןהיהלאל תומב תונבל ויתושנל
,ךמע תאז התיה רשא ןעי"
,ךילע יתיוצ רשא יתוקחו יתירב תרמש אלו
.ךדבעל היתתנו ,ךילעמ הכלממה תא ערקא עורק
(בי אי א"מ) ".הנערקא ךנב דימ .ךיבא דוד ןעמל ,הנשעא אל ךימיב ךא
.לארשי ךלמ באחא היה תאזכ החטבהל הכזש ינשה ךלמה
:רומאל יבשתה והילא לא 'ה רבד יהיו"
?ינפלמ באחא ענכנ יכ תיארה
.וימיב הערה איבא אל ,ינפמ ענכנ יכ ןעי
(טכ אכ א"מ) ".ותיב לא הערה איבא ונב ימיב
רבדב והישאי שרדש רחאל .הדוהי ךלמ והישאי היה ,תאזכ הרושב רשבתהש ישילשה ךלמה
:וז האובנל הכז ,האיבנה הדלוחל םיחילש חלשו ,'ה
...לארשי יהלא 'ה רמא הכ"
םיהלא ינפלמ ענכתו ךבבל ךר ןעי
,ויבשוי לעו הזה םוקמה לע וירבד תא ךעמשב
...ינפל ךבתו ,ךידגב תא ערקתו ,ינפל ענכתו
..ךיתובא לא ךפיסוא יננה
הערה לכב ךיניע הניארת אלו
(זכ - וכ דל ב"הד) "..ויבשוי לעו הזה םוקמה לע איבמ ינא רשא
המ ,יאנת לע הבוט הרושב ,תיקלח הבוט הרושב .ןודנל הבוט הרושב איה ןיד קספ תייחד
לוכי :הרואכל .קזניי אל ומצע אוה לבא ,וחתפל ברוא ןוסאה יכ עמושה םדא לש ותשוחת
.לובמה וירחא .וילע אובי אל שנועה :ובלבש המ לכ תושעל ישפוח ומצע שיגרהל אוה

בותכה חבשמ ךכ לכ עודמ תפסונ םעפ ןיחבנ ,והישאי תבוגתל באחא תבוגת תא הוושנ םא
.באחא תא הנגמ עודמו הישאי תא

:תשממתמ הרושבה .תובנ םרכב ואטח ירחא באחאל העיגמ שנועה תייחד לע הרושבה
".לארשי ןיבו םרא ןיב המחלמ ןיא ,םינש שלש ובשיו"
ךלמ .דעלג תומר לע תולעל ידכ לארשי ךלמו הדוהי ךלמ לש היצילאוק :ךכ רחא דימ
םירמזמה ויאיבנ תואמ עברא תא איבמ באחאו ,'ה רבד תא שורדל באחאמ שקבמ לארשי
:דחא לוקב
."ךלמה דיב ינודא ןתיו הלע"
תינייפוא ךרדב ויתודרח תא רתופ באחאו המחלמל תאצמ באחא תא ריהזמ דחא תמא איבנ
,ץחל םימו רצ םחל לע ,רהוס תיבב איבנה תא אלוכ :ידמ בר ,בר ימצע ןוחטב לעב ךלמל
.תמשגתמ ,ןבומכ ,ןוסאה תאובנ ."םולשב יאוב" דע

ודצמ הבוגת לכ םיעמוש ונא ןיאש ךלמה המלשכ אל .ביגמ אוה .הרושבה תא עמוש והישאי
דבאמ אוה הב תנכוסמ המחלמל ףרטצמ דימו טקש תונש שלשמ הנהנה באחאכ אל .הרושבל
תא סנכמ אוה .ןמזה תא לצנמ אוה .החדנ ןברוחה ;ןמז קספ ול ןתינ .ביגמ והישאי .וייח תא
לכ תא םהינזואב ארוקו ,םילשורי יבשויו הדוהי שיא לכ תאו ,םילשוריו הדוהי ינקז לכ
לכ תא דבעיו" ,לארשי ינבל רשא תוצראה לכמ תובעותה לכ תא ריסמ .תירבה רפס ירבד
".םהיתובא יקלא 'ה ירחאמ ורס אל וימי לכ ,םהיהלא 'ה תא דובעל לארשיב אצמנה

חספ ןברק בירקמו רזוח אוה ךכ רחא דימו
לאומש ימימ לארשיב והומכ חספ השענ אלו"
"...והישאי השע רשא חספכ ושע אל לארשי יכלמ לכו ,איבנה
תובבלה ?שנועה לטוב םאה ?הריזגה הלטוב םאה .תורבוע טקש לש םינש הרשע שלש דוע
הרשע עשת .הייחד לבק והישאי .הרזגנ ןברוחה תריזג .אל ךא .תמעפמ הווקתהו ,םידרח
לודגה חספה זאמ םינש הרשע שלש .שנועה תייחד לע הרושבה תא עמש זאמ ורבע םינש
.הפיקת תונווכ אלל ,ץראב רבוע אוה .םירצמ ךלמ הכנ הערפ לש המחלמ עסמ הנהו .השעש
םג אוהו .הקוחר הריזגה יכ בשוח והישאי לבא .תרפ לע שימכרכ - ולש המחלמה עסמ דעי
ריתהל הלוכי תינוביר הלשממ ןיא ."םכצראב רובעת אל ברחו" הרותה תחטבה תא רכוז
.ןוישר אלל המוחתב רז אבצ לש רבעמ

יכ" ,ותוא תונפל שקבמ אוה .עגפנ והישאי ,הרונ ץח .תואבצה םישגפנ ודיגמ תעקבב
.גורהה ךלמה תפוג קר העיגמ םילשורילו ,הנשמה תבכרמל ותוא םיריבעמ ."דואמ יתלחה
.דבלב םישדח השולש ךולמל קיפסמ לבא ,הכולמל הלוע ונב .עיגה ןוסאה
.והישאימ רוביג באחא .עגפנ באחא .העות ץח הרונ םש םג .המחלמל אוה םג אצוי באחא
,ומד בוז דע ,ךלוהו שלחנ ךלמה ,בז םדה .וימחול תא קזחל ידכ ,הבכרמב עוצפ דמוע אוה
םירשהו והימרי וננוקו וכב והישאי לע .באחא ךלמה לש ותפוג האבוה ןורמושל .ותומ דע
.וצחר תונוזהו ,ומד תא וקקל םיבלכה .ןורמוש תכירב לע וצחר באחא לש ומד תא .תורשהו
.רביד רשא 'ה רבדכ

חוטב ינשה .וימי תא לצנמו ולרוג תא ספות דחאה .חתפל םיצבורה תונוסא ינש .םיכלמ ינש
;ומע תוררופתהל םרוג רחאה ;ומע םעה בל רשאכ רבקנ דחאה .ותחלצהב ריהי ןוחטב
."וצרא לא שיאו וריע לא שיא"
.להקה תעד תא רחאהו ,םיהלאה תא ארי דחאה ;םיכלמ ינש