ונתובש תא 'ה הבוש

ג 'ב םיכלמ ;וכק םיליהת

יבלסרב ףסוי

(םיעטק) ךליאו 317 ,י"שת ,'ב ,ץראה תא תעדיה :ךותמ


"בגנב םיקיפאכ ונתובש תא 'ה הבוש" הליפתה שוריפב דקמתמ רמאמה :תיצמת
.םילהת רפס ישרפמ בולישב ,האירבה עבטב תולכתסה רואל

;םימ יקיפא ;בגנה ;םיליהת :סקדניא

הילאמו ,"בגנב םיקיפאכ ונתובש תא 'ה הבוש" הליפתה ונתוא תניינעמ תיפרגואיג הניחבמ
,ונצרא עבטב תיעצמא-יתלבה ונתולכתסה רואל וז הליפת ראבל םוקמ שיה :הלאשה תררועתמ
?ויתולאשה תאו וילשמ תא ,ארקמה ירויצ בור תא ראבנ רשאכ

ןיביטרמ היהנ ךכ - התוא ןיחלחלמש ,השבי ץראב םימ יקיפאכ" :"בגנב םיקיפאכ" שרפמ י"שר
."ונתובש תא ךבושב
המצע איהו ,(ו"ט 'א םיטפוש) 'ינתתנ בגנה ץרא' ומכ ,השבי ץרא אוה בגנ" יכ רובס ק"דרה
;ונתולג תבושת ךכ ,הלודג הבוטו לודג שודיח היהי םימ יקיפא הב ורבעי םאו ,םימל האמצ
."םימ יקיפאל העושיהו בגנל תולגה המוד
."םימ יקיפאכ העושיהו ,םימ םש ןיאש ,בגנל תולגה לישמה" :ארזע-ןבא ןכו

.םישדחה םישרפמה ןמ המכו המכ םג םישרפמ בוריקב וז חורב

התע וננה ךכ ,ונתיאל רוזחיו לחנה אלמיי ,םשגה דרישכ ,ןושחרמ חריב" :ראבמ תויח .צ .פ ברה
."אלמינו תוכרב םשג ונילע ףנה אנא .ושבייתנש םילחנכ
קורי לכהו שדחמ םימ םיאלמתמ םיקיפאהש םשכו ,בגנב םיקיפאכ םישבי ונא" :רמוא לקנוג
."ונא םג ךכ - חרופו

לואש "בגנב םיקיפאכ" לשמה םא בותכה תא הפי םימלוה ויהי םהימודו הלאה םישוריפה לכ
:הוושה) ריבכמל הערמו אשד זא םיחימצמ םהו ,ףרוחב קר םימ םיאלמתמה ,םישבי םילחנמ
הערמב ...םיקיפאב לארשי ירה לא םיתיערו םתמדא לא םיתואיבהו ...םימעה ןמ םיתאצוהו"
;ןויצ תביש לש תיללכ החירפ לע הבסומ הליפתה םאו ,(ד"י-ג"י ,ד"ל 'זחי ;"םתוא הערא בוט
ץראמ לואש יפרגואיגה לשמה יכ רמאנ םא בותכה תא םימלוה ויהי אל םישוריפה ,םלוא
לש םתלואגל תנווכמ המצע הליפתה יכ חיננ םאו ,עבש-ראבל םורדמ תערתשמה ,בגנה
.הלוגה ןמ לארשי ירוזפ

;םימוצעו םיקזח םימרזל םיברחהו םישביה בגנה יקיפא תא םיכפוה ףעז-ימשג יכ ,רעשל לקנ
.רתויב םיזע תונופטישב ןייטצמ בגנה ,ןכאו

בל לע םידרויה םימשגה תומכב היולת הניא ופוח קמעבו בגנה יקיפאב תונופטישה תמצע ,םרב
תונופטישה וליאו ,םיטעומ םימשג בגנב תמיוסמ הביבס לע םידרוי םימעפ .דבלב וברעמו בגנה
,םינטק םמצע םימרזה וליאו דואמ םימשגה םיבורמ םימעפו ,םימוצע הביבס התוא לש םיקיפאב
.רתויב תועש ירצקו

תיברמ .םימשגה תומכב רשאמ םושגה חטשה לש ופקיהב רתוי היולת תונופטישה לש םתמצוע
יקיפא לש זוקינה-ןגא אוה בחרנו לודג ןכ לע ,םיקוחרה םייחרזמה בגנה ירהמ םיאב תונופטישה
.םימוצעו םיריבכ םימעפל םהב םימה ימרזו בגנה

אלו בגנה תמר לעמ םיננע וקילחה הנה ...םשג אלל ןופטישה אוה בגנב רתויב עיתפמה ןויזחה
םירהב קחרה םש-יא םלוא ,ורהט םימשהו החרזמ ואשינ םיננעה .תחא םשג תפיט ףא ודירוה
םימצעתמו םיאוג ,םירבוג םה ,בגנה יקיפא לא דצ לכמ םילגלגתמ םימה ;םיזע םימשג םיכתינ
תא םימיהדמו הברעמ בגנה-תמר רבע לא םינתיא-תוחוכב םיצרופ םהש םפוסו ,תוגופה אלל
.םוי ותואב םשג לכ האר אל רשא ,םדאה

ג 'ב םיכלמ ,עשילא תאובנ שוריפ
םיציפמ ןדריה ירבע ינשב םירחאה םיבוגנהו םיירבדמה םירוזאבו בגנב םיימואתפה תונופטישה
"םימ אלמי אוהה לחנהו םשג וארת אלו חור וארת אל" :עשילא לש ותאובנ לע אלמ רוא בגא-ךרד
.(ג"י ,'ג םיכלמ)
םודא ךלמו הדוהי ךלמו לארשי ךלמ ךליו"
- 'ג קרפ ,'ב םיכלמ רפס ונל רפסמ ןכ -
:לארשי ךלמ רמאיו .םהילגרב רשא המהבלו הנחמל םימ היה אלו םימי תעבש ךרד ובסיו
הפ ןיאה :טפשוהי רמאיו .באומ דיב םתוא תתל הלאה םיכלמה תשלשל 'ה ארק יכ ההא
ןגנמה ןגנכ היהו ,ןגנמ יל וחק התעו ...עשילא רמאיו ...ותואמ 'ה תא השרדנו 'הל איבנ
וארת אל :'ה רמא הכ יכ ,םיבג םיבג הזה לחנה השע ,'ה רמא הכ :רמאיו 'ה די וילע יהתו
יהיו ...םכתמהבו םכינקמו םתא םתיתשו םימ אלמי אוהה לחנהו םשג וארת אלו חור
."םימה תא ץראה אלמתו ,םודא ךרדמ םיאב םימ הנהו ,החנמה תולעכ ,רקבב
:ידמל רורב ,םודא ךלמו הדוהי ךלמ טפשוהי ,לארשי ךלמ םרוהי תמחלמ לש יפרגואיגה עקרה
םילולתה תונורדמה דצמ ,ברעמ דצמ אל באומ ץרא תא ףוקתל םירחוב םיכלמה תשולש
תלבוגה ,רבדמה תמר דצמ ,חרזמ דצמ אלא ,חלמה-םי לאו ןדריה-קמע לא םידרויה ,םימוצעהו
חרזמ דצמ באומ תמר לא ךרדה .רתוי הלק באומ ץרא לע תורעתשהה דצ ותואמ יכ באומ ץראב
הדוהי ןוטלשל התופכ ,באומ תא תלבוגה ,םודא ץרא ירה יכ ,םיכלמה תשולש ינפל החותפ
רבדמ"בו "םודא רבדמ ךרד"ב םלוא ,(ח"מ ,ב"כ א"כלמ ;"ךלמ בצנ ,םודאב ןיא ךלמו" :הוושה)
עשילא איבנה םק הנהו .ער לכב םה םודאו הדוהי ,לארשי תונחמו דואמ םימה םירידנ "באומ
ןופטיש ימ םהב טולקל ידכ םיוסמ לחנב םיבג םיבג רופחל םיכלמה תשולש תואבצ תא ץעיימו
ןויזח לע ךמתסמ אלא ,עבטה רדגל ץוחמ סנ לע אבנתמ וניא אוה .לחנה תא אלמי רשא ימואתפ
יכ ,איבנה אבנתמ "חור וארת אל" .םיבוגנה הירוזאבו היתורבדמב הללכבו ,ונצראב הנשנו רזוחה
ירהב קחרה םש יא דרי םשגה יכ ,"םשג וארת אלו" ,םשגה אוב תא בורה-יפ-לע תרשבמ חורה
יכ ,הפי עדי איבנה .םויה תרחמל המייקתנ עשילא לש ותאובנ ."םימ אלמי לחנהו" ,באומ וא םודא
תושעל םיכלמה תשולש תא ץעייל םידקה ןכ-לע ,היה אלכ תויהלו רהמ רובעל ןופטישה לש וכרד
םהמ ותשי ןעמלו םרזה רובע רחאל םג םימה םהב ודמעי ןעמל לחנב ,תורובו םיעקש ונייה ,םיבג
םג הפי וניבה עשילא לש ותאובנ תא יכ ןייצל יוארה ןמ .םיאבה םימיב םג םריעבו תונחמה
ויארוק לא םיכלמ רפסב רפוסמה סנה תא ברקל שקבמה ,סויבלפ והיתתמ ןב ףסוי :םינושארה
:'ב ,'ג ,'ט םידוהיה תוינומדק ורפסב רמוא ,םיטסינילהה
,הרקמ הרק (ןמז ותואב) יכ ,םיבר םימ לחנה הלעה ,המחה תולע ינפל ,תרחמל"
תומהבו אבצהש דע ,(הזמ) םימי תשולש ךלהמ ,םודא ץראב ףטוש םשג דירוה םיקלאש
."בורל היתשל םימ ואצמ אשמה
ןיפטוש ןיאב החנמה תולעכו ,םודא ץראב רקובב םימשה ןמ דריל וליחתה םימה" :רמוא י"שר
;"אמוחנת שרדמב (בותככ) ,םשג וארת אלו חור וארת אל רמאש יפל ,לחנ ותואל ןיאבו
לבא םודא ץראב םהמ םיקוחר ויהש םימשגמ ויהש רשפא הלאה םימהו" :רמוא ק"דרה ףאו
םהל ואבו רקובב םודאב דרי םימשג לש ףטש :אמוחנת 'ר רמא ...םשגו חור האר אל הנחמה
."החנמה תולעכ

"ונתובש תא 'ה הבוש" קוספה רואיב
"בגנב םיקיפאכ ונתובש תא 'ה הבוש" ו"כק קרפ םילהת ררושמ לש ותליפת לא התע בושנ םא
ררושמה :רמאל ונילע ירה ותליפתב שקיב השקב המו ררושמה לאש לשמ המ ונמצע תא לאשנו
אל טעומה תויולגה ץוביק .םימוצעו םיקזח םימרז ףרוחב םיכפוהה ,בגנב םיקיפאה תא הפי עדי
הבוש" :ןכ-לע ,תוצופתה לכמ םיבר םינומה תיילעל עוויש ,הירכז איבנכ ,אוה םגו ,ותעד תא חינה
םייופצ-יתלבו םימוצע ,םיקזח םימרזב ונתובש תא הבישה - "בגנב םיקיפאכ ונתובש תא 'ה
בשה םעה לע !בגנב םיקיפאה תא םיקרפל םידקופה ,םימוצעהו םילודגה םימה ימרזכ ,שארמ
םיבר םימ םואתפ םיכשומה בגנה יקיפאל םילושמ וינומה ויהי ,וכרדב רבדמ יחטש רובעל ןויצל
.םירבוע

.דוד-תדוצמ לעבו יריאמה םחנמ 'ר ,ארזע-ןבא לש םהישוריפב רבכ ץוענ וז ונתרבסמ והשמ

,"בגנב םיקזח םימכ - בגנב םיקיפאכ" :שרפמ ארזע-ןבא
(ו"צרת םילשורי ,םימדרנ יציקמ תאצוה) םילהת רפסל ושורפב יריאמה המלש ר"ב םחנמ יבר
"קזוחב םירגנה םיריבכ םימ תואלמ תוריפח" :שרפמ
."קזוחב םירגנה םימכ" :רמוא דוד תדוצמ לעב םגו