םידליה תצעו םינקזה תצע

ב"י קרפ ,'א םיכלמ ;'י קרפ ,'ב םימיה ירבד

גרבנזיא הדוהי


תא הוושנ םיאבה םירבדב .ומע יניעב ותומד תא עבוקש הז אוה ךלמ לש ןושארה ןחבמה
.ויבא המלש לש הז םע ,םעבחר לש ןושארה ןחבמה

רענ יכנאו" ותליפתב רמוא ומצע המלש .ךלמוה רשאכ המלש היה המכ ןב שרופמ אל ארקמב
םג ןכלו ,דוד ימי ףוסב המלש דלונ ,לאומש רפס לש תוערואמה ךלהמ יפל .(ז ,ג ,א"מ) .ןטק
תעב דבלב הנש 12 ןב היה המלש יכ עבוק שרדמה .ךלמה דודל שרוי ושפח רשאכ וילע וחספ
.ךולמל ותולע

הלאשב טילחהל ךירצ הרשע םיתש ןב רענ .תונוזה םישנה יתש טפשמ היה המלש לש ןחבמה
וניא המלש .תקדוצ םיתשהמ ימ חיכוהל תורשפא ןיאו םידע וב ןיאש טפשמב ,ךכ לכ הכובס
חילצמ אוה :טפשמ רואל איצוהל חילצמו ,תעבותה השיאה תרפסמש קתרמה רופיסל התפתמ
התבהא תא תוארהל תיתימאה םאה תא חירכמו ,המצע תא תוהזל תפיוזמה םאה תא חירכהל
.םינקז לש םתמכחב טופשל חילצמה - ןטק רענ .הנבל

אולמב רבג .תחאו םיעברא ןב :וכלמב היה המכ ןב םיעדוי ונא .הכולמל הלוע ונב םעבחר
םיצעויה ויהי ימ טילחהל ךירצ אוה .םכשב ,הרתכהה סכטל עיגמ אוה .ולכש אולמב ,וחוכ
ונא .וירבחמ ,םישדח םיצעוי וא ,ויבא המלש לש םיצעוי ויהש םינקזה ,ןשיה רודה יצעוי :ולש
םינש ול םינמאנ ויהש ,וירבח ידי לע םעבחר לע לעפוהש ץחלה תא ונמצעל ראתל םילוכי
קלח ,ןוטלשב קלח םה םג םיצור ,תוכלמה אסכל ףוס ףוס עיגמ אוהש העש ,וישכעו ,הברה
.םיצעויל םתוא הנממ אוהו ,תודלימ וירבחל ענכנ םעבחר .תוירחאב

:תחא השקב םעה יפב .סכטל עיגמ םעבחר .הרתכהה םוי עיגה
,ונלוע תא השקה ךיבא"
השקה ךיבא תדובעמ לקה התאו
".ךדבענו ,ונילע ןתנ רשא דבכה ולועמו
.ףייע םעה .ותזועת ריחמ תא םליש םעהו ,זועבו הפונתב ךלמ ,הבר הינב הנב ךלמה המלש
."ךדבענו ,ונילע ןתנ רשא דבכה ולועמו השקה ךיבא תדובעמ לקה"
השלשב הטלחהה ןתמ תא החוד םעבחר .תערכמ תובישח לעב ןיינע אוה םיסמה ירדס יוניש
,םיריעצה ,אוה ויצעויו ,ויבא המלש יצעוי :םיצעוי תוצובק יתש .ץעוויהל הצור אוה .םימי
.רעונמ םירבחה ,םיחיטבמה

.םעה תארקל תכלל םעבחרל םיצעיימ המלש לש ויצעוי
,םתיצרו ,הזה םעהל בוט היהת םא"
,םיבוט םירבד םהילא תרבדו
".םימיה לכ םידבע ךל ויהו
םירבד וילא רבדל ,םעל ריבסהל ועיצה םה .םעה ןוצר לכל ענכיהל ועיצה אל םינקזה םיצעויה
.ותוצרל ,וילא בוט תויהל קר ךירצ ,ץחלב דומעל לגוסמ םעה .ותוא תוצרל ,םיבוט

,לזרב תעמשמב םינימאמ םה ."םיחושק םירבצ" :יתרמא טעמכ .רתוי םייביסרגא םיריעצה
.םיטוב םירבדב ,ףיקת ןוטלשב
.יבא ינתוממ הבע ינטק :םהילא רמאת הכ"
,דבכ לוע םהילע סימעה יבא ,התעו
,םיטושב םכתא רסיי יבא .םכלוע לע ףיסוא ינאו
".םיברקעב ינאו
ןונגס הזיא !םירישע םייומיד וליא .ותריצי ארקמל תחנמ גגומתה יאדווב הזה םואנה רבחמ
!יצילמ
".יבא ינתממ הבע ינטק"
.יבא לש וינתממ רתוי הבע הנטקה יעבצא
".םיברקעב ינאו ,םיטושב םכתא רסיי יבא"
.חטשב יוסיכ ול ןיאש ,יטסבמוב טפשמ בוש ,םישרמ יומיד בוש

:זירכמ םעה .םינפ תשובב םייתסמ הרתכהה סקט
."דוד ךתיב האר התע ,לארשי ךילהאל שיא ,ישי ןבב הלחנ אלו ,דיודב קלח ונל המ"
וז האירק יכ בל ומש אל .וז םעז תאירק ןיבהל תויורכ ןניא םהינזוא ,ויצעוי לכו אוה ,םעבחרו
רזח ,אכוד דרמהש רחאל .ויבא דודב דרמ םולשבא רשאכ ,הנש םישימחכ ינפל ,רבעב העמשנ
היהי הדוהי טבש םאה :םיטבשה ןיב הבירמ הצרפ ,ןדריה תא רבע קר .ןדריה רבעמ דוד
רפושב עקות ,ירכב ןב עבש עיפומ הבירמה טהלבו .לארשי לכ וא ,ךלמה לע סופורטופאה
:ארוקו
".לארשי וילהאל שיא ,ישי ןבב הלחנ אלו ,דיודב קלח ונל ןיא"
.ירכב ןב עבש ירחא ךלוהו ,ותוכלמל בשה דוד תא חנוז לארשי לכ :האצותהו

םעבחר רשאכו ,האירקה תא לארשי ינב ורצנ הנש םישימח .בוש תרזוח דוד תיבב דרמה תקעז
:תאשינו האירקה תרזוח ,ההובג ההובג רבדמו חפנתמ םיריעצה ויצעוי תצעב
".לארשי ךילהאל שיא ,ישי ןבב הלחנ אלו ,דיודב קלח ונל המ"
:תינגלגל תפסותו
".דוד ךתיב האר התע"
.םע ילב ךלמ היהת םא ,ךתוכלממ ראשי המ הארנ

דוד תיב תוכלמ תא ררופל תיקלאה תינכתה .הלצפתנ דוד תיב תוכלמ .הלבקתנ םידליה תצע
.המשגתנ