הדוהי ךלמ זחא

ח"כ - ז"כ קרפ ,'ב םימיה ירבד

גרבנזיא הדוהי


תונש לכ ךרואל העטש ךלמ לש בוצע רופיס איה הדוהי ךלמ זחא לש ותוכלמ תשרפ
.תוכורא םינשל לארשי תא ךביסו ,ותוכלמ

יתש ןיב םיאצמנ חוכה ידקומ .זחא לש וימיב םיימואל ןיבה תוחוכה יסחיב הליחת ןנובתנ
קחרמה .קשמד :םויה דע ונל תרכומ ותריב ריעו ,םרא ךלמ ןיצר ךלומ ,חרזמ ןופצב :תונידמ
לש קחרמב ,דואמ קחרה ,חרזמב .רטמוליק 200-כ - קשמדו םילשורי :הריבה ירע יתש ןיב
,דימת ומכ ,םורדבו .רסאלפ תלגת השארבו ,רושא תכלממ תמצעתמ ,רטמוליק 800-כ
.םירצמ - ץוצרה הנקה תנעשמ

,םרא ךלמ ןיצר םע רשק רשוק אוה תורורב ןניאש תוביסמ .והילמר ןב חקפ אוה לארשי ךלמ
םירדוח םיתשילפ :דצ לכמ תוררופתה הדוהי תוכלמב .הדוהי תוכלמ לע המחלמל הלועו
.חרזממ םילשורי לע םילוע םרא ךלמ ןיצרו חקפ ,ברעממ הדוהי תלפשל

דגנ ותרזע תא שקבמו ,רושא ךלמל הנופ אוה .רושא לע ,הינשה המצעמה לע רמהמ זחא
ללש תא אשי רושא ךלמ יכ ועידומו ,תאז תירבמ זחא תא ריהזמ איבנה והיעשי .חקפו ןיצר
.הדוהי תוכלמ תא םג וילגר תחת ריבדי לבא ,קשמד ליח תאו ןורמוש

טירסתה יפל לעופו אב רושא ךלמו ,רושאל הנופ אוה .והיעשי לש ולוקב עמוש וניא זחא
םרא ךלמ ןיצר תאו ,היבשות תא הלגמ ,קשמד לע הלוע אוה הליחת .איבנה והיעשי עבקש
ךלמה תיבבו שדקמה תיבב היהש ףסכהו בהזה לכ תרוצב ,זחאמ לביקש דחושה .תיממ
.וז המחלמל תאצל רסאלפ תלגת תא ענכיש

?קשמדמ זחא איבמ המו .חצנמה ,רושא ךלמ רסאלפ תלגת תארקל ,קשמדל הלוע זחא ךלמה
חבזמה תוינכת תא חלוש אוהו ,תדחוימ הרוצ לעב חבזמ הלגמ אוה .חבזמ לש השדח הרוצ
.שדקמה תיבב ולת לע דומעל חבזמה ךירצ קשמדמ ובוש דע יכ וילע הווצמו ,ןהכה הירואל
:םילשוריל וז םילילא תדובע וקיתעהב זחא לש קומינה והמ
".ינורזעיו חבזא םהל ,םתוא םירזעמ םה םרא יכלמ יהלא יכ ,רמאיו"
:רמואו ףיסומ בותכהו
."לארשי לכלו ולישכהל ול ויה םהו"
הסנמ עשוה .הלא ןב עשוה לארשי לע הכולמל הלוע והילמר ןב חקפ לש ותומ רחאל
םע תירב תורכל הסנמ אוה םרא ךלמ ןיצר לש ונולשיכ רחאלו ,דובאה ברקה תא ליצהל
:היבהוא לכל העייסש יפכ לארשי תכלממל העייס םירצמ .ותכלממ תא ליצהל ךכו ,םירצמ
תרשע תא הלגמו ,ןורמוש תכלממ תא שבוכ ,לארשי לע הלוע רושא ךלמ רסאנמלש
םיטבשה תרשע תא ונדביא ,ונא וליאו ,לארשי תוכלמ לע ץקה ץיקה ךכו .רושאל םיטבשה
תולגהל ,רושא לש תיללכה תוינידמל םאתהב ,ידמ ירעלו ןזוג רהנל ,רובחלו חלחל ולגוהש
.םהלש תודגנתהה חכ תא שילחהל ידכ םמוקממ םימע

.ליעוה אל דחושה .םילשורי לע הלוע ("רסאנלפ תגלת" ומש םימיה ירבדב) רסאלפ תלגת
ימיב קר .הרזע רכנ יהלאמ שקבל ךישממ ךלמה זחא וליאו ,לארשיל קיצהל ךישממ רושא
,םילשורי לע הלוע רושא ךלמ בירחנס :ירושאה טויסה ןמ לארשי ררחתשמ זחא ןב והיקזח
.וצראל םינפ תשובב רזוחו ,ריעה לע רצ אוהש העש הלפמ לחונ

והיעשי אבנמ זחא תומ םע .תשלפל והיעשי לש ותאובנ היוצמ זחא ךלמה לש ותומ תנשמ
:םיתשלפל ארוק אוה .הדוהי יכלמל וענכויו ובושי ,וימיב שאר ומירהש םיתשלפה יכ
,ךכמ טבש רבשנ יכ ,ךלוכ תשלפ יחמשת לא"
,עפצ אצי שחנ שרושמ יכ
".ףפועמ ףרש וירפו
םע .שאר ומירה םיתשילפהו ,הדוהי לש םחוכ רבשנ ,ךכמ טבש רבשנ זחא לש וייח ימיב
:והיעשי םהל ארוק זחא ךלמה תומ
..ךלוכ תשלפ יחמשת לא"
,ריע יקעז ,רעש יליליה
,ךלוכ תשלפ גומנ
".וידעומב דדוב ןיאו ,אב ןשע ןופצמ יכ
םידודג אלא ,ואובי םידדוב אל .תשלפ ךתוא תוכהל שאו ןשע אובי ,לארשי ץראמ ,ןופצמ
םתוא ריזחהלו ,םיתשלפ תא תוכהל זחא ןב והיקזח חילצה ותוכלמ תליחתב ,םנמאו .םיבר
.תוירוקמה םהירעל