ד"יק םיליהתב ןויע

סוארטש 'ל הירא

ד"יק םיליהת

,םיליהת רפסמ םירומזמ השלש לע :ךותמ
ד"ישת רעונו םידלי תיילעל הקלחמה תאצוה

,םירצממ לארשי תאצב
:זעל םעמ בקעי תיב
,ושדקל הדוהי התיה
:ויתולשממ לארשי
סניו האר םיה
:רוחאל בסי ןדריה
,םיליאכ ודקר םירהה
:ןאצ ינבכ תועבג
,סונת יכ ,םיה ךל המ
,רוחאל בסת ןדריה
,םיליאכ ודקרת ,םירהה
?ןאצ ינבכ תועבג
ץרא ילוח ןודא ינפלמ
:בקעי הולא ינפלמ
םימ םגא רוצה יכפוהה
:םימ וניעמל שימלח
(םיקוספה תא אל ,םיתבה תא םינייצמ םירפסמה)

תראותמ ןושארה תיבב .עבטב ונוטלש ןיבו הירוטסיהב םיהולאה ןוטלש ןיב סחיה תא עיבמ רישה
תיבה ;וז הלועפ לע עבטה תבוגתל םישדקומ םייזכרמה םיתבה ינש ;הירוטסיהב םיהולאה תלועפ
הנבמב דחא דצ אלא ךכב ונייצ אל ךא .עבטה םוחתב ודחאמו ירוטסיהה חטשל רזוח ןורחאה
.רישה
תיבה ןיבו ןורחאל ןושארה תיבה ןיב רשק ,רומאכ ,שי דחא דצמ :הל םיטקפסא ינש היציזופמוקה
דחאמה רשק שי רחא דצמו .(הטנוסה לש םינושארה םיתבב םיזורחה רדס תמגוד) ישילשל ינשה
:תאזה המיכסה יפל ,רחא גוזל םינורחאה םיתבה ינש תאו דחא גוזל םינושארה םיתבה ינש תא

ןורחא טקפסא ןושאר טקפסא
לארשי םע תודלותב םיהולאה תולגתה תא תרפסמכ תחאה תיצחמה תיארנ ןורחאה טקפסאב
,הבושתו הלאש ךרד לע ,בלה תוגה האב הזה ירופיסה קלחה ירחאו .הילע עבטה תבוגת תאו
.רחאה קלחכ
תיבהו ;ישילשה תיבב - שממ םילמה ןתואבו - הלאשה אשונ השענ ינשה תיבב רפוסמה ןכותה
תיב לש םיביטומה דוחיאב אלא ,ןושארה תיבה לש םילמב אל םעפה - בישמ ,ןורחאה ,יעיברה
.'גו 'ב םיתבה לשו הז
תירוטסיהה העפותה תרפוסמ הליחת :ויתב תעברא לע רומזמה לש ינויגהה ךלהמה ירהו
רחא .ןהיניבש יתביסה רשקה ןיוציש ילב ,וזל וז תוכומס התאצותו הלועפהש ןפואב תיעבטהו
לש וכרד .התרבח תביסכ הנושארה תילגתמ םויסבו ,הינשה העפותה שרושל הלאשה הלוע ךכ
תירטמיסה היציזופמוקה ןאכמ - הכופה הגוהה לש וכרד ,האצותל הדבועה ןמ הכילומ רפסמה
רתוי ההובג המרב תישענ םויסב הלחתהל הרזחה ךא .העונתה ןוויכ תא רישה עצמאב הפילחמה
תילגתמ אצומה-תדוקנ .הלעמ יפלכ ןווכמ ינילול וק אלא לוגיע ןאכ ןיא ;המצע הלחתהה תמרמ
הכלממל םיהולאה ןוטלש לש םימוחתה ינש תא תדחאמ איה ךכו היתואצות לש רוקמכ התרזחב
,ושדק) דבלב ןיינקה ייוניכ םיהולאל םיזמור ןושארה תיבבש ,ךכב למוסמ הזה ינושה .תחא הלודג
.הולא ,ןודא :םצע תומשב ארקנ אוה ןורחאה תיבב וליאו ,(ויתולשממ
לש יפאה יפואהש אלא ,םירצמ תאיצי השעמ ךותמ ןקלחב תולואש עבטה לש ותבוגת תונומת
,ףוס םי תעירק לש סנה .סוניו האר םיה :תולעפתה יוטיב לש יריל יפואב לגלגתנ הלילע ימרוג
תעפוה לע סומסוקה לש תישפוח הבוגת הפ התשענ ,המואה תלצהל יתילכת יעצמא אוהש
תובוגת יתש ...רוחאל בוסי ןדריה :רואיתב ןידה אוהו .םידבעה-תיבמ ומע תא איצומה םיהולאה
ןיא ןכ-לעשו ,ללכ תישעמ תילכת ןהל ןיאש ,תועבגהו םירהה תובוגתמ תולדבנ ןניא בוש הלא
תא שרופמה היוטיב לע האיבמ ןורחאה תיבב הבושתה .םירצמ תאיצי לע רופיסב רוקמ ןהל
ןמ םודק סומסוקה .סומסוקה לע ,בקעי יהולא ,הירוטסיהה יהולא ןוטלש לש ותוטשפתה
.סומסוקב ךכ רחא קרו ,הירוטסיהב הליחת תילגתמ תוהולאה ונררושמ יניעב לבא ,הירוטסיהה
תויווח רדסל םיאתמב אוה הז רדסש ירה ,תמייוסמ השידח תירוטסיה הירואית םע אוה ןידה םא
קרו ,גיהנמ-לאכ ,םיירוטסיה םיכילהתב רקיעב תוהלאה תא הליחת ספת דדונ םעכ רשא ,םעה
.דחאכ הירוטסיההו עבטה לאכ וספת בשייתמ םע ותושעהב ךכ רחא
תונומתו בחר הדימ הנקב תונומת ןיגוריסב תואב ינשה תיבב :הקומע המאתה שי תונומתה ןיב
:ריעז הדימ הנקב
ןדריה - םיה
תועבגה - םירהה
ןאצה ינב - םיליאה
םשו ,ןורחאה תיבב תונומתה רדס תא םג עבוק ןורקיע ותוא .בוסי - סוני :אושנה ןיד הנומתה ןידכו
.ומעט הלגתי
םג םייוסמ םוצמצל הפיאש העיפומ ,רואיתה חטשבש ךלוהו רבוג םוצמצל וז הפיאשל םיאתמב
ינשה רוטה :ונריש יתב לכב וב רחבש ,הלבקהה גוס ידי לע תאז גישה ררושמה .רובידה חטשב
ידכ ,תוטעומ םילמב וב קפתסהל ןתינ ךכו ןושארה רוטה ירבדב דימת םלשנ םיליבקמ םירוט גוזב
ירבדמ - םיליבקמ םירוט תוגוז ינש בכרומה תיבה לש ינשה גוזה םג םלשנ םימעפל .הברה אטבל
,דבלב הבשחמב תופסונה םילמה רפסמ ,רוטל רוטמ טעמכ ,לדגי תיבה לכבש דע ,ןושארה גוזה
:המגוד שמשי ישילשה תיבה .תובותכה םילמה רפסמל סחיב
,סונת יכ ,םיה ךל המ
,רוחאל בוסת (יכ) ,ןדריה (,ךל המ)
,םיליאכ ודקרת (יכ) ,םירהה (,םכל המ)
?ןאצ-ינבכ (ודקרת יכ) ,תועבג (,ןכל המ)
הז יסחי םוצמצ םע לבא ,תורומא ןניאש םילמל סחיב ןאכ ןטקוה תורומאה םילמה רפסמ ירה
םוצמצב םג תאזכ תימינפ האלעה ןיעמ שי םאה .תיבה ףוס דע ועפשו רוטה ןכות זוכיר חתפתה
?תונומתה ףקיה
- תונומת םג תולואש הלאה תועפותה יתשמו ,השביו םימ ןהו ,תועפות יתש ךא בכרומ רישה ףונ
לודגה םדוק ןאכ ףאו !םימ - וניעמל שימלח / ,םימ - םגא רוצה יכפוהה :יעיברה תיבב םויסה
:ןטקל
.ןיעמהו שימלחה - םגאהו רוצה
הקמעהו זוכיר אלא ,הדיריו השלחה תניחב וניא ןטקה לא לודגה ןמ רבעמה יכ ,ררבתמ ןאכ םרב
,רוקמל ,אופיא הנופ - ,ןייעמב םייסמ ,םיה בחור אולמב ליחתהש ,רומזמה .תועפותה - שרושל דע
.ימינפה ךילהתב ןכו הנומתב ןכ
יחל העונתה-לדחו םמודה תכיפהב ,םימל ןבא תכיפהב תלמוסמ עבטה לע םיהולאה תוטלתשה
.יחל תמה תא תכפוהו עבטה םוחתל תרדוח הירוטסיהה חור .העונת-אשונלו

לכש ,םירוט העברא ינב םיתב העברא :תימתירה הרוצה תמלוה הזה רגסומהו רורבה הנבמה תא
תרוצל רתויב םיבורקה ,ארקמה תרישב םיטעומה דחא אוה רישה .ול תומרה שולש םהמ דחא
רתוומ תאזה תודיחאה םשל .םיווש םיתבו דיחא סומתירו הדיחא הניגנמ לעב שידחה ירילה רמזה
לכב טעמכש דע ,ללכ ךרדב וב ןיוצמ קיתעה ירבעה סומתירהש ,תושימגהמ הברה לע סומתירה
,תרמוא תאז .םיטספנאו םיבמאי :שידחה ינוטה לקשמה יגשומ יפל הרדגהל לקשמה ןתניי םוקמ
בצועמה יפואה .המדקב וא תורמה יתש ןיב תולפשה יתשמ הלעמל וב אהיש םוקמ ןיאו טעמכש
םעפ) 'א תיבב קר .םיטנמלאה לש דוקירהו עוזעזה תועונתל םיאתמ לקשמה לש הזה חותמהו
ונייה ,ירבג םמויס םייזכרמה םיתבה ירוט לכ .יישנ םויס עיפומ (םימעפ שולש) 'ד תיבבו (תחא
למסמ הז השק םואתפ-םויס .הקיתשה ןיבו תומרה ןיב תמעטומ הניאש הרבה לש הכווית אלב
אלפ לעו וז הגיסנ דוס לע לאושה תוממותשה תאו ותעונת םצעב רצענה טנמלאה תגיסנ תא
עיפוה אלש ,ךרה םויסה טשפתמ ןורחאה תיבב תוחיתמה תקתמה םע .םידקורה םירהה
.ותליחתל רישה ףוס רזוח תימתירה הרוצב םג :רישה לש ןושארה רוטב אלא ןכל-םדוק