והיקזח ימיב שדקמה תכונח

ט"כ קרפ ,'ב םימיה ירבד

גרבנזיא הדוהי


ירבדב עיפומ הז רואת .ךלמה והיקזח ימיב שדקמה תכונח תראותמ טכ קרפ ב םימיה ירבד רפסב
.םיכלמ רפסב לולכ וניאו םימיה

:ורבע םינשב התשענש הלועפ לע הרזח ןיעמ היה והיקזח ימיב שדקמה תכונח לש ערואמה
ןכ ינפל הנש תואמ הנומשו ,ותונביהב שדקמה תא ךלמה המלש ךנח ןכ ינפל הנש תואמ שלשכ
דחיימ המ תוארלו ,וללה תוערואמה תשולש תא תוושהל ןיינעמ .ותונביהב ןכשמה תא השמ ךנח
.ויבא זחא לש םילילאה תדובעמ ותוא רהיטש רחאל שדקמה תא וכנחב והיקזח תא

.וללה תוחמשה יתש ןיבש לדבהב ןיחבנ והיקזח לש ותלועפל המלש לש ותלועפ תא הוושנ םא
התיה תונברוקה תומכ .ןאצ ףלא םירשעו האמ ,רקב ףלא םינשו םירשע בירקמ ךלמה המלש
יכ רפסמ (דס ח) א םיכלמב קוספה יכ דע ,הבורמ ךכ לכ
,'ה תיב ינפל רשא רצחה ךות תא ךלמה שדיק אוהה םויב"
,םימלשה יבלח תאו החנמה תאו הלועה תא םש השע יכ
ליכהמ ןוטק 'ה ינפל רשא תשוחנה חבזמ יכ
".םימלשה יבלח תאו החנמה תאו הלועה תא
תונברוק הברה ךכ לכ .ולש תונברוקה תכרעמב יוטיב ידיל ואב המלש לש הלודגהו רשועה
קלחו ,תימינפה רצחה תא שדיק המלש .תונברוקה תדובעל חבזמה קיפסה אל יכ דע ,בירקה
.חבזמה לע םוקמב ,רצחה לע וברקוה תונברוקה ןמ

:והיקזח לש שדקמה תכונח לע וישכע ארקנ
.'ה תיב לעיו ,ריעה ירש תא ףוסאיו והיקזח םכשיו"
,העבש םישבכו ,העבש םיליאו ,העבש םירפ ואיביו
תאטחל העבש םיזע יריפצו
.הדוהי לעו שדקמה לעו הכלממה לע
".'ה חבזמ לע תולעהל םינהכה ןרהא ינבל רמאיו
.תונברוק הנומשו םירשע והיקזח בירקה לכה ךסב

האמ ,רקב םיעבש :ויתונברוק תא להקה איבה ,רובצה תונברוק תא והיקזח בירקהש רחאל
תעבראכ :לכה ךסב .ןאצ םיפלא תשלשו ,רקב תואמ שש םישדוקו .הלועל םישבכ םיתאמו םיליא
בירקהש תונברוקה רפסממ זוחא השלשכ היה והיקזח בירקהש תונברוקה רפסמ .תונברוק םיפלא
.ףלא םינשו םיעברא האמ לומ םיפלא העברא .המלש

דציכו .איבהש םיבורמה תונברוקה תא בירקהל ולכויש ידכ רצחה תא שדקל היה ךירצ המלש
:םיטעומה ויתונברוק תא בירקהל והיקזח חילצה
,תולועה לכ תא טישפהל ולכי אלו ,טעמל ויה םינהכה קר"
,הכאלמה תולכ דע םייולה םהיחא םוקזחיו
".םינהכהמ שדקתהל בבל ירשי םייולה יכ ,םינהכה ושדקתי דעו
,שדקמה תדובעל םינהוכ ול ויה אל .בירקהל והיקזח חילצה אל תונברוק לש וז הנטק תומכ םג
שדקמה תכאלמב תושעל םינהוכל ורזעש םה ,םינהכה ןמ רתוי םה בבל ירשיש ,םייוולהו
.תונברוקה רוע תא טישפהלו

חבזמה תכונח םויב םיאישנה ובירקהש תונברוקה .התועינצב הנייטצה השמ ימיב ןכשמה תכונח
:תורשעב רפסנ
,רשע םינש םיליא ,םירפ רשע םינש הלועל רקבה לכ"
,םתחנמו רשע םינש הנש ינב םישבכ
.תאטחל רשע םינש םיזע יריעשו
,םירפ העבראו םירשע םימלשה חבז רקב לכו
".םישש הנש ינב םישבכ ,םישש םידותע םישש םיליא
.תונברוק םינשו םישימח םיתאמ :לכה ךסב

ארוקה .לארשי םע לע המתוח תא הריאשה ,רתוי המישרמ ,רתוי הפי חבזמה תוכונח שלשמ וזיא
העבש גח עבק המלש .ךכ לכ םישרמ ערואמ .המלש ימיב שדקמה תכונח :החטבב בישי ריהמה
דודל 'ה השע רשא הבוטה לכ לע בל יבוטו םיחמש ,וילהואל םעה ךלה ינימשה םויבו ,םימי
.ומע לארשילו ודבע

םעה קסע המב הארנ .החמשה ירחאש ןילוחה ימי וארנ דציכ הארנו ,רפסב ףסונ ףד ךופהנ ךא
,השמל םיהלאה הלגתמ ןכשמה תכונח רחאל .חבזמה תכונח לע החמשה ימי םות רחאל ויגיהנמו
ךכ רחאו .םתדובעל םייולה תא השמ שדקמ ךכ רחא .ןכשמב תורנה תאלעה לע ותוא הווצמו
:םעב חורה ךלה תא ןייצל הארנכ האב איה לבא ,יגולונורכה המוקמב הניאש השרפ העיפומ
ךותב ודעומב 'ה ןברק תא בירקה יתלבל ערגנ המל"ו םיאמט ונא :השמ דגנ הנעטב םיאב םישנא
."לארשי ינב

םילשוריל תולעל םנימזמו ,לארשי לכל תורגא חלוש ?שדקמה תכונח רחאל והיקזח השוע המו
.ינשה שדוחב חספה תא תושעל

'ה ,המלש קשח לכ תאו ,ךלמה תיב תא הנוב ?שדקמה תכונח רחאל ךלמה המלש השוע המו
תא חראמ ,םיסמ ליטמ המלש .םיאור ןיא הבוגת ךא ,םיקוחה תא רומשל וריהזמו וילא הלגנ
.תוירכנ םישנ בהוא ףוסבלו ,אבש תכלמ

?תונברוקה רשב לש תומכב תדדמנ הניא םיהלאה תדובע יכ האוושהה ונתוא תדמלמ םאה