והיקזח חספ

ל קרפ ,'ב םימיה ירבד

גרבנזיא הדוהי


חספה תא תושעל םעה סוניכו ,שדקמה רוהיט ויה ךלמה והיקזח לש תונושארה תולועפה
םיקומינה ,םעה תא והיקזח סניכ הב ךרדל טרופמ רואית םימיה ירבדבש 'ל קרפב .םילשוריב
.גחב החמשה רואיתו ,םילשוריל תולעל םיטבשה תא ענכשל ידכ שמתשה םהב

.חספה תיישעו שדקמה רוהיט לש םינמזה רדס תא ררבנ

:והיקזח לש ותוכלמ תליחת לע רמאנ טכ קרפב
."םקזחיו 'ה תיב תותלד תא חתפ ,ןושארה שדוחב ,וכלמל הנושארה הנשב אוה"
,רדא שדוחב ךלמוהש ךלמ .רדא דע ןסינמ תודיחי יפל השענ ךלמ לש הכולמה תונש בושיח
ידכ השענ הז רבד .הינשה ותנשל ןיינמה ליחתמ ןסינבו ,הנושארה ותנשל רדא שדוח בשחנ
דובעל ליחתמה לעפמ :ביצקת תונש יבושיחב ךכ םיגהונ ונא םג .דיחא היהי םינשה ןובשחש
הינשה ביצקתה תנשו ,רבמצד - רבמטפס איה ולש הנושארה ביצקתה תנש ,רבמטפס שדוחב
.ךליאו ראונימ

שוריפ ,ןושארה שדוחב ,וכלמל הנושארה הנשב 'ה תיב תותלד תא חתפש והיקזח לע רמאנ םא
,ןסינב הליחתמ הנשה יכ .ךלמוה ובש ןושארה שדוחב לכיהה תותלד תא חתפ והיקזחש רבדה
.ןושארה שדוחה

שדוחל דחא"ב שדקמה שודיק תא לחה והיקזח יכ ארקנו ךישמנ םא רתוי ןיינעמ היהי רבדה
.שדקמה תיב תא שדקל אצי ותוכלמל ןושארה םויב יכ עמתשמ ןאכמ .(זי ,טכ) "ןושארה
ךירצ וב דעומה ירחא דחא םוי - ןושארה שדוחל רשע השש דע הכשמנ שדקמב ותלועפ
.(זי ,טכ) .חספה ןברק תא בירקהל

:תוועמה תא ןקתל דציכ וירש םע ץעונ והיקזח
,םילשוריב להקה לכו ,וירשו ךלמה ץעוויו"
,ינשה שדוחב חספה תושעל
,איהה תעב ותושעל ולכי אל יכ
".םילשוריל ופסאנ אל םעהו ,ידמל ושדקתה אל םינהכה יכ
רפסמ םיריכמ ונא .רייא שדוחב אלא ,ןסינ שדוחב אל חספה תא גוחל :וז התיה העצהה
:רייא שדוחב חספ ןברק בירקהל תורשפאה תא רבדמב
"...םוי רשע העבראב ינשה שדוחב ,'הל חספ השעו ...שפנל אמט היהי יכ שיא שיא"
:הטושפ ךכל הביסה .ינש חספ םע ותוהזל תורשפא חינמ וניא םימיה ירבדב חספה רואת לבא
.רייא שדוחל רשע העבראב ,דבלב דחא םוי השענ ,רבדמב רפסב ראותמה ,ינש חספ
.םימי העבש השענ ,ל םימיה ירבדב ראותמה חספה וליאו

,ןכ םא ,המ .רבדמב רפסב ותועמשמב "ינש חספ" היה אל ינשה שדוחב והיקזח השעש חספה
?והיקזח השע

לש ונמזב םישדוחהו םידעומה ועבקנ הב ךרדב רכזיהל ונילע ,חספה השעמ תא ןיבהל ידכ
.ואל םא רדא ישדוח ינש הב ויהיו ,תרבועמ הנש היהת םא הנשה תליחתב םיעדוי ונא .והיקזח
שדוחב ואר םא :ןסינ שדוחל ךומס תלפונ הנשה רוביע לע הטלחה התיה והיקזח לש ונמזב
,רבע אל ןיידע ףרוחהש ואר םא .ןסינ היהי אבה שדוחה יכ ועבק ,ביבאה תנוע עיגהש רדא
.ןסינ אלו ,ינש רדא היהי אבה שדוחה יכ ןידה תיב עבק

,רוהט שדקמה היה רשאכ .ןסינ שדוחל רשע הששב שדקמה תרהט תא םייסל קיפסה והיקזח
לע זירכהל :התיה םירשה םע ןוידב התלעוהש העצהה .חספה תברקה ןמז רבכ רבע יכ חכונ
."ןסינ" היהיש ,אבה שדוחב חספה תא גוחלו ,רדא שדוח לעכ ,ןסינ ,יחכונה שדוחה

רוביע לע הטלחהה .ערפמל שדוחה לש ומש תא תונשל רשפא יא :ןפוד תאצוי איה וז הטלחה
.ןסינב אלו ,רדא שדוחב לופיל הכירצ הנש

והיקזח יכ ןועמש יבר ריבסמ ,והיקזח לש והשעמב ארמגב םיארומא םינדש ןוידב ,םנמאו
יכ" קוספה תא ןועמש יבר ריבסמ ךכו .ןידה לע רבעש ינפמ ומצע לע םימחר שקב ךלמה
שקיב המ ינפמ ...רמוא ןועמש יבר" - "דעב רפכי בוטה 'ה ,רומאל םהילע והיקזחי ללפתה
רחאל :ונייהד "ןסינב ןסינ רביע אוהו ,רדא שדוחב אלא ןירבעמ ןיאש ?ומצע לע םימחר
.רדא שדוחל ותוא ךפה ,ןסינ שדוח רבכ ליחתהש

:וצעונ םפוסבו ,הלודג החמשב םימי העבש תוצמה גח תא וגגח ,הז ןיינע תורמל
."החמש םימי תעבש ושעיו ,םירחא םימי תעבש תושעל להקה לכ"