"םיננר ףנכ" לש ויוהיזל

ח"י-ג"י ,ט"ל בויא

ינורהא .י

ו"שת ,'ב ,"ירבע גולואוז תונורכיז"


.(תימענה) ןעיה םע בויאמ "םיננרה ףנכ" תא ההזמ רבחמה :תיצמת

בויא :סקדניא

תימענב השעמ
םייחה תורחאה תוצראה לכ תופועבו ונצרא תופועב ריבכה םייפנכה לעב אוה ,תימענה וא ,ןעיה
תורצק ויפנכ .ונממ רתוי הברה םילודג ףנכ-ילעב םייוצמ ויה תומודק תויגולואיג תופוקתב .ונימיב
,הלוכי תימענה ןיא .רתויב תוכר ,דחא ןהילגד ינש בחורש ,ןהיתורבאו ,ופוג לדוגל סחיב דואמ
הילגרלו ,הבגב "תשבד" ,דואמ הראווצ ךורא ,למגה ,רבדמב הנכשכ ."ףוע" הנניאו ,ףועל ,אופא
הכוראה תימינפה עבצאה קר .ץורמה-ילק תא תנייצמה הנוכת - תועבצא יתש קר דואמ תוכוראה
לע ךלוהה הזה קנויל התוא תוושמה ,תוטעמ אל תונוכת דוע תימענל שי .הקזח ןרופיצב תניוזמ
."ףוע" לכמ התוא תולידבמו עברא

רבדמל תדחוימה ,ונלש תימענהו .תונוש תוצראב םיתיעל םינתשמ דחא גוס ינב םיבר םייח-ילעב
יפיב םג .ןמית רבדמבו הקירפא תורבדמב תונכושה תוימענה ןמ טעמ אל הנוש ,ונצרא חרזמבש
ראשל ןיאש ,הל תובר תולעמ דועו .תורחאה תוצראבש היתויחא לכ לע ונלש תימענה הלוע התצונ
:בויא רפסב ןמא רואת הראותו ,"ונלש קר" איהש ,לודגה הסוחיי - ןלוכ לעו ,הנימ-תונב תוימענה
,הצונו הדיסח הרבא םא ,הסלענ םיננר-ףנכ
,םמחת רפע לעו ,היציב ץראל בוזעת יכ
,הישודת הדשה תיחו ,הירוזת לגר יכ חכשתו
,דחפ-ילב העיגי קירל ,הל-אלל הינב חישקה
,הניבב הל קלח אלו ,המכח קולא השיה יכ
.ובכורלו סוסל קחשת ,אירמת םורמב תעכ
(ח"י-ג"י ,ט"ל)
:הלאה םיקוספה לש םניינע תא שרפא ,רפסה-תיבב הז קרפ ודמל אלש ,םיארוקל

תונינרמה היפנכ תורבא םוש לע - םיננר-ףנכ הל ארוק אוה .תימענה תולוגס תא ראתמ בויא
ריבסמ הזה ראותה-םש ירחא .(שאר תולק ךותמ החמש) "הסלענ" התוא הנכמו ,ןהיאור ןיע תא
תלעב (הריצב 'א) = םא = םא :"הצונו הדיסח ,הרבא םא" :םיננרה ףנכ לש התוהמ תא בויא
.התפוג תא הטועה ,הפיה הצונהו הפתכבש הלופכה (ץוקה=) הדיסחה ,הדמחנה הרבאה
רבסהה ירחא .הל קר תינייפואו םלועבש ףנכה-ילעב לכב תימענל קר תדחוימ הלופכה הדיסחה
המבו ,"הסלענ" הנכי עודמ :"הסלענ" ראותה-םש תא בויא קמנמ םיננרה-ףנכ תוהמ לע הזה
,םמחת רפע לעו היציב ץראל [חינת ,רוסמת] בוזעת יכ" - ?התוזילע בגא השאר-תולק הלגתמ
."[הנסמרת] הישודת הדשה תיחו ,[הנכעמת] הירוזת [םדא וא המהב וא היח לש] לגר יכ חכשתו
יגוז םש (םיננר ףנכ) "ףנכ" יכ ,הבקנ ןושלב הלאה םיקוספב םיאב םילעפהו ראותה תומש לכ
לעופ קר .הבקנ תימענב ןאכ רבודמש ינפמ - ,תינש ;םירחא םייגוז תומשו "ןיע" ,"לגר"כ ,אוה
.דחוימ רואב ןועט הזו ,"חישקה" :רכז ןושלב ןאכ אב דחא

תלטמ הנעי לכ .רבדמה-לוחב הבחר החוטש המוג םהל םיאמגמ בורה לע תונעי יתשו דחא ןעי
רבדמ לש דחוימה לוחכ תרוויח-הבוהצו יארכ הקלח ןתרפופשש ,ךרעב הציב ששו םישולש הב
הצונה-רוחש ןעיה .ונתימענ לש הריגדה-השעמ לכ תא יניע ומב תוארל יתיכז םהבש ,ףכו קובת
םימי הנומשו םישימח רובעכ .הלילב קר ןהילע ץבור אוה לבא ,םיציבה םומיחב אוה ףא ףתתשמ
שארבו ,היחורפא םע תכלוה תוימענה יתשמ תחא לכ .םהיציב תפילקמ םיחורפאה םיעקבנ ךרעב
יחורפא ןיבל תחאה םיננרה-ףנכ לש היחורפא ןיב ןיחבמ וניא אוה ךא ;ןעיה ,באה דעוצ הנחמה לכ
תא קר תבהוא ,לשמל ,תלוגנרת ;הידלי תא םא לכ תבהוא ןויסינה ןמ םיעדוי םתאש יפכ .התרצ
היל הרקנ איהו ,התול ברקמל יעב ןוהנמ דח" :'ה ,ה"כ ארקיו ,הבר שרדמב בותכ ךכו) .היחורפא
(.ושאר ךותב ול תרקנמ איהו הילא ברקל הצור תרחא תלוגנרת לש םיחורפאה דחא :"השיר וגב
תחאה תימענה יחורפא תא בברעמ ןעיה ךא .איה היחורפא תא קר םיננרה-ףנכ תבהוא ךכו
אלפנה קוספה תא וניבת וישכע .הביל תניגמלו םא לכ חור תרומל תרחאה תימענה יחורפאב
- ןכ םא ...[הלש םניאש תימענל] "הל אלל [תחאה תימענה לש] הינב [הטה] חישקה" :ורוצקב
ךשמ היציב לע ץראל הצברב ,הייח תא הנכיסו הנכסמה הבשי המל ..."דחפ ילב העיגי קירל"
ידכ - הרוזלו הסמרל ,השודל הלכי המהב לכו היח לכ לגרשכ ,םיפוצר םוי הנומשו םישימח
...התרצל ורסמי היחורפאש

קולא [החיכשה] השה יכ" .הומכ השפיט ןיא יכ ,תעדל חכווי עבטב םיננרה-ףנכ תא האורה לכ
(!הנש ןב חיסמ לודגה) ףנכה-ילעב לודג לש חומה ןיא ,םנמאו ."הניבב הל קלח אלו המכח
ץראל תצבור תימענהשכ .ודוה-לוגנרת לש וחוממ לודג תימענה חומ ןיא ...ותרדק לכ תא אלממ
תא הב תצעונ איה המדאה לעמ םמורתהל התוצרבו ,הצברמ-עקרק לא היפתכ יצוק םיעיגמ
.הילע בכור אוהש ,ותקאנ וא ותסוס ,ותמהב ינתמב ויפגמ-תונברד תא יוודבה ץוענכ ,היצוק ינש
תעכ" :רמוא בויאו ."רמ" אוה ,ותביכר תמהב תא ןברדל וב שמתשמ שרפה יוודבהש ,לעופה
,ץורל לע לא תממורתמ איהש העשב ,(דומלתב ,"ץח" ,"אתינרמ"כ "רמ" ושרש) "אירמת םורמב
תימענה ירחא יוודבה ףדור תורוד ירודמ ."ובכורלו סוסל קחשת" - עקרקב הינרופצ תציענ בגא
תישילשב ףאו ,תרחאב הנפילחי תפייעתמ תחא הסוסשכו .הילגרב הלק הסוס בג לע הביכרב
םייח-לעב םושב ולשומ ןיאש ,אלפנה הצורמ חוכ תא .ץראל תערוכ תימענהש דע ,תיעיברבו
."ובכורלו סוסל קחשת" :ןורחאה קוספה יצחב בויא ראתמ ,םלועב

,רפוסמ ד"י קוספב !תימענל קר ןווכתמ בויא יכ ,ונתוא םידמלמ ןאכ םיאבומה םיקוספה תשש
.סוס לע הביכרב הירחא םיקלוד יכ רמאי ח"י קוספ ףוסבו ,ץראה לע םיציב תלטמ םיננר ףנכ
,יבצ ירחא ףודרכ היחא םיפדורשו ,ףועל תרשכומ הניאש םייפנכ-תלעב איה םיננר-ףנכש ןאכמ
רשנ ירחא סוס לע ופדרי יכ ונעמש אל םלועמו .סוסכ םה ףא םיצרה םייח-ילעב - ארפ וא דורע
.םימשב חרופ רחא ףוע וא הנוי וא טיע וא

- ושוריפב ושקתה םלוכו ,תונוש תוצרא ינב ,םימסרופמ םימכח םייתאממ רתוי ובתכ הזה קרפה לע
!הזה אלפנה קרפה אוה ירבע הכ