והישאי ימיב הרותה רפס תאיצמ

דל 'ב םימיה ירבד

ליק הדוהי :תאמ

ח"נשת ,ךוניחה דרשמ ,ךוניחבו ארקמב תונויגה :ךותמידי לע תמוה ןומא ויבאש רחאל ,הנומש ליגב ותוכלמ אסכ לע הלעש והישאי ילעפ
- ונקז יבא ילעפלו ,עבש ליגב ךלמוהש שאוי ילעפל תמיוסמ הדימב םימוד ,םירשוק
.והיקזחי

והואמיט השנמ ונקזו ןומא ויבאש רחאל ,תיבה-קדבב קסע אוה םג שאויל המודב
הזמ תומבה לוטיבבו הרז הדובע תריקעב קסע אוה ונקז-יבאל המודבו ,הרז הדובעב
.הזמ םילשוריב שדקמהו ותוכלמ תיבל ביבסמ ןופצה יטבש ידירש דוכילבו

קר אל וכירעמ םיכלמ רפסב איבנה .םהינש לע ותודיסחב הלוע והישאי ,םלואו
הכרעהב .(ב ,דל) "לאמשו ןימי" םהמ "רס אל"כ םג אלא "ויבא דוד" יכרדב ךלוהכ
רמולכ ,וימיבו וידי לע ושענש םישעמה .דבלב והישאי הדוהי יכלמ לכמ הכז וזכש
תעפשהב ושענש םישעמהו ,הז קדב בגא הרותה רפס תאיצמ דוחייבו תיבה קדב
שדקמה תיבב ןחלופה זוכיר ,תומבה לוטיב ,הרזה הדובעה תריקע ןוגכ ,וז "האיצמ"
םיעירכמו םייזכרמ תוערואמל ארקמה ירקוח בור ידי לע םיבשחנ ,תירבה תתירכו
.המואה תודלותב השדח הפוקת םיחתופה

תובישחה תודוא לע - םישדחה ארקמה ירקוח בור לש וז העד ןיא המ םושמ ,םלוא
לע התעפשהלו (דבלב םירבד רפס - םבור תעדלו) הרותה רפס תאיצמל סחיל שיש
הימרי ,הפוקתה ינב םיאיבנה לש םתעד אל ףאו םיכלמ רפסב איבנה תלחנ רודה
ןפואב ףתתשה והימרי יכ ףא ,דבלב תיערא הבושת םעה תבושתב םיאורה ,לאקזחיו
."ןמא רמאו ןעאו" (ה ,אי) והימריב שרופמכ ,תירבה תתירכב ישיא

,םרב .םיכלמ רפסב דחאו ונרפסב דחא ,םיליבקמ םירואית ינשל הכז הז ערואמ
,יעבטו ינויגה רדסב םישעמה תא םיריבסמה םיטרפ לש עפשב רישע ונרפסב רואיתה
ריעצה רקוחה דמע רבכ וילעש רבד ,בלש רחא בלש ,ורבחב דחא םיבלתשמ םהש יפכ
.רורחשה תמחלמב לפנש ןירמז םולש

:םיבלשה ירהו

שורדל לחה ,"רענ ונדוע והישאיו" ,הרשע שש ליגב רמולכ ,וכלמל םינש הנומשב
.תימינפ-תינחור הכפהמ ךלמה-רענה בלב הללוחתה זאו ,ויבא דוד יהולאל

אסיכ לע ןתיא בשוי ומצע תא שיגרהשמ ,םירשע ליגב ותויהב ,םינש עברא רובעכ
.וינפל םינוש דוד יכלמל המודב ,הרז הדובעמ םילשורי ריעה רוהיטב ליחתה ,ותוכלמ
,םשה תדובעל ןקלחב ושמישש תומבה תא לטבמ אוה והיקזחי ונקז-יבא תובקעב
.היסומינו הרז הדובעל ושמיש ןבורב לבא

השנמ ירע" ,ץראה יזכרמב םג המוד הלועפב ליחתה ,הדוהי תא והישאי "רהט"שמ
,יחרזמ-ינופצה לילגבש ילתפנל דע ,ןופצה יטבש ידירש תבשל וכישמה ןהב ,"םירפאו
.בגנל רמולכ ,"ןועמש"ל רבע םשמו

קדבל שגינ אוה ,ששו םירשע ליגב ותויהב רמולכ ,וכלמל הרשע הנומשה תנשב קר
תא ףוסאל ,שאוי ימיל המודב ,וקיפסה ףסה ירמוש םייוולהש רחאל ,ומצע תיבה
.הז קדבל שורדה ףסכה םוכס

- העידיה א"הב - "רפסה" וא הרותה רפס עיתפמ ןפואב הלגתנ תיבה קדב תעשב
הארנכ שיש ,"השמ דיב 'ה תרות רפס" םימיה ירבד רפס לעב יפב הנוכמה רפס
שדוקב ,שדוקה ןורא דצב חנומ היהשו ,ישיא ןפואב השמ ידי לע בתכנש רפסכ ושרפל
.(וכ ,אל) םירבד 'סב שרופמכ ,"דע"כ ,םישדקה

,ןומאו השנמ ימיב ועריאש םישעמה עקר לע ןיבהל שי הז רפס לש ותאיצמ תא
,יבמופב הרז הדובע ודבעש קר אל הלא םיכלמ .םינש עבשו םישימח דחיב וכלמש
םינהוכש רבתסמ .הב שדקמה תיב תא אמטל וזיעהש םידיחיה םיכלמה ויה םה אלא
תאז ושע יאדוובו - וב העיגפ ששחמ תירבה ןורא תא ריתסהל וטילחה 'הל םינמאנ
רהל תחתמ תויוצמה תורעמ-תוליחמה וא תוכשלה תחאב - לילה תכשחבו הענצב
.תיבה

ונת" (ג ,הל 'ב םימיה ירבד) והישאי תארוה תא ןיבהל לכונ וז ונתרעשה עקר לע קר
,ןוראה אצוה אול יכ ."לארשי ךלמ דוד ןב המלש הנב רשא תיבב שדקה ןורא תא
רבדה ירה יכ ,וז ןיעמ הארוהל םוקמ היה אל ,תיבה קדב ללגב קר ,םירקוחה תעדכ
.וילאמ ןבומ

'סל "לודגה שרדמ") ל"זח לש םתעדל ,ללוגמ היה "השמ דיב" בותכה הז הרות רפס
ריעצה ךלמה לצא תנבומ תושגרתה ררועש רבד ,"החכותה" תשרפב ,(וכ ,זכ םירבד
תחלשמ חלוש םא יכ ,רפסה לש תויטנתואל לאוש ךלמה ןיאש איה הדבוע .וירשו
לע הדוהיבו לארשיב ראשנה דעבו ידעב 'ה תא ושרד וכל" םשקבמו האיבנה הדלוחל
.(אכ) "...ונב הכתינ רשא 'ה תמח הלודג יכ ,אצמנ רשא רפסה ירבד

וז התייה ךלמה ינזאב וארקש "החכותה"ש תערכמ החכוה לכ ןיא .דועו תאז
הבותכה החכותה תא אקווד ךלמה ינזאב וארקש ןכתי .חכ קרפ םירבד 'סב הבותכה
.םירבד 'סבש החכותה תכמתסמ הילע ,וכ קרפ ארקיו 'סב

,תומבה לע םינהוכה תומצע תפרש רזומה השעמב אוצמל ילוא שי וז העדל עויס
לע םג עודיכ הדיפקמה ,הרותה וילע התוויצ אלש רבד ,לא-תיבבש המבה לע דוחייב
'סבש החכותה ידי לע אקווד שרפתמ הז השעמ הנהו .ןיד תיב יגורה לש םדובכ
לע םכירגפ תא יתתנו םכינמח תא יתרכהו םכיתמב תא יתדמשהו" :(ל ,וכ) ארקיו
."...םכילולג ירגפ

,םימש ימחר ררועל ךלמה הצר ,שנועכ החכותב רכזנה הז השעמ ידי לעש הארנ
םש) "םינשאר תירב םהל יתרכזו" :ארקיו 'סבש החכותה התוא לש המויסב בותככ
.(המ ,וכ

תאיצמ ןאכ שי לבא ,עודי יתלב הרות רפס תאיצמ םושמ ןאכ ןיא ,רבד לש ומוכיס
תשרפב עיתפמב ללוגמ אוהשכ ,םישדקה שדוקב חנומ היהש עודיה ןומדקה רפסה
.שדחמ תירב תורכל ךלמה תא ררועש אוה הז השעמו ,החכותה